Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009 Oktober 28 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009 Oktober 28 2009."— Presentationens avskrift:

1 Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009 Oktober 28 2009

2 Agenda 1. Beslut om ersättning för väg i samband med byggnation Lustigkulle • Bakgrund • Avtal – förutsättningar • Genomgång av tidigare kostnadsberäkningar • Utredda alternativ med kommentarer från jurist • Rekommendation från Styrelsen 2. Information om Leader-projektet • Möjlighet att få bidrag för vägförbättringar – EU-projekt • Möjliga ambitionsnivåer 3. Övrig information om Vår Väg - utförda och kommande arbeten

3 Bakgrund • Svenska Hem och Kommunen har erbjudit ersättning för upprustning av vägen • På årsstämman i våras uppdrogs åt Styrelsen att verifiera erbjudna beloppet samt titta på olika alternativ • Erbjudande: – 350 kSEK från Strängnäs Kommun

4 Avtal - Bakgrund • Antagandehandling Samhällsbyggnadskontoret – ” V ä gens bredd kommer att bibeh å llas d å den bed ö ms som tillr ä ckligt bred f ö r den ö kade trafikm ä ngden. En v ä g p å 4 meter med m ö tesplatser fungerar f ö r den h ä r m ä ngden av trafik. F ö rdelen att ha en smalare v ä g med m ö tesplatser ä n en bredare v ä g ä r att hastigheten p å v ä gen blir l ä gre. ” – ” V ä gf ö reningen och exploat ö ren ska diskutera fram en ö verenskommelse om vilka å tg ä rder som ska vidtas f ö r att f ö rb ä ttra v ä gen. ” • Expoateringsavtal Svenska Hem- Strängnäs Kommun – Står endast att Vägen ska förbättras, inget om breddning, förstärkning eller specificering av sagda förbättring.

5 Kostnadsberäkningar • På årsstämman uppvisades 2 olika kostnadsberäkningar: • Kommunen – 257.050 Kronor – Denna beräkning gällde endast kostnad för 1 meter breddning av vägen. – Alltså inte relevant i sammanhanget • Vägkonsult Stig Larsson – 767.300 Kronor – Bredda vägen till 5 meter inlusive kantförstärkning – Förstärkning ytlager 20 cm på 5 meter bredd – 20% extra projektkostnad – Alltså inte relevant i sammanhanget • Kostnadsuppskattning – Ny vägyta + förstärkning 20 cm bärlager – Ca 400.000 Kronor – 350.000 Kronor känns därför som rimlig ersättning

6 Styrelsen har med jurist på REV utrett olika alternativ • Stämma Svenska Hem på ett större belopp – Eftersom exploateringsavtal redan påskrivet och det där inte finns några konkreta åtaganden finns små möjligheter att få ut större belopp – Rent legalt måste vi stämma nya medlemmarna som i sin tur får stämma Svenska Hem – En sådan process kan ta många år – Anlitad jurist rekommenderar inte sådan process • Få Svenska Hem att upprusta vägen inklusive guppet – Finns endast muntliga löften om guppet, inget skrivet avtalet eller dylikt – I muntlig dialog har endast diskuterat att återställa vägen till skicket innan påbörjad byggnation, dvs ingen förbättring mot dagsläget. – Risk för lång process och sämre deal än att få 350.000 kronor att utnyttja själva till det som Vi anser bäst för vägen.

7 Styrelsens rekommendation • Säg JA till förslaget från kommunen och Svenska Hem, dvs, ta emot 350.000 kronor för egen upprustning av vägen.

8 Leader-projektet Oktober 28 2009

9 Extra Bidrag Väg • Vad är vi beredda att betala för en bättre väg? – Dagens väg kostar en hel del i underhåll, hyvlingar, lagningar, potthål, etc • Hur vill vi ha vår väg? – Asfaltering, breddning, cykel/gångväg,...? • Hur långt räcker våra pengar? • Finns det bidrag att söka?

10 Bidrag från Leaderprojetket inom Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet • Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007 till och med 2013. Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Leaderprojektet • En del av landsbygdsprogrammet finansieras genom Leaderprojektet, Jordbruksverket. Vi som bor i ett leaderområde kan söka projektstöd. Vi tillhör Leader- Inlandet, som har sitt kontor i Eskilstuna. • Pengar kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag eller kommuner.

11 Söka bidrag för infrastruktur till Naturreservat Norrby Kyrkskog • Norrby-Åsby Vägsamfällighet har en möjlighet att söka pengar från Leader genom att vi i området har ett naturreservat. • Naturreservatet Norrby kyrkskog är idag relativt okänt av Strängnäsborna. • Större möjligheter att få bidrag om det finns fler intressenter, t.ex: – Kommunen – Strängnäs Stift – Länsstyrelsen –...

12 Tre förslag till inriktning av bidragsansökan 1. Ingen ansökan. 2. Cykel- och ridväg till naturreservatet. 3. Cykel- och ridväg plus förbättring av bilväg till naturreservatet.

13 Ansökan innebär inget åtagande • En ansökan innebär enbart att våra handlingsalternativ klarläggs. • Styrelsens förslag är att vi skickar in ansökan. – Om vi får ett positivt gensvar kan vi bestämma på nästa ordinarie årsstämma om vi vill gå vidare med projektet.

14 Status Vår Väg - Vägsamfälligheten Oktober 28 2009

15 Utförda arbeten sedan senaste stämman • Hyvling av vägen – Avslutat sladdning och koncentrerat v ä gf ö rb ä ttrande å tg ä rder till hyvling i kombination med saltning f ö r dammbindning – Totalt har fyra hyvlingar utf ö rts under å ret.Senaste 7/10 ska h å lla hela vintern • Asfaltering – Varmasfalterat ca 100 ton asfalt str ä ckan Sundby Park till Å sby-Norrbykorset. 2 å rs garanti ing å r. • Övertalat kommun att varmasfaltera sträckan vid byggnationen • Kantklippning under sommaren • Sprängning av sten vid hästgården – S ä kerhetsh ö jande å tg ä rd

16 Utförda arbeten sedan april-stämman • M ö tesplatser har f ö rb ä ttrats • www.norrbyasby.se finns och fungerar! www.norrbyasby.se • Byte av sn ö r ö jningspartner – Gamla sn ö r ö jningspartners sade upp sitt kontrakt. – Ny partner ä r Maskinringen. – I avtalet ing å r b å de sn ö r ö jning och sandning.


Ladda ner ppt "Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009 Oktober 28 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser