Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åke Pettersson 12 augusti 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åke Pettersson 12 augusti 2010"— Presentationens avskrift:

1 Åke Pettersson 12 augusti 2010
Verksamhetsutveckling med helhetssyn – EFQM-modellen som strategiskt verktyg Åke Pettersson 12 augusti 2010

2 Innehåll Perspektiv på kvalitet Kvalitetsstyrning vid SCB
Business Excellence modeller Användningen av EFQM vid SCB Slutsatser och framtida utmaningar

3 1. Perspektiv på kvalitet
Produktkvalitet Innehåll Tillförlitlighet Aktualitet Jämförbarhet och samanvändbarhet Tillgänglighet och förståelighet SCB:s Kvalitetspolicy 2005, Statistiken är opartisk och god kvalitet i samliga dimensioner, Vetenskaplig grund,Statistikens kvalitet till kundernas behov Beskriva statistikens kvalitet så att kunderna förstår Standardavvikelse, Mätfel

4 Processkvalitet Standardisering Gemensamma verktyg Processdata
Innehåll, Tillförlitlighet, Aktualitet, Jämförbarhet och samanvändbarhet, Tillgänglighet och förståelighet

5 Organisationskvalitet
Ledarskap Strategier Kompetens Extern utvärdering Innehåll, Tillförlitlighet, Aktualitet, Jämförbarhet och samanvändbarhet, Tillgänglighet och förståelighet

6 Code of Practice Den institutionella miljön Yrkesmässigt oberoende
Mandat för uppgiftsinsamling Resursernas tillräcklighet Kvalitetsåtagande Statistisk sekretess Opartiskhet och objektivitet Principerna 1 - 6

7 Code of Practice Statistiska processer Principerna 7 - 10
Sunda metoder Lämpliga statistiska förfaranden En rimlig rapporteringsbörda Kostnadseffektivitet Statistiska produkter Principerna Relevans Tillförlitlighet Aktualitet och punktlighet Samanvändbarhet och jämförbarhet Tillgänglighet och tydlighet

8 2. Kvalitetsstyrning vid SCB
TQM 1990-talet Genomlysningar (Audits) Lotta-projekt EFQM-modellen ISO med extern certifiering Kvalitetsfunktion inrättades 2008 12 kvalitetscoacher från 2009 Förbättringsarbete enligt Six Sigma Kvalitetsrevisioner 150 TQM projekt WEST STAT 80-tal genomlysningar 80 förbättringsprojekt 2006 börjat titta på ISO 9000

9 ISO 20252 för marknads-, opinions- och samhällsundersökningar
Krav på viktiga delar i statistikproduktionen Kommunikation med kunder underlättas Standarden talar om vad som ska göras, inte hur 600 krav många ej relevanta

10 3. Business Excellence modeller
ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet Malcolm Baldrige Model EFQM-modellen SiQ-modellen Många företag använder Six Sigma och Lean Management i sina ledningssystem Vad är en BE modell E FQM grundades i slutet av 80-talet SiQ Institutet för Kvalitetsutveckling utmärkelsen Svensk kvalitet 1992

11 EFQM Modellen 8 grundläggande värderingar som bas
9 boxar för att täcka området RADAR som utvärderings- och konsensus verktyg

12 Grundläggande värderingar
Åstadkomma balanserade resultat Skapa kundvärde Leda med visioner, strategier och inspiration Använda processtyrning Skapa framgång tillsammans med medarbetarna Gynna kreativitet och förbättringsarbete Bygga partnerskap Ta ansvar för ett hållbart samhälle

13 EFQM Model 2010 Key results fokuserar nu på vad man strävar mot i strategin 32 delkriterier Möjliggörare - angreppssätt Fem boxar kvar med nästan samma nyckelord Strategy and Policy  Strategy (för att ”policy” missförstås) Processes  Process, Products and Services (för att förtydliga det som är kärnan i organisationen, dvs. att leverera en portfölj av produkter eller tjänster) Kreativitet kompletterar lärande och innovation i modellen Fortfarande 24 delkriterier Få ner antalet ”guidance points” till ca 5-6 st. per delkriterium (totalt från över 160 till ca 130)

14 Utvärdering - RADAR Key results fokuserar nu på vad man strävar mot i strategin Tydliggjort skillnaden mellan a) uppfattningar som mäter ”effectiveness” och b) ”efficiency” Exempel: b) mäter hur man hanterar klagomål medan a) sedan mäter om det har gjort någon skillnad. Är kunderna faktiskt nöjdare?

