Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KALKYLERING och BUDGETERING 722G82 HT2012 Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling IEI Företagsekonomi FEK Mehran Noghabai Tel 013 28 14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KALKYLERING och BUDGETERING 722G82 HT2012 Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling IEI Företagsekonomi FEK Mehran Noghabai Tel 013 28 14."— Presentationens avskrift:

1 KALKYLERING och BUDGETERING 722G82 HT2012 Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling IEI Företagsekonomi FEK Mehran Noghabai Tel 013 28 14 86 mehran.noghabai@liu.se rum 3A:857mehran.noghabai@liu.se

2 Intern- och externredovisning Grundläggande företagsekonomiska föreställningar och frågeställningar inom ”externen” och ”internen” Resultat och lönsamhetsbegrepp Ekonomi, produktivitet och effektivitet Centrala kostnadsbegrepp och –begreppspar i internredovisning Kapitalkostnader – avskrivningar och räntekostnader Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader Externredovisning eller affärsredovisning Balans- och resultaträkning: uppställningsformer Bokföring – grundläggande logik

3 Företaget och det ekonomiska systemet Företagsorganisation Resurser Produkter/ tjänster IntäkterKostnader Resultat = Intäkter – Kostnader Lönsamhet = Resultat / Resursinsats

4 Företagsorganisation och beslutsnivåer Strategisk ledning Taktisk styrning Administration Operativt genomförande Inflöde Utflöde Information (kalkyler som beslutsunderlag) Beslut/order Styrimpulser Vad? För vem? Hur? Med vem?

5 Företags- och ekonomibegreppet Företagande handlar om VÄRDESKAPANDE! Företag ska vara Effektiva (inre och yttre effektivitet) Innovativa (utveckla nya konkurrenskraftiga varor och tjänster) Legitima (ledning som inger förtroende och stöd åt verksamheten) Ekonomi Värdeskapande och styrning av resurser dit de gör störst nytta Hushållning och effektivt utnyttjande av knappa resurser Planering, kontroll och styrning av resurstransformationer Utveckling av befintliga och skapande av nya resurser

6 Ekonomi - produktivitet - effektivitet Hushållning (ekonomi) kan mätas som den prestation företaget utför i relation till den resursförbrukning verksamheten orsakar. Ett företag måste ha ett positivt förädlingsvärde för att kunna överleva och utvecklas av egen kraft Produktivitet: förmågan att göra saker på rätt sätt Effektivitet: förmågan att göra rätt saker Effektivitet innebär grad av måluppfyllelse, dvs nyttan av den utförda prestationen (ej enbart produktivitet). Kreativitet: att göra nya saker/på nytt sätt, helst med mindre resurser

7 Produktivitet och effektivitet Inre effektivitet Yttre effektivitet ProduktionsresursDelprestationer Delproduktivitet Måluppfyllelse nöjda kunder säkra leveranser botade patienter godkända elever uppklarade mål Huvudprestation Produktionsresurser produktionssystem

8 Intressentmodellen Företaget KunderLeverantörer StatLångivare Aktieägare Kommun

9 Extern- & Internredovisning Företaget KunderLeverantörer StatLångivare Aktieägare Intern- redovisning Kommun Extern- redovisning

10 Externredovisning  Företaget i förhållande till omvärlden  Obligatorisk  Utformas bl a m hänsyn till Bokföringslagens krav  Syftar till att visa ftgets resultat o ekonomiska ställning KOSTNADSSLAGKOSTNADSSLAGInternredovisning  Företagets interna förhållanden  Frivillig  Utformas enbart m hänsyn till interna behov  Syftar till att ge underlag för lönsamhetsbedömning o kostnadskontroll KOSTNADSSTÄLLE/ KOSTNADSBÄRAREKOSTNADSSTÄLLE/ KOSTNADSBÄRARE

11 Externredovisning -Några begrepp Affärshändelse – ekonomiska händelser mellan företag och dess omvärld Verifikation – fysiskt dokument av affärshändelse

12 Redovisningsprocessen Löpande bokföring Års- bokslut Års- redo- visning Räken- skaps- analys Faktura Verifikationer

13 Årsredovisning Resultaträkning –Företagets vinst eller förlust under perioden –Kopplat till frågor om ”Tjänar företaget några pengar?” Balansräkning –Företagets ekonomiska ställning –Kopplat till frågor om ”Har företaget några pengar?” & ”Är företaget skyldigt några pengar?”

14 Bokföringsskyldighet Fysiska personer (& dödsbon) som bedriver näringsverksamhet Alla juridiska personer (utom ideella föreningar, stiftelser etc som har begränsade tillgångar)

15 Internredovisning Internredovisning eller ekonomisk styrning innebär bl a precisering av de val man står inför och framtagning av den information som behövs för att fatta ekonomiska beslut Budgetering Budgetuppställning Budgetuppföljning Kalkyler Förkalkyler Efterkalkyler Analyser Extern redovisning rapportering Bokföring och redovisning Ekonomisystemets beståndsdelar och den interna redovisningen

16 Styrprocessen och ekonomisk styrning Förkalkyler Planering Redovisning (genomförande) Efterkalkylering Uppföljning Ekonomisk styrning Återkoppling Utarbeta mål och strategier kartläggning av intäkter och kostnader Budget för avdelningar Förkalkyler för produkter Insamling och redovisning av ekonomisk info (transaktioner) Bokföring av transaktioner Kontroll av lönsamhet Jämförelse mellan redovisning (är-värden) med budget (förväntningar eller bör-värden) t ex i en avvikelseanalys Revidering av planer justering av parametrar eller kalkylmodell!

