Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriets roll vid Bredband på landsbygden Samverkan mellan grannar och rätten att gräva ner en kabel Sara Andersson 2010-04-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriets roll vid Bredband på landsbygden Samverkan mellan grannar och rätten att gräva ner en kabel Sara Andersson 2010-04-12."— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriets roll vid Bredband på landsbygden Samverkan mellan grannar och rätten att gräva ner en kabel Sara Andersson 2010-04-12

2 Innehåll Gemensamhetsanläggning Ledningsrätt Vad kostar det? Lantmäteriförrättning

3 Gemensamhetsanläggning Anläggning till nytta för flera fastigheter t.ex. vägar, avlopp, värme, bredband, trapphus och badplats Anläggningen ägs gemensamt av flera fastigheter Fastighetsägarna samverkar och har regler för att bygga och sköta anläggningen

4 Varför gemensamhetsanläggning? Ekonomiska fördelar att bygga och att sköta Tydliga regler, både för investeringar och framtida kostnader för förvaltning Fastigheterna är anslutna, inte fastighetsägaren – gäller även för framtida ägare Fastighetsägarna beslutar själva Gäller för all framtid

5 Förvaltning Föreningsförvaltning En samfällighetsförening bör bildas om delägarna är många Delägarna blir automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen Majoritetsbeslut Moderna stadgar Tydliga regler Del ä garf ö rvaltning Bygger p å att del ä garna kan enas om alla f ö rvaltnings å tg ä rder Brukar fungera bra om del ä garna ä r f å

6 Samfällighetsförening? Förvaltningen kan fungera smidigt trots att alla inte alltid är överens Samfällighetsföreningen blir juridisk person vid registreringen Banker får en mycket god säkerhet för lån till samfällighets- föreningar, ingen särskild borgen eller pant erfordras Föreningen har förmånsrätt vid fordran på belopp som vid uttaxering har påförts ägare av delägarfastighet Föreningen kan och i vissa fall ska bygga upp fonder för framtida behov Föreningen kan teckna försäkringar för att skydda sig mot skador

7 Ledningsrätt En rätt att använda annans mark för att anlägga, underhålla och förnya ledningar Gäller för all framtid Endast allmännyttiga ledningar (– behöver inte ägas av det allmänna)

8 Varför ledningsrätt? Opartisk myndighetsprövning Knyts till fastighet eller ledningshavare (juridisk person) Gäller för all framtid Offentligt samlad redovisning Ersättningsfrågorna regleras Effektivt och rättssäkert förfarande

9 Ledning i allmän väg Säkrare elförsörjning Vägområdets/vägrättens omfattning ibland oklar (äldre vägar) Ledningsrätt kan inte upplåtas i vägrätten (lös egendom) Ledningsrätt kan upplåtas i underliggande fastighet – ledningen kan då behållas även om vägen flyttas Avtal med väghållaren krävs alltid

10 Ledning i enskild väg Komplicerade fastighetsrättsliga förhållanden - ”Vem äger vägkroppen?” Saknas motsvarighet till 44§ VägL i AL (rätt till andrahandsupplåtelse) Överenskommelse om normalavtal snart klar mellan Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), samt E.ON och Vattenfall (för Svensk Energi) Om ledningsägaren helt vill trygga sin rätt, begärs Lr i underliggande fastighet, samt i de fastigheter som vägkroppen tillhör

11 Vad kostar det ? Beror på förrättningens omfattning och komplexitet Lantmäteriet ger närmare upplysningar EU-bidrag

12 Utdrag ur information från Jordbruksverket till Länsstyrelserna 2010-03-16

13 Lantmäteriförrättning Lantmäteriet är en opartisk myndighet Förrättningslantmätaren utreder, samråder, prövar ärendet och fattar beslut Berörda involveras Besluten redovisas offentligt och kan överklagas

14 Dokumentation - karta, beskrivning och protokoll Östby ga:1

15 Resultatet offentliggörs Fastighetsregistret Östby ga:1

16 Gemensamhetsanläggning eller ledningsrätt?

17 Sara Andersson Förrättningslantmätare 0470 - 74 71 55 (måndagar) sara.andersson@lm.se


Ladda ner ppt "Lantmäteriets roll vid Bredband på landsbygden Samverkan mellan grannar och rätten att gräva ner en kabel Sara Andersson 2010-04-12."

Liknande presentationer


Google-annonser