Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIS/TK 511, Ledningssystem för trafiksäkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIS/TK 511, Ledningssystem för trafiksäkerhet"— Presentationens avskrift:

1 SIS/TK 511, 2012-10-17 Ledningssystem för trafiksäkerhet

2 SIS på 1 minut Ideell förening, ägs av medlemmar
Ca 65 projektledare i 8 verksamhetsområden leder 350 standardiseringskommittéer SIS är [neutral plattform + processmetodik] INNEHÅLLET skapar experter! SIS Förlag AB SS – Svensk standard Sveriges medlem i CEN och ISO Medlemsorg. Ej vinstdrivande. Medlemmar = ca 1640 företag, myndigheter och org. Experter = st. Bildades 1922 (”Svenska Industrins Standardiseringskommission”). Sveriges industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA tog initiativet. Uppdrag att ge sv. ftg, myndigheter & org. möjlighet att delta i nationellt & int. stand.arb. SIS fung. som en neutral mötesplats där sv. intr. (ibland konkurrenter) kan träffas & samlas kring gemensamma intr. Viktiga aktörer bör delta. SIS står för kunskap och adm. gällande stand.proc. SIS Förlag: dotterbolag som ger ut och säljer S och handböcker samt erbjuder utb. och konsulttjänster VO = Bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, industriteknik, ledningssystem, informationshantering, materialteknik, tjänster och personlig säkerhet, miljö och energi SKA-rådet: Standardiseringens Konsument och Arbetstagarråd: Huvudman för all svensk standardisering.

3 Standardiseringens Principer
Konsensus Öppenhet Standardisering Frivillighet Intressentstyrt Konsensus Processen att ta fram S är konsensusbaserad. omröstningar, remisser och allas lika värde. Jämka fram ett förslag/beslut som majoriteten kan enas om och känns sig delaktiga i. Öppenhet: Öppen process, brukar ta 3 år, alla går ut på remiss Frivillighet Frivilligt att delta i S-arbetet och att anv. S (om ej kopplade till EU-direktiv). Observatör eller akt. påverka. Intressentstyrt SIS har inga egna intr. i stand., utan det är markn. som bestämmer vad som ska stand. (forskarvärlden, tillv., leverantörer, myndigheter etc.) Viktiga aktörer: Önskar ett så brett deltag. som möjligt, så att olika asp. inom omr. tas till vara. Mångfald berikar. Remissförfarande – t.ex. berörda myndigheter kontr. att förslaget inte strider mot sv. lagstiftning.

4 ISO/TC 241 Road Traffic Safety
24 P-members 16 O-members 14 Liaisons Argentina Armenia Australia Barbados Canada China Colombia Finland Germany India Iran Italy Japan Jordan Korea Malaysia Nigeria Philippines South Africa Spain Sweden Switzerland United Kingdom USA Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark France Israel Netherlands New Zealand Norway Poland Saudi Arabia Serbia Singapore Thailand ISO/TC 22, Road Vehicles ISO/TC 204 Intelligent transport systems ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics European Transport Safety Council (ETSC) FIA Foundation Global Road Safety Forum (GRSF) Global Road Safety Partnership (GRSP) The International Road Federation (IRF) International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) The International Transport Forum (ITF/OECD) International Association of Oil & Gas producers (OGP) UN Economic Commission for Europe (UNECE) World Bank (WB) World Health Organization (WHO) Observatör eller aktivt påverka 40 medlemsländer = 17% globalt deltagande

5 SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet
Ca 350 aktiva kommittéer inom SIS 5

6 Verktyg för ett strukturerat trafiksäkerhetsarbete
SS-ISO 39001:2012 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet – Krav och vägledning ISO specificerar kraven för ett LS för TS som gör det möjligt för en org. att hantera sina TS-risker och att förbättra sin TS-prestanda. Bedömas och certifieras av en tredjepart (certifieringsorgan).

