Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning vid årsstämma 2014 1. Val av ordförande under stämman 2. Val av sekreterare under stämman 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning vid årsstämma 2014 1. Val av ordförande under stämman 2. Val av sekreterare under stämman 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga."— Presentationens avskrift:

1 Dagordning vid årsstämma 2014 1. Val av ordförande under stämman 2. Val av sekreterare under stämman 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. (26/3) 5. Justering av röstlängd vid stämman 6. Styrelsens årsberättelse……………………………………………… Bilaga 1 7. Revisorernas berättelse ……………………………………………………….Bilaga 2 8. Fastställande av resultat -& balansräkning …………………………… Bilaga 3 - 4 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Ersättning till styrelse och revisorer 11. Frågor enligt kallelsen till stämman 12. Inkomna motioner 13. Styrelsens förslag till drifts- och underhållsåtgärder..……………… Bilaga 5 14. Avsättning till reparationsfond…………………………………………………….. Bilaga 7 15. Styrelsens förslag till utgifts –& inkomststat samt debiteringslängd … Bilaga 8 16. Fastställande av dröjsmålsränta 17. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter ……………….. Bilaga 9 18. Val av revisorer jämte suppleant ………………………………………………….. Bilaga 9 19. Val av valberedning ………………………………………………………………………… Bilaga 9 20. Övriga frågor 21. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. Dagordning

2 Styrelsens årsberättelse Bil 1. Styrelse: • Ordförande: Lasse Wessman • Sekreterare: Eva Dahl, • Kassör & Webansvarig: Caj Rosenqvist • Suppleant & entreprenadkunnig: Jan Högsberg • Suppleant, ”barfotaadvokat” & oavlönad allmänkunnig fixare: Peter Schulte. 1. Möten: • 7 protokollförda styrelsemöten plus interna och externa arbetsmöten • Externa möten: • Botkyrka Kommun, Vattenverket, VA-tekniker, och utvecklare av vattenmätarsystem • Vägentreprenörer PEAB • Villastadens entreprenör • Belysningsentreprenörer

3 ….styrelsens årsberättelse 2. Sommarskötsel av gemensamma anläggningar: Joakim Jobsson 3. Vinterunderhåll, snöröjning: Villastaden 4. Reparation av vägbeläggningar/asfalteringsarbete PEAB 5. Omläggning av stödmur vid G1-parkeringen: PEAB 6. ”Kafferep” på gräsmattan 29 Maj 7. Extra medlemsmöte 26 juni för beslut om avloppsrensning 8. Genomförande av avloppsrensning med Interspol 9. Översvämning i avloppsbrunn vid G7 12 oktober. 10. Målning och reparation av garagen fasader och dörrar. 11. Målning av P-rutor 12. Vattenverkets försök att slutföra vattenmätarexperiment. 13. Förberedelse för anpassning till ny lag om vägbelysning

4 Revisionsberättelse Bilaga 2 Lars Rosenblad & Gunnar Högberg

5 S:a Resultaträkning Enskiftet + Garaget 20112012 Intäkter Enskiftet. Inkl. finans Återföring från reparationsfond 791 413576 851 177 776 Intäkter Garaget Återföring från reparationsfond 122 74472 072 24 024 SUMMA INTÄKTER914 157850 723 Kostnader Enskiftet712 050722 838 Kostnader Garaget 54 45560 873 Avsättning till Reparationsfonder 50 000 _________ 100 000 ________ SUMMA KOSTNADER816 505883 711 Resultat efter avsättning+ 97 652-32 988 2013 838 851 410 776 107 094 242 150 1 598 871 1 146 909 289 135 100 000 ________ 1 536 044 62 827

6 IngåendePeriodenUtgående BANK NORDEA =1 196 067,73 kr-477 670,33 kr718 397,40 kr Kassa Enskiftet938 131,86 kr-295 629,73 kr642 502,13 kr Kassa Garaget257 935,87 kr-182 040,60 kr75 895,27 kr FONDER =1 017 527:07kr- 552 926,00kr464 601,07 kr Reparationsfond Enskiftet763 103,99 kr-360 776,00 kr402 327,99 kr Reparationsfond Garaget254 423,08 kr-192 150,00 kr62 273,08 kr BALANSERADE RESULTAT =97 652,68 kr-32 988,02 kr64 664,66 kr Enskiftet79 363,39 kr-18 211,52 kr61 151,87 kr Garaget18 289,29 kr-14 776,50 kr3 512,79 kr INGÅENDE SKULDER =120 432,00 kr5 871,96 kr126 303,96 kr Leverantörsskulder49 618,00 kr-5 992,04 kr43 625,96 kr Arvoden66 500,00 kr7 999,00 kr74 499,00 kr Sociala avgifter4 314,00 kr3 865,00 kr8 179,00 kr Årets resultat =-32 988,0295 815,7362 827,71 Enskiftet-18 211,5270 929,8352 718,31 Garaget-14 776,5024 885,9010 109,40 Summa skulder och eget kapital718 397,40 kr Beräknat resultat0,00 kr Balansrapport 2013

7 Ersättningar 2012 2013 2014 1.Ordförande: 35 000:- 34 006:-35 000.- 1 Kassör 20 000:- 25 000:- 25 000:- 1.Sekreterare 5 000:- 5 000:- 5 000:- 2.Suppleanter 2 x 999:- 1 998:- 1 998:- 5 000:- 61 998:- 66 004:- Revisorer 2 X 999:- 1 998 1 998:-4 000:- Valberedning 2 x 999:- 1 998 1 998:- _________________________________________________________________ Summa arvoden: 66 000:- 70 000:- 74 000:- =========================================================== Arbetsgivaravgifter 9 006:- 11 670:- 16 000:- Kostnader för arvoden75 000:- 81 670:-

8 §11-12 Frågor enligt kallelsen till stämman & Inkomna motioner 1.Förslag om förseningsavgift (250:- )vid utebliven vattenmätning, samt ändring av mättidpunkt till 30 Nov. 2.Begäran om avlägsnande av berberishäcken i garageområdet G4, 5 000:- 3.Fullföljande av omläggning av stödmur, avverkning av vildapel 8 000:- 4.Hinder för biltrafik E66-E76. Bidrag till portabelt trafikhinder 1 000:- 5.Avverkning av björkar på G7. Styrelsen föreslår avslag i årets budget. 6.Avlägsnande av skatbon på G1.

9 §10. Styrelsens förslag till drift-& underhållsåtgärder Bilaga 5

10 Styrelsens förslag till åtgärder (Bil 5) (Observandum) Parkskötselavtal, J Jobson ……………. 165 000:- (196 248) Snöröjning……………………………………….. 127 000:- Belysningsreparationer minsta möjliga…………. 5 000:- Rensning och underhåll av takrännor ………….. 5 000:- Slamsugning av dagvattensystem enligt avtal …….. 20 000:- Planerad allmän förnyelse av gräs, buskar och träd....18 000:- Planering och upphandling av gatubelysning 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------- Se Budget!

11 Förslag till avsättning till Reparations-& förnyelsefond GaragetEnskiftet Tillgångar 2013-12-31 62 273:- 402 328;- Förslag till avsättningar 2014 (inklusive uttag till avloppsspolning 2013 (82 000:- ) 75 000:- 150 000:- Planerad tillgång 2015= 137 273:-= 552 328:- Utvecklingsplan: Byte av belysningsarmaturer 2015 Lån till genomförd avloppsspolning 2013 SUMMA KÄNDA KORTSIKTIGA BEHOV: 95 000:- ----------- = 95 000:- 375 000:- (82 000:-) = 375 000:- Framtida risker: Ombyggnad av elsystem i garagen Reparation av spillvattensystem (avlopp) Reparation av tappvattensystem (kallvatten) Omläggning av vägar och dagvattensystem 250 000:- 500 000:-? 1 000 000:-? Bilaga 6

12

13 För kvartal 1/2015 gäller samma avgifter som kv. 2-4 men med avvikelse för slutavräkning och prisförändring av vattenavgift

14 Bilaga 9 16. Valberedningens förslag till styrelse (Stadgeenligt totalt 5, varav minst 3 ordinarie) __________________________________________________________________ Styrelseordförande 2013: * Lasse Wessman (E64) (Omval) Övriga ledamöter:Mandattid * Caj Rosenqvist (E 31)2014-2015 K (Omval) Ekonomi & Web Eva Dahl (E 65) 2013 - 2014 Suppleanter: * Lisbeth Åberg (E20) 2014-2015 (Nyval) * Jan Högsberg (E12) 2014 (Omval 1 år) Teknik Avgående: Peter Schulte (E60)

15 Bilaga 9 17. Valberedningens förslag till revisorer (omval) Gunnar Högberg (S 14)2014 Lars Rosenblad (E 59)2014 Lars Möller (S 10)2014 (Suppleant) 18. Förslag till valberedning (omval) Eva Kuurne(E 39)2014 Urzula Heldt (E 47)2014


Ladda ner ppt "Dagordning vid årsstämma 2014 1. Val av ordförande under stämman 2. Val av sekreterare under stämman 3. Val av två justeringsmän/rösträknare. 4. Fråga."

Liknande presentationer


Google-annonser