Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan – himmel eller helvete?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan – himmel eller helvete?"— Presentationens avskrift:

1

2 Samverkan – himmel eller helvete?
Berth Danermark

3 Tre delar Bakgrund, utgångspunkter och teoretiska aspekter Några forskningsresultat från samverkansprojekt Främjande faktorer

4 Bakgrund, utgångspunkter och teoretiska aspekter

5 Specialisering & fragmentarisering
”(T)ydligast märks /emellertid/ specialiseringstrenden inom barnavården och missbruksområdet, där åtta av tio klienter i dag kommer i kontakt med specialiserade enheter.” (Bergmark et al. 2008:45).

6 - Kunskapsområdet: Ett biopsykosocialt synsätt (tvärvetenskap)
Motkrafter - Kunskapsområdet: Ett biopsykosocialt synsätt (tvärvetenskap) Administrativt/organisatoriskt: Interprofessionell och interorganisatorisk samverkan

7 Dagens Nyheter 17 november 2010
”Missbruksutredningen presenterar sitt förslag i april. Men redan nu konstaterar utredarna att ett av de största problemen är att psykvården och socialtjänsten inte samarbetar”

8 Huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för samverkan
Skapa förståelse och respekt

9 Ideal vs verklighet? Brukarens bästa Konsensus Jämlikhet Delat ansvar
Tillit Professionalism Utveckling Ökad effektivitet Organisationens intresse Personliga intressen Maktförhållanden Prestigehierarkier Motverkande belöningssystem Gruppmotsättningar

10 Samverkan: ett samspel mellan olika dimensioner
Regelverk Organisation Synsätt

11 Skilda synsätt (olika diskurser)
Människan är en helhet (ett bio-psyko-socialt synsätt) Olika kunskapsområden möts Oenighet om vad som är ”sanning” Skillnader i makt (vem definierar problemet?) Skillnader i språk

12 Sociala representationer

13 Socio-centrerad kunskap
Piaget: Vår kunskap betingas av våra behov, begär och intressen Kunskapen är ändamålsenlig

14 Ändamålsenligheten Förvanskning Tillägg Utelämning

15 Dagens Nyheter 17 november 2010
Vårdideologiska skillnader föreligger enligt huvudutredaren Hans Wiklund. ”Psykvården ansåg att missbrukande Niklas, 18 år, behövde tvångsvård. Men socialtjänsten tror att Niklas skall bli drogfri med frivillig behandling.” ”Läkaren skriver att Niklas först måste bli drogfri under en längre period för att få sina psykiska problem bedömda.”

16 Administrativa rutiner och regelverk
Ekonomi/budget Ansvar och makt (delegation) Formella och informella regler

17 Organisatoriska förhållanden
Uppdrag Resurser Grad av politisk styrning Struktur Utbredning

18 Några forskningsresultat från samverkansprojekt

19 Projekt om ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa”

20 Projekt om ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa”

21 Projekt om ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa”

22 Initial samverkan i ett RIM-projekt

23 Förändringar i samverkan (Barn som far illa-projekten)

24 Förändringar i samverkan i projekt om svårt funktionshindrade barn (organisation)

25 Projekt om ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa”

26 Pedagogers upplevelse av hinder för samverkan (% n=94)

27 Främjande faktorer

28 Främjande faktorer: operativt perspektiv
Tid för samverkan Kunskap om varandra och det man samverkar om Ledningens stöd Respektfullt bemötande Exempel på främjande faktorer

29 Främjande faktorer: ledningsperspektiv
Kunskap om samverkan Samverkan mellan ”ledningarna” Engagemang och delaktighet Klarlägg regelverk och undanröja hinder Tillse att resurser för samverkan finns Involvera samtliga berörda parter Skapa mötesplatser

30 Ledningens uppgift är att …
– bygga upp en god samverkanskompetens – identifiera de mekanismer som underlättar samverkan – planera för att understödja dessa mekanismer – identifiera de mekanismer som försvårar samverkan – planera för att motverka dessa mekanismer –löpande följa utvecklingen

31 Som pdf-fil: berth.danermark@oru.se
Distribution: Läromedia Örebro AB Box 6073 Örebro Som pdf-fil:


Ladda ner ppt "Samverkan – himmel eller helvete?"

Liknande presentationer


Google-annonser