Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsutveckling med helhetssyn – EFQM-modellen som strategiskt verktyg Åke Pettersson 12 augusti 2010 2010-06-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsutveckling med helhetssyn – EFQM-modellen som strategiskt verktyg Åke Pettersson 12 augusti 2010 2010-06-30."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsutveckling med helhetssyn – EFQM-modellen som strategiskt verktyg Åke Pettersson 12 augusti 2010 2010-06-30

2 Innehåll 1.Perspektiv på kvalitet 2.Kvalitetsstyrning vid SCB 3.Business Excellence modeller 4.Användningen av EFQM vid SCB 5.Slutsatser och framtida utmaningar 2010-06-30

3 1. Perspektiv på kvalitet Produktkvalitet •Innehåll •Tillförlitlighet •Aktualitet •Jämförbarhet och samanvändbarhet •Tillgänglighet och förståelighet 2010-06-30

4 Processkvalitet •Standardisering •Gemensamma verktyg •Processdata 2010-06-30

5 Organisationskvalitet •Ledarskap •Strategier •Kompetens •Extern utvärdering 2010-06-30

6 Code of Practice Den institutionella miljön •Yrkesmässigt oberoende •Mandat för uppgiftsinsamling •Resursernas tillräcklighet •Kvalitetsåtagande •Statistisk sekretess •Opartiskhet och objektivitet Principerna 1 - 6 2010-06-30

7 Code of Practice Statistiska processer Principerna 7 - 10 •Sunda metoder •Lämpliga statistiska förfaranden •En rimlig rapporteringsbörda •Kostnadseffektivitet Statistiska produkter Principerna 11 - 15 •Relevans •Tillförlitlighet •Aktualitet och punktlighet •Samanvändbarhet och jämförbarhet •Tillgänglighet och tydlighet 2010-06-30

8 2. Kvalitetsstyrning vid SCB •TQM 1990-talet •Genomlysningar (Audits) 2004-2006 •Lotta-projekt 2006-2007 •EFQM-modellen •ISO 20252 med extern certifiering •Kvalitetsfunktion inrättades 2008 •12 kvalitetscoacher från 2009 •Förbättringsarbete enligt Six Sigma •Kvalitetsrevisioner 2010-06-30

9 ISO 20252 för marknads-, opinions- och samhällsundersökningar •Krav på viktiga delar i statistikproduktionen •Kommunikation med kunder underlättas •Standarden talar om vad som ska göras, inte hur

10 3. Business Excellence modeller •ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet •Malcolm Baldrige Model •EFQM-modellen •SiQ-modellen Många företag använder Six Sigma och Lean Management i sina ledningssystem 2010-06-30

11 EFQM Modellen 2010-06-30

12 Grundläggande värderingar •Åstadkomma balanserade resultat •Skapa kundvärde •Leda med visioner, strategier och inspiration •Använda processtyrning •Skapa framgång tillsammans med medarbetarna •Gynna kreativitet och förbättringsarbete •Bygga partnerskap •Ta ansvar för ett hållbart samhälle 2010-06-30

13 EFQM Model 2010 2010-06-30

14 Utvärdering - RADAR 2010-06-30

15 RADAR •Results  Vilka resultat kan vi påvisa? •Approach  Har vi något angreppssätt? •Deployment  I vilken utsträckning tillämpas angreppssättet i hela organisationen? •Assessment & Refinement  Har vi utvärderat angreppssättet? •Om t.ex. endast 25% tillämpar ett valt angreppssätt så är det inte ett tillräckligt underlag för att utvärdera om vi arbetar som vi vill och om vi arbetar effektivt 0 %Inga bevis 25 %Några bevis 50 %Bevis 75 %Klara bevis 100 %Omfattande bevis

16 4. Tillämpning av EFQM- modellen vid SCB •Diskussionsgrupper med högsta ledningen •Kartläggning av angreppssätt – underlag till verksamhetsbeskrivningen •Styrkor och svagheter identifierades •15 förbättringsområden identifierades •8 framgångsfaktorer identifierades 2010-06-30

17 Framgångsfaktorer •Engagerat ledarskap •Kundorientering •Engagerade medarbetare •Effektiv användning av resurser •Förbättringskultur med mätning, utvärdering och uppföljning •Strategisk kompetens •Minskad uppgiftslämnarbörda •Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll De färgade viktigast i dagsläget enligt ledningen (viktades därför mer i prioriteringsmatrisen) 2010-06-30

18 Prioritering av förbättringsområden •Risk- och avvikelsehantering •Kompetensförsörjning/utveckling •Kundrelationer •Stödsystem •Ledningsprocessen •Ledarutveckling •Benchmarking •Verksamhetsplanering •Möten •Effektiv internkommunikation •Uppgiftslämnare •Förhållningssätt •Partnerskap •Processtruktur •Stöd i personalfrågor 2010-06-30

19 Prioritering av förbättringsområden 2010-06-30

20 Syfte med verksamhetsbeskrivningen Verksamhetsbeskrivningen är ledningens dokument •Samlad bild av SCB:s ledningssystem •Samlad bild av SCB som myndighet •Pedagogiskt material för t.ex. nyanställda •Bra bas för verksamhetsutveckling •Underlag för framtida utmärkelseansökningar

21 Processer, produkter och service - Processtruktur - Processledning - Utvecklingsarbete, PLG - ISO 20252 - Six Sigma - Identifiera förbättringsarbete - PMOD, TMOD - Statistikproduktion (produkt/produktionsansvar, undersökningsledare mm.) - Verksamhetsstöd - Standardverktyg - Dokumentation - Statistiska system - RegSam, MONA - Samordning av SOS - Tjänsteexport - Kundvård (Marknadsföring, kundkontakter, kundservice, kundsegmentansvar etc.) Ledarskap - Ledningsstruktur - Förhållningssätt - Strategidiskussioner - Ledarutveckling - Ledarprogram - Ledningssystem - Kvalitetspunkt på LG-möten - Kvalitetscoacher - Ledares samverkan med intressenter - Kommunikationsstruktur - Kvalitetspris - Ledares roll i förbättringsarbetet Partnerskap och resurser - Partnerskap, internationellt samarbete, JOS - Finansiell planering - Lokalvård - Miljöarbete - Teknisk infrastruktur - Systemutveckling - Säkerhetsarbete - Intern/extern kommunikation Strategier - Omvärldsarbete/Benchmarking - Verksamhetsplan - Målstruktur - Handlingsplaner på avdelningar - Planering och uppföljningar - Processtruktur - Kommunikationsstruktur Medarbetare - Personalplanering/rekrytering - Kompetensplanering - Medarbetarsamtal/utvecklingsplan - Jämställdhets/mångfaldsarbete - Arbetsmiljöarbete - Aktiviteter/föreningar/friskvård - Samverkan/dialog/Inblick Hur hänger det ihop - angreppssätt

22 Hur hänger det ihop - resultat Nyckelresultat - Ekonomiska resultat - Tjänsteexportens utveckling - Internationellt samarbete - Anslags/uppdragsintäkter - Produktivitetsutveckling - Kvalitetsenkäten - Framställningstid - Punktlighet - SOS Resultat samhälle - Bilden av verket Resultat kunder - Leverensenkäten - NKI - Uppgiftslämnarbördan - Webbplatsstatistik - Uttag ur statistikdatabasen - Kundservice - SCB i media Resultat medarbetare - Medarbetarenkäten - Medarbetarfakta - Kompetens - Jämställdhets- och etniskt mångfaldsarbete - Personalomsättning - Sjukfrånvaro

23 Röd tråd – kundorientering •1c Ledares samverkan med kunder •Regeringskansliet, arbetsplan, programråd, kontinuerlig dialog mm. •2a Fastställa kundbehov/-förväntningar •Ledningens kontakter, kundsegmentansvariga, programråd, kundmätningar mm. •2c Balansera behov och förväntningar •Planerings- och uppföljningsprocessen •5d Kundnära processer •Daglig kundkontakt på enheterna •5e Hantering av kundrelationen •Kundvård (kundkommunikation, webbplatsen, Källa:SCB, marknadsföring, djupare kundkontakter, kundsegmentansvariga, kundservice mm.) •6a Kundernas uppfattning •Leveransenkäten, NKI •6b Interna kundresultat/-indikatorer •Webbplatsstatistik, uttag ur statistikdatabasen, kundservice, SCB i media mm.

24 Exempel Resultat •Enligt visionen ska vi framställa statistik ”anpassat till kundernas och användarnas behov”. Hur mäter vi detta? Kan vi visa positiva trender från de senaste åren? Hur ligger vi till jämfört med andra organisationer i världsklass? 2010-06-30

25 Kriterium 6 •Delkriterium 6A: Mätning av kundernas uppfattning •Leveransenkäten •Nöjd Kund Index (NKI) •Delkriterium 6B: Andra mätningar/uppföljningar •Uppgiftslämnarbördan •Webbplatsstatistik •Statistikdatabasen •Kundservice •SCB i media 2010-06-30

26 Områden med förbättrings- potential i NKI-undersökningen Bevara -Affärsmässigheten - Effektiviteten - Leveransen Lägre prioritet Förbättra om möjligt - Bemötande - Kompetens Prioritera - Användbarhet - Presentation - Information Betyg Effekt Fokusområde under djupintervjuer Översikt av resultat från NKI 2008 (uppdragskunder) 2010-06-30

27 Jämför med andra Statistics Canada- Visitor satisfaction with the website 2010-06-30

28 Återföringsrapporten 250-300 poäng av maximalt 1000 Exempel på starka områden  Kundsegmentsanvariga för de största kunderna  Kvalitetspriset  Chefsutbildningen  Ledningens arbete med kvalitet Exempel på förbättringsområden  Processorienteringen av organisationen  Sätta mål, jämförelse med andra och resultat kopplade till valda angreppssätt  Förbättringsarbetet

29 5. Slutsatser och framtida utmaningar Arbete med EFQM-modellen har satt fokus på 1.Förbättringsområden 2.Prioriteringar 3.Hur allt hänger ihop - Verksamhetsbeskrivning 4.Extern utvärdering SIQ med återföringsrapport 5.Andra faktorer har också bidragit, t ex Riksrevisionens rapport Bidragit till ökad organisationskvalitet genom 1.Riskhantering 12 produkter 2.Översyn IT-verksamheten 3.Kundmätningar – 30 stora kunder 2010-06-30

30 5. Slutsatser och framtida utmaningar (forts.) 1. Processorganisation 2. Ett centralt verksamhetsstöd 3. Arbetet med ISO 20252 4. Kvalitetsrevisioner Har satt fokus på processkvalitet och gemensamma verktyg 1.Kvalitetssäkring av Konsumentprisindex och Nationalräkenskaperna 2.Granskning 3.Kodning 4.Röjande 5.Variansskattningar 6.Uppföljning 2010-06-30

31 Benchmarking Riskhantering – exempel ONS •Risker är en stående punkt på avdelningsdirektioner en gång per månad •Alla chefer har fått en utbildning på ca 3 timmar i att tillämpa metoden •För varje nytt arbete görs en bedömning av sannolikheten för att risk inträffar och effekten om den inträffar. En ansvarig utses för att hantera risken som identifierats. •Högriskområden (24-30 poäng av max 30) går automatisk till GD och följs upp av GD. 2010-06-30

32 Förbättringsarbetet •DMAIC i Six Sigma DefinieraMät Analysera Inför Kontrollera •Vår plan Starta små förbättringsprojekt på några enheter 2010-06-30

33 Vad krävs för att nå 450 poäng? 1.Öka ledningens engagemang 2.Fastställ processtruktur och utse processansvariga 3.Engagera många medarbetare i förbättringsarbetet 4.Ta fram strategi för kompetensutveckling 5.Utvärdera beslutade arbetssätt utifrån målbild 6.Prioritera utifrån målbilden 2010-06-30

34 Några råd från en av USK- vinnarna 2010 •Medarbetare vill se att det händer något, börja därför åtgärda enkla saker. •Omvärldsbevaka mycket. •”Jobba med det lag du har”. Framgångsrika organisationer har låg personalomsättning. •Det måste vara extremt tydligt vem som ansvarar för vad. HSB Östergötland (bostadskooperation) 2010-06-30

35 Tack ! Åke Pettersson Utvecklingsavdelningen ake.pettersson@scb.se 2010-06-30


Ladda ner ppt "Verksamhetsutveckling med helhetssyn – EFQM-modellen som strategiskt verktyg Åke Pettersson 12 augusti 2010 2010-06-30."

Liknande presentationer


Google-annonser