Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KLMdag 071108 Trädsäkra Järnvägar. KLMdag 071108 Lantmäteriets rikskunder Ledningsgruppen div. Fastighetsbildning • utser årligen marknadsansvariga för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KLMdag 071108 Trädsäkra Järnvägar. KLMdag 071108 Lantmäteriets rikskunder Ledningsgruppen div. Fastighetsbildning • utser årligen marknadsansvariga för."— Presentationens avskrift:

1 KLMdag 071108 Trädsäkra Järnvägar

2 KLMdag 071108 Lantmäteriets rikskunder Ledningsgruppen div. Fastighetsbildning • utser årligen marknadsansvariga för bl.a. de statliga verk och bolag som är stora beställare (s.k. rikskunder) av lantmäteriets tjänster - ansvarig är oftast berörd överlantmätare - listan finns på KLMwebb.lm,se/divisionsledning/marknad • beslutar om rikskundsprojekt

3 KLMdag 071108 LGF beslut 1.Beslut 2001-02-08 om rikskundsprojekt innebar bland annat •att alternativa former för samordning lades fast •att förutsättningar skapades för en enhetlig hantering genom en kraftfull samordning i projektform 2. LGF utvärdering 2004 och 2006 innebar förtydligande av finansieringen och kvalitetssäkringens betydelse

4 KLMdag 071108 Hantering av rikskundernas ärenden 1.Helt lokalt ingen samordning mellan LM 2. Samordning genom t. ex gemensam arbetsmodell, en kontaktperson 3. Rikskundsprojekt projektorganisation för att säkra en fullgod styrning

5 KLMdag 071108 Projektmodell för rikskundsprojekt Arbets modell Förrättnings- arbete i linje- organisation - enhetlig, - effektiv, - rättssäker Arbets modell Förrättnings- arbete i linje- organisation - enhetlig, - effektiv, - rättssäker Projekt styrnings modell Planering Styrning Uppföljning

6 KLMdag 071108 Kvalitets säkrings ansvarig Projekt ledare Beställare Intressenter - sakägare - myndigheter Rikskund centralt Projektorganisation RikskundLantmäteriet Flm Rikskund lokalt

7 KLMdag 071108 Kriterier för rikskundsprojekt Ett större antal ärenden som:  skall hållas samman mot en kund genom en kontaktperson  har gemensamma mål, t.ex krav på enhetlig handläggning leveranstid och pris  skall genomföras parallellt eller schemalagt efter varandra  innebär en särskild satsning, som inte av andra skäl bör bedrivas i ordinarie linjeorganisation  omfattar flera chefsområden

8 KLMdag 071108 Aktuell samordning 1.Banverket trädsäkring servitut/ Rolf Dalbert 2.TeliaSonera telestationer, LL/Christer Höijer 3.Vattenfall Mellan trädsäkring LL /Jeanette Väfors 4.E.ON regionnät trädsäkring LL /Samuel Norrlin 5.E.ON lokalnät trädsäkring LL /Håkan Söderberg 6.Naturvårdsverket, gränsarbeten och fast. utredning naturreservat /Christer Höijer (rikssamordnare)

9 KLMdag 071108 Samråd med KLM • Rikskundsprojekt - Info i KLM-styrgrupp - Info på KLMwebb.lm.se/divisionsprojekt/ produktionsprojekt - Projektledaren underrättar om ansökan • Övrig samordning -Naturvårdsverket (gällande överenskommelse 2006-04-27) -Info och samråd om uppdrag som kommer att ske inom kommunen -Övrigt, -Från fall till fall

10 KLMdag 071108 Stormskador

11 KLMdag 071108 Kostnader för nedfallande träd Direkta kostnader • Reparation av kontaktledningen • Röjning och återställning av spåret • Eventuella skador på fordon Indirekta kostnader • Förseningar för resenärer och godstrafik • Ersättningstrafik • Produktionsstörningar i samhället

12 KLMdag 071108 Trädsäkra järnvägar Färre nedfallande träd: • Minskar risken för tågolyckor • Förbättrar tågens punktlighet • Är bra för samhällsekonomin • Säkerställer tågtrafikens konkurrenskraft

13 KLMdag 071108 Banverkets motiv till förrättningsmodellen • Alla fastighetsägare behandlas lika • Enhetlig servitutsutformning • Rationell hantering vid långa sträckor • ”Enkelt” intrång =mindre behov av förhandling • Begränsat förhandlingsutrymme – Bestämt mått 20 m + kantzon – Rättsenlig ersättning genom opartisk värderare • Kräver ingen upphandling • Banverket saknar egna resurser

14 KLMdag 071108 Ansökan •Sökande: Banverket •Trädsäkring av ca 450 mil järnväg •20 m bred skötselgata på vardera sidan om spårmitt •Rätt att avverka farliga kantträd utanför skötselgatan •Banverket vill få rätten tryggad genom bildande av servitut

15 KLMdag 071108 Tidplaner

16 KLMdag 071108 Sidoområdet

17 KLMdag 071108 •Banverket ansöker om lantmäteri- förrättning •Samråd med berörda myndigheter (KLM) •Kartor upprättas •Berörda fastigheter inventeras. Mindre bostadsfastigheter och detaljplanelagda områden undantas. •Arealer inom skötselgatan för berörda fastigheter beräknas digitalt •Berörda fastighetsägare kallas till informationssammanträde Handläggning

18 KLMdag 071108 Handläggning forts. •Snitsling, stämpling och fältinventering utförs av sakkunnig •Värderingshandlingar upprättas och skickas ut till berörda fastighetsägare •Berörda fastighetsägare kallas till sammanträde där beslut om servitutsupplåtelse, ersättningar mm fattas •När besluten har vunnit laga kraft registreras de i fastighetsregistret

19 KLMdag 071108 Sakkunnig •Lantmäterimyndigheten kan förordna sakkunniga för att genomföra vissa moment i en förrättning •I detta fall förordnas sakkunniga för snitsling av 20 meters gränsen, stämpling, fältinventering och upprättande av värderingshandlingar

20 KLMdag 071108 Förslag till servitutsupplåtelse •Rätt att hålla fritt från träd och buskar 20 m på vardera sida om spårmitt (skötselgata) •Rätt att fälla farliga träd utanför skötselgatan (kantzon) •Banverket löser in stämplade träd •Träd och buskar som avverkas i framtiden förblir fastighetsägarens egendom

21 KLMdag 071108 Förslag till servitutsupplåtelse forts. •Banverket skall informera fastighets- ägaren om förestående avverkning •Banverket ansvarar för att virke och avverkningsrester inte lämnas kvar så att risk för insektsangrepp, hinder för virkestransporter mm uppstår •På större bostadsfastigheter med en skogsdel mot järnvägen skall Banverket ta särskild hänsyn vid utövandet av servitutet

22 KLMdag 071108 Ersättning •Ersättningen per fastighet skall aldrig understiga 500 kronor •Ersättning för servitut i skogsmark utgår för intrång och rotnetto av stämplade träd i skötselgatan samt intrång och rotnetto av stämplade träd i kantzonen. •Ersättning för servitut i åker- och betesmark utgår med 500 kr i grundbelopp + 0,20 kr/kvm

23 KLMdag 071108 Ersättning forts. •Inga trädsäkringsservitut bildas på mindre bostadsfastigheter och detaljplanelagd mark •På större bostadsfastigheter med en skogsdel mot järnvägen och en tomtdel längre från järnvägen beräknas ersättningen på samma sätt som för skogsmark

24 KLMdag 071108 Värderingen omfattar 2 delar Virkesvärde / rotnetto Värdet av rotstående skog. Virket värderas efter förutsättningar som bestäms i samråd med markägarna vid det inledande sammanträdet. Intrångsersättning enligt Skogsnormen Här värderas: förtidig avverkning, markvärde, storm- och torkskador och kantträd. ________________________ = Totalersättning

25 KLMdag 071108 Marknadsvärde minskning Syftet med värdering av virke och intrång är att hitta marknadsvärdeminskningen för fastigheten. Totalersättningen ska motsvara värdeskillnaden vid en tänkt försäljning av hela fastigheten före och efter intrånget.


Ladda ner ppt "KLMdag 071108 Trädsäkra Järnvägar. KLMdag 071108 Lantmäteriets rikskunder Ledningsgruppen div. Fastighetsbildning • utser årligen marknadsansvariga för."

Liknande presentationer


Google-annonser