Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning 22 september Välkommen: Per Unckel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning 22 september Välkommen: Per Unckel"— Presentationens avskrift:

1 Dagordning 22 september Välkommen: Per Unckel
Arbetsmarknad: Anna Larsson Infrastruktur: Björn Neckman Strandskydd: Inger Holmqvist Flyktingmottagning: Christian Foster Bensträckare 10 min Pandemi: Stig Orustfjord Vattendirektivet: Göran Andersson Operation Kvinnofrid: Maria Backe Avslutning: Per Unckel

2 Välkommen Per Unckel

3 Arbetsmarknad Anna Larsson

4 Arbetslöshet, utveckling i Stockholms län sedan 2006 - absoluta tal
Arbetslösheten fortsätter att stiga. Antalet arbetslösa uppgår till > Antalet arbetslösa har ökat med > jämfört med samma vecka 2008

5 Arbetslöshet, relativa tal för olika grupper
Stockholms län jämfört med riket som helhet (statistiken avser augusti månad) Stockholms län har lägre arbetslöshet än riket som helhet inom samtliga studerade grupper Differensen mellan Stockholms län och riket är störst i gruppen ungdomar (18-24 år)

6 Arbetslöshet, nedbrutet på kommuner
- ett par iakttagelser Två kommuner – Södertälje (6,1 %) och Botkyrka (4,6 %) - har högre arbetslöshet än riket som helhet (4,4 %) Danderyd har länets lägsta arbetslöshet (1,6 %). Därefter följer Vaxholm och Ekerö (1,7 %) Under det senaste året har antalet arbetslösa ökat mest i Vaxholm medan antalet ökat minst i Salem (i förhållande till utgångspositionen) Gruppen ungdomar (18-24 år) har ökat mest av alla studerade grupper. På ett år har antalet arbetslösa fördubblats Tabell 1. Kommuner med högst och lägst arbetslöshet bland olika grupper

7 Jobba Sverige ur krisen – Budgetpropositionen för 2010
Värna jobben Nya satsningar i kommunsektorn Regeringen tillför kommunsektorn totalt 38 miljarder kronor, varav 10 miljarder kronor i BP10 Ett tillfälligt utbildningspaket och aktiv arbetsmarknadspolitik - Tillfällig utbildningssatsning kom ca platser per år - Insatser för kort- och långtidsarbetslösa om totalt ca platser 2010 Krafttag mot ungdomsarbetslösheten - Bred utbildningssatsning motsvarande platser Fler insatser inom Jobbgarantin för ungdomar Särskilt stöd till arbetslösa ungdomar som saknar gymnasieutbildning

8 Infrastruktur Björn Neckman

9 Förslag till Länsplan för regional infrastrukturplan i Stockholms län 2010-2021
Formellt sett finns ett förslag till Länsplan för regional transportinfra- struktur i Stockholms län I praktiken handlar det dock om en överenskommelse kring en samlad åtgärdsplan för länet där objektens hemvist i nationell eller regional plan är av underordnad betydelse. Förslag till MKB utgår också ifrån den samlade åtgärdsplaneringen.

10 Objekt Stockholmsförhandlingens objekt för perioden ryms till stor del i planförslaget. Objekt utanför är: Tvärspårvägar Solna-Universitetet och Syd. T-Bana Karolinska E18 Frescati-Bergshamra E4 bron över Södertälje

11 Några remissynpunkter…
Behovet av marktransporter till Arlanda bör prioriteras i den samlade åtgärdsplaneringen. Förslaget missar förnyelse och tillväxtpotential. Objekt som inte ryms i planperioden ska prioriteras i nästkommande, t.ex. Spårväg Syd och Mälarbanan etapp 2. Utbyggnad av Mälarbanan så snart som möjligt efter Citybanans öppnande 2017 av största vikt. Behov av samordning och samverkan mellan parterna i regionen för effektiva planeringsprocesser och genomförande av planen

12 Strandskydd Inger Holmqvist

13 Förändrad lagstiftning
Trädde i kraft 1 juli 2009 Vägledning från Boverket & Naturvårdsverket 1 oktober 2009 Landsbygdsutveckling börjar gälla 1 februari 2010 Nuvarande utvidgade strandskyddsområden gäller längst fram till den 31 december Översyn ska ske av dessa områden. (Observera att övergångsbestämmelserna för DP är röriga!) Exempel på brister: Bristande legitimitet, särskilt för att samma regler gällt i hela landet. Brister i tillämpningen vid prövning och tillsyn. Mål med förändringar: Differentiering: lättnader i glest bebyggda delar av landet och skärpningar i högt exploaterade delar. Förenklad prövning och förbättrade möjligheter till tillsyn.

14 Strandskyddets båda syften
Långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Det är en förbudslagstiftning och ”särskilda skäl” samt att det inte strider mot syftet, krävs för dispens.

15 Nya roller Kommunerna - beslutar om dispens i de flesta fall - upphäver strandskydd i detaljplan - kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i ÖP Länsstyrelserna - beslutar om dispens i vissa fall - vägleder och granskar i ÖP- och DP-process - prövar kommunala dispens- och upphävandebeslut - instans för överklagade dispens- och upphävandebeslut Naturvårdsverket - granskar länsstyrelsernas dispensbeslut - övervakar utvecklingen och ger vägledning - bevakar praxis Boverket - vägleder i ÖP- och DP-arbete 15

16 Kommunerna kan utpeka områden för landsbydsutveckling i ÖP.
Åtgärderna ska främja landsbygdsutveckling främst i områden som är glest befolkade genom att: - långsiktigt ge positiva sysselsättningseffekter - bidra till att upprätthålla serviceunderlaget. Större restriktivitet ska ske för utpekandet: - i eller i närheten av tätorter - vid Mälaren där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse ...inga områden för landsbygdsutveckling får utpekas i skärgården eller längs kusten i Stockholms län.

17 Flyktingmottagning Christian Foster

18 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Lagrådsremiss

19 Arbetsförmedlingen samordnar etableringsinsatser och upprättar individuell etableringsplan
Arbetsförmedlingen ansvarar för bosättningssamtal Den nyanlända ska ges en etableringslots Kommuner tillhandahåller SFI och samhällsorientering (obligatorisk) Individuell ersättning utbetalas av Försäkringskassan Schabloniserad ersättning till kommuner + möjlighet att ansöka om ersättning för särskilda kostnader

20 Målgrupp Omfattar 20-64 år (ensamkommande från 18)
Anknytning inom 2 år Övriga tas emot inom det kommunala mottagningssystemet

21 Tidplan Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare föreslås träda i kraft 1 december 2010 Länsstyrelsens första seminarium för enhetschefer, SFI-rektorer samt arbetsförmedlingens kontorschefer hålls den 16 oktober

22 Kommunmottagning

23 Vilka kommer till Stockholm

24 Prognos ensamkommande barn

25 Pandemi Stig Orustfjord

26 Pandemi Pandemin Sjukdomen Samhällsskydd Vaccinering

27 Vattendirektivet Göran Andersson

28 Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”)
Förslagen till åtgärdsprogram och MKN Arbetsläge och kommande uppgifter

29 Vattenförvaltningen just nu
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) - Vattenförvaltningsförordningen ”God status” år 2015 (i undantagsfall år 2021 eller 2027) Omfattar sjöar, vattendrag, kustvatten, grundvatten Nyligen avslutad samrådsremiss 1/3 – 1/9 2009 Förslag: Flertalet av våra vatten har inte “god status” - MKN får “tidsundantag” till 2021 Beslut fattas i december 2009 av Vattendelegationen Återrrapporteringskrav angående åtgärder fr o m 2011 Oklart rättsläge – initiativ till regeringen

30 Åtgärdsprogram för kommuner och Länsstyrelsens stöd i arbetet
Kommunerna behöver inom tillsynen prioritera områden som inte klarar god status - Underlagsdata om påverkan, information/ kommunikation etc. - Fortsatt samarbete med vattendragsgrupper m. fl. - Bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Ansök senast 1/ ! Bilda vattenskyddsområden för befintliga och framtida vattentäkter och tillse att vattentäkter har god status - Fortsatt medverkan i Rådet för Vatten- och Avloppssamverkan i Stockholms län (VAS)

31 Åtgärdsprogram för kommuner och Länsstyrelsens stöd i arbetet
Genomföra planläggning och prövning så att MKN inte överträds - Utarbeta vägledning för hantering av MKN-vatten i PBL Tillsammans med Länsstyrelsen utveckla vatten och avloppsplaner - Stöddokument och vägledningar har tagits fram under året - Miljösamverkan Sverige arrangerar seminarier

32 Klarar vi målet? Även om många vatten på vår statuskarta för närvarande inte har rätt färg … … har vattenvården gjort stora framsteg och det kommer allt fler positiva signaler även om havsmiljön.

33 Operation Kvinnofrid Maria Backe

34 Aktionsplan mot hedersrelaterat våld i Stockholms län –
En myndighetsgemensam satsning

35 ”Oskuld och heder” Astrid Schlytter m fl. Stockholms universitet
7 % utsätts för kränkningar, hot och våld 11 % får inte delta i vissa skol- fritidsaktiviteter 16 % får inte själv bestämma vem hon ska gifta sig med 23 % får inte ha ett förhållande med en jämnårig pojke, ska vara oskuld

36 Aktionsplan Förebyggande insatser Akut stöd – Hedershus Långsiktigt stöd

37 Förebyggande insatser, exempel
Attitydpåverkan bland ungdomar i skolor, information till vuxna professionella samt chefer och beslutsfattare Samhällsinformation till nyanlända flyktingar – Salaam Utbildning av Socialtjänsten ”Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld”

38 ”Hedershus”

39 Avslutning Per Unckel


Ladda ner ppt "Dagordning 22 september Välkommen: Per Unckel"

Liknande presentationer


Google-annonser