Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trädsäkra Järnvägar KLMdag 071108.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trädsäkra Järnvägar KLMdag 071108."— Presentationens avskrift:

1 Trädsäkra Järnvägar KLMdag

2 Lantmäteriets rikskunder
Ledningsgruppen div. Fastighetsbildning utser årligen marknadsansvariga för bl.a. de statliga verk och bolag som är stora beställare (s.k. rikskunder) av lantmäteriets tjänster - ansvarig är oftast berörd överlantmätare - listan finns på KLMwebb.lm,se/divisionsledning/marknad beslutar om rikskundsprojekt KLMdag

3 Beslut 2001-02-08 om rikskundsprojekt innebar bland annat
LGF beslut Beslut om rikskundsprojekt innebar bland annat att alternativa former för samordning lades fast att förutsättningar skapades för en enhetlig hantering genom en kraftfull samordning i projektform 2. LGF utvärdering 2004 och 2006 innebar förtydligande av finansieringen och kvalitetssäkringens betydelse KLMdag

4 Hantering av rikskundernas ärenden
Helt lokalt ingen samordning mellan LM 2. Samordning genom t. ex gemensam arbetsmodell, en kontaktperson 3. Rikskundsprojekt projektorganisation för att säkra en fullgod styrning Enskilda intressen väger starkt mot allmänna intressen, Länsstyrelsen och Lantmäteriets avvägningar. Länsstyrelsen möjligheter via samråd, föreläggande, förbud e t c. Hantering av alternativ med olika enskilda intressen KLMdag

5 Projektmodell för rikskundsprojekt
Arbets modell Förrättnings- arbete i linje- organisation - enhetlig, - effektiv, - rättssäker Projekt styrnings modell Planering Styrning Uppföljning Vilken del av länsstyrelsen skall samråd ske med och hur? För planering av vägbyggen är det viktigt att veta när samråd skall ske, hur och i vilken form. Vilket underlag krävs vid första samråd till länsstyrelse, Sökande, tekniska uppgifter, standard på väg, enskilda intressen, vattendrag, krävs det vattendom karta, koordinater, beskrivning av vägen på KLMdag

6 Kvalitets säkrings ansvarig
Projektorganisation Lantmäteriet Rikskund Beställare Rikskund centralt Kvalitets säkrings ansvarig Projekt ledare Rikskund lokalt Intressenter - sakägare - myndigheter Begäran om samråd Beredning/process Yttrande från länsstyrelsen, miljöhänsyn villkor, arkeologi ev, arkeologisk utredning ev arkeologisk förundersökning Tillstånd /ingen erinran Lantmäteri-beslut ev arkeologisk slutundersökning Flm KLMdag

7 Kriterier för rikskundsprojekt
Ett större antal ärenden som: skall hållas samman mot en kund genom en kontaktperson har gemensamma mål, t.ex krav på enhetlig handläggning leveranstid och pris skall genomföras parallellt eller schemalagt efter varandra innebär en särskild satsning, som inte av andra skäl bör bedrivas i ordinarie linjeorganisation omfattar flera chefsområden KLMdag

8 Aktuell samordning Banverket trädsäkring servitut/ Rolf Dalbert
TeliaSonera telestationer, LL/Christer Höijer Vattenfall Mellan trädsäkring LL /Jeanette Väfors E.ON regionnät trädsäkring LL /Samuel Norrlin E.ON lokalnät trädsäkring LL /Håkan Söderberg Naturvårdsverket, gränsarbeten och fast. utredning naturreservat /Christer Höijer (rikssamordnare) KLMdag

9 Samråd med KLM Rikskundsprojekt - Info i KLM-styrgrupp
- Info på KLMwebb.lm.se/divisionsprojekt/ produktionsprojekt - Projektledaren underrättar om ansökan Övrig samordning Naturvårdsverket (gällande överenskommelse ) Info och samråd om uppdrag som kommer att ske inom kommunen Övrigt, Från fall till fall KLMdag

10 Stormskador KLMdag

11 Kostnader för nedfallande träd
Direkta kostnader • Reparation av kontaktledningen • Röjning och återställning av spåret • Eventuella skador på fordon Indirekta kostnader • Förseningar för resenärer och godstrafik • Ersättningstrafik • Produktionsstörningar i samhället KLMdag

12 Trädsäkra järnvägar Färre nedfallande träd:
• Minskar risken för tågolyckor • Förbättrar tågens punktlighet • Är bra för samhällsekonomin • Säkerställer tågtrafikens konkurrenskraft KLMdag

13 Banverkets motiv till förrättningsmodellen
• Alla fastighetsägare behandlas lika • Enhetlig servitutsutformning • Rationell hantering vid långa sträckor • ”Enkelt” intrång =mindre behov av förhandling • Begränsat förhandlingsutrymme – Bestämt mått 20 m + kantzon – Rättsenlig ersättning genom opartisk värderare • Kräver ingen upphandling • Banverket saknar egna resurser KLMdag

14 Ansökan Sökande: Banverket Trädsäkring av ca 450 mil järnväg
20 m bred skötselgata på vardera sidan om spårmitt Rätt att avverka farliga kantträd utanför skötselgatan Banverket vill få rätten tryggad genom bildande av servitut Sammanfattning av ansökan. Banverket kommer själva att berätta mer om bakgrunden till ansökan senare. KLMdag

15 Tidplaner KLMdag

16 Sidoområdet KLMdag

17 Handläggning Banverket ansöker om lantmäteri- förrättning
Samråd med berörda myndigheter (KLM) Kartor upprättas Berörda fastigheter inventeras. Mindre bostadsfastigheter och detaljplanelagda områden undantas. Arealer inom skötselgatan för berörda fastigheter beräknas digitalt Berörda fastighetsägare kallas till informationssammanträde Sammanfattning av de olika moment som ingår i förrättningen om man vill gå igenom det. KLMdag

18 Handläggning forts. Snitsling, stämpling och fältinventering utförs av sakkunnig Värderingshandlingar upprättas och skickas ut till berörda fastighetsägare Berörda fastighetsägare kallas till sammanträde där beslut om servitutsupplåtelse, ersättningar mm fattas När besluten har vunnit laga kraft registreras de i fastighetsregistret KLMdag

19 Sakkunnig Lantmäterimyndigheten kan förordna sakkunniga för att genomföra vissa moment i en förrättning I detta fall förordnas sakkunniga för snitsling av 20 meters gränsen, stämpling, fältinventering och upprättande av värderingshandlingar Gör ev ändringar beroende på vilka som förordnas som sakkunniga. KLMdag

20 Förslag till servitutsupplåtelse
Rätt att hålla fritt från träd och buskar 20 m på vardera sida om spårmitt (skötselgata) Rätt att fälla farliga träd utanför skötselgatan (kantzon) Banverket löser in stämplade träd Träd och buskar som avverkas i framtiden förblir fastighetsägarens egendom KLMdag

21 Förslag till servitutsupplåtelse forts.
Banverket skall informera fastighets- ägaren om förestående avverkning Banverket ansvarar för att virke och avverkningsrester inte lämnas kvar så att risk för insektsangrepp, hinder för virkestransporter mm uppstår På större bostadsfastigheter med en skogsdel mot järnvägen skall Banverket ta särskild hänsyn vid utövandet av servitutet KLMdag

22 Ersättning Ersättningen per fastighet skall aldrig understiga 500 kronor Ersättning för servitut i skogsmark utgår för intrång och rotnetto av stämplade träd i skötselgatan samt intrång och rotnetto av stämplade träd i kantzonen. Ersättning för servitut i åker- och betesmark utgår med 500 kr i grundbelopp + 0,20 kr/kvm KLMdag

23 Ersättning forts. Inga trädsäkringsservitut bildas på mindre bostadsfastigheter och detaljplanelagd mark På större bostadsfastigheter med en skogsdel mot järnvägen och en tomtdel längre från järnvägen beräknas ersättningen på samma sätt som för skogsmark KLMdag

24 Värderingen omfattar 2 delar
Virkesvärde / rotnetto Värdet av rotstående skog. Virket värderas efter förutsättningar som bestäms i samråd med markägarna vid det inledande sammanträdet. Intrångsersättning enligt Skogsnormen Här värderas: förtidig avverkning, markvärde, storm- och torkskador och kantträd. ________________________ = Totalersättning KLMdag

25 Marknadsvärde minskning
Syftet med värdering av virke och intrång är att hitta marknadsvärdeminskningen för fastigheten. Totalersättningen ska motsvara värdeskillnaden vid en tänkt försäljning av hela fastigheten före och efter intrånget. KLMdag


Ladda ner ppt "Trädsäkra Järnvägar KLMdag 071108."

Liknande presentationer


Google-annonser