7 Gemensam struktur Orientering 1. Omfattning 2. Normativa hänvisningar 3. Termer och definitioner 4. Organisationens förutsättningar 4.1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar 4.2 Att förstå intressenters behov och förväntningar 4.3 Att bestämma omfattningen av ledningssystemet 4.4 Ledningssystem för trafiksäkerhet 5. Ledarskap 5.1 Ledarskap och åtagande 5.2 Policy 5.3 Befattningar, ansvar och befogenheter inom organisationen 6. Planering 6.1 Allmänt 6.2 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 6.3 Prestandapåverkande trafiksäkerhetsfaktorer 6.4 Mål för trafiksäkerhet och planering för att uppnå dem 7. Stöd 7.1 Samverkan 7.2 Resurser 7.3 Kompetens 7.4 Medvetenhet 7.5 Kommunikation 7.6 Dokumenterad information Allmänt Skapande och uppdatering Styrning av dokumenterad information 8. Verksamhet 8.1 Planering och styrning av verksamheten 8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen 9. Utvärdering av prestanda 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering 9.2 Utredning av trafikolyckor och andra trafikincidenter 9.3 Intern revision 9.3 Ledningens genomgång 10 Förbättringar 10.1 Avvikelse och korrigerande åtgärd 10.2 Ständig förbättring Demings förbättringshjul Planera – Hur är läget och vad bör göras? Framtiden är den enda tiden du kan påverka. Genom omsorgsfull plan. sparar du mkt tid i utförandet. Genomföra– Hur når vi dit? Kundens behov och förväntn. ska vara tillgodosedda. Följa upp – Hur gick det? Att mäta, övervaka och analysera res. ger oss chansen att justera kursen under resans gång, men också att lära för framtiden. Lär och förbättra – Vad behöver förändras? Ta reda på hur vi kan förändra oss. Därefter planera, genomför förbättr., följ upp och ytterligare förbättra. AGERA – REFLEKTERA - LÄR ISO Samhällssäkerhet – Kontinuitetsledning ISO Informationsdokument – Verksamhetsinformation ISO Event management (OS London 2012) 7

8 Nästa steg Publicering svensk standard Översättning Marknadsföring
Svar på frågor Ackreditering/Certifiering Utbildning Nätverk för trafiksäkerhet Certifiering under ackreditering görs för att säkerställa kompetens/oberoende/opartiskhet/långsiktighet hos cert.org som ska revidera/certifiera enligt ISO Swedac fattat principbeslut att ackred. för cert. enl. ISO Arb. påbörjats. Varje cert.org. måste ha en enskild ackred. för varje S. EA – European co-operation for Accreditation (arb. påbörjats) Utb. Produktutvecklingsråd SIS – beslöt ej gå vidare med idéen 2012 av prioriteringsskäl, men 2013? 8

9 Nätverket för SS-ISO 39001 ISO 39001
Verka för att SS-ISO blir känd och använd Skapa drivkrafter för att arbeta med standarden Verka för certifiering Erfarenhetsutbyte Dryfta ”good” / ”bad” practice Nätverka Omvärldsbevakning (pilotfall mm) Internationellt erfarenhetsutbyte Förvalta och utveckla standarden Representativt nätverk (leverantörer, uppdragsgivare och andra intressenter) Skapa erfarenhetsbank inför revision av standarden Analysera och stötta utvecklingen av användningen Tillämpning och tolkning av standarden ISO 39001 Samhällsnytta: SIS uppdrag sprida inf, visa på fördelar med användning och förklara. Org. intr: Skapa nya kontakter inom branschen, Omvärldsbevakning, Följa utvecklingen, Kompetenslyftande och insprirerande, Möjlighet att kommunicera eget deltagande. Standarden: Vidareutveckla standarden, Inspirera Sverige, Benchmarking Förutsättning - Repres. nätverk 9 HE

10 Tolkningsgrupp ISO 39001 Partsammansatt forum Ordförande?
Ge svar på frågor om tolkning i ISO 39001 Underlätta användandet av standarden Tolkningsgruppen på Vare sig du använder ISO 39001, är konsult eller revisor kanske du stöter på en situation då delar av texten eller något av kraven i standarden behöver klargöras. Sammansättning: XXXX TG kommer att vara behjälpligt när det gäller att förtydliga och klargöra innebörden av standardens krav. Syfte: Underlätta anv. av ISO så att fler org. väljer att arbeta med TS-frågor på ett systematiskt och rationellt sätt. Bidra till klargöranden av standardtextens formuleringar. Strävan att verka för en enhetlig tolkning mellan org. som tillämpar S och mellan olika cert.organ. Erfarenheterna från gr. arbete kommer att samlas och anv. vid kommande revisioner av S. Kan ex. handla om problematiska eller otydliga formuleringar som behöver förbättras. För att skicka in frågor till TG väljer du "Frågeblankett" i menyn till vänster. Gå gärna först in under "FAQ" - din frågeställning kanske redan är behandlad!

11 Förutsättningar för att delta
Eget arbete Varje deltagande organisation bestämmer själv grad av engagemang och står för sina egna kostnader gällande resor, uppehälle och tid. Delaktighet i finansieringen av standardiseringsarbetet Årlig deltagaravgift ( kr år 2013). Deltagande organisation/företag/ myndighet ska vara medlem hos SIS Årlig medlemsavgift SEK 2 000/4 000 beroende på omsättning. Medlem i SIS betalar 4000 kr i årsavg., fördelat på 500 kr i medlemsavg. och 3500 kr i serviceavg. För rörelsedriv. AB, handelsbolag eller enskild firma med en omsättn. under 20 milj. kr samt org. för privatpers. är årsavg kr (500 kr i medlemsavg. resp kr i serviceavg.).

12 Välkommen till SIS/TK 511! TACK
Tina Bohlin

13


Ladda ner ppt "SIS/TK 511, Ledningssystem för trafiksäkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser