Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsplan Förslag 2011-10-28. Bakgrund BeBo – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus  Ett samarbete mellan Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsplan Förslag 2011-10-28. Bakgrund BeBo – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus  Ett samarbete mellan Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsplan Förslag 2011-10-28

2 Bakgrund BeBo – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus  Ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet  Driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet och miljöfrågor  Verksam sedan 1989  Genomfört flera framgångsrika aktiviteter  Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter  Inspirerat till nyutveckling  Byggherrarna är projektadministratör

3 Medlemmar

4 Övergripande mål för projektet ”Initiera utveckling av både metoder och tekniska lösningar för energieffektivisering som demonstreras och utvärderas i BeBo medlemmarnas fastighetsbestånd. Med hänsyn till det nya EU direktivet om NNE är det viktigt att samordna BeBo:s erfarenheter med utvecklingen av NNE-byggnader, både för nybyggnad och vid större ombyggnader” Ett av de konkreta målen för BeBo är att sprida information och kunskap utanför BeBo.

5 Kommunikationens syfte  Att sprida kännedom om BeBo och dess arbete  Att öka kännedom om de nationella miljömålen som omfattas av BeBo:s verksamhet  Att sprida BeBo:s erfarenheter och resultat utanför gruppens medlemmar så att energieffektiva system och produkter tidigare kan komma ut på marknaden  Att stödja projektet så att fler teknikupphandlingar och demonstrationsprojekt kan genomföras  Att främja nätverkande inom BeBo

6 Primära externa  Fastighetsägare  Bostadsrättsföreningar  Blivande medlemmar i BeBo Primära interna  Medlemmar i BeBo  Energimyndigheten och energimyndighetens nätverk (BELOK Lågan, Sveby mfl)  Projektledare/ansvariga för pågående projekt inom BeBo Sekundära externa  Övriga myndigheter med intresse i BeBo (Konsumentverket, Boverket)  Intresseorganisationer  Konsulter  Entreprenörer och leverantörer inom byggbranschen  Energileverantörer Målgrupper för kommunikationen Målgrupperna fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bör analyseras, segmenteras och prioriterade grupper anges !

7 Kommunikationsmål Veta Kunskap Information i tryckt material, mejl, webb Vilja Attityd + Muntlig information Möjlighet att ställa frågor, diskutera Verka Beteende ++ Konsekvent, planerad uthållig, regelbunden information och kommunikation över tid Från flera trovärdiga källor I flera kanaler

8 Kommunikationsmål Primära externa: Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, blivande medlemmar ska Veta:  Att BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder.  Att resultat som publiceras och marknadsförs av BeBo är pålitliga och väl utvärderade. Vilja:  Använda sig av de resultat som framkommit genom BeBo.  Ett växande antal fastighetsägare ska vilja bidra med att dela erfarenheter samt genomföra demonstrationsprojekt Verka:  Använda sig av de resultat som framkommit genom BeBo  100 nya demonstrationsprojekt för ombyggnad ska tillkomma till 2015

9 Kommunikationsmål Primära interna: Medlemmar i BeBo, projektledare/ansvariga för befintliga projekt Veta:  Vilka projekt som pågår inom BeBo och känna till resultaten Vilja:  Dela med sig av sina egna erfarenheter och ta del av andras Verka:  Alla medlemmar gör ett RR projekt.  Alla som genomfört RR projekt fortsätter att använda sina kunskaper systematiskt  Alla medlemmar är proaktiva i teknikupphandlingar och projekt som pågår  Alla medlemmar är goda ambassadörer för BeBo och bidrar med att föra ut information i egna nätverk och kanaler

10 Kommunikationsmål Primära interna: Energimyndigheten och dess nätverk Veta:  Vilka typer av projekt som pågår inom ramen för BeBo  Hur BeBo arbetar för att nå sina mål Vilja:  Fortsätta stötta BeBo:s verksamhet  Sprida de kunskaper och erfarenheter som gjorts Verka:  Ha förtroende för projektet och känna tilltro till de erfarenheter och kunskaper som utvecklats  Sprida erfarenheter och kunskaper från BeBo vidare till övriga nätverk myndigheten är huvudman för

11 Kommunikationsmål Övriga myndigheter, övriga intressenter, konsulter, byggindustrin (se målgrupper): Veta: Vilja: Verka: Aktiviteter som kan bidra till att vi når målen:

12 Kommunikationsstrategier  Målgruppen fastighetsägare ska analyseras och prioriterade grupper väljas ut.  ”Early adopters” ska prioriteras  Kommunikationen ska anpassas målgrupperna och bygga på fakta  Vi ska kommunicera konsekvent, uthållig och planerat över tid  Våra budskap ska finnas hos flera trovärdiga källor  Vi ska använda flera kanaler, inte alltid nödvändigtvis BeBo:s egna

