Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 1.3 – 13.10.29 Företagsmodeller och företagsmål Ekonomistyrningens styrmedel Kursens röda tråd och tentans upplägg (kursens prestationsmätning)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 1.3 – 13.10.29 Företagsmodeller och företagsmål Ekonomistyrningens styrmedel Kursens röda tråd och tentans upplägg (kursens prestationsmätning)"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 1.3 – 13.10.29 Företagsmodeller och företagsmål Ekonomistyrningens styrmedel Kursens röda tråd och tentans upplägg (kursens prestationsmätning) Kalkylmässig vs bokföringsmässig behandling av kostnader Kalkylmässiga kapitalkostnader Prestationsmätning för strategiimplementering Finansiella mått – räntabilitet och residualmått

2 Företagsmodeller och företagsmål Företagsmodeller Försäljningsmaximering (Baumol) Ledningens nyttomaximering (Williamson) Satisfieringsmodellen (Simon) Intressentmodellen (bidrag till och belöning från ägarna) Kassaflödesmodeller (aktieägarnas perspektiv på företag) kapitalmarknadens synsätt Företag som ett investeringsobjekt maximering av aktiens marknadsvärde Företagsmål Privata mål (nyttomaximering) Symboliska mål (positionering) Existentiella mål (överlevnadsstrategier, anfalls- och försvarsstrategier)

3 Ekonomistyrningens styrmedel Formella styrmedel (kalkylering och budgetering) Resultatplanering Produktkalkyler Budgetering Organisationens struktur Organisationsform (vertikala och horisontella perspektiv) Ansvarsfördelning (ansvarsredovisning) Belöningssystem (värdeskapande och kundorientering) Mindre formaliserad styrning (se Balanced Scorecard) Företagskultur (gemensamma normer och värderingar) Lärande Medarbetarskap

4 Intern redovisning vs extern redovisning Management AccountingFinancial Accounting Frivillig men desto viktigareObligatorisk och lagstadgad Stöd åt egna interna problemOmvärldens infobehov Krav på egen modelleringFölja givna mallar och lagar Kalkylmässiga kostnaderBokföringsmässiga kostnader Fakta o framtidsinriktad infoEnbart faktabaserad info Grunläggande skillnader i behandling av kostnader UrvalRelevanta kostnaderBokföringsmässiga Kalkylmässiga kostnaderkostnader PeriodiseringEkonomisk livslängdAvskrivningstid VärderingNuprisAnskaffningsvärde eller LVP ÅteranskaffningsprisCivilrättslig värdering Kapitalkostnader och alternativkostnader är typiska kalkylmässiga kostnader men inte bokföringsmässiga. Skillnader i värdering ger upphov till ett GAAAP!

5 5  Prestation Vad som har eller ska åstadkommas  Prestationsmätning Mäter olika aspekter på prestationen  Prestationsmått Nyckeltal, mätetal, styrtal, styrmått (KPI)  Finansiella och icke-finansiella prestationsmått Finansiell och icke-finansiell information

6 6  Syften med prestationsmätning Strategiimplementering  Riktlinjer för prestationsmätning Riktlinjer (ändamålsenliga)  Prestationsmått Finans, kunder, personal, tid  Modeller för prestationsmätning Balanserade styrkortet, Intellektuellt kapital

7 7 Riktlinjer för prestationsmätning Möjlighet att relatera till företagets strategi Mål skall finnas för prestationer Prestationsmål skall vara motiverande Prestationsmått skall vara begripliga Påverkbarhet för prestationer som mäts Kunskap om hur prestationer kan påverkas Information om utfall till personal

8 VILKA PRESTATIONSMÅTT ÄR VIKTIGAST I PRAKTIKEN? (se sid 606) OMRÅDEN FÖR PRESTATIONSMÄTNING GRAD AV VIKTIGHET LÖNSAMHET(FINANSIELLA)6,2 (7) KOSTNADSEFFEKTIVITET5,5 FÖRSÄLJNINGENS FÖRDELNING4,9 KVALITET(INTERNA VERKSAMHET)4,9 PRODUKTIVITET4,8 LEVERANSSÄKERHET(RELATION TILL OMVÄRLDEN)4,6 MARKNADSPOSITION4,6 KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE4,5 MEDARBETARTILLFREDSTÄLLELSE (INTERNA VERKSAMHET)3,6 PRODUKTUTVECKLING 3,5 KOMPETENS3,5 MILJÖ3,4 AKTIEÄGARVÄRDE3,4 PROCESSUTVECKLING/TEKNOLOGISK NIVÅ3,3 (Källa: Kald och Nilsson, 2000)

9 9 Prestationsmätning som styrmedel för strategiimplementering

10 10

11 Finansiella mått LönsamhetResultat / kapital Vinstmarginal Justerat Resultat / Omsättning KapitalomsättningshastighetOmsättning/kapital Rt räntabilitet på totaltkapital = VM * KOH Re räntabilitet på eget kapital, före och efter skatt Rsyss räntabilitet på sysselsatt kapital Sysselsatt kapital = TK – KS = EK + LS Kalkylmässig ränta:Ett vägt genomsnitt av kostnader för lånat kapital och eget kapital Rs Räntekostnader/Skulder dvs genomsnittlig låneränta Re = Rt + ( Rt – Rs )* S/E Residualmått Resultat – Kapital * kalkylmässig ränta EVA ™NOPAT – Sysselsatt kapital * EVA-räntan NOPAT = Resultat *(1-skatt) EVA-ränta = kalkylmässig ränta efter skatt


Ladda ner ppt "Föreläsning 1.3 – 13.10.29 Företagsmodeller och företagsmål Ekonomistyrningens styrmedel Kursens röda tråd och tentans upplägg (kursens prestationsmätning)"

Liknande presentationer


Google-annonser