Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010 Oktober 28 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010 Oktober 28 2009."— Presentationens avskrift:

1 Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010 Oktober 28 2009

2 Agenda 1. Fastställande av röstlängd, mötets utlysande, dagordning, mötesordförande och sekreterare samt 2 protokolljusterare 2. Förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse – Information om Vår Väg – utförda arbeten 2009 3. Resultat och Balansräkning 2009 4. Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet 5. Valberedningen - Val av styrelse, revisorer och ny valberedning 6. Information om Leader-projektet 7. Inkomna motioner 8. Budget 2010 9. Investeringsbudget, kort och långsiktig 10. Årsavgifter, inträdesavgifter och avgifter vid byggnation 11. Arvoden styrelse och ev. andra uppdrag 12. Städdag – Datum 13. Övriga frågor

3 Status Vår Väg - Vägsamfälligheten Oktober 28 2009

4 Utförda underhållsarbeten sedan förra årets stämma • Hyvling av vägen – Avslutat sladdning och koncentrerat vägförbättrande åtgärder till hyvling i kombination med saltning för dammbindning – Totalt har fem hyvlingar utförts under året. • Kantklippning under sommaren • Byte av snöröjningspartner – Gamla snöröjningspartners sade upp sitt kontrakt. – Ny partner är Maskinringen Sörmland som även gör snöröjning åt bl.a. Strängnäs kommun. – Utökat behov av snöröjning, p.g.a. den snörika vintern! – Sandning ingår.

5 Anläggningsinvesteringar under året • Asfaltering – Varmasfalterat ca 100 ton asfalt samt lagt förstärkningslager på utsatta platser. 2 års garanti ingår. – Fokus på Y-korset samt första-sträckan vid hästgården – Två prisofferter togs in. NCC valdes. Pris ca 98 kSEK + moms. – Använt del av pengarna från kommunen för att hantera slitage i samband med Lustigkkullebygget. Ca 225 kSEK kvar. • Övertalat kommun att varmasfaltera sträckan vid byggnationen • Sprängning av sten vid Sundby stall – Säkerhetshöjande åtgärd bredare och säkrare väg vid möten. • Byggt ut, förstärkt och lagt extra grus på mötesplatserna

6 Information om beslut omdragning väg runt Aspö-Bråtorp 1:15 Oktober 28 2009

7 Beslutsinformation – eventuell omdragning väg Bråtorp • Styrelsen har under flera år försökt hitta en potentiell ombyggnadplan av vägen runt fastigheten Aspö-Bråtorp 1:15 via ÄC - Konsult Stig Larsson. • Har bjudit in till gemensamma möten med berörda parter men det har tyvärr inte gått att hitta en samförståndslöning • Styrelsen har konsultat REV om möjlighet att driva en process men rekommendationen är att inte påbörja sådan, berörda fastighets- ägare har varit delaktiga i processen och vill ej driva frågan juridiskt. • Vi har därför tagit följande beslut: 1. Styrelsen kommer inte driva frågan vidare 2. Hitta fartsänkande åtgärder på sträckan 3. I samband med eventuella framtida ombyggnadsprojekt i området hitta en alternativ lösning på situationen

8 Resultat och Balansräkning 2009 Oktober 28 2009

9 Budget och Utfall 2009 1. Årets resultat är +347 945 kronor, till stor del beroende på förhandlat fram bidrag från kommun för lustigkulle vägslitage 2. Av dessa 350 000 extra bidrag har vi under året investerat 139 805 kronor extra i vägförbättrande och säkerhetshöjande åtgärder 3. Dessa ökade anläggninginvesteringar resulterade i ökade budgetutgifter totalt sett 4+5. Inträdesavgifter och årsavgifter minskade något mot budget pga Lustigkulle-förseningar i försäljningar. 2) 3) 4) 5) 1) Utgifter + Fonderingbudget 2009utfalldifferens sommarunderhåll 26 500,00 kr41 065,50 kr- 14 565,50 kr vinterunderhåll 20 000,00 kr30 851,50 kr- 10 851,50 kr Anläggningsinvesteringar 22 000,00 kr161 805,00 kr- 139 805,00 kr arvoden 5 497,00 kr 6 497,00 kr- 1 000,00 kr årsmöte o städdag 3 000,00 kr 1 242,00 kr 1 758,00 kr övrigt hemsidan 5 000,00 kr 1 017,00 kr 3 983,00 kr administration 2 000,00 kr 1 903,50 kr 96,50 kr REV 970,00 kr - kr konsultkostnad 30 000,00 kr - kr 30 000,00 kr fondering för extra åtgärder 4 000,00 kr - kr Totalt Utgifter + Fondering 118 967,00 kr 249 351,50 kr- 130 384,50 kr Inkomsterbudgetutfalldifferens årsavgifter 84 425,00 kr 83 255,00 kr- 1 170,00 kr (Minus intäktsbortfall städdag) Bidrag (vägverket) 33 316,00 kr - kr Bidrag (kommun) 2 776,00 kr 356 726,00 kr 353 950,00 kr inträdesavgifter 160 000,00 kr 120 000,00 kr- 40 000,00 kr Totalt Inkomster 280 517,00 kr 593 297,00 kr 312 780,00 kr RESULTAT 2009 (exkl. Fondering) 165 550,00 kr 347 945,50 kr

10 Balansräkning 2009 1. Vi har 454 401 kronor i tillgångar på bank och handkassa, varav 45 305 kronor ligger i Fond för Extraåtgärder 2. Vägsamfälligheten har per 2009-12-31 inga skulder 3. Årets resultat är på +347 945,50 kronor BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2009-12-312008-12-312007-12-31 Omsättningstillgångar Bankkonto - Fond Extraåtgärder 45 305,64 kr 41 303,64 kr - kr Handkassa 2 416,00 kr 96,50 kr 1 128,20 kr Bankkonto 398 070,43 kr 49 330,43 kr 36 634,92 kr Postgiro 8 609,12 kr 15 725,12 kr 143 741,37 kr Fordran Medlemmar - kr Summa Tillgångar 454 401,19 kr 106 455,69 kr 181 504,49 kr SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder0,00 69 224,00 Långfristiga skulder0,00 Fritt Eget Kapital Balanserad vinst/förlust106 455,69112 280,4990 315,74 Årets Resultat347 945,50-5 824,8021 964,75 Summa Fritt Eget Kapital454 401,19106 455,69112 280,49 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 454 401,19 kr 106 455,69 kr 181 504,49 kr

11 Revionsberättelse och ansvarsfrihet • Beslut om Balanserad Vinst • Revisionsberättelse • Beslut om ansvarsfrihet Styrelsen

12 Val av Styrelse och ny valkommite Oktober 28 2009

13 Val av Styrelse 2010 • Ordet går till Valberedningen • Val av Styrelse och Styrelsesuppleanter • Val av revisor och revisorssuppleant • Val av ny valberedning

14 Leader-projektet Oktober 28 2009

15 Bidrag från Leaderprojetket inom Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet • Landsbygdsprogrammet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden från 2007 till 2013. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Leaderprojektet • En del av landsbygdsprogrammet finansieras genom Leaderprojektet, Jordbruksverket. Vi som bor i ett leaderområde kan söka projektstöd. Vi tillhör Leader- Inlandet, som har sitt kontor i Eskilstuna. • Pengar kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag eller kommuner.

16 Vi har sökt bidrag enligt inriktningsbeslutet på extra årsmötet i oktober 1. Vi har skickat in ansökan om bidrag för att förbättra vägstandarden fram till Naturreservatet samtidigt som en Cykel- och ridväg byggs parallellt med bilvägen och på det sättet erbjuda Strängnäsborna bättre tillång till Naturreservatets vackra och unika miljö. 2. Att skicka in en Ansökan innebär inte att vi har tagit beslut om några investeringar nu! 3. Styrelsen kommer endast verka för lösningar som gagnar vägsamfälligheten långsiktigt. 4. Vi kommer få ett första besked den 10 april. 5. Vi återkommer kring frågan på städdagen eller på extra årsmöte då vi fått reda på besked i frågan.

17 Inkomna Motioner Oktober 28 2009

18 Budget och investeringsbudget 2010 Oktober 28 2009

19 Budget 2010 1. Styrelsen förslår en balanserad budget 2010 med intäkter &utgifter på 154 000 kr 2. Minskade intäkter från inträdesavgifter och inget extra kommunbidrag 3. Ökade intäkter för årsavgifter p.g.a ökat antal medlemmar och en ökning av avgifterna på ca 4-5%. Nya avgifterna baserade på nytt kalkylblad med korrekta avstånd från förrättningen. Kan ge mindre skillnader, plus eller minus utöver ökningen ovan. 4. Ökat vinterunderhåll pga stränga vintern. Fortsatt standardhöjning med hyvling och saltning sommartid. Utgifter + Fonderingbudget 2009utfalldifferensnytt budgetförslag 2010 sommarunderhåll 26 500,00 kr41 065,50 kr- 14 565,50 kr 50 000,00 kr vinterunderhåll 20 000,00 kr30 851,50 kr- 10 851,50 kr 40 000,00 kr Anläggningsinvesteringar 22 000,00 kr161 805,00 kr- 139 805,00 kr 33 500,00 kr arvoden 5 497,00 kr 6 497,00 kr- 1 000,00 kr 6 500,00 kr årsmöte o städdag 3 000,00 kr 1 242,00 kr 1 758,00 kr 3 000,00 kr övrigt hemsidan 5 000,00 kr 1 017,00 kr 3 983,00 kr 3 000,00 kr administration 2 000,00 kr 1 903,50 kr 96,50 kr 3 000,00 kr REV 970,00 kr - kr 1 000,00 kr konsultkostnad 30 000,00 kr - kr 30 000,00 kr 10 000,00 kr fondering för extra åtgärder 4 000,00 kr - kr 4 000,00 kr Totalt Utgifter + Fondering 118 967,00 kr 249 351,50 kr- 130 384,50 kr 154 000,00 kr Inkomsterbudgetutfalldifferens årsavgifter 84 425,00 kr 83 255,00 kr- 1 170,00 kr 96 000,00 kr (Minus intäktsbortfall städdag) Bidrag (vägverket) 33 316,00 kr - kr 35 000,00 kr Bidrag (kommun) 2 776,00 kr 356 726,00 kr 353 950,00 kr 3 000,00 kr inträdesavgifter 160 000,00 kr 120 000,00 kr- 40 000,00 kr 20 000,00 kr Totalt Inkomster 280 517,00 kr 593 297,00 kr 312 780,00 kr 154 000,00 kr

20 Extra investeringsbudget 2010 1. Styrelsen äskar dessutom för extra 25 000 kronor för kortsiktiga investeringar i förbättring av vår väg • Dessa föreslas tas från nuvarande kassa på drygt 450 000 SEK 2. Styrelsen ber också om mandat att titta på några olika förslag till långsiktiga investeringar i vår väg • Vi har idag en kassa på ca 450 000 kronor inkl. fond (Kan finnas risk att vi tappar bidrag om dessa ligger kvar långsiktigt) • Vår väg har vissa brister, både ur säkerhetshänseende och att vissa sträckor kräver mycket högt underhåll. • Att presenteras på extra årsmöte under året. • Prioritet är sträckor med hög trafik • Förbättra vägkvalitet samtidigt som långsiktigt minska underhållskostnader

21 Övriga frågor, inkl. avgifter, arvoden mm Oktober 28 2009

22 Vägsamfälligheten har en ny egen hemsida • Adress: http://www.norrbyasby.sehttp://www.norrbyasby.se • Alla protokoll och kallelser läggs ut där.

23 Datum för städdag? 8 maj -10.00 Oktober 28 2009


Ladda ner ppt "Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010 Oktober 28 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser