Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Universitetsgemensamma organ Britt Marie Apelgren Morgonsamling 2012-03-12 2012-03-12UFN presentation Britt-Marie Apelgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Universitetsgemensamma organ Britt Marie Apelgren Morgonsamling 2012-03-12 2012-03-12UFN presentation Britt-Marie Apelgren."— Presentationens avskrift:

1 Universitetsgemensamma organ Britt Marie Apelgren Morgonsamling UFN presentation Britt-Marie Apelgren

2  Personalansvarsnämnd, Diciplinnämnd, Rådet för misstänkt oredlighet i forskning, Internrevisionen, Central arbetsmiljökommitté  Utbildningsnämnden  Lärarutbildningsnämnden  International Centre  Språkcentrum UFN presentation Britt-Marie Apelgren

3 Direktiv: Utbildningsnämnd Utforma en universitetsgemensam utbildningsnämnd med uppgifter inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Beakta forskarutbildningen i relation till grund och avancerad nivå. Ta fram förslag till syfte, uppdragsbeskrivning och mandat för nämnden samt förslag till sammansättning, tillsättning, mandattid, arbetssätt m.m UFN presentation Britt-Marie Apelgren

4 Utbildningsnämnden  Beredande och rådgivande organ till rektor  Kan fatta beslut för enskilda frågor på delegation av rektor  Utveckla universitetsgemensamma principer för utbildning  Bidra till utveckling av fakultets- och ämnesövergripande utbildningar UFN presentation Britt-Marie Apelgren

5  Bevaka och aktivt delta i utvecklingen av högre utbildning nationellt och internationellt  Initiera och driva strategiska frågor inom GUs utbildning  Bevaka och aktivt stödja den pedagogiska utvecklingen  Initiera och stödja åtgärder som syftar till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningar vid GU  Driva och stödja fortsatt utveckling av fakultetsövergripande utbildningar UFN presentation Britt-Marie Apelgren

6 Utbildningsnämndens sammansättning  En företrädare för respektive fakultet  En representant för LUN  En representant för UB  Chefen för PIL  Tre studentrepresentanter  Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt  Mandatperiod är tre år UFN presentation Britt-Marie Apelgren

7 Arbetsgrupp för implementering av Utbildningsnämnden  har i uppgift att komma in med ett förslag till instruktion och handläggningsordning för den nya utbildningsnämnden  Kerstin Nilsson (SA) och Sven-Åke Lindgren (SFN) från GRUB, en representant från FUB samt en student ingår  förslag ska redovisa senast vid GRUB-sammanträdet den 23 april UFN presentation Britt-Marie Apelgren

8 Lärarutbildningsnämnden (LUN)  Har det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder till lärarexamen och för behörighetsgivande fortbildning  Samordnar och utvecklar (genom RUC) i samråd med fakulteter och institutioner andra fortbildningsinsatser med anknytning till läraryrket  Har det övergripande ansvaret för forskarutbildning inom CUL och dess forskarskola UFN presentation Britt-Marie Apelgren

9  Ger uppdrag och fördelar medel till berörda institutioner  Utser kursansvariga institutioner med uppgift att operativt samordna längre kurser eller terminer  Ansvarar för uppföjlning, utveckling och kvalitetssäkring av lärarutbildningarna  Säkerställer att hållbar utveckling integreras i utbildningarna  Ansvarar för VFU-organisationen och formerna för samarbete med kommunerna UFN presentation Britt-Marie Apelgren

10 Sammansättning, utseende och mandatperiod  Fem vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta ledamöter plus två ersättare som utses av rektor efter val bland fakultetsstyrelsernas vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta ledamöter  Två externa ledamöter som utses av rektor  Två studentrepresentanter plus en ersättare  Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt UFN presentation Britt-Marie Apelgren

11 International Centre UFN presentation Britt-Marie Apelgren

12 SPRÅKCENTRUM VID GU  Organisatoriskt skulle ett språkcentrum kunna höra hemma vid HFN, motsvarande PILs hemvist på UFN  Servicecenter för hela universitetet med direkta kopplingarna till språkinstitutionerna vid HFN  Samorganisering av olika typer av språkkurser och språkhandledning som GU erbjuder till såväl studenter som personal PLUS för gästlärare, internationellt rekryterad personal  Möjliggöra för tillskapandet av fler uppdragsutbildningar  Ger en möjlighet att få ett samlat grepp om flera av de i språkhandlingsplanen uppställda åtgärderna UFN presentation Britt-Marie Apelgren

13 Vad innebär det nya?  Större central samordning av:  Utbildning på alla nivåer  Internationaliseringsprocesser  Av språkligt stöd och utbildning  Vad får detta för konsekvenser för fakultetsövergripande arbete?  Vad får detta för effekt på institutionernas arbete? UFN presentation Britt-Marie Apelgren


Ladda ner ppt "Www.gu.se Universitetsgemensamma organ Britt Marie Apelgren Morgonsamling 2012-03-12 2012-03-12UFN presentation Britt-Marie Apelgren."

Liknande presentationer


Google-annonser