13 Kanaler för kommunikationen Befintliga  Webbplats  Nyhetsbrev via Byggherrarna  Medlemsnytt via Byggherrarna  Seminarier och utbildningar, egna och andras (inkl Nordbygg)  Mejl  Tidningen Energi och miljö, Förslag på nya kanaler  Facebookgrupper/nätverk  Eget nyhetsbrev/blogg  Kommunikation i medlemmarnas kanaler  Branschtidningar

14 Övergripande budskap  Energieffektivisera dina flerbostadshus innan det är för sent!  BeBo kan ge dig kunskap om paketerade energieffektiva tekniklösningar  Våra demoprojekt lär dig hur man genomför kostnadseffektiv renovering med halverad energianvändning

15 Detaljerade budskap Om Bebo  BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges mest framträdande fastighetsägare med inriktning mot bostäder.  Bebos målsättning är att energieffektiva system snabbare kommer ut på marknaden samt att utveckla rutiner och metoder för att genomföra energieffektiviseringar i befintliga byggnader Bebos arbete  BeBo arbetar med teknikutveckling och teknikupphandlingar för att få effektivare teknik till lägre priser snabbare ut på marknaden Två av de viktigaste aktuella teknikutvecklingsprojekten är kostnadseffektivare systemlösningar för värmeåtervinning ur ventilationsluften och effektivare totallösningar för tilläggsisolering av fasader.  Vi står inför en nödvändig renovering av miljonprogramområdena. Genom att ta ett helhetsgrepp vid renovering av byggnaderna kan även mjuka och sociala värden räknas som vinster sett ur ett samhällsperspektiv. BeBo bevakar och lyfter fram dessa frågor genom att ta fram kalkylverktyg och ordna diskussionsforum.

16 Detaljerade budskap Rekorderlig renovering  BeBos metod Rekorderlig Renovering syftar till att i fullskaliga demonstrationsprojekt visa på att det är möjligt att uppnå energieffektiv renovering med halvering av energiförbrukning  Rekorderlig Renovering innebär att genom samordnade energieffektiviseringsåtgärder vid större ombyggnad halvera energiförlusterna från byggnaden Demonstrationsprojekt  De fullskaliga projekten följs och verifieras genom noggrann dokumentation och mätningar  Genom demonstrationsprojekten ska kunskap omvandlas till lättillgängliga koncept där bostadsföretag kan hitta den hjälp de behöver för att våga starta en renovering  Energimyndighetens målsättning är att utöka antalet demonstrationsprojekt fram till 2015 med 100 energieffektivt renoverade flerbostadshus BeBos stöd  Som stöd för implementering av åtgärdspaketen tillhandahåller BeBo expertis och projektstöd genom sin resurspool  För att underlätta programarbetet inför en renovering har BeBo:s medlemmar gemensamt tagit fram godhetstal för energieffektivisering där lämpliga nivåer och prestanda anges

17 Aktivitetsplanering AktivitetNärVadHurInnehållAnsv. Målgrupp: Fastighetsägare (hyresrättslägenheter), Bostadsrättsföreningar, Konsulter, blivande medlemmar i BeBo Information om pågående projekt Löpande 2012Reportage/ Artiklar, 8 st Nyhetsbrev via Byggherrarna, BeBo:s hemsida Aktuella projektresultat MM CA Löpande 2012Kortare tipsByggherrarnas nya webb (blogg) och mejlutskick Aktuella projektresultat MM MB CA Löpande 2012Uppdatering av webbBeBo:s webbplatsAktuella resultat, dokument, mallar CA MM Deltagande Nordbygg--- 20-23 mars 2012 • Informationsfolder • Intervjuer • Monter • Film från eventet • Power point presentation Separat tidsplan för framtagandet Praktiska råd och tips 8 budskap Information om BeBo Hänvisning vidare Komm.g r. Information genomförda teknikupphandlingar Vid färdiga upphandlingar Reportage/artikel Informationsfolder för webben -Nyhetsbrev via Byggherrarna -Prm via MND/Byggherrarna -Fast plats på webben Resultatet, vad innebär det, hur hjälper det målgruppen CA initierar. MM Rekorderig renoveringLöpande 2012Artiklar, reportageVia nyhetsbrev, pressmededelanden, webb Resultat och erfarenheter, praktiska tips CA, MM

18 Aktivitetsplanering AktivitetNärVadHurInnehållAnsv. Målgrupp: Medlemmar i BeBo, projektledare, Energimyndigheten Strukturskapande2011.11Ta fram mallar för rapporter, utskick, ppt mm Distribueras via hemsidan MM CA Uppdatering om pågående projekt 4 tillfällen per år MedlemsmötenMöte Material görs tillgänglig via hemsidan efter mötet. CA LägesrapporteringEnligt EM krav?Program ansvarig

19 Aktivitetsplanering Aktivitet målgruppNärVadHurInnehållAnsv. Övriga myndigheter och intressenter

20 Kostnader

21 Utvärdering


Ladda ner ppt "Kommunikationsplan Förslag 2011-10-28. Bakgrund BeBo – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus  Ett samarbete mellan Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser