Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1."— Presentationens avskrift:

1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen,

2 Kriterier för ledningsstödsystemet
Innehåll vision och verk-samhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljnings-process Process helhetstänkande flera perspektiv delaktighet ansvarstagande av ledningen återkoppling och förankring Västra Götalandsregionen,

3 Vad handlar Balanserade Styrkort om ?
Det handlar om att fundera på: era viktigaste mål för dom kommande åren hur ni kan göra er verksamhet ännu bättre vad som krävs för att utveckla verksamheten vilka olika aktiviteter ni behöver starta upp hur ni ska följa upp att ni utvecklas åt rätt håll vem som ska göra vad Västra Götalandsregionen,

4 Nyttan med styrkortet Fokusering på det viktigaste Tydligare styrning
Hjälpmedel för att genomföra det man planerat Fokus på uppföljning och analys Relativt lätt att begripa Ordning och reda …men det handlar fortfarande om gott ledarskap och medarbetarskap för att verkligen åstadkomma förbättringar i verksamheten Västra Götalandsregionen,

5 Ett bra styrkort - vad kan det vara ?
Få, konkreta mål som engagerar medarbetarna Tydliga styrtal/nyckeltal för att följa upp målen Uppföljning och rapportering månadsvis/ kvartalsvis En konkret handlingsplan för att nå målen Ansvariga för mål, aktiviteter, styrtal Tidplan för rapportering En naturlig del i styrningen och uppföljningen av verksamheten Västra Götalandsregionen,

6 Från vision till aktiviteter
Vår bild av framtiden Hur ska vi nå visionen? Hur mäter vi och följer upp? Vilka etappmål kan vi sätta? Vad gör vi konkret? Vision Mål Styrtal Måltal Aktiviteter Reflektioner, lärande Upp- följning Åtgärder Analys Hur når vi våra strategiska mål? Har vi närmat oss vår vision? Hur ligger vi till med våra etappmål? Åt vilket håll pekar trenden? Uppföljning av projekt och aktiviteter Västra Götalandsregionen,

7 Balans Att hitta balansen mellan: Ekonomiska mål Verksamhetens mål
Kortsiktiga mål Ekonomiska mål Verksamhetens mål Utfallsmått Långsiktiga mål Mål i andra perspektiv Externa mål Framåtriktade mått Västra Götalandsregionen,

8 Mål i olika perspektiv Försök att hitta mål som utvecklar verksamheten utifrån flera olika perspektiv Perspektiven är ett hjälpmedel för att visa på ”balansen” i styrkortet 4-5 perspektiv, t ex Kund-, medborgar- eller patientperspektiv Ekonomiskt perspektiv Processperspektiv Medarbetar-, personal- eller lärandeperspektiv Utvecklings- och förnyelseperspektiv Västra Götalandsregionen,

9 Kompetens-utveckling
Samband mellan mål Förbättrad hälsa Kund- perspektiv Korta väntetider Ekonomi i balans Ekonomiskt perspektiv Utveckling av vårdkedjor Process- perspektiv Engagerade medarbetare Medarbetar- perspektiv Kompetens-utveckling Västra Götalandsregionen,

10 Vad krävs för att lyckas ?
Engagerat ledarskap Medarbetarnas delaktighet Fokus på värderingar, attityder, inställning Mjuka värden och hårda fakta Systematik Energi och uthållighet Översätt strategier till aktiviteter och handling Strategiarbete är en kontinuerlig process - koppla ihop strategier med planering och budgetering samt uppföljning Strategiarbete är varje medarbetares ansvar i det vardagliga arbetet Västra Götalandsregionen,

11 Det pågår styrkortsarbete i stora delar av regionen
Sjukhusen Primärvård och tandvård Regional utveckling Kulturverksamhet Serviceverksamhet Regionkansliet Hälso- och sjukvårdskanslier Västra Götalandsregionen,

12 13 steg vid utveckling av balanserat styrkort
Verksamhetsidé Återkoppling och lärande 2 Värderingar 13 3 Intressenter 4 Analys 5 Vision 12 Åtgärder 6 Strategiska mål 7 Framgångsfaktorer 8 Styrtal 11 9 Måltal Resultat-redovisning 10 Aktiviteter Västra Götalandsregionen,

13 Gör först en analys av verksamheten
Vad är vi till för ? Vad är idén med vår verksamhet ? Verksamhetsidé Vad har vi för syn på patienter och på dom vi samarbetar med ? Värderingar Vilka har vi kontakt med ? Vilka är intresserade av vår verksamhet Intressenter Analys Vad är vi bra resp. dåliga på ? Vad har vi för möjligheter och vad finns det för hot Västra Götalandsregionen,

14 Ta sedan fram det som är viktigt i ett styrkort
Vision Vad vill vi bli ? Vad har vi för bild av framtiden ? Vad har vi för ambition ? Vad är viktigt för att vi ska nå målet ? Hur mäter vi att vi når målet ? Beskrivning av målet Vad måste vi göra ? Strategiskt mål Framgångsfaktorer Styrtal Måltal Aktivitet Exempel: Systematisk kompetens- utveckling Exempel: Verksamhetsplan Långsiktighet Exempel: % av anställda som har en individuell utvecklingsplan Exempel: % % Exempel: Utb. program Ledarskapsutv. Utb. råd Västra Götalandsregionen,

15 Genomför därefter det som är planerat och följ upp arbetet
Att genomföra de olika aktiviteter som gör att målen uppnås Att följa upp mål och aktiviteter Att analysera och vidta åtgärder Att tänka efter och lära sig av det arbete som gjorts Västra Götalandsregionen,

16 Verksamhetsidé Varför existerar vår verksamhet?
1 Varför existerar vår verksamhet? Varför finns verksamheten just här, med denna omfattning och inriktning? Vem eller vad är vi till för? Västra Götalandsregionen,

17 Värderingar Vad är viktigt för oss i vår verksamhet?
2 Vad är viktigt för oss i vår verksamhet? Hur ser vi på vår verksamhet och på våra relationer med andra? Vilka förhållningssätt bör vi ha gentemot kunder, patienter, medarbetare och andra intressenter? Hur styr värderingarna vårt agerande? Hur påverkar värderingarna vår framtid? Västra Götalandsregionen,

18 Intressenter 3 Vilka verksamheter och individer har vi kontakt med i vårt arbete? Vilka är intresserade av vårt arbete? Vilka krav har intressenterna på vår verksamhet? Västra Götalandsregionen,

19 Intressenter Vilka är våra intressenter och kontaktytor?
Rangordna efter hög, medel eller låg betydelse för verksamheten. Intressent: H M L Intressent: H M L Västra Götalandsregionen,

20 Analys 4 SWOT-analys: Vilka styrkor och svagheter finns i vår verksamhet idag? Vilka möjligheter och hot kan vi se i framtiden? Västra Götalandsregionen,

21 styrkor, svagheter, möjligheter och hot
Analys styrkor, svagheter, möjligheter och hot Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Västra Götalandsregionen,

22 Vad gör vi med analysen ? Styrkor Möjligheter Svagheter Hot
Hur kan vi bibehålla våra starka sidor ? Möjligheter Hur kan vi ta tillvara våra möjligheter ? Svagheter Hur kan vi komma tillrätta med våra svaga sidor ? Hot Hur kan vi undvika hoten ? Västra Götalandsregionen,

23 Vision Hur vill vi se vår framtid? Vad ska vi sträva efter? 5
Västra Götalandsregionen,

24 Strategiska mål 6 Från verksamhetens vision - vilka är de viktigaste målen? Långsiktiga mål Konkreta mål Balans mellan olika perspektiv Prioritera bland målen Västra Götalandsregionen,

25 Framgångsfaktorer Vad krävs för att vi ska nå våra mål? 7
Västra Götalandsregionen,

26 Styrtal Styrtalen (nyckeltalen, indikatorerna) anger det som ska mätas
8 Styrtalen (nyckeltalen, indikatorerna) anger det som ska mätas Mäter styrtalen rätt sak? Är mätningen möjlig att utföra? Vilka är de viktigaste styrtalen? Västra Götalandsregionen,

27 Måltal Måltal anger vår ambitionsnivå
9 Måltal anger vår ambitionsnivå Måltal kan vara delmål på vägen till måluppfyllelse Måltal anges i t.ex %, antal m.m Måltal kan anges per månad, kvartal, år osv. Västra Götalandsregionen,

28 Aktiviteter Vad behöver vi göra för att nå våra strategiska mål?
10 Vad behöver vi göra för att nå våra strategiska mål? Ett antal aktiviteter kan bilda en handlingsplan (eller verksamhetsplan) för verksamheten Västra Götalandsregionen,

29 Resultatredovisning 11 Uppföljning, analys och diskussion om vår måluppfyllelse och utvecklingen (trenden) avseende våra mål. T.ex spindeldiagram och andra grafer Västra Götalandsregionen,

30 Åtgärder Vilka slutsatser drar vi av våra resultat?
12 Vilka slutsatser drar vi av våra resultat? Inom vilka områden har vi problem med att nå våra mål? Vilka åtgärder behövs? Prioriterade åtgärder Västra Götalandsregionen,

31 Återkoppling, lärande Vad har vi lärt oss? Deming-hjulet (PDSA)
13 Vad har vi lärt oss? Deming-hjulet (PDSA) Planera Genomföra Förbättra Utvärdera Västra Götalandsregionen,

32 ”Ta itu med det svåra medan det fortfarande är lätt
”Ta itu med det svåra medan det fortfarande är lätt. Påbörja stora arbetsuppgifter medan de fortfarande är små.” Kinesiskt ordspråk Västra Götalandsregionen,


Ladda ner ppt "Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1."

Liknande presentationer


Google-annonser