Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionen, 20051 Balanserade Styrkort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionen, 20051 Balanserade Styrkort."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionen, 20051 Balanserade Styrkort

2 Västra Götalandsregionen, 20052 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll –vision och verk- samhetsidé –strategiska mål och styrtal –aktiviteter för att nå strategiska mål –tydlig uppföljnings- process Process –helhetstänkande –flera perspektiv –delaktighet –ansvarstagande av ledningen –återkoppling och förankring

3 Västra Götalandsregionen, 20053 Vad handlar Balanserade Styrkort om ? Det handlar om att fundera på: –era viktigaste mål för dom kommande åren –hur ni kan göra er verksamhet ännu bättre –vad som krävs för att utveckla verksamheten –vilka olika aktiviteter ni behöver starta upp –hur ni ska följa upp att ni utvecklas åt rätt håll –vem som ska göra vad

4 Västra Götalandsregionen, 20054 Nyttan med styrkortet Fokusering på det viktigaste Tydligare styrning Hjälpmedel för att genomföra det man planerat Fokus på uppföljning och analys Relativt lätt att begripa Ordning och reda …men det handlar fortfarande om gott ledarskap och medarbetarskap för att verkligen åstadkomma förbättringar i verksamheten

5 Västra Götalandsregionen, 20055 Ett bra styrkort - vad kan det vara ? Få, konkreta mål som engagerar medarbetarna Tydliga styrtal/nyckeltal för att följa upp målen Uppföljning och rapportering månadsvis/ kvartalsvis En konkret handlingsplan för att nå målen Ansvariga för mål, aktiviteter, styrtal Tidplan för rapportering En naturlig del i styrningen och uppföljningen av verksamheten

6 Västra Götalandsregionen, 20056 Från vision till aktiviteter VisionMålStyrtalMåltalAktiviteter Vår bild av framtiden Hur ska vi nå visionen? Hur mäter vi och följer upp? Vilka etappmål kan vi sätta? Vad gör vi konkret? Upp- följning AnalysÅtgärder Reflektioner, lärande Uppföljning av projekt och aktiviteter Hur ligger vi till med våra etappmål? Åt vilket håll pekar trenden? Hur når vi våra strategiska mål? Har vi närmat oss vår vision?

7 Västra Götalandsregionen, 20057 Balans Kortsiktiga mål Ekonomiska mål Verksamhetens mål Utfallsmått Långsiktiga mål Mål i andra perspektiv Externa mål Framåtriktade mått Att hitta balansen mellan:

8 Västra Götalandsregionen, 20058 Mål i olika perspektiv Försök att hitta mål som utvecklar verksamheten utifrån flera olika perspektiv Perspektiven är ett hjälpmedel för att visa på ”balansen” i styrkortet 4-5 perspektiv, t ex –Kund-, medborgar- eller patientperspektiv –Ekonomiskt perspektiv –Processperspektiv –Medarbetar-, personal- eller lärandeperspektiv –Utvecklings- och förnyelseperspektiv

9 Västra Götalandsregionen, 20059 Förbättrad hälsa Korta väntetider Ekonomi i balans Ekonomi i balans Engagerade medarbetare Kompetens- utveckling Kund- perspektiv Ekonomiskt perspektiv Process- perspektiv Medarbetar- perspektiv Utveckling av vårdkedjor Utveckling av vårdkedjor Samband mellan mål

10 Västra Götalandsregionen, 200510 Vad krävs för att lyckas ? Engagerat ledarskap Medarbetarnas delaktighet Fokus på värderingar, attityder, inställning Mjuka värden och hårda fakta Systematik Energi och uthållighet Översätt strategier till aktiviteter och handling Strategiarbete är en kontinuerlig process - koppla ihop strategier med planering och budgetering samt uppföljning Strategiarbete är varje medarbetares ansvar i det vardagliga arbetet

11 Västra Götalandsregionen, 200511 Det pågår styrkortsarbete i stora delar av regionen Sjukhusen Primärvård och tandvård Regional utveckling Kulturverksamhet Serviceverksamhet Regionkansliet Hälso- och sjukvårdskanslier

12 Västra Götalandsregionen, 200512 13 steg vid utveckling av balanserat styrkort Verksamhetsidé Värderingar Intressenter Analys Vision Strategiska mål Framgångsfaktorer Styrtal Måltal Aktiviteter Resultat- redovisning Åtgärder Återkoppling och lärande 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 13 12 11

13 Västra Götalandsregionen, 200513 Gör först en analys av verksamheten Vad är vi till för ? Vad är idén med vår verksamhet ? Verksamhetsidé Värderingar Intressenter Analys Vad har vi för syn på patienter och på dom vi samarbetar med ? Vilka har vi kontakt med ? Vilka är intresserade av vår verksamhet Vad är vi bra resp. dåliga på ? Vad har vi för möjligheter och vad finns det för hot

14 Västra Götalandsregionen, 200514 Ta sedan fram det som är viktigt i ett styrkort Beskrivning av målet Hur mäter vi att vi når målet ? Strategiskt målStyrtalMåltalAktivitet Exempel: Systematisk kompetens- utveckling Exempel: % av anställda som har en individuell utvecklingsplan Exempel: 2005 50% 2006 100% Exempel: Utb. program Ledarskapsutv. Utb. råd Vad har vi för ambition ? Vad måste vi göra ? Framgångsfaktorer Vad är viktigt för att vi ska nå målet ? Exempel: Verksamhetsplan Långsiktighet Vision Vad vill vi bli ? Vad har vi för bild av framtiden ?

