Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några tankar kring samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några tankar kring samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Några tankar kring samverkan
Örjan Samuelsson Verksamhetschef Activa

2 Activa Stiftare, Örebro läns landsting och Örebro kommun för 23 år sedan Huvuduppdraget är att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar Metoderna som används ska grundas på forskning och beprövad erfarenhet –evidens Verksamhet i alla kommuner, kontor i Örebro, Kumla, Hallsberg, Lindesberg, Karlskoga.

3 Activa Ålder ; Tyngdpunkt unga vuxna Funktionsnedsättningen/ohälsa en del av en komplex problematik Huvudsaklig funktionsnedsättning ; Stor spridning psykiatrisk problematik störst – ca 40 % Neuropsykiatrisk/kombinationer ökar mest ca 20 % Intellektuella svårigheter ca 10 % , rörelsehinder 5%, hjärnskada 5 %, kommunikationshinder 20%

4 Actívamodellen® En första kontakt Flerpartssamtal
Kartläggning – Planering Jobbmatchning Arbetsprövning - Arbetsträning Activa anställning Anställning på företag

5 Samverkan Mina utgångspunkter Bakgrund – personlig
Medborgarna(……..) tror att vi samverkar Medborgarna ( ………) vill att vi samverkar Samverkan lönsamt för individ och samhälle men förutsättningarna försämrats över tid trots alla goda intentioner Bakgrund – personlig Lite historik- Ädel,LÖSA, Success mm, samverkanspropositionen, Konkreta erfarenheter -förhållningssätt

6 Samverkan

7 Cv Örjan född 53 Utbildning Yrkeserfarenhet Sjuksköterska
Hälso o sjukvårdsadministration Div kurser i forskningsmetodik, medicinsk teknik kvalitetssäkring, ledarskap, socialt arbete, Fackliga kurser, arbetsrätt mm…………………….. Yrkeserfarenhet Sjuksköterska Forskningsassistent Avdelningsföreståndare Projektledare nya verksamheter MAS Chef Äldreomsorg, sjukvård omsorg, socialförvaltning Verksamhetschef

8 Erfarenhet Sjukvård Socialtjänst Professionella beslut
Individen i centrum Bygger på evidens Individuellt ansvar Tillsyn Anmälan Förvaltningsrättsliga beslut på delegation Bygger på individuella behov Individen i centrum Kan överklagas Tillsyn Anmälan

9 Erfarenhet under 11 år i Activa
Egna erfarenheter Förändringar i systemen Följt upp samverkan främst samordningsförbund runt om i Sverige Tagit nära del av förändringar i Norge före NAV ( Individuell koordinator –individuell plan) Testat extern ( Activa) och intern koordinator( Success) Förstatligande av FK AF idag en myndighet Centralisering ”likriktning” Styrningen internt hos myndigheterna Kompl aktörer AF Sjukförsäkringen

10 Samverkan Svårast att samverka kring mest behövande Ädel- reformen,
LÖSA Individuell koordinator, (Success) Långtidssjukskrivna, arbetslösa personer med funktionsnedsättning. Sjukskrivningarna Svårast att samverka kring mest behövande Organisationens mål överställda. ”Standardiseringen ett hinder, tid – bidragsnivåer mm

11 Samverkan ? Samarbete Samplanering Samordning Samsyn Koordinering
Fördelning av ansvar Fördelning av arbetsuppgifter Fördelning av uppdrag

12 Samverkan

13 Samverkan ? 1+1 = 0 1+1 = 1 1+1 = 2 1+1+1 = minst 3

14 Samverkan

15

16 Framgångsfaktorer Vem är i centrum för samverkan ?
Stöd Tid Kontinuitet Delaktighet Kunskap Samverkan Flexibilitet Individ

17 Samverkan Lönsam samverkan för individ och samhälle ( Marie Fridolf)
Samverkan inom rehabiliteringsområdet Socialstyrelsen 2000:5

18 Samverkan inom rehabiliteringsområdet Socialstyrelsen 2000:5
Individuella och långsiktiga lösningar Särskilt stöd till arbetsgivare Undvika rundgång Tidiga samlade bedömningar Långsiktiga samlade aktiva åtgärder Hitta egen drivkraft för att nå arbete Lönebidragen viktiga Andra stödformer behövs Tydliga samhälls och individvinster

19 Samverkan inom rehabiliteringsområdet Socialstyrelsen 2000:5
Individuella och långsiktiga lösningar behövs Lokal organisering Tidiga bedömningar i samverkan särskilt viktiga Större flexibilitet i försörjningssystemen för att underlätta individernas rehabilitering Skapa större handlingsutrymme för individen Sammansatt och fördjupad kompetens i grundutbildning för proffs Fördjupad kunskap om sammansatt behov Personliga handläggare över organisationsgränser Lokal frihet att samorganisera sig för bättre resursutnyttjande

20 Samverkan inom rehabiliteringsområdet Socialstyrelsen 2000:5
Ökad lokal frihet Legitimitet för samverkan Finns ingen generell lösning Kontinuiet, respekt, förtroende för individen Positivt bemötande Okad lokal samverkan – lokal makt ? Nya mätsystem Vilja och förtroende Politiker och chefers uttalade vilja viktig Ökat handlingsutrymme för professionella Olikhet det gemensamma Policys behöver konkretiseras

21 Samverkan inom rehabiliteringsområdet Socialstyrelsen 2000:5
Den organisatoriska nivån Mina reflektioner Mätsystem behöver utvecklas så de inte motverkar samverkan Politisk legitimitet Chefer behöver stödsystem för att legitimera samverkan Den regionala nivån behöver utvecklas för samverkan Jag delar nästan allt som kom fram i utvärderingen men varför blev det inte så ?

22 Samverkan helhetssyn ? Var behövs samverkan ? Makrosystem Mesosystem
Exempel på faktorer som är betydelsefulla vid etablering på arbetsmarknaden (koordinatorroll) Mikrosystem Familjen, nära vänner *Nätverk, krav förväntningar Arbetskamrater Samagerar med Mikrossystemet Exosystem Skolan Arbetsmarknaden Ekonomi Samhället, lagstiftning, regelverk Samhällsvärdringar Var behövs samverkan ? 22

23 Ingen har ansvar för helheten. 2009
. Runo Axelsson frågade vem som egentligen är intresserad av helheten? Det finns ingen mottagare för ett helhetsperspektiv. Enskilda aktörer ser till, och gör vinster, i den egna verksamheten och inte ser till helheten. Intresse för helhetsperspektivet kan finnas på hög politisk nivå men instrument saknas för att hantera det. Ingen har ansvar för helheten. 2009

24 En förklaring till välfärdens sektorisering och fragmentering är det svenska departementssystemet som kräver särredovisning och innebär att chefer styrs av sitt enskilda uppdrag. Systemet innebär att det är svårt att både ta till vara den samverkanskompetens som finns, men också att det saknas incitament för att ta till vara på, och utveckla samverkanskompetens. Det saknas incitament både på individ- och på strukturnivå. För individen innebär det att samverkanskompetens inte lönar sig vare sig gällande lön eller gällande möjligheter att klättra i hierarkin. Men framför allt så innebär den nuvarande strukturen att incitament som stimulerar ett helhetsperspektiv, över organisations- och sektorsgränser, på välfärdsarbetet saknas. Rafael Lindqvist 2009

25 Samverkan Medborgaren Vem är vi lojala mot ? Organisationen Samhället
Vad ingår i uppdraget ? Vad händer när organisationen ändrar väg eller sätts på hårt tryck utifrån

26 Samverkan Ohälsotalet sjunker betyder att vi som befolkning blivit friskare Ohälsotalet sjunker betyder att fler mist sjukpenningen?

27 Samverkan Arbetslivsintroduktion är en väl genomtänkt och delvis validerad metod för introducera/inleda arbetslivsinriktad rehabilitering Vem är vi lojala mot Arbetslivsintroduktion är en arbetsmarknads åtgärd som genomförts i brist på annat utifrån ett akut läge

28

29 Fler unga "förtidspensionärer" än någonsin
Fattigdom, ökad ohälsa och risk för tidig död, en realitet för många med funktionsnedsättning I januari 2011 meddelas att antalet unga förtidspensionärer fortsätter att öka. Låga inkomster, högre arbetslöshet och för de som fått jobb lägre sysselsättningsgrad, förstärker utanförskapet. Personer med funktionsnedsättning har, jämfört med befolkningen som helhet, dubbelt så ofta försörjningsstöd enligt statistik före den ekonomiska krisen. Fattigdom och utanförskap ger ökad ohälsa hos en utsatt grupp.

30 Samverkan Moralisk dimension ( människor är latare – bättre förr )
Individualisering av problemet ( lat eller sjuk) Jfr dgl höga ohälsotal verksamhet Leder till individualisering av lösningen

31 Samverkan Behov av individuell koordinator inom eller utanför systemet
Var och vem Helst inom systemen men om det inte går externt Tydligt uppdrag Utbildning ? Individuell koordinator Uppdrag samordna samhälleliga insatser med stor legitimitet i samverkan med individen i centrum.

32 Samverkan några förslag att fundera över
Vem har makten i samverkan individ/ myndighet/handläggare ? Vad kan du göra för att dela med dig av din makt. Perspektivet – byt plats med varandra, tänk utanför ditt eget revir, Respektera varandras uppdrag. Skapa gemensamt mål för samverkan. ”Tagga ner” försvara inte förklara gärna För problemen, även resursfrågan, vidare i din organisation

33 ”Det är som det är” (OBS ej uppgivet , men lägg inte ner så mycket tid på att prata om hur det borde vara) Marie Fridolf

34

35

36 Samverkan

37


Ladda ner ppt "Några tankar kring samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser