Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin Antti Salonen 2012-01-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin Antti Salonen 2012-01-25."— Presentationens avskrift:

1 Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin Antti Salonen 2012-01-25

2 Agenda  Introduktion/Problembakgrund  Projektets målsättningar  Fallstudier/resultat  Slutord

3 Antti Salonen  Civilingenjör, produktion och logistik  Teknologie doktor, Underhållsstrategi  Universitetslektor (Forskare/lärare)  21 års industrierfarenhet…  … varav 12 år inom underhåll

4 Bakgrund  UH-budget i Europa: 1500 miljarder €  Upp till 1/3 uppskattas vara slöseri  Mindre än hälften av Sveriges industri har dokumenterade underhållsstrategier

5 Tillverkningsindustrin  Lean produktion gör produktionssystemen störnings- känsliga  Få företag arbetar med strukturerad UH-utveckling  Metodik och verktyg är ofta mycket resurskrävande  Implementering av koncept såsom TPM misslyckas  Låg kompetens i styrning och ledning av UH  Låg medvetenhet om underhållet inverkan på företagets lönsamhet

6 SUnT S trategisk U nderhållsutveckling i T illverkningsindustrin  Ett treårigt forskningsprojekt, finansierat av KKS  MDH och tre företag samproducerar  Syftet är att hitta enkla, resurseffektiva verktyg för att arbeta med strategisk underhållsutveckling.

7 Formulering av underhållsstrategier Förankrad strategiStrategiska faktorer MTO Harmonierande målsättningar Företagets vision och mission Företagets strategiska mål Underhållets strategiska mål Strategiska mätetal för underhållet Gap-analysS.W.O.T. Strategisk utvecklingsplan Produktionens strategiska mål Underhållsstrategi

8 Formulering av underhållsstrategier Harmonierande målsättningar Företagets vision och mission Företagets strategiska mål Underhållets strategiska mål Strategiska mätetal för underhållet Gap-analysS.W.O.T. Strategisk utvecklingsplan Produktionens strategiska mål Underhållsstrategi Strategiska faktorer MTOFörankrad strategi

9 Formulering av underhållsstrategier Harmonierande målsättningar Mission Vision Mål Mål som inverkar på underhållet Tillförlitlighet Mätetal som inverkar på underhållet Mål som inverkar på produktionen Yttre effektivitet Mål som relaterar till ledningen Inre effektivitet Mått på yttre effektivitet Mått på inre effektivitet UNDERHÅLLPRODUKTION LEDNING

10 Formulering av underhållsstrategier Strategiska faktorer MTO Company vision and mission Company’s strategic goals Strategic goals of maintenance Strategic performance indicators Gap-analysS.W.O.T. Strategic development plan Strategic goals of production Maintenance strategy Harmonierande målsättningar Förankrad strategi

11 Formulering av underhållsstrategier Strategiska faktorer MTO TeknikMänniska Organisation Kompetens Arbetstider Personalstyrka Organisation Sourcing UH-teknologier Informationssystem Materiella resurser UH-policies UH-koncept Reservdelshantering Kommunikation Ekonomiska faktorer Specialister Kultur

12 Formulering av underhållsstrategier GAP – SWOT – Action plan Teknik Människa Organisation Kompetens Arbetstider Arbetsstyrka UH-organisation Sourcing UH-teknologi Informationssystem Materiella resurser UH-policies UH-koncept Reservdelshantering UH-relaterade nyckeltal Kommunikation Financial considerations Specialister O Action plan •Xxxxx •Yyyyy •Zzzzz S T W KPI Bör-läge Är-läge Δ

13 Formulering av underhållsstrategier Förankrad strategi Company vision and mission Company’s strategic goals Strategic goals of maintenance Strategic performance indicators Overall Gap-analysis S.W.O.T. Strategisk utvecklingsplan Strategic goals of production Underhållsstrategi Harmonierande målsättningar Strategiska faktorer MTO

14 Formulering av underhållsstrategier Godkänt strategidokument • Strategiskt resonemang: – Företagets övergripande strategiska målsättningar – Produktionens strategiska målsättningar – Underhållets strategiska målsättningar • Strategiska nyckeltal för underhållet – Definition – Nuläge – Strategisk målsättning – Målsättning för kommande år • Action plan – Människa – Teknik – Organisation

15 Formulering av underhållsstrategier Modellen utvecklades med och testades av tre företag i tillverkningsindustrin.

16 Företag A Elektromekaniska industrikomponenter • 400 anställda • Formsprutning av plastkomponenter • Automatiserad montering • Outsourcat underhåll, 4 tekniker. • Vaga strategiska målsättningar • Inga definierade mål för nyckeltalen • Ambition att skapa strategiskt partnerskap med UH-leverantören

17 Företag A Övergripande målsättningarProduktionens målsättningarUnderhållets målsättningar Tillgång till materialTillgänglighetTeknisk tillgänglighet Tillförlitlighet mot kundStabilitetTeknisk kapacitet Ökad lönsamhetKapacitetProduktivitet Strategiska nyckeltal: •Tidsfördelning mellan AU/FU/Förbättringsarbete •OEE •Teknisk tillgänglighet

18 Företag A Viktigaste åtgärder: •Kompetensutveckling av UH-tekniker •Reservdelsstrategi •Starta OEE-mätning som bas för förbättringsarbete •Involvera UH-leverantören i TPM-arbetet

19 Företag A Uppnådda resultat •Tidsfördelning: AU/FU/Förbättring något förbättrat •OEE och Teknisk tillgänglighet mäts ej •Dock har samarbetet med UH-leverantören avsevärt förbättrats och förhandlingar om nytt kontrakt pågår.

20 Företag A Uppnådda resultat

21 Företag B Legotillverkare mekaniska komponenter • 175 anställda (2008) • Skärande bearbetning • 5 egna tekniker, samt diverse inhyrd personal • Ingen UH-strategi • Inga nyckeltal • Ambition skapa en modern UH-organisation för att säkerställa hög tillförlitlighet i maskinparken

22 Företag B Övergripande målsättningarProduktionens målsättningarUnderhållets målsättningar Innovativa affärslösningarAgila produktionsprocesserMaximera teknisk tillgänglighet Snabbt omställbara processerKonkurrenskraftig produktionOptimerat FU Global konkurrenskraftMinimera köp av externt UH Strategiska nyckeltal: •Teknisk otillgänglighet (UH-beroende Down-time) •Tidsfördelning mellan AU/FU •Köpt UH-tid

23 Företag B Viktigaste åtgärder: •Starta upp Operatörsdrivet UH •Strukturerat förbättringsarbete •Förbättrad FU-planering •Kompetensutveckling av UH och Operatörer •Planera FU i Produktionsplaneringssystemet •Ny reservdelsstrategi

24 Företag B Uppnådda resultat KPIJan 2009Mars 2011Mål Teknisk otillgänglighet6%2.8%3% FU/AU20/8065/3580/20

25 Företag C Mekaniska fordonskomponenter • 1200 anställda (2008) • Skärande bearbetning • 50 tekniker och ingenjörer inom UH-organisationen. • Föråldrad UH-strategi • För många nyckeltal varav flertalet saknar betydelse • Ambition att anpassa underhållet till Lean produktion

26 Företag C Övergripande målsättningarProduktionens målsättningarUnderhållets målsättningar Högsta produktkvalitetLåga kassationerReducera antalet oplanerade stopp Hög leveransprecisionLåg CoPQReducera Down-time Hög leveransprecisionÖkat/förbättrat FU Hög materialomsättning Strategiska nyckeltal: •Antal oplanerade stopp •Maximal Down-time för enskilt stopp •Tidfördelning mellan FU/AU

27 Företag C Viktigaste åtgärder: •Organisera UH-tekniker i FU- respektive AU-avdelning •Starta grupp för Tillståndsövervakning •Introducera orderdesk •Planera FU i Produktionsplaneringssystemet •Arbeta med RCA

28 Företag C Uppnådda resultat KPIJan 2009Mars 2011Mål Oplanerade stopp/månad68031060 FU/AU23/7758/4280/20

29 Övriga resultat Drivkrafter och hinder vid strategisk UH-utveckling Cost of Poor Maintenance

30 Implementering av UH-strategier FaktorFöretag AFöretag BFöretag C 1. Visioner och målsättningarDF 2. LedarskapOb/DFDF 3. ImplementeringsplanOb 4. ResurstilldelningOb 5. UtbildningObDFOb/DF 6. KommunikationOb/DFDFOb/DF 7. Kultur Ob 8. Outsourcat underhåll* (Affärsmässigt förhållande) DFN/A 9. Ny affärsstrategi* N/ADFN/A 10. Nytt produktionskoncept* N/A DF 11. Brist på medvetenhet*Ob Drivkrafter och hinder:

31 Cost of Poor Maintenance Konceptet baseras på Processmodellen från området Cost of Poor Quality och delar in kostnader i: -Cost of conformance De underhållskostnader som bidrar till produktionssystemets tillförlitlighet. -Cost of non-conformance De underhållskostnader som inte bidrar till produktionssystemets tillförlitlighet.

32 Cost of Poor Maintenance Kategorisering av UH-aktiviteter Oundvikligt AU: Avhjälpande underhåll på grund av: -Slumpvisa fel utan mätbar tillståndsförändring. -Fel som inte är ekonomiskt försvarbart att förebygga. Försvarbart förebyggande underhåll: FU nödvändigt för att upprätthålla önskad tillförlitlighet. Förbättringar avsedda att öka funktionssäkerheten och eller underhållsmässigheten Icke acceptabelt AU: Avhjälpande underhåll på grund av: -Brist på förebyggande underhåll -Dåligt utfört förebyggande underhåll -Dålig funktionssäkerhet Undermåligt förebyggande underhåll: Onödigt förebyggande underhåll Undermåligt utfört förebyggande underhåll Planenligt Icke planenligt Förebyggande UnderhållAvhjälpande Underhåll Salonen och Deleryd, 2011 Vidare utveckling av konceptet planeras

33 Strategisk UH-utveckling •Definiera KPIer •Härled de strategiska målen 1. Utvärdering •Dokumentera strategin •Få den godkänd av LG 2. Strategiformulering •Kommunicera •Utnyttja systemstöd •Visualisera vinster •Sälj till alla berörda 3. Implementering •Visa engagemang •Följ upp KPIer •Använd inte för många KPIer 4. Kontroll Övergripande affärsstrategi Produktionsstrategi

34 Tack! antti.salonen@mdh.se


Ladda ner ppt "Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin Antti Salonen 2012-01-25."

Liknande presentationer


Google-annonser