Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordning – samverkan - samarbete Falkenberg 21 november 2011 Berth Danermark

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordning – samverkan - samarbete Falkenberg 21 november 2011 Berth Danermark"— Presentationens avskrift:

1

2

3 Samordning – samverkan - samarbete Falkenberg 21 november 2011 Berth Danermark berth.danermark@oru.se

4 Samverka!

5 Tre delar Bakgrund, utgångspunkter och teoretiska aspekter Några forskningsresultat från samverkansprojekt Främjande faktorer

6 Bakgrund, utgångspunkter och teoretiska aspekter

7 RRV:s senaste rapport om samverkan bristande förankring uppåt i organisationer som förutsätts samverkan ingen känner sig ha huvudansvaret för samverkan helhetsbild över individens situation saknas att verksamheter styrs av olika budgetar att prestationsbaserade ersättningssystem missgynnar samverkan (Regeringens skrivelse Skr. 2011/12:23)

8 Grundläggande orsak: den ökande sektoriseringen Motkrafter Interprofessionell och interorganisatorisk samverkan

9 Huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för samverkan Skapa förståelse och respekt

10 Ideal vs verklighet? Brukarens bästa Konsensus Jämlikhet Delat ansvar Tillit Professionalism Utveckling Ökad effektivitet Organisationens intresse Personliga intressen Maktförhållanden Prestigehierarkier Motverkande belöningssystem Gruppmotsättningar Brister i upphandling

11 Samverkan: ett samspel mellan olika dimensioner • R egelverk • O rganisation • S ynsätt

12 Skilda synsätt (olika diskurser) Människan är en helhet (ett bio-psyko-socialt synsätt) Olika kunskapsområden möts Oenighet om vad som är ”sanning” Skillnader i makt (vem definierar problemet?) Skillnader i språk

13 Sociala representationer

14 Socio-centrerad kunskap Piaget: Vår kunskap betingas av våra behov, begär och intressen Kunskapen är ändamålsenlig

15 Ändamålsenligheten Förvanskning Tillägg Utelämning

16 Dagens Nyheter 17 november 2010 Vårdideologiska skillnader föreligger enligt huvudsekreteraren Hans Wiklund. ”Psykvården ansåg att missbrukande Niklas, 18 år, behövde tvångsvård. Men socialtjänsten tror att Niklas skall bli drogfri med frivillig behandling.” ”Läkaren skriver att Niklas först måste bli drogfri under en längre period för att få sina psykiska problem bedömda.”

17 Administrativa rutiner och regelverk Ekonomi/budget Ansvar och makt (delegation) Formella och informella regler

18 Organisatoriska förhållanden Uppdrag Resurser Grad av politisk styrning Struktur Utbredning Upphandling

19 Några forskningsresultat från samverkansprojekt

20 Andel i anställning vid Supported Employment

21 Andel i anställning vid Supported Employment, psykiatrisk diagnos

22 Utveckling av disponibel inkomst vid Supported Employment

23 Utveckling av disponibel inkomst vid Supported Employment, psykiatrisk diagnos

24 Förändringar i samverkan (Barn som far illa-projekten)

25 Förändringar i samverkan i projekt om svårt funktionshindrade barn (organisation)

26 Projekt om ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa”

27 Pedagogers upplevelse av hinder för samverkan (% n=94)

28 Främjande faktorer

29 Främjande faktorer: operativt perspektiv Tid för samverkan Kunskap om varandra och det man samverkar om Ledningens stöd Respektfullt bemötande

30 Främjande faktorer: ledningsperspektiv Kunskap om samverkan Samverkan mellan ”ledningarna” Engagemang och delaktighet Klarlägg regelverk och undanröja hinder Tillse att resurser för samverkan finns Involvera samtliga berörda parter Skapa mötesplatser

31 Ledningens uppgift är att … – bygga upp en god samverkanskompetens – identifiera de mekanismer som underlättar samverkan – planera för att understödja dessa mekanismer – identifiera de mekanismer som försvårar samverkan – planera för att motverka dessa mekanismer –löpande följa utvecklingen

32 Nya vägar till arbetsmarknaden Kvalitetsutveckling av samverkan

33 Distribution: Läromedia Örebro AB Box 6073 700 06 Örebro 019-269836 Order@Laromedia.se Som pdf-fil: berth.danermark@oru.se


Ladda ner ppt "Samordning – samverkan - samarbete Falkenberg 21 november 2011 Berth Danermark"

Liknande presentationer


Google-annonser