15 RADAR Results Approach Deployment Assessment & Refinement
Vilka resultat kan vi påvisa? Approach Har vi något angreppssätt? Deployment I vilken utsträckning tillämpas angreppssättet i hela organisationen? Assessment & Refinement Har vi utvärderat angreppssättet? Om t.ex. endast 25% tillämpar ett valt angreppssätt så är det inte ett tillräckligt underlag för att utvärdera om vi arbetar som vi vill och om vi arbetar effektivt 0 % Inga bevis 25 % Några bevis 50 % Bevis 75 % Klara bevis 100 % Omfattande bevis 32 delkriterier

16 4. Tillämpning av EFQM-modellen vid SCB
Diskussionsgrupper med högsta ledningen Kartläggning av angreppssätt – underlag till verksamhetsbeskrivningen Styrkor och svagheter identifierades 15 förbättringsområden identifierades 8 framgångsfaktorer identifierades Start 2008, Ange Några exempel Jämförelse med ramverket visar också bristerna 3a. Hur medarbetarresurser planeras, leds och förbättras 3b. .. Kunskap och kompetens identifieras, utvecklas och upprätthålls 3c. … engageras samt ges ansvar och befogenheter 3d. Hur medarbetare och organisationen upprätthåller en dialog 3e. …. Belönas, visas uppskattning och tas om hand

17 Framgångsfaktorer Engagerat ledarskap Kundorientering Engagerade medarbetare Effektiv användning av resurser Förbättringskultur med mätning, utvärdering och uppföljning Strategisk kompetens Minskad uppgiftslämnarbörda Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll De färgade viktigast i dagsläget enligt ledningen (viktades därför mer i prioriteringsmatrisen)

18 Prioritering av förbättringsområden
Risk- och avvikelsehantering Kompetensförsörjning/utveckling Kundrelationer Stödsystem Ledningsprocessen Ledarutveckling Benchmarking Verksamhetsplanering Möten Effektiv internkommunikation Uppgiftslämnare Förhållningssätt Partnerskap Processtruktur Stöd i personalfrågor 200 förslag klusterades till 15 områden

19 Prioritering av förbättringsområden

20 Syfte med verksamhetsbeskrivningen
Verksamhetsbeskrivningen är ledningens dokument Samlad bild av SCB:s ledningssystem Samlad bild av SCB som myndighet Pedagogiskt material för t.ex. nyanställda Bra bas för verksamhetsutveckling Underlag för framtida utmärkelseansökningar Rationellt att ha ett ramverk för att se hur allt hänger ihop 75 sidor EX: Policy för belöningar av medarbetare

21 Hur hänger det ihop - angreppssätt
Processer, produkter och service - Processtruktur - Processledning - Utvecklingsarbete, PLG - ISO 20252 - Six Sigma Identifiera förbättringsarbete - PMOD, TMOD Statistikproduktion (produkt/produktionsansvar, undersökningsledare mm.) Verksamhetsstöd Standardverktyg Dokumentation Statistiska system RegSam, MONA Samordning av SOS Tjänsteexport - Kundvård (Marknadsföring, kundkontakter, kundservice, kundsegmentansvar etc.) Ledarskap Ledningsstruktur Förhållningssätt - Strategidiskussioner - Ledarutveckling - Ledarprogram - Ledningssystem - Kvalitetspunkt på LG-möten - Kvalitetscoacher - Ledares samverkan med intressenter Kommunikationsstruktur Kvalitetspris Ledares roll i förbättringsarbetet Partnerskap och resurser - Partnerskap, internationellt samarbete, JOS - Finansiell planering - Lokalvård Miljöarbete - Teknisk infrastruktur - Systemutveckling Säkerhetsarbete - Intern/extern kommunikation Strategier - Omvärldsarbete/Benchmarking Verksamhetsplan Målstruktur - Handlingsplaner på avdelningar Planering och uppföljningar Medarbetare - Personalplanering/rekrytering - Kompetensplanering - Medarbetarsamtal/utvecklingsplan - Jämställdhets/mångfaldsarbete - Arbetsmiljöarbete - Aktiviteter/föreningar/friskvård - Samverkan/dialog/Inblick

22 Hur hänger det ihop - resultat
Nyckelresultat - Ekonomiska resultat Tjänsteexportens utveckling - Internationellt samarbete - Anslags/uppdragsintäkter - Produktivitetsutveckling - Kvalitetsenkäten - Framställningstid - Punktlighet - SOS Resultat samhälle - Bilden av verket Resultat kunder - Leverensenkäten - NKI - Uppgiftslämnarbördan - Webbplatsstatistik - Uttag ur statistikdatabasen - Kundservice - SCB i media Resultat medarbetare - Medarbetarenkäten - Medarbetarfakta - Kompetens - Jämställdhets- och etniskt mångfaldsarbete - Personalomsättning - Sjukfrånvaro Röd tråd

23 Röd tråd – kundorientering
1c Ledares samverkan med kunder Regeringskansliet, arbetsplan, programråd, kontinuerlig dialog mm. 2a Fastställa kundbehov/-förväntningar Ledningens kontakter, kundsegmentansvariga, programråd, kundmätningar mm. 2c Balansera behov och förväntningar Planerings- och uppföljningsprocessen 5d Kundnära processer Daglig kundkontakt på enheterna 5e Hantering av kundrelationen Kundvård (kundkommunikation, webbplatsen, Källa:SCB, marknadsföring, djupare kundkontakter, kundsegmentansvariga, kundservice mm.) 6a Kundernas uppfattning Leveransenkäten, NKI 6b Interna kundresultat/-indikatorer Webbplatsstatistik, uttag ur statistikdatabasen, kundservice, SCB i media mm. Ledare har strategier för att samverka med kunder på en hög nivå (departement), behoven samlas i arbetsplaner och tas med i planeringen. Detta ligger som grund för de dagliga kontakterna som medarbetarna har på enheterna. Kundsegmentsansvarig samordnar kunders behov. Kundens uppfattning mäts (NKI, leveransenkät) och resultaten används till nästa års planering.

24 Exempel Resultat Enligt visionen ska vi framställa statistik ”anpassat till kundernas och användarnas behov”. Hur mäter vi detta? Kan vi visa positiva trender från de senaste åren? Hur ligger vi till jämfört med andra organisationer i världsklass?

25 Kriterium 6 Delkriterium 6A: Mätning av kundernas uppfattning
Leveransenkäten Nöjd Kund Index (NKI) Delkriterium 6B: Andra mätningar/uppföljningar Uppgiftslämnarbördan Webbplatsstatistik Statistikdatabasen Kundservice SCB i media Måtten under delkriterium 6B speglar inte alltid kundernas uppfattning utan istället uppgiftslämnares och användares

26 Områden med förbättrings-potential i NKI-undersökningen
Översikt av resultat från NKI 2008 (uppdragskunder) Betyg Bevara Affärsmässigheten Effektiviteten Leveransen Förbättra om möjligt Bemötande Kompetens Effekt PDCA Tänk Lägre prioritet Prioritera Användbarhet Presentation Information Fokusområde under djupintervjuer

27 Jämför med andra Statistics Canada- Visitor satisfaction with the website stabilt över tiden, inga större förändringar alls Återföringsrapporten

28 Återföringsrapporten
poäng av maximalt 1000 Exempel på starka områden Kundsegmentsanvariga för de största kunderna Kvalitetspriset Chefsutbildningen Ledningens arbete med kvalitet Exempel på förbättringsområden Processorienteringen av organisationen Sätta mål, jämförelse med andra och resultat kopplade till valda angreppssätt Förbättringsarbetet December 2009, fem externa utvärderare poäng av maximalt 1000

29 5. Slutsatser och framtida utmaningar
Arbete med EFQM-modellen har satt fokus på Förbättringsområden Prioriteringar Hur allt hänger ihop - Verksamhetsbeskrivning Extern utvärdering SIQ med återföringsrapport Andra faktorer har också bidragit, t ex Riksrevisionens rapport Bidragit till ökad organisationskvalitet genom Riskhantering 12 produkter Översyn IT-verksamheten Kundmätningar – 30 stora kunder Intervjuer

30 5. Slutsatser och framtida utmaningar (forts.)
1. Processorganisation 2. Ett centralt verksamhetsstöd 3. Arbetet med ISO 20252 4. Kvalitetsrevisioner Har satt fokus på processkvalitet och gemensamma verktyg Kvalitetssäkring av Konsumentprisindex och Nationalräkenskaperna Granskning Kodning Röjande Variansskattningar Uppföljning Variansskattningar: 14 av 47 produkter kvar Kvalitetscoachernas arbete med ISO

31 Benchmarking Riskhantering – exempel ONS
Risker är en stående punkt på avdelningsdirektioner en gång per månad Alla chefer har fått en utbildning på ca 3 timmar i att tillämpa metoden För varje nytt arbete görs en bedömning av sannolikheten för att risk inträffar och effekten om den inträffar. En ansvarig utses för att hantera risken som identifierats. Högriskområden (24-30 poäng av max 30) går automatisk till GD och följs upp av GD. Riskbedömning gjorts för 12 samhällskritiska produkter 2009

32 Förbättringsarbetet DMAIC i Six Sigma
Definiera Mät Analysera Inför Kontrollera Vår plan Starta små förbättringsprojekt på några enheter Jämför med PDCA hjulet

33 Vad krävs för att nå 450 poäng?
Öka ledningens engagemang Fastställ processtruktur och utse processansvariga Engagera många medarbetare i förbättringsarbetet Ta fram strategi för kompetensutveckling Utvärdera beslutade arbetssätt utifrån målbild Prioritera utifrån målbilden ALLa i ledningen Organisationens DNA Ramverket först skulle ha sparat mycket tid i Lotta arbetet

34 Några råd från en av USK-vinnarna 2010
Medarbetare vill se att det händer något, börja därför åtgärda enkla saker. Omvärldsbevaka mycket. ”Jobba med det lag du har”. Framgångsrika organisationer har låg personalomsättning. Det måste vara extremt tydligt vem som ansvarar för vad. HSB Östergötland (bostadskooperation)

35 Utvecklingsavdelningen
Tack ! Åke Pettersson Utvecklingsavdelningen


Ladda ner ppt "Åke Pettersson 12 augusti 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser