Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ängegårdens samfällighetsförening Ordinarie stämma Tisdag 12 april 2011 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ängegårdens samfällighetsförening Ordinarie stämma Tisdag 12 april 2011 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Ängegårdens samfällighetsförening Ordinarie stämma Tisdag 12 april 2011 Välkomna!

2 Styrelsen • Styrelsen har under tiden 13/4-10 till 12/4-11 bestått av: – Ordinarie ledamöter • Johan SegolsonOrdförandePrejelvägen 106 • Johan Embretsén Vice ordförandeTröskvägen 264 • Ann-Christin Gustafsson SekreterareLievägen 243 • Anders Isaksson AureliusKassörPrejelvägen 116 • Marie AndrénLedamotPlogvägen 174 • MikaelBörjessonLedamotPlogvägen 195 • Ljiljana KondicLedamotKungälvsbostäder – Suppleanter • Anna StarfeltSuppleantHarkvägen 337 • Niklas Harström SuppleantKrappvägen 556 • Fredrik PerssonSuppleantSettungsvägen 34 – Adjungerade • Margareta Örnell • Jonas Renander

3 Gemensamhetsanläggning • Gemensamhetsanläggning – En anläggning (eller flera) som är gemensam för flera fastigheter och som uppfyller ett ändamål av stadigvarande betydelse för dessa fastigheter. • Gemensamma anläggningar (som ingår i en gemensamhetsanläggning) – Exempel på anläggningar: kvartersgata, p-plats, grönområde, lekplats, belysning, VA-ledningar, centralantenn... • För mer information: www.lantmateriet.sewww.lantmateriet.se

4 Samfällighetsförening • Samfällighetsförening – Samfällighetsförening är en sammanslutning av ägarna till de fastigheter som deltar i en gemensamhetsanläggning (eller flera) och/eller är delägare i den samfällda marken. – Samfällighetsföreningen har till ändamål att förvalta aktuella gemensamhetsanläggningar och/eller den aktuella marksamfälligheten. • Medlemskap – Medlemskapet är oupplösligt förenat med ägandet av de i gemensamhetsanläggningen deltagande fastigheterna. • För mer information: www.lantmateriet.sewww.lantmateriet.se

5 Kungälv Ullstorp ga:4 • Gemensamhetsanläggning – Kungälv Ullstorp ga:4 – Belastar fastigheten Kungälv Ullstorp 1:3 (t.ex.) • Gemensamma anläggningar för Kungälv Ullstorp ga:4 a.Skogsområden, inklusive stenmurar b.Grästegar, naturmark, inklusive stenmurar c.Aktivitetsområde kring gemensamhetslokalen d.Lekplatser, 7 st e.Gångvägar (naturstigar) mellan kvarter f.Gemensamhetslokal g.Dagvattenområde/stråk

6 Kungälv Ullstorp ga:4 a.Skogsområden b.Ängsområden c.Aktivitetsområde d.Lekplatser e.Gångstigar f.Ängegården, gemensamhetslokal ”Svarta Ladan” g.Dagvattenområde

7 Kungälv Ullstorp ga:4

8 Ängegårdens samfällighetsförening • Samfällighetsförening – Bildades våren 2006, registrerad 2006-07-04 – Förvaltar Kungälv Ullstorp ga:4 – Organisationsnummer 717908-8666

9 Ängegårdens samfällighetsförening • Medlemmar (fastighetsägare) 2008200920102011 Enskilda (andelstal 1)146176177207 Kungälvsbostäder58 84 Brf BoKlok Uppegård--32 Brf Ullstorp27 Brf Skogslyckan12 Skanska463226.8- Kungälvs kommun26.9 -- Naturmontessori0.1 Lammets förskola- - 0.1 Totalt316332359362.2

10 Dagordning 1.Stämman öppnas 2.Godkännande av dagordning, samt noterande av ev. nya övriga frågor (P19) 3.Val av ordförande för stämman 4.Val av sekreterare för stämman 5.Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 6.Upprättande av närvarolista 7.Fråga om kallelse till stämma har skett enligt stadgarna 8.Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 9.Fastställande av resultat- och balansräkning 10.Föredragning av revisionsberättelse 11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Dagordning 12.Framställningar från styrelsen Som resultat från förra årets motioner A, Förslag på skylt ”Rastning av hundar förbjudet” samt kostnad för dessa B, Kostnad för omprövning av områdets förrättning till Lantmäteriet C, Inköp och montage av ytterligare ett staket vid basketplanen 13. Motioner från medlemmar A, Skötsel av gångvägarna mellan gatorna. Skall ”smitvägarna” rensas från ogräs/ sly och underhållas med nytt grus? Skall de skyltas med ”Vinterväghålles ej”? Motion från Björn Lindblom (Korpvägen)

12 Dagordning 14.Fråga om ersättning till styrelse och revisorer 15.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 16.Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen 17.Val av revisor och revisorssuppleant 18.Val av valberedning. Styrelsen föreslår en ordförande och en deltagare från varje mindre samfällighet i Ullstorp 19.Övriga frågor 20.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 21.Stämman avslutas

13 Punkt 1-6 1.Stämman öppnas 2.Godkännande av dagordning, samt notering nya punkter 3.Val av ordförande för stämman – Förslag: Dick Carlsson, tillfrågad som mötesordförande. 4.Val av sekreterare för stämman – Förslag: Ann-Christin Gustafsson, styrelsens sekreterare 5.Val av två justeringsmän, tillika rösträknare – Förslag: 6.Upprättande av närvarolista – Närvarolista för undertecknande cirkuleras

14 7. Kallelsen skett enligt stadgarna? • Stadgarna – § 14 Kallelse till stämma • Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom brev. • Kallelse ska ske senast tre veckor före sammanträdet. • I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. – § 13 Föreningsstämma • Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. • Dokument har varit tillgängliga på ullstorp.net

15 8. Verksamhetsberättelse 359 st andelar under verksamhetsåret 2010. Idag är det 362,2 andelar Medlemsavgiften har varit 715 kr Styrelsen har under verksamhetsåret (från stämma till stämma) sammanträtt 7 gånger och ersatts med 36.800kr inkl. sociala avgifter

16 8. Verksamhetsberättelse Ladan – ofta uthyrd! • Hyrs endast ut till Ullstorpsbor • En projektorduk är monterad • Visa respekt för de som engagerar sig i Ladan-gruppen och var rädd om materiel och inventarier. Lekplatserna och bollplanen • Grusplanen vid Ladan asfalterades och skyddsstaket monterades. Basketkorgar och streethockeymål har köpts in Skogs- och Ängsmarken • 6 st förfrågningar om skötselavtal har lämnats in och behandlats

17 8. Verksamhetsberättelse Svarta Ladan-gruppen Lekplatsgruppen Evenemangsgruppen

18 8. Verksamhetsberättelse Svarta Ladan-gruppen Lekplatsgruppen Evenemangsgruppen Välkommen med i någon av dessa grupper – Du behövs!

19 8. Verksamhetsberättelse Övrigt: • Som en följd av förra årets motion från Margareta Örnell om varför vi boende skall bekosta underhållet av kommunens mark i vårt område, så sattes en skrivelse samman av Margareta i samarbete med styrelsen och skickades in till JO (Justitieombudsmannen). Svaret därifrån var att de inte ens fann målet värt att ta upp. Vi har även haft ett flertal kontakter med Lantmäteriet utan att finna någon möjlighet till förändring av förrättningen... • Enligt uppdrag från förra stämman har styrelsen sammanställt och distribuerat ett informationsbrev till de boende i Ullstorp. Brevet delades ut i juni och innehöll bl.a. information beträffande rastning av hundar.

20 8. Verksamhetsberättelse Ekonomisk ställning och likviditet framgår av balans- och resultatrapporten Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 34 tkr Årets resultat -6 tkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs 28 tkr

21 9. Resultat- och balansräkning

22

23

24

25 Sammanfattning: De största kostnaderna för 2010 har varit: • Skötsel grönytor:56 000 kr • Fritidsutrustning (asfalt och basket):53 000 kr • Vinterväghållningen:46 500 kr • Personalkostnader (inkl. soc. avgifter)36 800 kr • El Svarta Ladan: 35 900 kr • Reparations- och underhållsfond:25 000 kr • Reparation Ladan (lagning av portar)17 000 kr • Evenemang:13 000 kr

26 10. Revisionsberättelse

27

28 11. Ansvarsfrihet för styrelsen • Kan stämman bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2010-01-01 till 2010-12-31?

29 12. Framställningar styrelsen A, Förslag på skylt ”Rastning av hundar förbjudet” samt kostnad för dessa • Stämman 2010 gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på informationsskyltar att uppföra vid områdets lekplatser samt kostnader för dessa. • Styrelsen har enats om att skyltarna, om de skall sättas upp, bör ha en utformning liknande denna :

30 12. Framställningar styrelsen A, Förslag på skylt ”Rastning av hundar förbjudet” samt kostnad för dessa • Kostnaden för 7 stycken skyltar (vi har sju lekplatser i området) inklusive montage är ca 12 500 kr vilket innebär 35 kr per andel. • Styrelsen rekommenderar inte att skyltar uppförs då vi inte tror att de bidrar till förbättring.

31 12. Framställningar styrelsen A, Förslag på skylt ”Rastning av hundar förbjudet” samt kostnad för dessa • Kostnaden för 7 stycken skyltar (vi har sju lekplatser i området) inklusive montage är ca 12 500 kr vilket innebär 35 kr per andel. • Styrelsen rekommenderar inte att skyltar uppförs då vi inte tror att de bidrar till förbättring. • Godkänner stämman styrelsens förslag att skyltar inte uppförs?

32 12. Framställningar styrelsen B, Kostnad för omprövning av områdets förrättning till Lantmäteriet • Stämman 2010 gav i uppdrag åt styrelsen att driva frågan om att få kommunen att ta över kostnader för skötsel och drift av gemensamma ytor i området. • Som en följd av förra årets motion från Margareta Örnell om varför vi boende skall bekosta underhållet av kommunens mark i vårt område, så sattes en skrivelse samman av Margareta i samarbete med styrelsen och skickades in till JO (Justitieombudsmannen). Svaret därifrån var att de inte ens fann målet värt att ta upp. • Vi har även haft ett flertal kontakter med Lantmäteriet utan att finna någon möjlighet till förändring av förrättningen. Lantmäterimyndigheten svarar att det är ytterst tveksamt om det går att ändra på förrättningen från 2006 då man beslutade om enskilt huvudmannaskap för området. Problemet ligger främst i att detaljplanen fortfarande anses som ”ny” och att man därmed ”nyligen” haft möjligheten att protestera mot denna.

33 12. Framställningar styrelsen B, Kostnad för omprövning av områdets förrättning till Lantmäteriet • Att ta upp frågan om ny förrättning skulle kosta 10 000 - 20 000 kr enligt Lantmäteriet. Att efter det genomföra hela processen skulle troligen kosta ytterligare minst 100 000 kr. Resultatet är mycket osäkert då vi ännu inte funnit något som tyder på att vi skulle kunna få till en förändring av förrättningen. • Kostnaden för att påbörja ärendet på 20 000 kr innebär 55 kr per andel. Om ärendet drivs vidare kostar det troligen minst 100 000 kr vilket innebär minst 276 kr per andel. • Styrelsen rekommenderar att ärendet inte drivs vidare då det troligen kostar stora summor och vi bedömer att det inte kommer att ge ett positivt resultat.

34 12. Framställningar styrelsen B, Kostnad för omprövning av områdets förrättning till Lantmäteriet • Att ta upp frågan om ny förrättning skulle kosta 10 000 - 20 000 kr enligt Lantmäteriet. Att efter det genomföra hela processen skulle troligen kosta ytterligare minst 100 000 kr. Resultatet är mycket osäkert då vi ännu inte funnit något som tyder på att vi skulle kunna få till en förändring av förrättningen. • Kostnaden för att påbörja ärendet på 20 000 kr innebär 55 kr per andel. Om ärendet drivs vidare kostar det troligen minst 100 000 kr vilket innebär minst 276 kr per andel. • Styrelsen rekommenderar att ärendet inte drivs vidare då det troligen kostar stora summor och vi bedömer att det inte kommer att ge ett positivt resultat. • Godkänner stämman styrelsens förslag att ärendet inte drivs vidare?

35 12. Framställningar styrelsen C, Inköp och montage av ytterligare ett staket vid basketplanen • Stämman 2010 gav i uppdrag åt styrelsen att uppföra en asfalterad boll- och lekplan i anslutning till Svarta Ladan och utrusta denna. Totalkostnad för detta sattes av stämman 2010 till 60 000 kr. • Styrelsen har fullgjort uppdraget från förra årets stämma, men vill fortsätta att utveckla vårt stora aktivitetsområde runt Svarta Ladan. Därför gör styrelsen följande framställan:

36 12. Framställningar styrelsen C, Inköp och montage av ytterligare ett staket vid basketplanen • Tre olika budgetförslag finns där skillnaden består av kostnader för fritidsutrustning. – Förslag 1: 585 kr i årsavgift 0 kr i fritidsutrustning – Förslag 2: 710 kr i årsavgift 45 000 kr i fritidsutrustning – Förslag 3: 1000 kr i årsavgift 150 000 kr i fritidsutrustning • Fritidsutrustning som styrelsen föreslår att uppföras under 2011: – Staket asfalterad bollplan (andra sidan) – Belysning asfalterad bollplan

37 12. Framställningar styrelsen C, Inköp och montage av ytterligare ett staket vid basketplanen • Fritidsfond – Styrelsen föreslår att de pengar som inte används under 2011 öronmärks och avsätts till en fritidsfond för utrustning och anläggning av lekplatser för ”lite äldre barn” under de närmaste åren. • Fritidsgrupp – Styrelsen föreslår att en Fritidsgrupp sätts samman som tar fram ett utformat förslag som framställs till styrelsen. Beroende på gruppens förslag och dess omfattning och kostnader kan styrelsen, om den så önskar, skjuta beslutet för utförande till stämman 2012 (med färdigarbetat förslag inklusive fullständiga kostnader). • Styrelsen föreslår att en fritidsfond och fritidsgrupp inrättas. Beloppet för fritidsutrustning i årets budget föreslås till antingen 45 000 kr eller 150 000 kr. Styrelsen låter stämman avgöra beloppet, om något.

38 13. Motioner Motion angående gångvägarna i vårt område. Gångvägarna mellan gatorna och ut till den nya cykelvägen mot Kareby växer sakta igen. Här behövs bekämpning av ogräs, klippning av träd o buskar samt kompletteringar med grus. Vid några hus i HSB-området så har husägarna på eget initiativ rensat och skött gångvägen. Vi måste ta ett helhetsgrepp angående detta och jag föreslår att styrelsen utreder följande förslag:

39 13. Motioner Motion angående gångvägarna i vårt område. • Arrangera en arbetsdag där varje gata tar sin del av gångvägarna. I detta fall får vi göra manuellt arbete med hackor, spadar o krattor. Styrelsen inköper kompletteringsgrus som läggs ut på de ytor som behöver detta. • Bespruta gångvägarna med ex.vis ”Ättix dubbel effekt” och komplettera med nytt grus. • Ta hjälp av entreprenör som skrapar vägarna och kompletterar med nytt grus samt klipper träd och buskar som växer in över gångvägen.

40 13. Motioner Motion angående gångvägarna i vårt område. Eftersom gångvägarna används av många som promenerar runt i området så måste vi hålla dessa gångvägar öppna, de får inte tillåtas växa igen. Under vintern bör skyltar sättas upp med texten: ”Denna väg vinterväghålles ej”. Detta med tanke på eventuella olyckor som kan inträffa och där föreningen kan ställas till ansvar. Björn Lindblom Korpvägen

41 13. Motioner Ärende: Motion angående gångvägarna i vårt område – Styrelsens förslag och rekommendation: Dessa stigar skall betraktas som naturstigar (i enighet med lantmäteriets förrättning) och behöver därför inte skyltas med "vinterväghålles ej". För att skylta upp dessa stigar på ett korrekt sätt skulle det krävas ca 35 skyltar och enligt förfrågan kostar dessa skyltar ca 1700 kr/st inkl fundament och montering, totalt ca 50 000 - 60 000 kr. Styrelsen finner inte denna kostnad motiverad.

42 13. Motioner Ärende: Motion angående gångvägarna i vårt område – Styrelsens förslag och rekommendation: Vid överlämningsbesiktningar var vissa av dessa stigar (de som går över ängsområden) redan övervuxna/igenvuxna till viss del med gräs. Kommunens svar vid påpekande av detta var att dessa gångar inte skall betraktas som annat än "hårdgjorda ytor” Styrelsen anser därför inte att vi behöver rensa och komplettera dessa med grus. Inte heller besprutning bör ske enligt styrelsen. Att rensa de stigar som så kräver från sly och buskar är däremot något som styrelsen rekommenderar och vi hoppas att detta kan göras vid behov vid de städdagar som hålls varje vår och höst.

43 13. Motioner • Godkänner stämman styrelsens förslag om att inte underhålla gångvägarnas grusytor samt att inte uppföra skyltar om vinterväghållning?

44 14. Ersättning till styrelse och revisorer • Valberedningen föreslår en oförändrad ersättning från föregående år: – Styrelsen får 36 800 inkl.soc.avgifter att fritt fördela inom styrelse och revisorer.

45 14. Ersättning till styrelse och revisorer • Valberedningen föreslår en oförändrad ersättning från föregående år: – Styrelsen får 36 800 inkl.soc.avgifter att fritt fördela inom styrelse och revisorer. Godkänner stämman valberedningens förslag om att ge styrelsen en ersättning enligt ovanstående?

46 15. Utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd 2011 Antagen budget 2010 och utfall Budget per medlem Utfall Medlemsavgifter255 255 715 kr255 255 Uthyrning lada22 000 27 912 Behållning från 200934 224,0534 224,05 Ränteintäkter400290,97 Uthyrning av mark (Skanska)-25 000 Totala intäkter311 879,05 342 682,02 Hyra lokal till stämma-200-200 El Ladan-25 000 -35 915 Vatten Ladan-3 000 -4 009 Reparation underhåll Ladan (löpande)-10 000-17 151,25 Avgift andel övriga samfälligheter-2 000-593,60 Fritidsutrustning-60 000-53 341,80 Vinterväghållning-30 000 -46 577 Gräsklippning-80 000 -56 250 Underhåll fotbollsplan, lekplatser-10 000-1 892,50 Förbrukningsinventarier-5 000-3 440 Förbrukningsmaterial-1 500-3 513,50 Försäkring-6 000 -12 109 Eventkostnader-10 000-13 089,45 Lantmäteriet-2 000-0 Redovisningstjänster-5 000-0 Ersättning styrelse-28 000-28 001 Sociala avgifter ersättning styrelse-8 800-8 798 Avsättning reparationsfond-25 000-25 000 Bankostnader-0-801 Summa drift 2010-311 500-314 456,10 Att balansera till 2011-379,05-28 225,92 Totala kostnader-311 879,05 -342 682,02 Beräknat resultat-33 845 -5 998,13

47 15. Utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd 2011 Förslag på budget 2011 Förslag 1Förslag 2Förslag 3 Per andel (totalt 362,2 andelar)585 kr710 kr1000 kr Medlemsavgifter 211 887257 162362 200 Uthyrning lada27 00027 00027 000 Ränteintäkter400400400 Kapital från föregående år28 22628 22628 226 Totala intäkter267 513312 788417 826 Hyra lokal till stämma-200-200-200 El lada-34 000-34 000-34 000 Vatten lada-3 000 -3 000-3 000 Reparation underhåll lada (löpande)-15 000 -15 000-15 000 Avgift andel övriga samfälligheter-1 000 -1 000-1 000 Fritidsutrustning-0-45 000-150 000Staket+belysning asf.plan + framtida lekpl. Vinterväghållning-45 000-45 000-45 000 Gräsklippning-70 000 -70 000-70 000 Inkl även klippning i dräneringsdiket Underhåll fotbollsplan, lekplatser-5 000 -5 000-5 000 Förbrukningsinventarier-4 000 -4 000-4 000 Förbrukningsmaterial-3 500 -3 500-3 500 Försäkring-12 000 -12 000-12 000 Eventkostnader-10 000 -10 000-10 000 Lantmäteriet-2 000 -2 000-2 000 Ersättning styrelse-28 000 -28 000-28 000 Sociala avgifter ersättning styrelse-8 800 -8 800-8 800 Avsättning reparationsfond-25 000 -25 000-25 000 Totala kostnader-266 500 -311 500-416 500 Beräknat resultat1 013 1 2881 326

48 15. Utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd 2011 Förslag på budget 2011 Förslag 1Förslag 2Förslag 3 Per andel (totalt 362,2 andelar)585 kr710 kr1000 kr Medlemsavgifter 211 887257 162362 200 Uthyrning lada27 00027 00027 000 Ränteintäkter400400400 Kapital från föregående år28 22628 22628 226 Totala intäkter267 513312 788417 826 Hyra lokal till stämma-200-200-200 El lada-34 000-34 000-34 000 Vatten lada-3 000 -3 000-3 000 Reparation underhåll lada (löpande)-15 000 -15 000-15 000 Avgift andel övriga samfälligheter-1 000 -1 000-1 000 Fritidsutrustning-0-45 000-150 000Staket+belysning asf.plan + framtida lekpl. Vinterväghållning-45 000-45 000-45 000 Gräsklippning-70 000 -70 000-70 000 Inkl även klippning i dräneringsdiket Underhåll fotbollsplan, lekplatser-5 000 -5 000-5 000 Förbrukningsinventarier-4 000 -4 000-4 000 Förbrukningsmaterial-3 500 -3 500-3 500 Försäkring-12 000 -12 000-12 000 Eventkostnader-10 000 -10 000-10 000 Lantmäteriet-2 000 -2 000-2 000 Ersättning styrelse-28 000 -28 000-28 000 Sociala avgifter ersättning styrelse-8 800 -8 800-8 800 Avsättning reparationsfond-25 000 -25 000-25 000 Totala kostnader-266 500 -311 500-416 500 Beräknat resultat1 013 1 2881 326 Godkänner stämman föreslagen budget?

49 16. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen Val av styrelse Marie AndrénLedamotOmval på 2 år Ljiljana KondicLedamotOmval på 2 år Fredrik PerssonLedamotNyval på 2 årTidigare suppleant Jessica ErikssonLedamotNyval på 2 år Miriam PerssonLedamotNyval på 2 år Mikael BörjessonLedamotVald på 2 årEtt år kvar Ann-Christin GustafssonLedamotVald på 2 årEtt år kvar Eva WahlinSuppleantNyval på 1 år Anders ThulinSuppleantNyval på 1 år Karin WesterforsSuppleantNyval på 1 år Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter.

50 16. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen Val av ordförande • Förslag: – Att stämman väljer Marie Andrén till ordförande i 1 år

51 17. Val av revisor och revisorssuppleant • Förslag: – Revisor: Christer Allestad – Revisorssuppleant: Margaretha Carlsson

52 18. Val av valberedning • Förslag: – En sammankallande ordförande – En deltagare från varje mindre samfällighet i Ullstorp, totalt 13 st • AskegårdPrejelvägen (udda nummer) • SunnangårdPrejelvägen (jämna) • EkegårdPlogvägen (udda) • MellangårdPlogvägen (jämna) • VästergårdLievägen (jämna) • Brynosten-ÄggostenLievägen, Korpvägen och Tröskvägen • Brf. UllstorpHarkvägen • BergegårdGrepvägen • DrivbänkenSålådevägen och Krappvägen • KalvdansenSettungsvägen • UppegårdRingvältvägen • Nordangård Krappvägen • Östergård Vältvägen • Förslag på ordförande: Joakim Grissle

53 19. Övriga frågor

54 Punkt 20-21 20.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt – Förslag • Protokollet läggs upp på ullstorp.net och • Skickas med e-post till alla registrerade 21.Stämman avslutas


Ladda ner ppt "Ängegårdens samfällighetsförening Ordinarie stämma Tisdag 12 april 2011 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser