Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning vid årsstämma 2014 1. Val av ordförande under stämman 2. Val av sekreterare under stämman 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning vid årsstämma 2014 1. Val av ordförande under stämman 2. Val av sekreterare under stämman 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga."— Presentationens avskrift:

1 Dagordning vid årsstämma Val av ordförande under stämman 2. Val av sekreterare under stämman 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. (26/3) 5. Justering av röstlängd vid stämman 6. Styrelsens årsberättelse……………………………………………… Bilaga 1 7. Revisorernas berättelse ……………………………………………………….Bilaga 2 8. Fastställande av resultat -& balansräkning …………………………… Bilaga Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Ersättning till styrelse och revisorer 11. Frågor enligt kallelsen till stämman 12. Inkomna motioner 13. Styrelsens förslag till drifts- och underhållsåtgärder..……………… Bilaga Avsättning till reparationsfond…………………………………………………….. Bilaga Styrelsens förslag till utgifts –& inkomststat samt debiteringslängd … Bilaga Fastställande av dröjsmålsränta 17. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter ……………….. Bilaga Val av revisorer jämte suppleant ………………………………………………….. Bilaga Val av valberedning ………………………………………………………………………… Bilaga Övriga frågor 21. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. Dagordning

2 Styrelsens årsberättelse Bil 1. Styrelse: • Ordförande: Lasse Wessman • Sekreterare: Eva Dahl, • Kassör & Webansvarig: Caj Rosenqvist • Suppleant & entreprenadkunnig: Jan Högsberg • Suppleant, ”barfotaadvokat” & oavlönad allmänkunnig fixare: Peter Schulte. 1. Möten: • 7 protokollförda styrelsemöten plus interna och externa arbetsmöten • Externa möten: • Botkyrka Kommun, Vattenverket, VA-tekniker, och utvecklare av vattenmätarsystem • Vägentreprenörer PEAB • Villastadens entreprenör • Belysningsentreprenörer

3 ….styrelsens årsberättelse 2. Sommarskötsel av gemensamma anläggningar: Joakim Jobsson 3. Vinterunderhåll, snöröjning: Villastaden 4. Reparation av vägbeläggningar/asfalteringsarbete PEAB 5. Omläggning av stödmur vid G1-parkeringen: PEAB 6. ”Kafferep” på gräsmattan 29 Maj 7. Extra medlemsmöte 26 juni för beslut om avloppsrensning 8. Genomförande av avloppsrensning med Interspol 9. Översvämning i avloppsbrunn vid G7 12 oktober. 10. Målning och reparation av garagen fasader och dörrar. 11. Målning av P-rutor 12. Vattenverkets försök att slutföra vattenmätarexperiment. 13. Förberedelse för anpassning till ny lag om vägbelysning

4 Revisionsberättelse Bilaga 2 Lars Rosenblad & Gunnar Högberg

5 S:a Resultaträkning Enskiftet + Garaget Intäkter Enskiftet. Inkl. finans Återföring från reparationsfond Intäkter Garaget Återföring från reparationsfond SUMMA INTÄKTER Kostnader Enskiftet Kostnader Garaget Avsättning till Reparationsfonder _________ ________ SUMMA KOSTNADER Resultat efter avsättning ________

6 IngåendePeriodenUtgående BANK NORDEA = ,73 kr ,33 kr ,40 kr Kassa Enskiftet ,86 kr ,73 kr ,13 kr Kassa Garaget ,87 kr ,60 kr75 895,27 kr FONDER = :07kr ,00kr ,07 kr Reparationsfond Enskiftet ,99 kr ,00 kr ,99 kr Reparationsfond Garaget ,08 kr ,00 kr62 273,08 kr BALANSERADE RESULTAT =97 652,68 kr ,02 kr64 664,66 kr Enskiftet79 363,39 kr ,52 kr61 151,87 kr Garaget18 289,29 kr ,50 kr3 512,79 kr INGÅENDE SKULDER = ,00 kr5 871,96 kr ,96 kr Leverantörsskulder49 618,00 kr-5 992,04 kr43 625,96 kr Arvoden66 500,00 kr7 999,00 kr74 499,00 kr Sociala avgifter4 314,00 kr3 865,00 kr8 179,00 kr Årets resultat = , , ,71 Enskiftet , , ,31 Garaget , , ,40 Summa skulder och eget kapital ,40 kr Beräknat resultat0,00 kr Balansrapport 2013

7 Ersättningar Ordförande: : : Kassör : : :- 1.Sekreterare 5 000: : :- 2.Suppleanter 2 x 999: : : : : :- Revisorer 2 X 999: :-4 000:- Valberedning 2 x 999: :- _________________________________________________________________ Summa arvoden: : : :- =========================================================== Arbetsgivaravgifter 9 006: : :- Kostnader för arvoden75 000: :-

8 §11-12 Frågor enligt kallelsen till stämman & Inkomna motioner 1.Förslag om förseningsavgift (250:- )vid utebliven vattenmätning, samt ändring av mättidpunkt till 30 Nov. 2.Begäran om avlägsnande av berberishäcken i garageområdet G4, 5 000:- 3.Fullföljande av omläggning av stödmur, avverkning av vildapel 8 000:- 4.Hinder för biltrafik E66-E76. Bidrag till portabelt trafikhinder 1 000:- 5.Avverkning av björkar på G7. Styrelsen föreslår avslag i årets budget. 6.Avlägsnande av skatbon på G1.

9 §10. Styrelsens förslag till drift-& underhållsåtgärder Bilaga 5

10 Styrelsens förslag till åtgärder (Bil 5) (Observandum) Parkskötselavtal, J Jobson …………… :- ( ) Snöröjning……………………………………… :- Belysningsreparationer minsta möjliga………… :- Rensning och underhåll av takrännor ………… :- Slamsugning av dagvattensystem enligt avtal …… :- Planerad allmän förnyelse av gräs, buskar och träd :- Planering och upphandling av gatubelysning Se Budget!

11 Förslag till avsättning till Reparations-& förnyelsefond GaragetEnskiftet Tillgångar : ;- Förslag till avsättningar 2014 (inklusive uttag till avloppsspolning 2013 (82 000:- ) : :- Planerad tillgång 2015= :-= :- Utvecklingsplan: Byte av belysningsarmaturer 2015 Lån till genomförd avloppsspolning 2013 SUMMA KÄNDA KORTSIKTIGA BEHOV: : = : :- (82 000:-) = :- Framtida risker: Ombyggnad av elsystem i garagen Reparation av spillvattensystem (avlopp) Reparation av tappvattensystem (kallvatten) Omläggning av vägar och dagvattensystem : :-? :-? Bilaga 6

12

13 För kvartal 1/2015 gäller samma avgifter som kv. 2-4 men med avvikelse för slutavräkning och prisförändring av vattenavgift

14 Bilaga Valberedningens förslag till styrelse (Stadgeenligt totalt 5, varav minst 3 ordinarie) __________________________________________________________________ Styrelseordförande 2013: * Lasse Wessman (E64) (Omval) Övriga ledamöter:Mandattid * Caj Rosenqvist (E 31) K (Omval) Ekonomi & Web Eva Dahl (E 65) Suppleanter: * Lisbeth Åberg (E20) (Nyval) * Jan Högsberg (E12) 2014 (Omval 1 år) Teknik Avgående: Peter Schulte (E60)

15 Bilaga Valberedningens förslag till revisorer (omval) Gunnar Högberg (S 14)2014 Lars Rosenblad (E 59)2014 Lars Möller (S 10)2014 (Suppleant) 18. Förslag till valberedning (omval) Eva Kuurne(E 39)2014 Urzula Heldt (E 47)2014


Ladda ner ppt "Dagordning vid årsstämma 2014 1. Val av ordförande under stämman 2. Val av sekreterare under stämman 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga."

Liknande presentationer


Google-annonser