Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.livs.se Löneökningar med minst 860 kronor per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om 3,5 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.livs.se Löneökningar med minst 860 kronor per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om 3,5 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst."— Presentationens avskrift:

1 www.livs.se Löneökningar med minst 860 kronor per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om 3,5 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst Kommentar: Förväntade löneökningar under avtalsperioden som kan hänföras till förhållanden på arbetsmarknaden (äkta löneglidning) inom avtalsområdet ska avräknas från kravet på löneökningar.

2 www.livs.se Löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken och områden på arbetsmarknaden ska tydligt minska och avtalsområden med lågt löneläge ska erhålla ett större utrymme Utöver utrymmet enligt punkt a) ovan ska en särskild pott på 100 kronor per heltidsanställd och månad tillfalla avtalsområden som har en lägre genomsnittlig förtjänst än 22.400 kronor per månad.

3 www.livs.se Förhindra lönekonkurrens och säkra mer till dem som har minst Kollektivavtalets ställning på arbetsmarknaden ska stärkas för att minska risken för lönekonkurrens samt säkerställa en mer rättvis fördelning. Det ska ske genom att i tillämpliga fall avtalets lägstalöner höjs med minst 860 kronor.

4 www.livs.se Höjningar av ersättningar Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet utan eventuell avräkning för förväntad löneglidning.

5 www.livs.se Trygga anställningar För att begränsa andelen tidsbegränsat anställda och stärka anställningstryggheten innefattar LO-samordningen ett krav på kollektivavtalsreglering av tidsbegränsade anställningar.

6 www.livs.se Villkorsförändringar i avtalsförsäkringarna Förhandlingarna sker som gemensamma förhandlingar enligt LOs stadgar och kraven omfattar villkorsförändringar rörande TFA, AGS, Avtalspension SAF-LO samt kompletteringar avseende föräldraförsäkring och rehabilitering.

7 www.livs.se Ett löneutrymme skapas på varje avtalsområde med 3,7%, dock lägst 910 kr Områden med lågt löneläge inom industrin ska särskilt uppmärksammas.

8 www.livs.se I de fall avtalen innehåller bestämmelser om lägstalöner/minimilöner ska dessa höjas i syfte att säkerställa värdet av lägsta löner/minimilöner i relation till ut­gående lön. Innehåller avtalen bestämmelser om en lägsta löneökning ska den uppgå till 560 kronor per månad. Fasta ersättningar ska höjas med minst 3,7procent.

9 www.livs.se Kompetensutveckling Alla anställda inom industrin ska, utöver den direkt verksamhetsrelaterade utbildningen, ha rätt till viss utbildning/kompetensutveckling. Parterna inom industrin ska för detta ändamål avsätta 0,x % av ovangivna löneutrymme. Avsättningen ska ske till kompetenskonton och/eller i form av en kompetensförsäkring.

10 www.livs.se Rehabilitering och Företagshälsovård Parterna ska vidta ytterligare åtgärder för att öka de lokala parternas kompetens att upphandla tjänster från Företagshälsovården. Parterna ska agera för att företagen tillsammans med skyddsombuden lättare ska kunna få tag på relevant arbetsmiljökompetens exempelvis genominrättandet av kunskapscentra.

11 www.livs.se Omställningsstöd för uppsagda p.g.a. av ohälsa och för visstidsanställda Parterna inom industrin ska verka för att omställningsavtalens parter (LO, PTK och SN) anpassar omställningsavtalen så att omställningsstöd också utgår för personer som blivit uppsagda på grund av ohälsa och till personer med tidsbegränsade anställningar.

12 www.livs.se Intjänande av rättigheter Vid beräkning av anställningstid där intjänande krävs för att en förmån eller en rättighet ska gälla ska dessa beräknas utifrån sammanlagd anställningstid och oberoende av anställningsform

13 www.livs.se Föräldralön Föräldralön/ersättning ska utgå i sex månader och ge en inkomstutfyllnad upp till 90 procent av lönen, även på lönedelar över 10 prisbasbelopp.


Ladda ner ppt "Www.livs.se Löneökningar med minst 860 kronor per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om 3,5 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser