Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingemar Halvorsen Vägverket NVDB e-post: ingemar. se Tel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingemar Halvorsen Vägverket NVDB e-post: ingemar. se Tel"— Presentationens avskrift:

1 Ingemar Halvorsen Vägverket NVDB e-post: ingemar. halvorsen@vv. se Tel

2 Innehåll Bakgrund Organisation Dataförsörjning Aktuellt innehåll
Användning, nytta

3 Hur det startade

4 Regeringsuppdraget NVDB skall utgöra en av samhällets grunddatabaser. Ansvar för NVDB ges till Vägverket. Intressenter bör kunna påverka verksamheten. NVDB skall göras åtkomlig för användare – inkl kommersiella aktörer – enligt fastlagda prissättningsprinciper. Tillhandahållandet skall bygga på upphovsrättsliga principer. Ingående data bör tillhandahållas på sådana villkor att en vidsträckt användning främjas. Data skall ha en garanterad och väl definierad kvalitet. För att undvika dubbelarbete bör registrering ske vid källan. De kostnader för NVDB som inte täcks av avgifter skall finansieras inom ramen för Vägverkets ordinarie anslag.

5 Några begrepp Vägnätet Företeelser Utbredning
Alla vägar och gator som är upplåtna och byggda för motorfordonstrafik Statliga, kommunala och enskilda vägar Geometri och topologi Nationellt referenssystem Företeelser Egenskap för del av nätet (t.ex. hastighet) eller Fysiskt objekt knutet till nätet (ex.vägbom) Knyts till vägnätet med en eller flera utbredningar Utbredning Anger var på nätet en företeelse gäller Linjeutbredning eller punktutbredning

6 Organisation

7 NVDB - ett samarbetsprojekt
Olika behov och olika förutsättningar.

8 Uppdraget - centralt Vägverket, Borlänge Lantmäteriet, Gävle
Huvudman för NVDB-uppdraget Förvaltning och utveckling av modeller, metoder, teknik och rutiner Stöd till dataleverantörer Marknad och tillhandahållande Lantmäteriet, Gävle Produktionscentral Leveranser till kunder

9 Vägverket regionalt 7 regioner levererar data för statliga vägnätet
Regionerna ansvarar för kontakter och stöd till kommuner NVDB

10 Kommunala leverantörer – olika lösningar
Kluster av kommuner - regional produktionscentral LVDB NVDB NVDB Slussen NVDB:s tekniska lösning Kommersiella system med gränssnitt mot NVDB LVDB

11 Skogliga data Skogsnäringen
SVDB norr Skogsnäringen 3 SVDB-regioner som levererar data åt medlemmarna, t.ex skogsbolagen SVDB mitt NVDB SVDB syd

12 Dataförsörjning

13 Dataförsörjning Initial uppbyggnad vägnät
VDB GGD NVDB Omfattning: Hela vägnätet ( km) Klart:

14 Dataförsörjning Aktuellt läge Kommunalt vägnät VIS/VDB NVDB GGD
Fungerande ajourhållning Vägnät Företeelser Successiv anslutning av kommuner för initial leverans Vägnät (Företeelser) NVDB Ersätter gamla data som underlag för kommuner och skog GGD (Vägnät) Företeelser Skogsbil- vägnät Sista säsongen med initial leverans. Under 2004 övergång till ajourhållning. Vägnät

15 Specifikation - innehåll

16 Företeelser i NVDB Specifikation Trafikregler Administrativa uppgifter
Begränsad bruttovikt Begränsad fordonslängd Begränsat axel/boggitryck Bärighet Förbjuden/påbjuden färdriktning Förbud mot trafik Hastighet Inskränkningar transport av farligt gods Miljözon Motorväg/Motortrafikled Tättbebyggt område Administrativa uppgifter Väghållare Vägnamn Vägnummer Företeelser i NVDB är ca 40 på det totala vägnätet, några förekommer bara på t.ex. det skogliga

17 Företeelser i NVDB Specifikation
Särskilda uppgifter för transporter på skogs-bilvägnätet Framkomlighet för vissa fordonskombinationer Svängmöjlighet Tillgänglighet Vägbom Vändmöjlighet Vägteknisk beskrivning Färjeled Höjdhinder upp till 4,5 meter Planskild korsning Slitlager Vägbredd Övriga företeelser Funktionell vägklass Rek. väg för farligt gods Fler förekommer, framgår av NVDB – Specifikation av Innehåll vilka. Ladda ner på hemsidan.

18 Aktuellt innehåll

19 Aktuellt innehåll Statliga vägar Vägnät Från Vägverket Ajourhållning
Företeelser Vägnummer Hastighet Vägbredd Motorväg / Motortrafikled Väghållare Bärighet Funktionell vägklass 2003/2004 Färjeled Höjdhinder Planskild korsning Slitlager Förbjuden_Påbjuden färdriktning 2004 Förbud mot trafik

20 Succesivt ökat datainnehåll genom anslutning av kommuner
Aktuellt innehåll Kommunala vägar och gator Vägnät 22 kommuner eget nät Ajourhållning Resterande kommuner GGD Från LMV Företeelser Gatunamn 300 största tätorterna Gatunamn resterande 1600 tätorter 2004 Hastighet Forcerad datainsamling Riks-täck-ande Succesivt ökat datainnehåll genom anslutning av kommuner

21 Aktuellt innehåll Enskilda vägar Vägnät Huvudsakligen GGD Från LMV
Företeelser Skogligt nät Framkomlighet för vissa fordonskombinationer 2003/2004 Tillgänglighet Vändmöjlighet Funktionell vägklass Väghållare Vägnamn Företeelser på vägar med statligt bidrag Driftsbidrag 2003 Från Vägverket

22

23 Tillhandahållande

24 Tillhandahållande NVDB Trafik Olyckor etc Lastkajen Webb/FTP
Intern- format .NVD NVDB Vidareförädlare nnn Shape Svensk Std XML SVENSK STANDARD Väg- & järnvägsnät SS utgåva 2 TMGDB Esri Geodatabas Trafik CAD Olyckor GIS etc KORDAB

25 Kunder Direktanvändare Vidareförädlare Nyttjanderättsavgift
Ajourhållningsavgift Royalty

26 Leverantörers nyttjande
Rätt till grannkommuners data för internt bruk Kommuner Vidareförädla och sprida bear-betade data inom kommungräns till 3:e man Lantmäteriet Vidareförädla till grundläggande kartdata för spridning till 3:e man Leverantörer av data erhåller data för hela sitt geografiska verksamhetsområde för internt bruk NVDB Skogsnäringen Vägverket

27 Användning

28 Nyttan med NVDB a Men varför NVDB ?
- grunden i all information om Sveriges vägar Samhälls- planering Projek- tering Väg- underhåll Trafik- styrning Miljö Säkerhet Fordons- navigering Transport- planering Total- försvaret Många tillämpningar använder samma källa Mer och bättre data ger bättre tillämpningar Vägdata Men varför NVDB ? a

29 Nyttan med NVDB a - grunden i all information om Sveriges vägar
Samhälls- planering Projek- tering Väg- underhåll Trafik- styrning Miljö Säkerhet Fordons- navigering Transport- planering Total- försvaret NVDB lägger grunden för den mjuka infrastrukturen Tilläggsdata NVDB Gemensamt vägnät, nationella företeelser Statliga vägar Kommunala Vägar/gator Enskilda För en dataleverantör: - Kostnad för en datamängd ger tillgång till tre För en dataförädlare: Dataförsörjning från en källa Uppdatering på ett sätt a

30 Dataförädlare

31 Systemtillverkare anpassar sina system till NVDB

32 STRADA - Tillämpningar som nyttjar NVDB-data
Swedish Traffic Accident Data Acquisition IT-stöd för uppföljning av skador och olyckor inom vägtransportsystemet Samarbetsprojekt mellan Polisen, Landstingsförbundet, Socialstyrelsen, SIKA, Kommunförbunden och SCB

33 Tillämpningar som nyttjar NVDB-data
SOLEN RUTT – ruttplanering på NVDB vägnät Zonöversikt – avstånd från centrum och beräkning av tillhörande kostnader Exempel: Vilka områden ligger inom en radie av 1 km upp till 5 km från stadens skolor? Vilka kostnader för skolskjutsar hör till varje zon?

34 Tillämpningar som nyttjar NVDB-data
Skolvägsplanering Tillsammans med Borlänge och Sollentuna kommuner genomförs utredning om bästa skolväg. En prototyp tas fram som visar hur den bästa skolvägen kan beräknas med hjälp av NVDB. Med ett enkelt och lättanvänt kartfönster kan man fråga efter elevs adress, skola och lämplig skolväg. Allt presenteras tydligt i kartan.

35 BASS - Tillämpningar som nyttjar NVDB-data
BasApplikationer Skog och Såg Utvecklat av Berget Systemdesign AB Utgående från NVDB-data kompletterar man eget vägnät med beskrivningar, som används för både ruttoptimering och planering av vägunderhåll inom skogsnäringen

36 Frågor ? Kontakta oss! Web: E-post: Kundtjänst: Postadress: Vägverket NVDB Borlänge


Ladda ner ppt "Ingemar Halvorsen Vägverket NVDB e-post: ingemar. se Tel"

Liknande presentationer


Google-annonser