Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens övervakning av antibiotikaresistens -hur ska den se ut? Rapport från pågående utredningsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens övervakning av antibiotikaresistens -hur ska den se ut? Rapport från pågående utredningsarbete."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens övervakning av antibiotikaresistens -hur ska den se ut? Rapport från pågående utredningsarbete

2 SMI skall tillsammans med Strama och berörda myndigheter Göra en översyn av existerande nationella system för övervakning av –Antibiotikaresistens –Antibiotikaförsäljning –Förskrivningsorsaker Översynen bör leda till rekommendationer för hur den nationella övervakningen bör se ut i framtiden samt innehålla förslag hur ett sådant system kan finansieras Uppdrag i regleringsbrevet 2007:

3 Process för delarbete övervakning av antibiotikaresistens ARG ”Tankesmedja” Workshop Delrapport Finansiering ? Slutrapport 080630

4 Avgränsning - hittills Finns det eller finns det inte ? Hur vanligt är det ? Ökar eller minskar det ? Hur / varför ökar/minskar det ? Vid spridning - var sker smittan (epidemiologisk typning) ?

5 Vilken resistens vill vi hitta och mäta ? Resistens hos dem vi behandlar ? ”Sann” resistens ? Hotande resistens ? ”Okänd”/ Resistens som ännu inte uppstått?

6 Huvudmål Den enskilda patienten skall kunna erhålla effektiv riktad empirisk behandling som möjligt Behov fortlöpande underlag över förekomst varningssystem (människor, djur, miljö) tidigare kända mekanismer nya/okända mekanismer analys återkoppling forskning och utveckling internationellt samarbete Bevara antibiotika som effektiva läkemedel

7 1.Anmälningspliktiga - smittskyddslagen 2.EARSS 3.ResNet, SMI och RAF-M: > 10 års punktprevalensstudier av resistens kombinerat med kvalitetssäkring 4.Sentinel-övervakning (Tarmpatogener, Neisseria spp, Helicobacter, M.tuberculosis) 5.Frivillig rapportering av ovanliga eller ”icke-existerande” händelser Räcker dagens ”organiserade” system ? Samtliga bygger på kliniska prover !

8 Möjlighet att få sammanställning Rapport sammanställs/ analyseras Återkoppling/ diskussion Friska Sjuka Söker läkare Öppen vård / Sluten vård ! ????

9 Underlag- infrastruktur – kliniska prover Kvalitetssäkrade lab, Epidemiologisk analysUppdrag saknas enhetliga metoder ÅterkopplingIT-system (RAF/RAF-M) Svårt separera sluten IT-system vård, öppenvård, sjukhem etc TerminologiHarmonisering Kompetens Saknas läkare Fragmenterad utbildning ”Provtagningsvanor” Prover från öppen vård Kostnad i öppen vård i sluten vård Hinder för att Fungerar bra idag Brister avhjälpa brister

10 Några problem med kliniska prover som grund Benägenhet att odla varierar ”Nämnardata” Överdrivet hög resistens ? Antibiotikapreparat klassas ut för tidigt ? ”För höga” kvalitetskrav ?

11 Anmälningsplikt enligt smittskyddslagen ? 1996Pneumokocker 2000MRSA, VRE, 2007 Gram-neg bakterier med ESBL (bara lab) Hinder för att Fungerar bra idag Brister avhjälpa brister Följsamhet (lab) Ofullständiga IT-system Otydliga kriterier i vissa fall

12 MRSA - provtagningsorsak

13 Alla eller bara invasiva isolat ? Jämförbarhet Precision +- + - Fördröjning ? * Source: Koontz FP. Diagn Microbiol Infect Dis 1992;15:31S-35S. Alla fynd/ friska Övriga kliniska infektioner Blod Likvor

14 EARSS – European Antimicrobial Resistance Surveillance System Hinder för att Fungerar bra idag Brister avhjälpa brister Hög nationell täckning Inte alla lab medverkar IT-system (>70 %) av befolkningen) Invasiva isolat S.aureus, S.pneumoniae, E.faecalis, E.faecium E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa

15 MRSA 2006

16 ResNet (SMI och RAF-M) >10 år resistens + kvalitetssäkring Hinder för att Fungerar bra idag Brister avhjälpa brister ”Gemenskap” Begränsat antal arter Manuellt extraarbete Övervakning avLokalt begränsat ”vildtypspopulationer”antal isolat Ej multiresistensIT-system Ingen totalövervakning IT-system blodisolat Avslöjar inte utbrott kan inte påvisa långsiktiga förändringar

17

18 Staphylococcus aureus 2006 (ResNet, > 3000 isolat)

19 Sentinel-övervakning Hinder för att Fungerar bra idag Brister avhjälpa brister KompetensSårbart – bygger på Uppdrag ? Motivation”entusiaster” Resurser ? Urval Tarmpatogener, Neisseria spp, M.tuberculosis

20 Frivillig rapportering ”alert” av ovanliga eller ”icke-existerande” händelser Hinder för att Fungerar bra idag Brister avhjälpa brister ”Djungeltelegrafen”Enhetliga kriterier saknasDefinitioner lab-vårdhygienrutiner saknas”SOP:s” -vad -när -hur -till vem Vi upptäcker fenotypiskaVi upptäcker inte Systematiskt förändringar mekanismen samla in -avvikande -terapisvikt Ansvar ? Strategi ?

21 Återkoppling Hinder för att Fungerar bra idag Brister avhjälpa brister StramagrupperDialogen lab-klinik Uppdrag Labnätverk behöver stärkas Kiniska bakteriologer Skriftliga rapporterAnvändning ?Inga krav i verksamhetsupp- följning

22 Tänkbara förslag Sluten vård kliniska data OK – ”krav” att odla när antibiotika påbörjas > 48 h Öppen vård sentinelsystem (jfr influensa)? ”odlardagar” ? Framtiden Normalflorestudier ? Djur / Livsmedel (Strama VL) Miljö – sjukhusavlopp, reningsverk FoU

23 Datahantering

24 Vad är problemet – varför kan vi inte bara trycka på knappen ?

25 Talar vi samma språk? -erfarenheter från IVA-Strama 95 arter uttrycks på 528 olika sätt 56 antibiotika uttrycks på 115 olika sätt 38 ”provlokaler” uttrycks på 369 olika sätt

26

27 Analys och återkoppling Tydligare uppdrag lokalt/regionalt (Stramagrupp/ motsv) -stärka alert-system Förstärkt analyskapacitet på SMI ? -”back-up” alert -långsiktigar utveckling -kunna analysera orsakssamband effekt av interventioner Fördjupad samordnad omvärldsanalys – internationall jämförbarhet

28

29 Strategi Tydliga uppdrag och ansvar ! Beställare fråga efter resultat !

30 Data for action ?!


Ladda ner ppt "Framtidens övervakning av antibiotikaresistens -hur ska den se ut? Rapport från pågående utredningsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser