Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontaktmannaskap inom hemtjänsten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontaktmannaskap inom hemtjänsten"— Presentationens avskrift:

1 Kontaktmannaskap inom hemtjänsten
Socialförvaltningen

2 Vad gör kvalitet - det här tycker vi
Vi har en värdegrund känd av alla, den ska stå för vårt synsätt Våra mål (styrkortet) följs upp av våra åtgärdsplaner Insatsen är tydligt beskriven, gärna med checklistor Tydlig funktionsbeskrivning Genomförandeplaner

3 Att ha en Värdegrund Gemensamt för alla verksamheter i socialförvaltningen är att vårt arbete skall bygga på respekt för individen och individens behov av hjälp till självhjälp Syftet med vårt arbete är att ge en god service och i vår myndighetsutövning ska vi inte vara omhändertagande utan ha som målsättning att stödja individen till ett självständigt värdigt liv

4 Värdegrund För att nå dit måste varje verksamhet ha tydliga mål.
Är de anställda väl förtrogna med målen och ser helheten i vår organisation kan de utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Utfört arbete ska kunna mätas och utvärderas.

5 Värdegrund Vi lever i en föränderlig värld, vilket påverkar kraven på oss och våra verksamheter. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förändra och utveckla vår organisation.

6 4 nyckelord Öppenhet - samarbeta, vara ärlig, visa förtroende
Resultat - skapa, leverera, vara tydlig Ansvar - ge, ta, utkräva Professionalitet

7 Målstyrning Ett styrkort inleds med en vision gemensam för hela kommunen Målarbetet delas upp i 5 perspektiv: medborgare/kund, verksamhet/utveckling, personal, ekonomi samt miljö där varje perspektiv får sitt inriktningsmål Varje perspektiv har också sina framgångsfaktorer d vs vad måste till för att lyckas Effektmål anger vad vi ska uppnå, de ska vara tidsatta och mätbara Till sist följer verksamheternas arbete i att upprätta åtgärdsplaner för samtliga effektmål

8 Styrkort för hemtjänstens målarbete
Den åtgärdsplan vi gjort inom hemtjänsten handlar mycket om kontaktmannaskapet och hur vi gör detta tydligt och begripligt personalens delaktighet vårt bemötande och hur det påverkar arbetssättet kvalitetssäkring och värdegrund är viktiga begrepp

9 Syfte med kontaktmannaskap
Att den enskilde och dennes anhöriga skall veta vem de ska vända sig till. För att möjliggöra kontinuitet i omvårdnadsinsatserna. För att klarlägga personalens ansvar. För kvalitetsförbättringar. För att vara informationsbärare. För att utröna och förvekliga de behov som individen har.

10 Hur skall man vara som kontaktperson ?
Ge ett gott bemötande – bemöta andra som man själv vill bli bemött. Vara lyhörd för vårdtagarens önskningar, intressen och behov (helhetssyn). Följa upprättad genomförandeplan. Vara ansvarsfull och engagerad. Visa empati och respekt. Ha en öppen och rak kommunikation. Utveckla sitt eget förhållningssätt utifrån vårdtagarens behov.

11 Vem ska ha kontaktperson ?
De vårdtagare som har hemtjänst insatser beviljade ska erbjudas en kontaktperson.

12 Dokumentation Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan, såvida det inte framgår av någon annan plan eller är uppenbart obehövligt. SOFS 2008:10

13 Levnadsberättelse och genomförandeplan
Här skrivs sådant som vi kan ha nytta av när vi utför omvårdnads- och serviceinsatser. Intressen, vanor, viktiga personer mm Genomförandeplan Här skrivs datum för upprättandet av planen, vilka som har deltagit i planeringen, vilka delar som ingår i den beviljade insatsen (se uppdrag), ev. tidsbegränsning, på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen, när planen har fastställts och när planen ska följas upp.

14 Mål Mål med insatsen (den enskildes)
Här skrivs vad den enskilde vill uppnå med insatsen, t ex - bibehålla/träna upp sina funktioner för att kunna leva så självständigt som möjligt. Mål: vad vill vi åstadkomma? vad behöver vi uppnå för att enskild ska kunna göra egna förflyttning med rullstol inomhus? vad behöver vi uppnå för att enskild ska kunna förflytta sig, utan hjälp, från säng till rullstol? vad behöver vi uppnå för att enskild ska kunna kommunicera/meddela sig med andra?

15 Metoder och förhållningssätt
Här skrivs hur vi tänkt oss att lösa uppgiften, t ex hur skapa förtrolighet/tillit? hur motivera/engagera/väcka intresse? hur habilitera/rehabilitera i vardagssituationer? Förhållningssätt Här skrivs hur vi ska bete oss, t ex vara passiv/invänta/iakttaga? guida (visa vägen)? vara aktiv/instruera? ge alternativ? ej ge alternativ?

16 Åtgärder och avvikelser i genomförandeplanen
Här skrivs de praktiska hjälp-, stöd- och service insatser som är av betydelse för den enskilde. Avvikelser Här skrivs vad som hänt och vad i genomförandeplanen som påverkats och om händelsen innebär en revidering av delar i planen eller hela planen.

17 Måluppfyllelse samt kontakter under pågående insats
Här skrivs i vilken grad de uppsatta målen uppnåtts, t ex inte alls – till fullo. Kontakter Här skrivs inkommande- och utgående samtal om enskilds behov/situation, t ex kontakter med anhöriga, god man/förvaltare, arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssköterskor, handläggare m fl.

18 Klagomål och riskanalys
Här skrivs synpunkter och/eller klagomål som framförts till oss och avser omvårdnads- och serviceinsatser. Riskanalys Under denna rubrik skrivs om händelser när den enskilde har tex. fallit, glömt spisplattor,förirrat sig ute etc.

19 Checklista Information om viktiga telefonnummer Broschyren Hemtjänsten
Omvårdnadsgarantin för kommuninnevånare Lapp för synpunkter eller klagomål Information om vårdtagare (gul lapp) Munhälsovård (erbjuds de som har omvårdnadsinsatser minst 3 ggr per dag). Broschyrerna Anhörigstöd, Dagverksamhet, Korttids (där det är aktuellt) Riskbedömning

20 Maj Eklund Enhetschef Hemtjänsten Edsbyn Socialförvaltningen
Ovanåkers kommun


Ladda ner ppt "Kontaktmannaskap inom hemtjänsten"

Liknande presentationer


Google-annonser