Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning 22 september  Välkommen: Per Unckel  Arbetsmarknad: Anna Larsson  Infrastruktur: Björn Neckman  Strandskydd: Inger Holmqvist  Flyktingmottagning:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning 22 september  Välkommen: Per Unckel  Arbetsmarknad: Anna Larsson  Infrastruktur: Björn Neckman  Strandskydd: Inger Holmqvist  Flyktingmottagning:"— Presentationens avskrift:

1 Dagordning 22 september  Välkommen: Per Unckel  Arbetsmarknad: Anna Larsson  Infrastruktur: Björn Neckman  Strandskydd: Inger Holmqvist  Flyktingmottagning: Christian Foster Bensträckare 10 min  Pandemi: Stig Orustfjord  Vattendirektivet: Göran Andersson  Operation Kvinnofrid: Maria Backe  Avslutning: Per Unckel

2 Välkommen Per Unckel

3 Arbetsmarknad Anna Larsson

4  Arbetslösheten fortsätter att stiga. Antalet arbetslösa uppgår till > 45 000  Antalet arbetslösa har ökat med >18 000 jämfört med samma vecka 2008 Arbetslöshet, utveckling i Stockholms län sedan 2006 - absoluta tal

5 Arbetslöshet, relativa tal för olika grupper Stockholms län jämfört med riket som helhet (statistiken avser augusti månad)  Stockholms län har lägre arbetslöshet än riket som helhet inom samtliga studerade grupper  Differensen mellan Stockholms län och riket är störst i gruppen ungdomar (18-24 år)

6  Två kommuner – Södertälje (6,1 %) och Botkyrka (4,6 %) - har högre arbetslöshet än riket som helhet (4,4 %)  Danderyd har länets lägsta arbetslöshet (1,6 %). Därefter följer Vaxholm och Ekerö (1,7 %)  Under det senaste året har antalet arbetslösa ökat mest i Vaxholm medan antalet ökat minst i Salem (i förhållande till utgångspositionen)  Gruppen ungdomar (18-24 år) har ökat mest av alla studerade grupper. På ett år har antalet arbetslösa fördubblats Tabell 1. Kommuner med högst och lägst arbetslöshet bland olika grupper Arbetslöshet, nedbrutet på kommuner - ett par iakttagelser

7 Jobba Sverige ur krisen – Budgetpropositionen för 2010 Värna jobben  Nya satsningar i kommunsektorn -Regeringen tillför kommunsektorn totalt 38 miljarder kronor, varav 10 miljarder kronor i BP10  Ett tillfälligt utbildningspaket och aktiv arbetsmarknadspolitik - Tillfällig utbildningssatsning kom ca 20 000 platser per år 2010-2011 - Insatser för kort- och långtidsarbetslösa om totalt ca 50 000 platser 2010  Krafttag mot ungdomsarbetslösheten - Bred utbildningssatsning motsvarande 20 000 platser 2010-2011 - Fler insatser inom Jobbgarantin för ungdomar - Särskilt stöd till arbetslösa ungdomar som saknar gymnasieutbildning

8 Infrastruktur Björn Neckman

9 Förslag till Länsplan för regional infrastrukturplan i Stockholms län 2010-2021 Formellt sett finns ett förslag till Länsplan för regional transportinfra- struktur i Stockholms län 2010-2021. I praktiken handlar det dock om en överenskommelse kring en samlad åtgärdsplan för länet där objektens hemvist i nationell eller regional plan är av underordnad betydelse. Förslag till MKB utgår också ifrån den samlade åtgärdsplaneringen.

10 Objekt Stockholmsförhandlingens objekt för perioden 2008-2019 ryms till stor del i planförslaget. Objekt utanför är:  Tvärspårvägar Solna-Universitetet och Syd.  T-Bana Karolinska  E18 Frescati-Bergshamra  E4 bron över Södertälje

11 Några remissynpunkter…  Behovet av marktransporter till Arlanda bör prioriteras i den samlade åtgärdsplaneringen. Förslaget missar förnyelse och tillväxtpotential.  Objekt som inte ryms i planperioden ska prioriteras i nästkommande, t.ex. Spårväg Syd och Mälarbanan etapp 2.  Utbyggnad av Mälarbanan så snart som möjligt efter Citybanans öppnande 2017 av största vikt.  Behov av samordning och samverkan mellan parterna i regionen för effektiva planeringsprocesser och genomförande av planen

12 Strandskydd Inger Holmqvist

13 Förändrad lagstiftning  Trädde i kraft 1 juli 2009  Vägledning från Boverket & Naturvårdsverket 1 oktober 2009  Landsbygdsutveckling börjar gälla 1 februari 2010  Nuvarande utvidgade strandskyddsområden gäller längst fram till den 31 december 2014. Översyn ska ske av dessa områden. (Observera att övergångsbestämmelserna för DP är röriga!)

14 Strandskyddets båda syften  Långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden  Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Det är en förbudslagstiftning och ”särskilda skäl” samt att det inte strider mot syftet, krävs för dispens.

15 Nya roller  Kommunerna - beslutar om dispens i de flesta fall - upphäver strandskydd i detaljplan - kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i ÖP  Länsstyrelserna - beslutar om dispens i vissa fall - vägleder och granskar i ÖP- och DP-process - prövar kommunala dispens- och upphävandebeslut - instans för överklagade dispens- och upphävandebeslut  Naturvårdsverket - granskar länsstyrelsernas dispensbeslut - övervakar utvecklingen och ger vägledning - bevakar praxis  Boverket - vägleder i ÖP- och DP-arbete

16

17 Flyktingmottagning Christian Foster

18 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Lagrådsremiss

19  Arbetsförmedlingen samordnar etableringsinsatser och upprättar individuell etableringsplan  Arbetsförmedlingen ansvarar för bosättningssamtal  Den nyanlända ska ges en etableringslots  Kommuner tillhandahåller SFI och samhällsorientering (obligatorisk)  Individuell ersättning utbetalas av Försäkringskassan  Schabloniserad ersättning till kommuner + möjlighet att ansöka om ersättning för särskilda kostnader

20 Målgrupp  Omfattar 20-64 år (ensamkommande från 18) Anknytning inom 2 år  Övriga tas emot inom det kommunala mottagningssystemet

21 Tidplan  Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare föreslås träda i kraft 1 december 2010  Länsstyrelsens första seminarium för enhetschefer, SFI-rektorer samt arbetsförmedlingens kontorschefer hålls den 16 oktober

22 Kommunmottagning

23 Vilka kommer till Stockholm

24 Prognos ensamkommande barn

25 Pandemi Stig Orustfjord

26 Pandemi  Pandemin  Sjukdomen  Samhällsskydd  Vaccinering

27 Vattendirektivet Göran Andersson

28 Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”)  Förslagen till åtgärdsprogram och MKN  Arbetsläge och kommande uppgifter

29 Vattenförvaltningen just nu  Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) - Vattenförvaltningsförordningen  ”God status” år 2015 (i undantagsfall år 2021 eller 2027) Omfattar sjöar, vattendrag, kustvatten, grundvatten  Nyligen avslutad samrådsremiss 1/3 – 1/9 2009 Förslag: Flertalet av våra vatten har inte “god status” - MKN får “tidsundantag” till 2021  Beslut fattas i december 2009 av Vattendelegationen Återrrapporteringskrav angående åtgärder fr o m 2011  Oklart rättsläge – initiativ till regeringen

30 Åtgärdsprogram för kommuner och Länsstyrelsens stöd i arbetet  Kommunerna behöver inom tillsynen prioritera områden som inte klarar god status - Underlagsdata om påverkan, information/ kommunikation etc. - Fortsatt samarbete med vattendragsgrupper m. fl. - Bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Ansök senast 1/12 2009!  Bilda vattenskyddsområden för befintliga och framtida vattentäkter och tillse att vattentäkter har god status - Fortsatt medverkan i Rådet för Vatten- och Avloppssamverkan i Stockholms län (VAS)

31 Åtgärdsprogram för kommuner och Länsstyrelsens stöd i arbetet  Genomföra planläggning och prövning så att MKN inte överträds - Utarbeta vägledning för hantering av MKN-vatten i PBL  Tillsammans med Länsstyrelsen utveckla vatten och avloppsplaner - Stöddokument och vägledningar har tagits fram under året - Miljösamverkan Sverige arrangerar seminarier

32 Klarar vi målet? Även om många vatten på vår statuskarta för närvarande inte har rätt färg … … har vattenvården gjort stora framsteg och det kommer allt fler positiva signaler även om havsmiljön.

33 Operation Kvinnofrid Maria Backe

34 Aktionsplan mot hedersrelaterat våld i Stockholms län – En myndighetsgemensam satsning 2009-2010

35 ”Oskuld och heder” Astrid Schlytter m fl. Stockholms universitet 23 % får inte ha ett förhållande med en jämnårig pojke, ska vara oskuld 16 % får inte själv bestämma vem hon ska gifta sig med 11 % får inte delta i vissa skol- fritidsaktiviteter 7 % utsätts för kränkningar, hot och våld

36 Aktionsplan  Förebyggande insatser  Akut stöd – Hedershus  Långsiktigt stöd

37 Förebyggande insatser, exempel  Attitydpåverkan bland ungdomar i skolor, information till vuxna professionella samt chefer och beslutsfattare  Samhällsinformation till nyanlända flyktingar – Salaam  Utbildning av Socialtjänsten ”Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld”

38 ”Hedershus”

39 Avslutning Per Unckel


Ladda ner ppt "Dagordning 22 september  Välkommen: Per Unckel  Arbetsmarknad: Anna Larsson  Infrastruktur: Björn Neckman  Strandskydd: Inger Holmqvist  Flyktingmottagning:"

Liknande presentationer


Google-annonser