Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning Dagordning vid årsstämma 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning Dagordning vid årsstämma 2014"— Presentationens avskrift:

1 Dagordning Dagordning vid årsstämma 2014
Val av ordförande under stämman Val av sekreterare under stämman Val av två justeringsmän/rösträknare. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. (26/3) Justering av röstlängd vid stämman Styrelsens årsberättelse ……………………………………………… Bilaga 1 Revisorernas berättelse ………………………………………………………. Bilaga 2 8. Fastställande av resultat -& balansräkning …………………………… Bilaga 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Ersättning till styrelse och revisorer 11. Frågor enligt kallelsen till stämman 12. Inkomna motioner 13. Styrelsens förslag till drifts- och underhållsåtgärder ..………… …… Bilaga 5 14. Avsättning till reparationsfond …………………………………………………….. Bilaga 7 15. Styrelsens förslag till utgifts –& inkomststat samt debiteringslängd … Bilaga 8 16. Fastställande av dröjsmålsränta 17. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter ……………….. Bilaga 9 18. Val av revisorer jämte suppleant ………………………………………………….. Bilaga 9 19. Val av valberedning ………………………………………………………………………… Bilaga 9 20. Övriga frågor 21. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

2 Styrelsens årsberättelse Bil 1.
Ordförande: Lasse Wessman Sekreterare: Eva Dahl, Kassör & Webansvarig: Caj Rosenqvist Suppleant & entreprenadkunnig: Jan Högsberg Suppleant, ”barfotaadvokat” & oavlönad allmänkunnig fixare: Peter Schulte. 1. Möten: 7 protokollförda styrelsemöten plus interna och externa arbetsmöten Externa möten: Botkyrka Kommun, Vattenverket, VA-tekniker, och utvecklare av vattenmätarsystem Vägentreprenörer PEAB Villastadens entreprenör Belysningsentreprenörer

3 ….styrelsens årsberättelse
2. Sommarskötsel av gemensamma anläggningar: Joakim Jobsson 3. Vinterunderhåll, snöröjning: Villastaden 4. Reparation av vägbeläggningar/asfalteringsarbete PEAB 5. Omläggning av stödmur vid G1-parkeringen: PEAB 6. ”Kafferep” på gräsmattan 29 Maj 7. Extra medlemsmöte 26 juni för beslut om avloppsrensning 8. Genomförande av avloppsrensning med Interspol 9. Översvämning i avloppsbrunn vid G7 12 oktober. 10. Målning och reparation av garagen fasader och dörrar. 11. Målning av P-rutor 12. Vattenverkets försök att slutföra vattenmätarexperiment. 13. Förberedelse för anpassning till ny lag om vägbelysning

4 Lars Rosenblad & Gunnar Högberg
Revisionsberättelse Bilaga 2 Lars Rosenblad & Gunnar Högberg

5 S:a Resultaträkning Enskiftet + Garaget
2011 2012 Intäkter Enskiftet. Inkl. finans Återföring från reparationsfond Intäkter Garaget Återföring från reparationsfond 72 072 24 024 SUMMA INTÄKTER Kostnader Enskiftet Kostnader Garaget 54 455 60 873 Avsättning till Reparationsfonder 50 000 _________ ________ SUMMA KOSTNADER Resultat efter avsättning 2013 ________ 62 827 Vår förening har en stark ekonomi, Vilket kan vara bra att ha i minnet när man skall sälja fastigheten. Vi har hört exempel där föreningar plötsligt måste göra stora extra utdebiteringar eller begära privatlån för att klara plötsligt uppkomna reparationsbehov. Förutom den dagliga skötseln av anläggningarna, uppstår ju kontinuerligt slitage och föråldring, som kommer att kräva stora intermittenta insatser. Vi har ett par sådana ”pyrande områden”: Vårt dagvattensystem, våra gångvägar och markhöjningsproblem vid garagen m m. Vi vet att vi har problem, men inte när vi måste åtgärda och vad som måste göras. Vi vet också att det då kommer att behövas mycket pengar, men vi vet inte hur mycket. Då känns det tryggt att veta att vi under alla år varit klokt sparsamma och som följd av detta samlat på oss överskott, som gör att vi kan klara ganska stora påfrestningar. Förutom de under åren beslutade avsättningarna till reparationsfonderna, har vi samlade överskott, som vi i år kan lägga till dessa fonder för framtida förnyelse och reparationer, vilket torde innebära att vi klarar även ganska tuffa åtgärder, utan att behöva överraska medlemmarna med tuffa ekonomiska utmaningar.

6 Balansrapport 2013 Ingående Perioden Utgående BANK NORDEA =
1 196 067,73 kr -477 670,33 kr 718 397,40 kr Kassa Enskiftet 938 131,86 kr -295 629,73 kr 642 502,13 kr Kassa Garaget 257 935,87 kr -182 040,60 kr 75 895,27 kr FONDER = :07kr ,00kr 464 601,07 kr Reparationsfond Enskiftet 763 103,99 kr -360 776,00 kr 402 327,99 kr Reparationsfond Garaget 254 423,08 kr -192 150,00 kr 62 273,08 kr BALANSERADE RESULTAT = 97 652,68 kr -32 988,02 kr 64 664,66 kr Enskiftet 79 363,39 kr -18 211,52 kr 61 151,87 kr Garaget 18 289,29 kr -14 776,50 kr 3 512,79 kr INGÅENDE SKULDER = 120 432,00 kr 5 871,96 kr 126 303,96 kr Leverantörsskulder 49 618,00 kr -5 992,04 kr 43 625,96 kr Arvoden 66 500,00 kr 7 999,00 kr 74 499,00 kr Sociala avgifter 4 314,00 kr 3 865,00 kr 8 179,00 kr Årets resultat = -32 988,02 95 815,73 62 827,71 -18 211,52 70 929,83 52 718,31 -14 776,50 24 885,90 10 109,40 Summa skulder och eget kapital Beräknat resultat 0,00 kr

7 Ersättningar 2012 2013 2014 Summa arvoden: 66 000:- 70 000:- 74 000:-
Ordförande: : : 1 Kassör : : :- Sekreterare : : :- Suppleanter x 999: : : :- 61 998: :- Revisorer X 999: : :- Valberedning x 999: :- _________________________________________________________________ Summa arvoden: : : :- =========================================================== Arbetsgivaravgifter : : :- Kostnader för arvoden : :-

8 §11-12 Frågor enligt kallelsen till stämman & Inkomna motioner
Förslag om förseningsavgift (250:- )vid utebliven vattenmätning, samt ändring av mättidpunkt till 30 Nov. Begäran om avlägsnande av berberishäcken i garageområdet G4, :- Fullföljande av omläggning av stödmur, avverkning av vildapel :- Hinder för biltrafik E66-E76. Bidrag till portabelt trafikhinder 1 000:- Avverkning av björkar på G7. Styrelsen föreslår avslag i årets budget. Avlägsnande av skatbon på G1.

9 §10. Styrelsens förslag till drift-& underhållsåtgärder Bilaga 5

10 Styrelsens förslag till åtgärder (Bil 5) (Observandum)
Parkskötselavtal, J Jobson …………… :- ( ) Snöröjning……………………………………… :- Belysningsreparationer minsta möjliga………… :- Rensning och underhåll av takrännor ………… :- Slamsugning av dagvattensystem enligt avtal …… :- Planerad allmän förnyelse av gräs, buskar och träd :- Planering och upphandling av gatubelysning 2015 Se Budget!

11 Förslag till avsättning till Reparations-& förnyelsefond
Bilaga 6 Förslag till avsättning till Reparations-& förnyelsefond Garaget Enskiftet Tillgångar 62 273:- ;- Förslag till avsättningar 2014 (inklusive uttag till avloppsspolning (82 000:- ) 75 000:- :- Planerad tillgång 2015 = :- = :- Utvecklingsplan: Byte av belysningsarmaturer 2015 Lån till genomförd avloppsspolning 2013 SUMMA KÄNDA KORTSIKTIGA BEHOV: 95 000:- = :- :- (82 000:-) = :- Framtida risker: Ombyggnad av elsystem i garagen Reparation av spillvattensystem (avlopp) Reparation av tappvattensystem (kallvatten) Omläggning av vägar och dagvattensystem :- :-? :-? Utvecklings – och förnyelseplan Vår förening har en stark ekonomi, Vilket kan vara bra att ha i minnet när man skall sälja fastigheten. Förutom den dagliga skötseln av anläggningarna, uppstår ju kontinuerligt slitage och föråldring, som kommer att kräva stora intermittenta insatser. Vi har ett par sådana ”pyrande områden”: Vårt dagvattensystem, våra gångvägar och markhöjningsproblem vid garagen m m. Vi vet att vi har problem, men inte när vi måste åtgärda och vad som måste göras. Vi vet också att det då kommer att behövas mycket pengar, men vi vet inte hur mycket. 1.

12 Budget Förslag till utgifts- & inkomststat

13 Förslag till debiteringslängd (Avgifter 2014)
För kvartal 1/2015 gäller samma avgifter som kv. 2-4 men med avvikelse för slutavräkning och prisförändring av vattenavgift

14 Bilaga Valberedningens förslag till styrelse (Stadgeenligt totalt 5, varav minst 3 ordinarie) __________________________________________________________________ Styrelseordförande 2013: * Lasse Wessman (E64) (Omval) Övriga ledamöter: Mandattid * Caj Rosenqvist (E 31) K (Omval) Ekonomi & Web Eva Dahl (E 65) Suppleanter: * Lisbeth Åberg (E20) (Nyval) * Jan Högsberg (E12) (Omval 1 år) Teknik Avgående: Peter Schulte (E60) Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodet från :- till :- Det är väldigt svårt att hitta frivilliga kandidater till styrelseposter i vår förening. Det finns säkert många dugliga medlemmar, men som ändå avstår för att de inte tycker att uppdraget är tillräckligt attraktivt och kanske ibland till och med innebär avstående från alternativa inkomster. Vår föreslagna höjning innebär att vi undanröjer praktiska hinder för rekrytering av ordförande. Vi tror att om vi skall få en aktiv och engagerad styrelse, måste vi vara beredda att anpassa arvoderingen. En styrelse måste ha en ordförande. Om vi inte lyckas tillsätta någon, får vi begära en ”Syssloman” från Länsstyrelsen. Detta är en kortsiktig lösning, som kostar 1 300:-/timma och har som enda uppgift att sköta det juridiskt mest nödvändiga, fram till dess vi lyckas hitta en ny ordförandekandidat och genomfört ett nytt extra medlemsmöte. Vi kommer således aldrig ifrån att vi själva måste skaffa kandidaten! Valberedningen Marianne Jobsson Eva Kuurne

15 Bilaga 9 17. Valberedningens förslag till revisorer (omval)
Gunnar Högberg (S 14) 2014 Lars Rosenblad (E 59) 2014 Lars Möller (S 10) (Suppleant) 18. Förslag till valberedning (omval) Eva Kuurne (E 39) 2014 Urzula Heldt (E 47) 2014


Ladda ner ppt "Dagordning Dagordning vid årsstämma 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser