Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Stöd för regionala ändamål 2007-2013 Nya riktlinjer för stöd till regionala ändamål beslutades den 21 december 2005. Gruppundantag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Stöd för regionala ändamål 2007-2013 Nya riktlinjer för stöd till regionala ändamål beslutades den 21 december 2005. Gruppundantag."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Stöd för regionala ändamål 2007-2013 Nya riktlinjer för stöd till regionala ändamål beslutades den 21 december 2005. Gruppundantag för regionalstöd kommer att bli klart i höst. Täcker investeringsstöd, inte driftstöd. Riktlinjer för försumbart stöd, riskkapital, FoU, Innovationer osv. kommer att beslutas under hösten. Försumbart stöd - 150 000 Euro (utkast).

2 Näringsdepartementet Stödkarta Sverige får 2007-2013 ha en stödkarta som omfattar 15,3 % av befolkningen. Dagens stödkarta omfattar 15,9 % av befolkningen (i realiteten ca 15,6 %). Områden med <12,5 invånare/km 2 + områden som klarar vissa kriterier för BNP och/eller arbetslöshet. Statistik från NUTEK Beredning inom Regeringskansliet Anmälan till Kommissionen så snart som möjligt.

3 Näringsdepartementet Investeringsstöd Dagens stödformer skall anpassas till det nya regelverket Gruppundantag – ingen notifiering krävs Regionalstöd skall ”stimulera till sådana investeringar som annars inte skulle komma till stånd i stödområdet och fungera som en drivfjäder till ny verksamhet.” Stödnivåerna kommer att ändras: Max 15 % till stora företag, 25 % till medelstora företag och 35 % till små företag. Möjligt att lämna stöd även till bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (inte primär produktion).

4 Näringsdepartementet Transportbidrag Transportbidrag möjligt, godkännande av Kommissionen krävs. Områden med <12,5 invånare/km 2 Endast merkostnader för transport av varor som tillverkas i det glest befolkade området Stöd till intransport av varor inte möjligt. Transporter inom det berörda landets gränser, får inte bli exportstöd Billigaste transportsättet och den kortaste vägen Externa kostnader för miljön bör beaktas

5 Näringsdepartementet Andra typer av driftstöd I regioner med <8 invånare/km2 skall det vara möjligt med andra typer av driftstöd för att förebygga eller minska en pågående avfolkning av dessa regioner. Godkännande av Kommissionen krävs.

6 Näringsdepartementet CAP – uppdraget Analysera påverkan och effekter av driftstöd för olika typer av företag Effekternas påverkan på den regionala utvecklingen Transportbidrag och nedsatta sociala avgifter Olika typföretag och fyra olika kommuner

7 Näringsdepartementet CAP - Resultat på företagsnivå Transportbidraget verksamhet Nedsatta sociala avgifter storlek Transportbidraget: + kompenserar lokaliseringsnackdelar + bevarar/skapar jobb - kompenserar inte för bristande konkurrens eller infrastruktur - skapar inga nya företag Nedsatta sociala avgifter: + stor ekonomisk betydelse försmåföretag >4 anställda + symboliskt värde - onödigt kostsamt - skapar inte nya företag - ”flyttar” inte företag

8 Näringsdepartementet CAP - Resultat på regional nivå Majoriteten (66-75 %) arbetar i företag där driftstöd saknar betydelse Nära hälften av kostnaden för nedsatta socialavgifter får ingen praktisk betydelse Tveksam nytta med att stödja lokala företag Transportbidraget bidrar inte till omstrukturering av näringslivet Investeringsstöd är att föredra. Förutsättning att det kombineras med lokala komparativa fördelar.

9 Näringsdepartementet CAP – slutsatser och vägval Tillväxt och kompensation – Justering av dagens system. Avskaffa nedsatta sociala avgifter för stora företag. Tillväxt - Generella driftstöd avvecklas. Selektiva driftstöd och/eller investeringsstöd där det finns komparativa fördelar. Kompensation - Utveckla driftstöden. Eventuellt fasa ut transportbidraget för att öka nedsättningen av de sociala avgifterna.

10 Näringsdepartementet CAP – inkomna synpunkter Lst Norrbotten:Transportbidraget bör bibehållas. Nedsatta sociala avgifter bör lämnas till mikroföretag och notifieras. Lst Västerbotten: Transportbidraget bör bibehållas. Nedsatta sociala avgifter bör enbart lämnas till de minsta företagen och notifieras. Lst Jämtland: Transportbidraget bör bibehållas. Nedsatta sociala avgifter bör ges enbart till de minsta företagen, och eventuellt bara till företag som inte enbart har en lokal/regional marknad. Stödformen bör notifieras. Lst Västernorrland: Behåll transportbidraget, och utöka det med fler näringsgrenar. Inför persontransportstöd. Behåll nedsatta sociala avgifter, men rikta det till mindre företag och öka nedsättningen.

11 Näringsdepartementet NUTEK: Rekommenderar att dagens system justeras och kompletteras med mer tillväxtinriktade åtgärder. Transportbidraget bör förbättras, ex: incitament till vidareförädling, översyn av zonindelningen ITPS: Förädlingskraven i transportbidraget bör skärpas. Nedsatta sociala avgifter bör gynna mikroföretag som har en icke-lokal marknad. En högre nivå i de allra glesaste områdena. ALMI: Nedsatta sociala avgifter bör ges även till tjänsteföretag med en lokal marknad. NSA bör notifieras. Norrlandsfonden: Resurser bör föras över till selektiva stödformer. Transportbidraget är mer betydelsefullt än nedsatta sociala avgifter. Norrland Center AB: Stödåtgärder riktade mot företag med tillväxtpotential, som verkar på en icke-lokal marknad, bör förstärkas och utvecklas.

12 Näringsdepartementet LRF: Transportbidraget bör behållas till dess mer kostnadseffektiva transportmöjligheter utvecklats. Systemet med nedsatta sociala avgifter bör utvecklas, och bör ges till alla branscher. SÅGAB: Transportbidrag bör finnas kvar. Nedsatta sociala avgifter fyller ett symboliskt värde, men kan ej jämföras med transportbidrag (och investeringsstöd.) Norrskog Wood Products AB: Behåll transportbidraget. Ändra zonindelningen (Ånge kommun).

13 Näringsdepartementet SIKA Uppdrag: Att redovisa beräkningar av transportmerkostnader för företag lokaliserade i norra Sverige. Det är relativt stora skillnader mellan kommunerna inom zonerna. Kommunerna i Norrbottens inland har högst kostnader.

14 Näringsdepartementet Fortsatta processen Notifiering av stödkartan under sommaren Notifiering av driftstöd tidig höst Investeringsstöden anpassas till det nya regelverket under hösten Målet är att allt ska vara klart att träda i kraft den 1 januari 2007


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Stöd för regionala ändamål 2007-2013 Nya riktlinjer för stöd till regionala ändamål beslutades den 21 december 2005. Gruppundantag."

Liknande presentationer


Google-annonser