15 Västra Götalandsregionen, 200515 Genomför därefter det som är planerat och följ upp arbetet Att följa upp mål och aktiviteter Att analysera och vidta åtgärder Att tänka efter och lära sig av det arbete som gjorts Att genomföra de olika aktiviteter som gör att målen uppnås

16 Västra Götalandsregionen, 200516 Verksamhetsidé Varför existerar vår verksamhet? Varför finns verksamheten just här, med denna omfattning och inriktning? Vem eller vad är vi till för? 1

17 Västra Götalandsregionen, 200517 Värderingar Vad är viktigt för oss i vår verksamhet? Hur ser vi på vår verksamhet och på våra relationer med andra? Vilka förhållningssätt bör vi ha gentemot kunder, patienter, medarbetare och andra intressenter? Hur styr värderingarna vårt agerande? Hur påverkar värderingarna vår framtid? 2

18 Västra Götalandsregionen, 200518 Intressenter Vilka verksamheter och individer har vi kontakt med i vårt arbete? Vilka är intresserade av vårt arbete? Vilka krav har intressenterna på vår verksamhet? 3

19 Västra Götalandsregionen, 200519 Vilka är våra intressenter och kontaktytor? Rangordna efter hög, medel eller låg betydelse för verksamheten. Intressenter Intressent: H M L

20 Västra Götalandsregionen, 200520 Analys SWOT-analys: Vilka styrkor och svagheter finns i vår verksamhet idag? Vilka möjligheter och hot kan vi se i framtiden? 4

21 Västra Götalandsregionen, 200521 Analys styrkor, svagheter, möjligheter och hot StyrkorSvagheter MöjligheterHot

22 Västra Götalandsregionen, 200522 Vad gör vi med analysen ? Styrkor –Hur kan vi bibehålla våra starka sidor ? Möjligheter –Hur kan vi ta tillvara våra möjligheter ? Svagheter –Hur kan vi komma tillrätta med våra svaga sidor ? Hot –Hur kan vi undvika hoten ?

23 Västra Götalandsregionen, 200523 Vision Hur vill vi se vår framtid? Vad ska vi sträva efter? 5

24 Västra Götalandsregionen, 200524 Strategiska mål Från verksamhetens vision - vilka är de viktigaste målen? Långsiktiga mål Konkreta mål Balans mellan olika perspektiv Prioritera bland målen 6

25 Västra Götalandsregionen, 200525 Framgångsfaktorer Vad krävs för att vi ska nå våra mål? 7

26 Västra Götalandsregionen, 200526 Styrtal Styrtalen (nyckeltalen, indikatorerna) anger det som ska mätas Mäter styrtalen rätt sak? Är mätningen möjlig att utföra? Vilka är de viktigaste styrtalen? 8

27 Västra Götalandsregionen, 200527 Måltal Måltal anger vår ambitionsnivå Måltal kan vara delmål på vägen till måluppfyllelse Måltal anges i t.ex %, antal m.m Måltal kan anges per månad, kvartal, år osv. 9

28 Västra Götalandsregionen, 200528 Aktiviteter Vad behöver vi göra för att nå våra strategiska mål? Ett antal aktiviteter kan bilda en handlingsplan (eller verksamhetsplan) för verksamheten 10

29 Västra Götalandsregionen, 200529 Resultatredovisning Uppföljning, analys och diskussion om vår måluppfyllelse och utvecklingen (trenden) avseende våra mål. T.ex spindeldiagram och andra grafer 11

30 Västra Götalandsregionen, 200530 Åtgärder Vilka slutsatser drar vi av våra resultat? Inom vilka områden har vi problem med att nå våra mål? Vilka åtgärder behövs? Prioriterade åtgärder 12

31 Västra Götalandsregionen, 200531 Återkoppling, lärande Vad har vi lärt oss? Deming-hjulet (PDSA) Genomföra Planera Förbättra Utvärdera 13

32 Västra Götalandsregionen, 200532 ”Ta itu med det svåra medan det fortfarande är lätt. Påbörja stora arbetsuppgifter medan de fortfarande är små.” Kinesiskt ordspråk


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionen, 20051 Balanserade Styrkort."

Liknande presentationer


Google-annonser