17 Centrala begreppspar Utgift och inkomst Utgift avser varans inköpspris och är knuten till anskaffningstillfället (t ex när en kund betalar för en vara). Inkomst är knuten till försäljningstillfället. Utbetalning och inbetalning Begreppen är knutna till betalningstillfället (t ex när företaget betalar en underleverantör för en vara/tjänst). Summan av företagets in- och utbetalningar visar in- och utflöde av likvida medel. Likviditet avser företagets betalningsförmåga på kort sikt, vilket ställer krav på planering och överblick över företagets in- och utbetalningar.

18 Centrala begreppspar, fortsättning Kostnader och intäkter Kostnad avser förbrukning och användning av företagets resurser över en (kortare eller längre) tidsperiod. Kostnader är periodiserade utgifter. Intäkt speglar företagets prestationer spridd över den tidsperiod produktionen sker. Intäkter är periodiserade inkomster. Resultat eller periodiserad vinst är skillnaden mellan totala intäkter och totala kostnader.

19 Tidsordning mellan olika grundbegrepp Anskaffning av en resurs innebär att Försäljning av en produkt innebär att Motsvarande ekonomiska begrepp UtgiftUtbetalningKostnad IntäktInkomstInbetalning Produkten beställs Produkten levereras med faktura Produkten betalas 04/01/0104/09/0104/09/30 20 tkr/mån 180 000 kr 60 000 kr 04/02/28 60 000 kr 04/03/28 15 tkr/mån 04/05/01 04/09/01

20 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader Den externa redovisningen visar bokföringsmässiga kostnader medan internredovisningen arbetar med kalkylmässiga kostnader Bokföringsmässiga kostnader används vid årsbokslut och regleras v lagstiftningen (Bokföringslagen). Företag är bokföringsskyldiga enligt lag! Kalkylmässiga kostnaders syfte är att söka/bestämma de verkliga kostnaderna som är förknippade med verksamheten. Jämför t ex avskrivningar baserade på återanskaffningsvärdet (kalkylmässig avskrivning) med avskrivning enligt plan (bokföringsmässig avskrivning). Skillnaden orsakar ett glapp!

21 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga merkostnader Bokföringsmässiga kostnader Kalkylmässiga kostnader Kalkylmässiga merkostnader: Ränta på eget kapital Kalkylmässiga avskrivningar Förbrukning av material (värderad efter nupriset) Bokföringsmässiga merkostnader: Skatter Bokföringsmässiga avskrivningar Förbrukning av material (värderad enligt civilrättsliga regler)

22 Kostnadsbegreppspar Fasta och rörliga kostnader Fasta och rörliga kostnader Kostnadsindelning efter volymberoende! Fasta kostnader är kostnader som är volymoberoende. Rörliga kostnader är kostnader som förändras vid variationer i produktions- eller verksamhetsvolymen. Fasta kostnader Helt fasta kostnader (tomgångskostnader) Driftbetingade fasta kostnader Halvfasta kostnader Rörliga kostnader Proportionellt rörliga kostnader Progressivt rörliga kostnader Deggressivt rörliga kostnader

23 Fasta och rörliga kostnader Volym Fast kostnad per årRörlig kostnad per årTotalkostnad Fast styckkostnadRörlig styckkostnadTotal styckkostnad

24 Kostnadsbegreppspar Direkta och indirekta kostnader Direkta kostnader är kostnader som är direkt hänförbara till ett kalkylobjekt (produkt) eller kostnadsbärare. Indirekta kostnader är kostnader som ska hänföras till avdelningar (kostnadsställen), vilka ska fördelas vidare till kostnadsbärare för att kalkylera en produkts självkostnad. Kostnadsslag är kostnader som är av likartad typ och som kan hänföras till samma kategori. Kostnadsbärare är det som produceras och som ska bära eller belastas med kostnaden. Kostnadsställen är avdelningar eller funktion i verksamheten vars prestationer kostar pengar men vars kostnader inte kan fördelas direkt på en produkt, t ex central administration och ledning.

25 Modell för självkostnadskalkyl Kostnadsslag Kostnadsställe Kostnadsbärare Indirekta kostnader Direkta kostnader Fördelade kostnader Självkostnad = Direkta kostnader + Fördelade kostnader Kostnadsfördelning enligt självkostnadskalkyl

26 Kostnadsbegreppspar Sär- och samkostnader Kostnadsindelning efter orsakssamband, dvs besluts- eller alternativberoende Särkostnader är kostnader som orsakas av ett beslut. Särkosntaden tillkommer (eller försvinner) om ett alternativ genomförs (eller läggs ner). Samkostnader är kostnader som inte påverkas av ett visst beslut. Samkostnader är gemensamma för aktuella handlingsalternativ. Särintäkter är de kostnader som orsakas av ett visst alternativ genomförs. Täckningsbidrag = Särintäkter - Särkostnader

27 Andra kostnadsbegrepp Alternativkostnad Det intäktsöverskott som man går miste om genom att välja ett visst alternativ. Operationell kostnad = särkostnad + alternativkostnader


Ladda ner ppt "KALKYLERING och BUDGETERING 722G82 HT2012 Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling IEI Företagsekonomi FEK Mehran Noghabai Tel 013 28 14."

Liknande presentationer


Google-annonser