Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helhetslösningar för offentlig sektor Anders Palm, Software Innovation Per Åke Andersson, Kerfi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helhetslösningar för offentlig sektor Anders Palm, Software Innovation Per Åke Andersson, Kerfi."— Presentationens avskrift:

1 Helhetslösningar för offentlig sektor Anders Palm, Software Innovation Per Åke Andersson, Kerfi

2 Software Innovation Vi hjälper offentliga och privata verksamheter att hantera och dela information och dokument Nordisk koncern med 600 anställda 20 års erfarenhet Public 360° - för offentlig förvaltning Finns i ramavtalsupphandlingen Informationsförsörjning 2005 som en ”svit” Kommunala kunder i Sverige: Stockholms stad, Malmö stad och Marks kommun Exempel på andra kunder inom offentlig sektor: Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Regeringskansliet och alla utlandsmyndigheterna

3 Kerfi Del av Opin Kerfi Group Verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Island 650 anställda, varav 300 i Sverige 8 kontor i Sverige 645 miljoner SEK i omsättning 2007 Totalåtaganden i Solna Stad, Partille Kommun, Falkenbergs kommun Implementation av E-tjänster i Göteborgs stad Kommunportal24 i Marks kommun

4 Våra förväntningar Användbart perspektiv och användbara citat från handlingsplanen för e-förvaltning Förståelse för möjligheterna med Microsofts MSKD och MOSS Förslag och idéer kring genomförande av e-förvaltning En givande dialog med många frågor och diskussioner

5 Nationell handlingsplan för den svenska e-förvaltningen Anders Palm, Software Innovation Per Åke Andersson, Kerfi

6 Målet för handlings- planen är att Sverige 2010 ska ha återtagit en ledande position inom e-förvaltningsområdet. Förvaltningen ska vara så enkel som möjligt för så många som möjligt.

7 Handlingsplanen Handlingsplanen baseras på att modern teknik ska hjälpa till att skapa en förvaltning Förvaltningen utgår från medborgarnas och företagarnas behov. Vissa förutsättningar måste också komma på plats, det rättsliga läget, ekonomiska förutsättningar är några sådana. Insatsområde 1: Regelverk för myndighets- övergripande samverkan och informationshantering Insatsområde 2: Tekniska förutsättningar och it-standardisering Insatsområde 3: Gemensamma verksamhetsstöd, kompetensförsörjning och samlad uppföljning Insatsområde 4: Förvaltningens kontakter med medborgare och företag

8 e-Förvaltning E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Politiker Medborgare/företag Tjänstemän

9 Medborgarfokus ” Den övergripande målsättningen är att förenkla för företag och enskilda att uträtta och ta del av myndighetsärenden, höja kvaliteten på myndigheternas beslut samt effektivisera användningen av varje satsad skattekrona.” ”År 2010 ska det vara så enkelt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service.” ”Medborgare och företag ska på ett enkelt sätt kunna utföra och följa ärenden samt ha tillgång till förvaltningens samlade tjänster och information” ”Medborgarnas och företagarnas kontakt med förvaltningen ska förbättras genom att göra det enklare att utföra ärenden och få tillgång till offentlig service. För att nå dit måste alla som jobbar i förvaltningen sätta medborgarna och företagarna i centrum när verksamheten utvecklas”

10 Helhetssyn ”Den decentraliserade e-förvaltningsmodellen har varit relativt framgångsrik i många år och lett till snabb utveckling av servicenivån på enskilda förvaltningar. Nackdelen med strategin har varit att förvaltningen som helhet inte kunnat tillgodogöra sig av den nätverksorienterade användningen av IT i tillräcklig omfattning” ”Det nuvarande förhållandet att varje förvaltning var för sig begär in information från medborgare och företag leder till en väsentligt ökad rapporteringsbörda. Detta bör ersättas med ett system där information lämnas in en gång för att därefter kunna tillhandahållas av andra delar av förvaltningen som har ett rättmätigt behov av informationen.” ”För att nå önskat resultat måste därför den fortsatta utvecklingen utgå från en helhetssyn på den svenska förvaltningen…”

11 Helhetssyn ”Tjänstedirektivet föreskriver att alla medlemmar i EU måste inrätta s k gemensamma kontaktpunkter dit tjänsteföretag kan vända sig för att skaffa den information och de tillstånd som de behöver för att kunna utöva sin verksamhet.” ”Statsförvaltningen, i samverkan med kommuner och landsting, utvecklar och tillämpar förvaltningsgemensamma specifikationer för säker kommunikation, elektronisk identifiering samt signering, lagring och sökning av elektroniska meddelanden och dokument.

