Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010"— Presentationens avskrift:

1 Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010
Oktober

2 Agenda Fastställande av röstlängd, mötets utlysande, dagordning, mötesordförande och sekreterare samt 2 protokolljusterare Förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse – Information om Vår Väg – utförda arbeten 2009 Resultat och Balansräkning 2009 Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet Valberedningen - Val av styrelse, revisorer och ny valberedning Information om Leader-projektet Inkomna motioner Budget 2010 Investeringsbudget, kort och långsiktig Årsavgifter, inträdesavgifter och avgifter vid byggnation Arvoden styrelse och ev. andra uppdrag Städdag – Datum Övriga frågor

3 Status Vår Väg - Vägsamfälligheten
Oktober 3

4 Utförda underhållsarbeten sedan förra årets stämma
Hyvling av vägen Avslutat sladdning och koncentrerat vägförbättrande åtgärder till hyvling i kombination med saltning för dammbindning Totalt har fem hyvlingar utförts under året. Kantklippning under sommaren Byte av snöröjningspartner Gamla snöröjningspartners sade upp sitt kontrakt. Ny partner är Maskinringen Sörmland som även gör snöröjning åt bl.a. Strängnäs kommun. Utökat behov av snöröjning, p.g.a. den snörika vintern! Sandning ingår. 4

5 Anläggningsinvesteringar under året
Asfaltering Varmasfalterat ca 100 ton asfalt samt lagt förstärkningslager på utsatta platser. 2 års garanti ingår. Fokus på Y-korset samt första-sträckan vid hästgården Två prisofferter togs in. NCC valdes. Pris ca 98 kSEK + moms. Använt del av pengarna från kommunen för att hantera slitage i samband med Lustigkkullebygget. Ca 225 kSEK kvar. Övertalat kommun att varmasfaltera sträckan vid byggnationen Sprängning av sten vid Sundby stall Säkerhetshöjande åtgärd bredare och säkrare väg vid möten. Byggt ut, förstärkt och lagt extra grus på mötesplatserna 5

6 Information om beslut omdragning väg runt Aspö-Bråtorp 1:15
Oktober 6

7 Beslutsinformation – eventuell omdragning väg Bråtorp
Styrelsen har under flera år försökt hitta en potentiell ombyggnadplan av vägen runt fastigheten Aspö-Bråtorp 1:15 via ÄC - Konsult Stig Larsson. Har bjudit in till gemensamma möten med berörda parter men det har tyvärr inte gått att hitta en samförståndslöning Styrelsen har konsultat REV om möjlighet att driva en process men rekommendationen är att inte påbörja sådan, berörda fastighets-ägare har varit delaktiga i processen och vill ej driva frågan juridiskt. Vi har därför tagit följande beslut: Styrelsen kommer inte driva frågan vidare Hitta fartsänkande åtgärder på sträckan I samband med eventuella framtida ombyggnadsprojekt i området hitta en alternativ lösning på situationen

8 Resultat och Balansräkning 2009
Oktober 8

9 Budget och Utfall 2009 Årets resultat är kronor, till stor del beroende på förhandlat fram bidrag från kommun för lustigkulle vägslitage Av dessa extra bidrag har vi under året investerat kronor extra i vägförbättrande och säkerhetshöjande åtgärder Dessa ökade anläggninginvesteringar resulterade i ökade budgetutgifter totalt sett 4+5. Inträdesavgifter och årsavgifter minskade något mot budget pga Lustigkulle-förseningar i försäljningar. Utgifter + Fondering budget 2009 utfall differens sommarunderhåll 26 500,00 kr 41 065,50 kr ,50 kr vinterunderhåll 20 000,00 kr 30 851,50 kr ,50 kr Anläggningsinvesteringar 22 000,00 kr ,00 kr ,00 kr arvoden 5 497,00 kr 6 497,00 kr ,00 kr årsmöte o städdag 3 000,00 kr 1 242,00 kr 1 758,00 kr övrigt hemsidan 5 000,00 kr 1 017,00 kr 3 983,00 kr administration 2 000,00 kr 1 903,50 kr 96,50 kr REV 970,00 kr - kr konsultkostnad 30 000,00 kr fondering för extra åtgärder 4 000,00 kr Totalt Utgifter + Fondering ,00 kr ,50 kr ,50 kr Inkomster budget årsavgifter 84 425,00 kr 83 255,00 kr ,00 kr (Minus intäktsbortfall städdag) Bidrag (vägverket) 33 316,00 kr Bidrag (kommun) 2 776,00 kr ,00 kr ,00 kr inträdesavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Totalt Inkomster ,00 kr ,00 kr ,00 kr RESULTAT 2009 (exkl. Fondering) ,00 kr ,50 kr 2) 3) 4) 5) 1)

10 Balansräkning 2009 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bankkonto - Fond Extraåtgärder 45 305,64 kr 41 303,64 kr - kr Handkassa 2 416,00 kr 96,50 kr 1 128,20 kr Bankkonto ,43 kr 49 330,43 kr 36 634,92 kr Postgiro 8 609,12 kr 15 725,12 kr ,37 kr Fordran Medlemmar Summa Tillgångar ,19 kr ,69 kr ,49 kr SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 0,00 69 224,00 Långfristiga skulder Fritt Eget Kapital Balanserad vinst/förlust ,69 ,49 90 315,74 Årets Resultat ,50 -5 824,80 21 964,75 Summa Fritt Eget Kapital ,19 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Vi har kronor i tillgångar på bank och handkassa, varav kronor ligger i Fond för Extraåtgärder Vägsamfälligheten har per inga skulder Årets resultat är på ,50 kronor

11 Revionsberättelse och ansvarsfrihet
Beslut om Balanserad Vinst Revisionsberättelse Beslut om ansvarsfrihet Styrelsen

12 Val av Styrelse och ny valkommite
Oktober 12

13 Ordet går till Valberedningen
Val av Styrelse 2010 Ordet går till Valberedningen Val av Styrelse och Styrelsesuppleanter Val av revisor och revisorssuppleant Val av ny valberedning

14 Leader-projektet Oktober 14

15 Bidrag från Leaderprojetket inom Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden från 2007 till Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Leaderprojektet  En del av landsbygdsprogrammet finansieras genom Leaderprojektet, Jordbruksverket. Vi som bor i ett leaderområde kan söka projektstöd. Vi tillhör Leader- Inlandet, som har sitt kontor i Eskilstuna. Pengar kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag eller kommuner. 15

16 Vi har sökt bidrag enligt inriktningsbeslutet på extra årsmötet i oktober
Vi har skickat in ansökan om bidrag för att förbättra vägstandarden fram till Naturreservatet samtidigt som en Cykel- och ridväg byggs parallellt med bilvägen och på det sättet erbjuda Strängnäsborna bättre tillång till Naturreservatets vackra och unika miljö. Att skicka in en Ansökan innebär inte att vi har tagit beslut om några investeringar nu! Styrelsen kommer endast verka för lösningar som gagnar vägsamfälligheten långsiktigt. Vi kommer få ett första besked den 10 april. Vi återkommer kring frågan på städdagen eller på extra årsmöte då vi fått reda på besked i frågan. 16

17 Inkomna Motioner Oktober 17

18 Budget och investeringsbudget 2010
Oktober 18

19 Budget 2010 Utgifter + Fondering budget 2009 utfall differens nytt budgetförslag 2010 sommarunderhåll 26 500,00 kr 41 065,50 kr ,50 kr 50 000,00 kr vinterunderhåll 20 000,00 kr 30 851,50 kr ,50 kr 40 000,00 kr Anläggningsinvesteringar 22 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 33 500,00 kr arvoden 5 497,00 kr 6 497,00 kr ,00 kr 6 500,00 kr årsmöte o städdag 3 000,00 kr 1 242,00 kr 1 758,00 kr övrigt hemsidan 5 000,00 kr 1 017,00 kr 3 983,00 kr administration 2 000,00 kr 1 903,50 kr 96,50 kr REV 970,00 kr - kr 1 000,00 kr konsultkostnad 30 000,00 kr 10 000,00 kr fondering för extra åtgärder 4 000,00 kr Totalt Utgifter + Fondering ,00 kr ,50 kr ,50 kr ,00 kr Inkomster budget årsavgifter 84 425,00 kr 83 255,00 kr ,00 kr 96 000,00 kr (Minus intäktsbortfall städdag) Bidrag (vägverket) 33 316,00 kr 35 000,00 kr Bidrag (kommun) 2 776,00 kr ,00 kr ,00 kr inträdesavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Totalt Inkomster ,00 kr ,00 kr ,00 kr Styrelsen förslår en balanserad budget 2010 med intäkter &utgifter på kr Minskade intäkter från inträdesavgifter och inget extra kommunbidrag Ökade intäkter för årsavgifter p.g.a ökat antal medlemmar och en ökning av avgifterna på ca 4-5%. Nya avgifterna baserade på nytt kalkylblad med korrekta avstånd från förrättningen. Kan ge mindre skillnader, plus eller minus utöver ökningen ovan. Ökat vinterunderhåll pga stränga vintern. Fortsatt standardhöjning med hyvling och saltning sommartid.

20 Extra investeringsbudget 2010
1. Styrelsen äskar dessutom för extra kronor för kortsiktiga investeringar i förbättring av vår väg Dessa föreslas tas från nuvarande kassa på drygt SEK 2. Styrelsen ber också om mandat att titta på några olika förslag till långsiktiga investeringar i vår väg Vi har idag en kassa på ca kronor inkl. fond (Kan finnas risk att vi tappar bidrag om dessa ligger kvar långsiktigt) Vår väg har vissa brister, både ur säkerhetshänseende och att vissa sträckor kräver mycket högt underhåll. Att presenteras på extra årsmöte under året. Prioritet är sträckor med hög trafik Förbättra vägkvalitet samtidigt som långsiktigt minska underhållskostnader

21 Övriga frågor, inkl. avgifter, arvoden mm
Oktober 21

22 Vägsamfälligheten har en ny egen hemsida
Adress: Alla protokoll och kallelser läggs ut där. 22

23 Datum för städdag? 8 maj Oktober 23


Ladda ner ppt "Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser