Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Wahlström, CIT Energy Management

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Wahlström, CIT Energy Management"— Presentationens avskrift:

1 Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus
Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental

2 Bakgrund Värmeåtervinning kan teoretiskt ge en besparing på ca 30 kWh/m2 Många flerbostadshus står inför omfattande renovering/ombyggnad inom de närmaste åren. Energieffektiviseringsåtgärder i samband med renovering är mer kostnadseffektiv På 10 års sikt finns en potential på energibesparing av ca 1,6 TWh årligen för installation av värmeåtervinning i samband med renovering. Kan ge ett betydande bidrag till att uppnå de nationella målen satta till 2050. Om inget sker kan det i många fall dröja 30 – 50 år innan det är dags för en ny omfattande renovering.

3 Resultat förstudie Dagens marknad för installation av våv i befintliga flerbostadshus är i stort sett obefintlig Några exempel på olika tekniker som har installerats redovisas i rapport med för och nackdelar FTX-aggregat per lägenhet Centralt FTX-aggregat för stora delar av byggnaden Frånluftssystem med frånluftsvärmepump

4 Resultat förstudie Driftserfarenheter
Driftserfarenheter från våv i befintliga flerbostadshus är liten håller den prestanda som utlovas? hur mycket energianvändningen minskar? hur prestanda ser ut efter några år? Enkelhet med service och underhåll? Intervjustudien indikerar att driftserfarenheter är goda och att energiförbrukningen minskat men ingen konkret uppföljning finns, inte ens i de praktiska exempel som vi redovisar. Tillverkare, installatörer och entreprenörer hävdar att service och underhåll är inte så komplicerat och krävande Återvinningsgraden (eller COP) minskar inte med tiden om ventilationssystemet underhålls på avsett vis regelbundet filterbyte regelbunden rengöring av värmeöverförande ytor och kanaler

5 Resultat förstudie Varför installeras inte VÅV?
tveksamhet råder om lönsamhet dyra system i invest. och installation låga fjärrvärmetaxor tveksamhet om COP och verkningsgrad stämmer håller med tiden tveksamhet till service- och underhållskostnader reservkomponenter svårigheter med tillgänglighet kräver särskild kompetens hos driftpersonal / hyresgäst

6 Resultat förstudie Varför installeras inte VÅV? systemlösningar saknas
svårt att veta vilka produkter som är bra svårt att veta vilken lösning som passar utrymmeskrävande både för kanaldragning och placering av aggregat, ackumulatortank tar uthyrningsbar yta vill inte byta ut fjärrvärmeanvändning mot elanvändning tät klimatskärm krävs ljud- och flödesproblem

7 Resultat förstudie Förbättringar på systemlösningar Tillverkarna
Förbättrad styr- och reglerdel enklare att hantera för fastighetsägaren / hyresgästen lättare att koppla installationen till styr- och övervakningssystemet breddning av sortimentet Installatörerna högre grad av prefabricering och integrering av styrsystem snygg och snabb kanaldragning inne i lägenheterna enklare och tydligare underhållsinstruktioner för lägenhetsvisa aggregat Entreprenörerna Koncept för miljonprogram med helhetsgrepp bl.a. som inkluderar tätning av klimatskal, höjning av tak för att få plats med aggregat, etc

8 Resultat förstudie Intresse och förväntan på marknadsutveckling det kommer att vara en växande marknad för värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus är positiva till en teknikupphandling En teknikupphandling utförs med fördel i någon form av sambete mellan: tillverkare/installatör/projektör/brandingenjör.

9 Slutsats förstudie stimulering behövs
det är möjligt att fastställa ett upplägg och en kravspecifikation för teknikupphandling av systemlösningar för våv vid ombyggnad av flerbostadshus. en teknikupphandling bör rikta sig mot aktörer som kan erbjuda en komplett kostnadseffektiv systemlösning

10 Förslag på teknikupphandling
Projektet läggs upp i två etapper: Teknikupphandling på erbjudande av systemlösning Demonstrationsprojekt där vinnare testas

11 Förslag på teknikupphandling
Etapp 1: Teknikupphandling Etablera beställargrupp Framtagande av kravspecifikation Framtagning av förfrågningsunderlag Utlysning av teknikupphandlingen med informationsspridning Utvärderingen av tävlingsförslag Avstämning om fortsättning till etapp 2.

12 Förslag på teknikupphandling
Etapp 2: Teknikupphandling demonstration Genomförande av beställargruppsmöten och arbetsgruppsmöten Framtagande av provhus Installation, uppföljning och utvärdering i 3 provhus Utvärdering från de tre provhusens sammanställs i en rapport för goda exempel En eller flera vinnare utses Informationsspridning

13 Förslag på teknikupphandling
Provhus bör vara generella för vanligt förekommande hustyper inom den grupp av byggnader som snart kommer att behöva renovering. intressanta flerbostadshus att rikta teknikupphandlingen mot är smalhus, skivhus och punkthus med självdrags- eller frånluftsventilation byggda eller budgeten är räknad på 3 provhus med 12 lägenheter i varje och en mer-kostnad på kr/lgh

14 Teknikupphandling Mervärde från teknikupphandling med detta upplägg
goda exempel tas fram med ordentlig utredning av driftserfarenheter det kommer att finnas systemlösningar som erbjuds på marknaden den kravspecifikation som tas fram kan används av fastighetsägare som verktyg vid beställning tävlingsdeltagare kan fritt välja systemlösning som klarar kraven beställargruppen sätter fart på marknaden genom att installera några objekt kunskap och erfarenheter förbättras

15 Målsättning teknikupphandling
främja och påskynda utvecklingen av systemlösningar med hög besparingspotential av energi och en låg elanvändning för ventilation och värmeåtervinning som uppnås med förbättrad eller bibehållen innemiljö och låg livscykelkostnad, stärka marknaden genom att få fram fler aktörer som erbjuder systemlösningar, testa systemlösningar i några representativa provhus som sedan kan fungera som goda och utvärderade demonstrationsexempel, höja kunskapsnivån hos flerbostadshusägare om systemens energibesparingspotential, service och underhåll, få till stånd en långsiktig ökning av installation av systemlösningar.


Ladda ner ppt "Åsa Wahlström, CIT Energy Management"

Liknande presentationer


Google-annonser