12 Elektronisk ärende- och dokumenthantering ”Genom tjänstedirektivet ställs nya och rättsligt bindanden krav på en digitalisering av vissa steg i ärendekedjan på många myndigheter.”

13 Kommunernas deltagande ”Den kommunala förvaltningen representerar ca 70 % av den offentliga förvaltningen.... Kommunernas eförvaltningsarbete är därmed av stor betydelse för utvecklingen av e-förvaltningen i stort.”

14 IT som möjliggörare ”IT-utvecklingen skapar nya förutsättningar för systematisering och samordning av olika informationssystem inom statsförvaltningen. Det är av stor vikt att förvaltningen agerar som en samlad och enhetlig aktör när det gäller informationshantering.” ”En effektiv informationshantering är också viktig för att underlätta för medborgare, kommuner och företagare att utbyta och få tillgång till såväl offentlig som individrelaterad information.” ”IT-utvecklingen skapar exempelvis nya förutsättningar för att skapa tjänster där ärenden som involverar flera myndigheter kan hanteras genom en enda kontaktpunkt, s k integrerade e- tjänster.”

15 Slutsatser Centrala initiativ – ”IT-standardiseringsutredningen föreslår att en central kanslifunktion bör inrättas för att utveckla och förvalta förutsättningarna för interoperabilitet och standardisering.” => gäller även inom en kommun ”För att kunna förenkla kontakten med medborgare och företagare krävs att den myndighetsövergripande informationshanteringen effektiviseras samt att förvaltningarna samverkar i högre utsträckning än idag.” => gäller även inom en kommun” ”Ansvaret för att föra ett visst register inkluderar ansvaret att utveckla standardiserade informationstjänster.” => gäller även inom en kommun”

16 Slutsatser – vad kan vi som leverantörer bidra med? ”..främja partnerskap med exempelvis kommuner, intresseorganisationer eller näringsliv som kan erbjuda offentlig information och offentliga tjänster.” ”…på längre sikt är det nödvändigt att kunna presentera tjänsterna genom standardiserade gränssnitt så att tredjepartsleverantörer kan återpresentera tjänsterna inom ramen för mer riktade serviceportaler.” ” Det finns t.ex. många företag som på olika sätt kan hjälpa till att göra svensk förvaltning effektivare och samtidigt utveckla sin egen verksamhet till en internationellt slagkraftig nivå.”

17 Vad kan e-tjänster göra för kommuner? Per Åke Andersson, Kerfi eGovernment Solutions

18 e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling En förutsättning för 2010-visionen….och nöjdare kunder? ”Den övergripande målsättningen är att förenkla för företag och enskilda att uträtta och ta del av myndighetsärenden, höja kvaliteten på myndigheternas beslut samt effektivisera användningen av varje satsad skattekrona.” ”År 2010 ska det vara så enkelt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service.” ”Medborgare och företag ska på ett enkelt sätt kunna utföra och följa ärenden samt ha tillgång till förvaltningens samlade tjänster och information” ”Medborgarnas och företagarnas kontakt med förvaltningen ska förbättras genom att göra det enklare att utföra ärenden och få tillgång till offentlig service. För att nå dit måste alla som jobbar i förvaltningen sätta medborgarna och företagarna i centrum när verksamheten utvecklas”

19 e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling Driver processorientering…

20 e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling Driver processorientering…

21 1. Ansökan inkommer (postöppning) 2. Ansökan registreras (ärende skapas) 4. Handläggare utses (lottning) 5. Skapa/ färdigställ mottagnings- bekräftelse 6. Expediera mottagnings- bekräftelse 7. Skapa Arbetsdokument (beredning) 8. Skapa Beslutsdokument (beredning) 10. Expediera Beslut (avsluta) 9. Färdigställ Beslutsdokument (besluta) 3. Ansökan skannas (ärende kompletteras) e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling …och utveckling av ärendeflöden…

