Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverket - NVDB Ingemar Halvorsen Vägverket NVDB e-post: Tel. +46 243 75 971.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverket - NVDB Ingemar Halvorsen Vägverket NVDB e-post: Tel. +46 243 75 971."— Presentationens avskrift:

1 Vägverket - NVDB Ingemar Halvorsen Vägverket NVDB e-post: ingemar.halvorsen@vv.se Tel. +46 243 75 971

2 Vägverket - NVDB Innehåll Bakgrund Organisation Dataförsörjning Aktuellt innehåll Användning, nytta

3 Vägverket - NVDB Hur det startade

4 Vägverket - NVDB NVDB skall utgöra en av samhällets grunddatabaser. Ansvar för NVDB ges till Vägverket. Intressenter bör kunna påverka verksamheten. NVDB skall göras åtkomlig för användare – inkl kommersiella aktörer – enligt fastlagda prissättningsprinciper. Tillhandahållandet skall bygga på upphovsrättsliga principer. Ingående data bör tillhandahållas på sådana villkor att en vidsträckt användning främjas. Data skall ha en garanterad och väl definierad kvalitet. För att undvika dubbelarbete bör registrering ske vid källan. De kostnader för NVDB som inte täcks av avgifter skall finansieras inom ramen för Vägverkets ordinarie anslag. Regeringsuppdraget 1996 - 1997

5 Vägverket - NVDB Några begrepp Vägnätet Alla vägar och gator som är upplåtna och byggda för motorfordonstrafik Statliga, kommunala och enskilda vägar Geometri och topologi Nationellt referenssystem Vägnätet Alla vägar och gator som är upplåtna och byggda för motorfordonstrafik Statliga, kommunala och enskilda vägar Geometri och topologi Nationellt referenssystem Företeelser Egenskap för del av nätet (t.ex. hastighet) eller Fysiskt objekt knutet till nätet (ex.vägbom) Knyts till vägnätet med en eller flera utbredningar Företeelser Egenskap för del av nätet (t.ex. hastighet) eller Fysiskt objekt knutet till nätet (ex.vägbom) Knyts till vägnätet med en eller flera utbredningar Utbredning Anger var på nätet en företeelse gäller Linjeutbredning eller punktutbredning Utbredning Anger var på nätet en företeelse gäller Linjeutbredning eller punktutbredning

6 Vägverket - NVDB Organisation

7 Vägverket - NVDB NVDB - ett samarbetsprojekt

8 Vägverket - NVDB Uppdraget - centralt Vägverket, Borlänge  Huvudman för NVDB-uppdraget  Förvaltning och utveckling av modeller, metoder, teknik och rutiner  Stöd till dataleverantörer  Marknad och tillhandahållande Vägverket, Borlänge  Huvudman för NVDB-uppdraget  Förvaltning och utveckling av modeller, metoder, teknik och rutiner  Stöd till dataleverantörer  Marknad och tillhandahållande Lantmäteriet, Gävle  Produktionscentral  Leveranser till kunder Lantmäteriet, Gävle  Produktionscentral  Leveranser till kunder

9 Vägverket - NVDB Vägverket regionalt  7 regioner levererar data för statliga vägnätet  Regionerna ansvarar för kontakter och stöd till kommuner  7 regioner levererar data för statliga vägnätet  Regionerna ansvarar för kontakter och stöd till kommuner NVDB

10 Vägverket - NVDB Kommunala leverantörer – olika lösningar Kluster av kommuner - regional produktionscentral NVDB Slussen NVDB:s tekniska lösning LVDB Kommersiella system med gränssnitt mot NVDB NVDB

11 Vägverket - NVDB Skogsnäringen  3 SVDB-regioner som levererar data åt medlemmarna, t.ex skogsbolagen Skogsnäringen  3 SVDB-regioner som levererar data åt medlemmarna, t.ex skogsbolagen SVDB syd NVDB SVDB mitt Skogliga data SVDB norr

12 Vägverket - NVDB Dataförsörjning

13 Vägverket - NVDB Omfattning: Hela vägnätet (540 000 km) Klart: 2001 Dataförsörjning NVDB VDB GGD Initial uppbyggnad vägnät

14 Vägverket - NVDB Dataförsörjning NVDB GGD Kommunalt vägnät Skogsbil- vägnät Ersätter gamla data som underlag för kommuner och skog Successiv anslutning av kommuner för initial leverans Sista säsongen med initial leverans. Under 2004 övergång till ajourhållning. VIS/VDB Fungerande ajourhållning Vägnät Företeelser (Vägnät) Företeelser Vägnät (Företeelser) Vägnät Aktuellt läge

15 Vägverket - NVDB Specifikation - innehåll

16 Vägverket - NVDB Administrativa uppgifter Väghållare Vägnamn Vägnummer Specifikation Trafikregler Begränsad bruttovikt Begränsad fordonslängd Begränsat axel/boggitryck Bärighet Förbjuden/påbjuden färdriktning Förbud mot trafik Hastighet Inskränkningar transport av farligt gods Miljözon Motorväg/Motortrafikled Tättbebyggt område Företeelser i NVDB

17 Vägverket - NVDB Särskilda uppgifter för transporter på skogs-bilvägnätet Framkomlighet för vissa fordonskombinationer Svängmöjlighet Tillgänglighet Vägbom Vändmöjlighet Övriga företeelser Funktionell vägklass Rek. väg för farligt gods Vägteknisk beskrivning Färjeled Höjdhinder upp till 4,5 meter Planskild korsning Slitlager Vägbredd Specifikation Företeelser i NVDB

18 Vägverket - NVDB Aktuellt innehåll

19 Vägverket - NVDB Aktuellt innehåll Statliga vägar VägnätFrån VägverketAjourhållning FöreteelserVägnummerAjourhållning HastighetAjourhållning VägbreddAjourhållning Motorväg / MotortrafikledAjourhållning VäghållareAjourhållning BärighetAjourhållning Funktionell vägklass2003/2004 Färjeled2003/2004 Höjdhinder2003/2004 Planskild korsning2003/2004 Slitlager2003/2004 Förbjuden_Påbjuden färdriktning2004 Förbud mot trafik2004

20 Vägverket - NVDB Kommunala vägar och gator Vägnät 22 kommuner eget nätAjourhållning Resterande kommuner GGDFrån LMV FöreteelserGatunamn 300 största tätorternaFrån LMV Gatunamn resterande 1600 tätorter2004 Från LMV Hastighet2004 Forcerad datainsamling Riks- täck- ande Succesivt ökat datainnehåll genom anslutning av kommuner Aktuellt innehåll

21 Vägverket - NVDB Enskilda vägar Vägnät Huvudsakligen GGD Från LMV Företeelser Skogligt nät Framkomlighet för vissa fordonskombinationer 2003/2004 Tillgänglighet 2003/2004 Vändmöjlighet 2003/2004 Funktionell vägklass 2003/2004 Väghållare 2003/2004 Vägnamn 2003/2004 Företeelser på vägar med statligt bidrag Driftsbidrag2003 Från Vägverket Aktuellt innehåll

22 Vägverket - NVDB

23 Tillhandahållande

24 Vägverket - NVDB KORDAB NVDB Tillhandahållande Vidareförädlare nnn Lastkajen Webb/FTP TMGDB Esri Geodatabas Svensk Std XML SVENSK STANDARD Väg- & järnvägsnät SS 63 70 04 utgåva 2 Intern- format.NVD Shape CAD GIS etc Olyckor Trafik

25 Vägverket - NVDB Nyttjanderättsavgift Ajourhållningsavgift Royalty Direktanvändare Vidareförädlare Kunder

26 Vägverket - NVDB Rätt till grannkommuners data för internt bruk Vidareförädla och sprida bear- betade data inom kommungräns till 3:e man Vidareförädla till grundläggande kartdata för spridning till 3:e man Leverantörer av data erhåller data för hela sitt geografiska verksamhetsområde för internt bruk Kommuner Lantmäteriet Skogsnäringen Vägverket Leverantörers nyttjande NVDB

27 Vägverket - NVDB Användning

28 Vägverket - NVDB - grunden i all information om Sveriges vägar Vägdata a Projek- tering Väg-underhåll Trafik- styrning MiljöSäkerhet Samhälls- planering Fordons-navigering Transport-planering Total-försvaret Många tillämpningar använder samma källa Mer och bättre data ger bättre tillämpningar Nyttan med NVDB Men varför NVDB ?

29 Vägverket - NVDB NVDB Gemensamt vägnät, nationella företeelser Tilläggsdata a Projek- tering Väg-underhåll Trafik- styrning MiljöSäkerhet Samhälls- planering Fordons-navigering Transport-planering Total-försvaret NVDB lägger grunden för den mjuka infrastrukturen Statliga vägar Kommunala Vägar/gator Enskilda vägar För en dataleverantör: - Kostnad för en datamängd ger tillgång till tre För en dataförädlare: -Dataförsörjning från en källa -Uppdatering på ett sätt - grunden i all information om Sveriges vägar Nyttan med NVDB

30 Vägverket - NVDB Dataförädlare

31 Systemtillverkare anpassar sina system till NVDB

32 Vägverket - NVDB STRADA - Swedish Traffic Accident Data Acquisition Swedish Traffic Accident Data Acquisition IT-stöd för uppföljning av skador och olyckor inom vägtransportsystemet Samarbetsprojekt mellan Polisen, Landstingsförbundet, Socialstyrelsen, SIKA, Kommunförbunden och SCB Tillämpningar som nyttjar NVDB-data

33 Vägverket - NVDB Zonöversikt Zonöversikt – avstånd från centrum och beräkning av tillhörande kostnader SOLEN RUTT – ruttplanering på NVDB vägnät Vilka områden ligger inom en radie av 1 km upp till 5 km från stadens skolor? Exempel: Vilka kostnader för skolskjutsar hör till varje zon? Tillämpningar som nyttjar NVDB-data

34 Vägverket - NVDB Tillsammans med Borlänge och Sollentuna kommuner genomförs utredning om bästa skolväg. En prototyp tas fram som visar hur den bästa skolvägen kan beräknas med hjälp av NVDB. Med ett enkelt och lättanvänt kartfönster kan man fråga efter elevs adress, skola och lämplig skolväg. Allt presenteras tydligt i kartan. Skolvägsplanering Tillämpningar som nyttjar NVDB-data

35 Vägverket - NVDB Utgående från NVDB-data kompletterar man eget vägnät med beskrivningar, som används för både ruttoptimering och planering av vägunderhåll inom skogsnäringen BASS - BasApplikationer Skog och Såg Utvecklat av Berget Systemdesign AB Tillämpningar som nyttjar NVDB-data

36 Vägverket - NVDB Frågor ? Kontakta oss! Web: www.vv.se/nvdb E-post: nvdb@vv.se Kundtjänst:0243-75 900 Postadress:Vägverket NVDB 781 87 Borlänge


Ladda ner ppt "Vägverket - NVDB Ingemar Halvorsen Vägverket NVDB e-post: Tel. +46 243 75 971."

Liknande presentationer


Google-annonser