Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Göteborgs universitet förnyas 2012-04-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Göteborgs universitet förnyas 2012-04-10."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Göteborgs universitet förnyas 2012-04-10

2 www.gu.se Innehåll Inledning Stödprocess; exempel Utbildningsadministration –Processöversikt –Nivå 1-beskrivning –Nivå 2-beskrivning Administrativ organisation; förslag –Institution –Fakultet –Gemensamma förvaltningen, struktur –Gemensamma förvaltningen, arbetssätt Allmänt om implementeringen

3 Verksamhetsområde STÖD PROCESS LEDNING OCH STYRNING ORGANISATION KUNDPERSPEKTIV Beställning Utförande Vision och mål Begäran om åtgärd Direktiv StrategierMålStyrmodellPoliciesKultur UppdragVisionKunderIntressenterErbjudande Leverantör Input Mottagare Output Abc...

4 www.gu.se Utforma Arbetsordning Resultat Arbetsordning Delegations- ordning Resultat Arbetsordning Delegations- ordning Utforma framtida gemensamma arbetssätt och definiera kompetenskrav Resultat Beskrivning av framtida gemensamma arbetssätt Definition av kompetenskrav Resultat Beskrivning av framtida gemensamma arbetssätt Definition av kompetenskrav Specificera befintlig kompetens Utforma struktur för den administrativa organisationen Input Resultat Beskrivning av framtida administrativ funktionell organisation och forum Resultat Beskrivning av framtida administrativ funktionell organisation och forum Resultat Beskrivning av befintlig kompetens Resultat Beskrivning av befintlig kompetens Etapp 2,5 Resultat Insikt om respektive förändringsresa Acceptans Detaljerad plan för hösten Resultat Insikt om respektive förändringsresa Acceptans Detaljerad plan för hösten Ta emot resultaten Bedöma resursbehov i processerna Genomföra riskanalys Specificera respektive nuläge Definiera eventuellt kompetensgap Utforma modell för bemanning A-D Input Realisera Resultat Nytt arbets- sätt Resultat Nytt arbets- sätt Implementering Göteborgs universitet förnyas – tillvägagångssätt Maj-sep 2011 Okt-dec 2011 Okt 2011- apr 2012 Okt 2011- apr 2012 Mar-apr 2012 Mar-apr 2012 Apr-maj 2012 Vår-sommar 2012 Vår-sommar 2012 Höst 2012 Höst 2012 1/1 2013 1/1 2013 Resultat Nya dekaner Nya prefekter Resultat Nya dekaner Nya prefekter 1/7 2012 1/7 2012

5 www.gu.se Innehåll InledningInledning Stödprocess; exempel Utbildningsadministration –Processöversikt –Nivå 1-beskrivning –Nivå 2-beskrivning Administrativ organisation; förslag –Institution –Fakultet –Gemensamma förvaltningen, struktur –Gemensamma förvaltningen, arbetssätt Allmänt om implementeringen

6 www.gu.se Stödprocessområde Identifierade styrdokument Utformade rollbeskrivningar Utformade prioriterade processer Identifierade stöd Lag och förordning Policy Kompe- tenskrav i processen Rollbe- skrivningar t ex: IT Mallar Checklistor

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 www.gu.se Innehåll InledningInledning Stödprocess; exempel UtbildningsadministrationStödprocess; exempel Utbildningsadministration –Processöversikt –Nivå 1-beskrivning –Nivå 2-beskrivning Administrativ organisation; förslag –Institution –Fakultet –Gemensamma förvaltningen, struktur –Gemensamma förvaltningen, arbetssätt Allmänt om implementeringen

19 www.gu.se Arbetsgrupp Administrativ organisation Anna Lindholm Bengt Ove Boström Håkan Berg Ingela Dahllöf Karin Cedhagen Lars Nilsson Lena Rogström Mats Edvardsson Thomas Hartvigsson Thomas Vestin Yvonne Söderling Christina Rogestam Karoline Axelson Anne-Charlotte Karlsson Viktoria Björcke

20 www.gu.se Ämnen/verksamhetsindelning Ekonomi PA/HR Utbildning/forskning Kommunikation Infrastruktur Allmän administration Kommitté för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kommitté för utbildning på forskarnivå Forskningskommitté Ledningsgrupp Studierektor Kursansvarig Programansvarig Teknisk chef Prefekt Pro Vice Institution Administrativ chef

21 www.gu.se Institution Dekanus Kanslichef Strategisk verksamhetsplanering och budget Utbildning Forskning Kvalificerat stöd till Lärarförslagsnämnden Kommunikation Övrig fakultetsrelaterad administration Pro Vice Prefektråd/LG Institution Fakultet

22 www.gu.se Gemensamma förvaltningen Förvaltningschef Forskningsservice/ Utbildning/Student Forsknings- och innovationsservice Samverkan Rekrytering av studenter Antagning Examina Studie- och karriärvägledning Kommunikation ”extern” Internationalisering Analys och utvärdering Forskningsservice/ Utbildning/Student Forsknings- och innovationsservice Samverkan Rekrytering av studenter Antagning Examina Studie- och karriärvägledning Kommunikation ”extern” Internationalisering Analys och utvärdering Personal/Ekonomi/ Myndighetsstöd Personal Ekonomi Kommunikation ”intern” IT-staben Projektkontoret Miljöenheten Myndighetsstöd Personal/Ekonomi/ Myndighetsstöd Personal Ekonomi Kommunikation ”intern” IT-staben Projektkontoret Miljöenheten Myndighetsstöd Rektors kansli Samordning Kommunikation Verksamhetsplanering Intern styrning och kontroll Ägarstyrning Stöd till universitetsledningen Rektors kansli Samordning Kommunikation Verksamhetsplanering Intern styrning och kontroll Ägarstyrning Stöd till universitetsledningen Infra IT-avdelningen Service Center Fastigheter Investeringar Vaktmästeri Facility Management Säkerhet Lokalvård Infra IT-avdelningen Service Center Fastigheter Investeringar Vaktmästeri Facility Management Säkerhet Lokalvård Övergripande uppgifter Samordning Normering Effektivisering Expertis Planering Samordnande chef Chef

23 www.gu.se Gemensamma förvaltningen – arbetssätt – principskiss Forskningsservice/Utbildning/Student Personal/Ekonomi/Myndighetsstöd Infra/IT/Lokaler FFUUSS IIITITLL FKFKInstInstInstInstFKFKInstInstInstInstInstInst Team Service Center Campus 1. Prefekter och fakultetskanslier vänder sig till sitt team 2. Teamet svarar direkt eller tar hand om frågan 3. Vid behov tar teamet frågan vidare Team 1 Personal Ekonomi Team 2 Personal Ekonomi Team 3 Personal Ekonomi PPEEMM

24 www.gu.se Innehåll InledningInledning Stödprocess; exempel UtbildningsadministrationStödprocess; exempel Utbildningsadministration –Processöversikt –Nivå 1-beskrivning –Nivå 2-beskrivning Administrativ organisation; förslagAdministrativ organisation; förslag –Institution –Fakultet –Gemensamma förvaltningen, struktur –Gemensamma förvaltningen, arbetssätt Allmänt om implementeringen

25 www.gu.se Jul Aug Sep Okt Nov Dec Q2 Implementering Q1 2012 2013 26/4 Information i styrelsen Bedöma resursbehov i processer och organisation Definiera eventuellt kompetensgap Bemanna organisationen Etablera administrativ organisation Etablera roller och arbetssätt för processutveckling, inkl. processansvar Genomföra utbildning Fortsatt utveckling av stödprocesser Rektors beslut om ny administrativ organisation Apr Maj Jun Nya chefer valda/utsedda Detaljering av organisationsförslag Samordna administrativ organisation och stödprocesser Genomföra kompetenskartläggning Definiera konsekvenser och skapa förutsättningar Utforma utbildningspaket Beslutsunderlag om processverktyg Utforma tillvägagångssätt för bemanning av administrativ organisation Genomföra riskanalys Formera organisation för realisering, samordning och införandegrupper Information till berörda nyckelpersoner Ny administrativ organisation Förutsättningar inför implementering Implementering av organisation och arbetssätt Tidplan

26 www.gu.se Fakultet Kanslichef Fakultet Kanslichef Fakultet Kanslichef Fakultet Kanslichef Universitetsledning Information och utbildning Samordningsperson Samordningsgrupp Samordningsperson Samordningsgrupp Samordningsforum Förvaltningschef/ samordningsperson Kanslichefer Samordningsforum Förvaltningschef/ samordningsperson Kanslichefer Ledningsrådet Implementerings- organisation Modell för bemanning Administrativ organisation Institution Administrativ chef Institution Administrativ chef Institution Administrativ chef Institution Administrativ chef Fakultet Kanslichef Fakultet Kanslichef Gemensamma förvaltningen Institution Administrativ chef Institution Administrativ chef Införandegrupper

27 www.gu.se Här håller vi på att landa Utredes utanför GU förnyas Internationaliseringsorganisationen Perspektiv Kommunikation Enstaka fakultetsspecifika förutsättningar Fortsatt dialog mellan rektor och dekan Organisatoriska lösningar utanför linjeorganisationen Lokalfrågorna (Campus, Service Center) Arbetsmiljökommittéverksamheten Medbestämmandeförhandlingar

28 www.gu.se Bemanningsfrågorna är inte lösta ännu Förutsättningar Vi har ett ”nyrekryteringsstopp” Vi behöver ha en transparent åtgärdsplan som är bestämd med de fackliga organisationerna (ev ansökningsförfaranden, ev avgångsproblematik etc) Prefekterna/avd cheferna kommer att ha en bild av personalens kompetens Vi måste genomföra detta så bra som möjligt tillsammans för att hålla kostnaderna nere Vi kan hamna i en situation där vi både har rekryteringsbehov och ett slags övertalighet

29 www.gu.se Kontroll över utvecklingen Vi håller på att ta fram tre nyckeltal som ger oss en bild över personalsituationen före och efter SUHF:s personalredovisning nedbrutet på institution/avdelning Andelen administrativ personal i relation till samtliga anställda per institution/motsvarande BESTA-kodningen på ett antal familjer vilket ger en bild av kompetensflöden

30 www.gu.se Normerande beslut Rektors beslut om den principiella organisationsstrukturen som vi just presenterat Det har initierats en översyn av samtliga styrdokument –Vilka kan tas bort –Vilka behöver justeras –Vilka behöver skapas

31 www.gu.se Normerande beslut Rektors beslut om den principiella organisationsstrukturen som vi just presenterat Det har initierats en översyn av samtliga styrdokument –Vilka kan tas bort –Vilka behöver justeras –Vilka behöver skapas

32 www.gu.se Innehåll InledningInledning Stödprocess; exempel UtbildningsadministrationStödprocess; exempel Utbildningsadministration –Processöversikt –Nivå 1-beskrivning –Nivå 2-beskrivning Administrativ organisation; förslagAdministrativ organisation; förslag –Institution –Fakultet –Gemensamma förvaltningen, struktur –Gemensamma förvaltningen, arbetssätt Allmänt om implementeringenAllmänt om implementeringen


Ladda ner ppt "Www.gu.se Göteborgs universitet förnyas 2012-04-10."

Liknande presentationer


Google-annonser