22 1. Ansökan inkommer (postöppning) 2. Ansökan registreras (ärende skapas) 3. Ansökan skannas (ärende kompletteras) 4. Handläggare utses (lottning) 5. Skapa/ färdigställ mottagnings- bekräftelse 6. Expediera mottagnings- bekräftelse 7. Skapa Arbetsdokument (beredning) 8. Skapa Beslutsdokument (beredning) 10. Expediera Beslut (avsluta) 9. Färdigställ Beslutsdokument (besluta) e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling …och utveckling av ärendeflöden…

23 1. Ansökan inkommer (postöppning) 2. Ansökan registreras (ärende skapas) 3. Ansökan skannas (ärende kompletteras) 4. Handläggare utses (lottning) 5. Skapa/ färdigställ mottagnings- bekräftelse 6. Expediera mottagnings- bekräftelse 7. Skapa Arbetsdokument (beredning) 8. Skapa Beslutsdokument (beredning) 10. Expediera Beslut (avsluta) 9. Färdigställ Beslutsdokument (besluta) e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling …och utveckling av ärendeflöden…

24 …det finns en viss arbetsbesparande potential… e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling

25 Men viktigast av allt – en ökad tjänsteorientering Vilka e-tjänster har vi? Varför? Vem eller vilka konsumerar dem? Målgrupper? Livssituationer? Hur utvecklar vi e-tjänster? Vem ansvarar? Hur samordnar vi dem? e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling

26 …och betydligt högre krav på informationskvalitet, teknisk infrastruktur, integration, arkitektur, helhetssyn (även hos leverantörerna…) e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling

27 Men kan inte bedrivas som det görs idag…. Vad händer när antalet e-tjänster ökar till 500? Har vi bemanning, personal som utvecklar och förvaltar? Vad händer när antal användare ökar till 15 000? 300 000 i Borgholm? Vad händer när antal telefonsamtal kring borttappade användarIDn och lösenord lägger beslag på all tillgänglig supporttid? Från singulärt till helhetssyn Från många inloggningar till en inloggning Från den egna förvaltningens perspektiv till medborgarperspektiv Från ”24-timmarsapplikation” till e-tjänsteportal …

28 Konsekvenserna ur ett medborgarperspektiv är tydliga.. e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling

29 …hur vi hanterar information

30 e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling …hur vi hanterar information

31 e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling …hur vi hanterar information

32 e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling …hur vi hanterar information

33 e-tjänster – kommunal verksamhetsutveckling

34

35

36 Vad kan vi som leverantörer bidra med? Vi kan vara ”örat” mot nationella mål, initiativ, legala krav när det gäller e-tjänster och e-förvaltning – och omsätta och förvalta dessa i våra lösningar Vi kan minska glappet mellan vad kommunen vill göra (ambition) och kan göra (resurser) genom att arbeta med ”bibliotek” och kunskapsåtervinning – kanske t o m ta en del av de infrastrukturella investeringarna? Aktivt bidra till att införa Service Management ”MSKD24” - Om plattformen klarar flera offentliga organisationer klarar den flera förvaltningar Centralisera informationshanteringen kring medborgaren Utveckla färdig funktionalitet för identitetshantering, autentisering, informationstjänster osv

37 Kerfi Kommunportal24 Hämta information om medborgaren från interna och globala system

38 Kerfi Kommunportal24 Värdeadderande profilhantering Intresseområden? - mitt basområde - ämnen - nyheter - evenemang

39 Kerfi Kommunportal24 Hämta e-tjänster utifrån medborgarens ”roll”, ”egenskaper” Starta företag Mitt PPM-innehav Min CSN-skuld Min fastighet Mitt fordon Mina företagsengagemang

40 Några fundament Alla medborgare är välkomna Man ska kunna söka och utgå från en specifik tjänst på kommunens publika webplats – från allmän till individuell Självregistrering och självbetjäning – minskar dramatiskt den administrativa bördan Min profil – låt medborgaren själv ta ansvar för ”sin” information Roll och behörighetsstyrning – ex. skriven i kommunen, ledamot i fullmäktige, lägenhet hos det kommunala bostadsbolaget E-tjänster, integration och information ”out-of-the-box”

41 Kerfi Kommunportal24

42 e-förvaltning – öka den interna effektiviteten Anders Palm, Software Innovation

43 Effektiv förvaltning? KONTAKTCENTER

44 Skole Tekn GIS SATS Gemin i Pers Ek P 360 ÄrendeArkiv Möte Bygg Omsorg TBidr ag Clas- fronte r Avgift PA- KIS Skola Office Ekonomi Teknik Skola Diarium Kultur Omsorg GAB

45 Verksamhetssystem Externa lösningar Meddelandebuss Rekry- tering LokalMiljö Hälsa Pers Förv.För- skola Portal Kund intranä t admin Internet externt dmz Medb. register Register Ekon. Intern zon Samarbets portal Extranet Public 360 Ärende Arkiv NämndTeknisk Public 360 Integrationer baserade på SOA - Webservices

46 Public 360° Hantering av medborgarförslag Handläggare 1 Fördelar till handläggning Besvarar dokument Nämndsekreterare Skriv Tjänsteutlåtande Anmäl till nämnd privatperson / medborgare Chef Synpunkt registreras Granska / Godkänna Planera möte Nämndpolitiker Skicka/ Publicera kallelse Skriv Protokoll/ protokollsutdrag Publicera protokoll

47 e-Förvaltning – effektivitet i arbetet Effektiva hjälpmedel och IT-stöd Stöd i de interna processerna, men med möjlig insyn Stöd i nämndprocessen: Publicering intranät och Internet Hantering av ärenden, dokument (arbetsmaterial – all.handl), kunder/intressenter, aktiviteter och händelser, objekt etc Möjlighet att lägga en plan för hur ett ärende ska hanteras Stöd för likartad dokumentproduktion Kontroll av ärendet och dess status Alla ska arbeta i samma lösning, men tillåtas ha olika kunskapsnivå Ärenden ska hanteras på ett enhetligt sätt Inkommen handling oberoende av kanal – likställs ………………..

48 Dokument Tilläggsfält Status Varianter Versioner XML Publicering Kontakter Företag/Personer Roller/Grupper Användare Ärenden Ärendetyper Tilläggsinformation Flöden Diarium Aktiviteter Kalender Möten Uppgifter Noteringar Utskick Milstolpar Projekt Team Delprojekt Fastighetsomr Institutioner Byggnader Dokument Ärende Projekt X Aktivitet Kontakt

49 Publicering Lagring Arkiv Inkanaler Arbetsytor Sökning Dokument- hantering Ärendehantering Processtöd

50 Skanning vs e-blanketter |||||||| |||| ||| | |||| ||| Import Skanning Bild och ev data (tolkning) e-blankett Bild och data Public 360 Data kommun@kommun.se

51 Arbetsytor som stöder effektivt arbete

52

53

54

55

56

57 Processtöd

58

59 Ärenden på rätt plats på agendan

60 Publicering utifrån xml-export

61 Publicering i en webbapplikation

62 Genomförande – från prat till handling Per-Åke Andersson, Kerfi eGovernment Solutions

63 Målet för handlings- planen är att Sverige 2010 ska ha återtagit en ledande position inom e-förvaltningsområdet. Förvaltningen ska vara så enkel som möjligt för så många som möjligt.

64 Från prat till handling – inte helt enkelt "...vi har lämnat den sektorbaserade uppbyggnaden av tjänster på det kommunala området. Stöd till verksamheten har ersatts med en processinriktad uppbyggnad där interna och externa intressenters samspel är självklar för att ge största möjliga nytta för medborgare/brukare..." (IT-kommissionen 2001)

65 Från prat till handling – inte helt enkelt "Som användare kan jag nå mina tjänster från en personlig portal som har egen intelligens, den vet vad jag frågat efter tidigare och den föreslår ett utbud av tjänster som den tror kan passa mig. Portalen går att anpassa, göra personlig efter behov, på olika sätt.” (IT-kommissionen 2001)

66 Från prat till handling – inte helt enkelt "En morgon - kanske år 2005 - loggar handläggaren Enar in som vanligt på sin terminal. Dagens arbete finns uteslutande i hans elektroniska arbetsyta. Hans fysiska miljö är därför befriad från akter, handlingar och ärenden i pappersform. Enar avgör själv i vilken utsträckning han vill skriva ut de elektroniska dokumenten på papper. Arbetsplatsen är belägen i ett kontorslandskap, där Enar själv valt att sitta i gemenskap med sina kollegor, i stället för ensam i ett enskilt rum. Bland dagens nytillkomna, intressanta ärenden finns sju överklaganden rörande…." (Riksskatteverket 2001)

67 Från prat till handling – inte helt enkelt "Alla har en bildtelefon som är integrerad i datorn som är integrerad i teven.” (IT-kommissionen 2001)

68 Från prat till handling – inte helt enkelt "Som användare kan jag nå mina tjänster från en personlig portal som har egen intelligens, den vet vad jag frågat efter tidigare och den föreslår ett utbud av tjänster som den tror kan passa mig. Portalen går att anpassa, göra personlig efter behov, på olika sätt.” (IT-kommissionen 2001)

69 Några generella reflektioner Vet vi vart vi vill – har vi styrdokument i form av vision, mål och handlingsplaner? Mål uppnås inte av sig själv – det krävs många förändringsledare och det krävs riktlinjer och stöd för att få alla att dra åt samma håll Det gäller att hushålla med sina resurser – undvik dubbelarbete och investeringar i resurser som ska åstadkomma samma sak Definiera ansvarsområden och –fördelning

70 E-förvaltning – den medborgarorienterade serviceorganisationen Ta ett helhetsgrepp om utmaningen – kommunicera vision, mål och tidsplan Arbeta målgruppsorienterat – fokusera på e-tjänster för definierade grupper av användare Anamma tjänsteorientering - helhetstänk när det gäller hur e- tjänster kan presenteras och konsumeras Medborgarportal Medarbetarportal Desktop Tjänstekatalog (interna/externa tjänster)

71 E-förvaltning – den medborgarorienterade serviceorganisationen Använd målbilder - ta fram en verklighetsanpassad Blueprint på arkitektur och infrastruktur Troman Book-IT Booking Libra III Kommuninterna verksamhetsystem/tjänster Wärna ECOS TEFATIFS eComp LEX DIABAS W3D3 Public 360 Platina Raindance Miljöreda ProCapita Omsorg AlkT HUSAR CardProWinEss ÄHS Winsam AGRESSO Bankett PrKortEU LINA Palett Episerver Sitevision Siteshaper Outlook Groupwise Notes KIR Skolami Semafor FIROlga KundaktNB Axess Extens Enterprise Service Bus (BizTalk, Decapus/TEIS, WSRP, RSS, WSDL, Webservices, XML, ”Nyttomeddelanden”, ÖTP2.0, Avtal, SLAer, OLAer etc.) Kommunportal24EDI-intag Security Services MedarbetarportalKontorsutrustning Netwise EDI-uttagBI Service Catalogue Enterprise Information Repository

72 E-förvaltning – den medborgarorienterade serviceorganisationen Använd målbilder - ta fram en Blueprint på arkitektur och infrastruktur Se e-förvaltning som en kontinuerlig verksamhet – omvärldsbevakning, ansvar och befogenheter, förvaltning omvärldsbevakningansvar Ensa ärende- och dokumenthanteringen – ett diarium är inte ett verksamhetsövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem Troman Book-IT Booking Libra III Wärna ECOS TEFATIFS eComp DIABAS Raindance Miljöreda ProCapita Omsorg AlkT HUSAR CardProWinEss ÄHS Winsam AGRESSO Bankett PrKortEU LINA Palett Portal CRM Outlook Groupwise Notes KIR Skolami Semafor FIROlga KundaktNB Axess Extens Verksamhetsövergripande e-förvaltningssystem för all ärendehantering Netwise Enterprise Service Bus

73 E-förvaltning – den medborgarorienterade serviceorganisationen Använd målbilder - ta fram en Blueprint på arkitektur och infrastruktur Se e-förvaltning som en kontinuerlig verksamhet – omvärldsbevakning, ansvar och befogenheter, förvaltning omvärldsbevakningansvar Ensa ärende- och dokumenthanteringen – ett diarium är inte ett verksamhetsövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem Troman Book-IT Booking Libra III Wärna ECOS TEFATIFS eComp DIABAS Raindance Miljöreda ProCapita Omsorg AlkT HUSAR CardProWinEss ÄHS Winsam AGRESSO Bankett PrKortEU LINA Palett Portal CRM Outlook Groupwise Notes KIR Skolami Semafor FIROlga KundaktNB Axess Extens Verksamhetsövergripande e-förvaltningssystem för all ärendehantering Netwise Enterprise Service Bus

74 E-förvaltning – den medborgarorienterade serviceorganisationen Använd målbilder - ta fram en Blueprint på arkitektur och infrastruktur Se e-förvaltning som en kontinuerlig verksamhet – omvärldsbevakning, ansvar och befogenheter, förvaltning omvärldsbevakningansvar Ensa ärende- och dokumenthanteringen – ett diarium är inte ett verksamhetsövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem Troman Book-IT Booking Libra III Wärna ECOS TEFATIFS eComp DIABAS Raindance Miljöreda ProCapita Omsorg AlkT HUSAR CardProWinEss ÄHS Winsam AGRESSO Bankett PrKortEU LINA Palett Portal CRM Outlook Groupwise Notes KIR Skolami Semafor FIROlga KundaktNB Axess Extens Verksamhetsövergripande e-förvaltningssystem för all ärendehantering Netwise Enterprise Service Bus

75 E-förvaltning – den medborgarorienterade serviceorganisationen Använd målbilder - ta fram en Blueprint på arkitektur och infrastruktur Se e-förvaltning som en kontinuerlig verksamhet – omvärldsbevakning, ansvar och befogenheter, förvaltning Ensa ärende- och dokumenthanteringen – ett diarium är inte det verksamhetsövergripande ärende- och dokumenthanteringssystemet Slutligen; Vänta inte på att ”någon annan” ska göra jobbet – kommunen är medborgarens naturliga hemmabas Det går att göra mycket utan att alla frågor är lösta!

76 Behövs fler argument? ”I en tid då vi står inför stora förestående pensionsavgångar och då förvaltningen konkurrerar med en stark privat arbetsmarknad måste förvaltningen göra sitt yttersta för att öka sin attraktionskraft. Detta kan vi göra bland annat genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där kvalitet, utveckling och användarorientering står i fokus.”

77 Basinförande Public 360 Godkännande- period Kontrakts - förhandlingar Anpassningar Tid Iteration 1 Kommunspecifik anpassning Integration e-service för indata och publicering Iteration 2 Integration till verksamhets- system Utökade e-tjänster Iteration 3 Dag 0 Installation och utbildning Kontrakt Slutligt godkännande Dag 30Dag 120Dag 150 Dag 365 Införd e-förvaltning på ett år Basinförande Portal 24

78

79 Basinförande Public 360 Installation Installation av 1 miljö i virtuell miljö inkopplad i kommunens nätverk Utbildning Utbildning enligt Herskin metodiken Användarutbildning Mallkonstruktion Administratörsutbildning etc Train the trainer eller samtliga användare

80 Basinförande Kommunportal24 Grundinstallation Installation och konfiguration av kommunspecifik instans – ex. https://www.nassjo.se, https://www.nassjo.se Kopplingar mot Skatteverkets Folkbokföring Kopplingar mot BankID för identifiering och autentisering Självregistrering Rollhantering Min profil Implementation av e-tjänstepaket Installation av e-tjänster enl. ök SSO enl. ök. Integration mot interna verksamhetssystem (hämta) Integration mot ärendehanteringssystem (hämta/lämna) Publicering av nyheter, feeds1 miljö i virtuell miljö inkopplad i kommunens nätverk

81 Vidareutvecklingsiterationer

82 Hur gå vidare? Samverka – med både kommuner och leverantörer Använd värdechecken Visionsworkshop tillsammans med Software Innovation och Kerfi där kommunens vision inom e-Förvaltning tas fram (1 dag). Pilotinstallation av Kerfis Kommunportal24 Workshop tillsammans med Software Innovation med syfte att jämföra Public 360° och dess ”Best Practice” och ett önskat arbetssätt i kommunen Kontaktpersoner: Kerfi, Per-Åke Andersson, tel 08-546 702 09 Software Innovation, Anders Palm, tel 08-555 123 63

83 Kan också vara viktigt... Sverige anordnar nästa ministerkonferens om e-förvaltning hösten 2009 Samhällsfinansiering via EUs strukturfonder (PRIOS)


Ladda ner ppt "Helhetslösningar för offentlig sektor Anders Palm, Software Innovation Per Åke Andersson, Kerfi."

Liknande presentationer


Google-annonser