Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin"— Presentationens avskrift:

1 Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin
Antti Salonen

2 Agenda Introduktion/Problembakgrund Projektets målsättningar
Fallstudier/resultat Slutord

3 Antti Salonen Civilingenjör, produktion och logistik
Teknologie doktor, Underhållsstrategi Universitetslektor (Forskare/lärare) 21 års industrierfarenhet… … varav 12 år inom underhåll

4 Bakgrund UH-budget i Europa: 1500 miljarder €
Upp till 1/3 uppskattas vara slöseri Mindre än hälften av Sveriges industri har dokumenterade underhållsstrategier

5 Tillverkningsindustrin
Lean produktion gör produktionssystemen störnings- känsliga Få företag arbetar med strukturerad UH-utveckling Metodik och verktyg är ofta mycket resurskrävande Implementering av koncept såsom TPM misslyckas Låg kompetens i styrning och ledning av UH Låg medvetenhet om underhållet inverkan på företagets lönsamhet

6 SUnT Strategisk Underhållsutveckling i Tillverkningsindustrin
Ett treårigt forskningsprojekt, finansierat av KKS MDH och tre företag samproducerar Syftet är att hitta enkla, resurseffektiva verktyg för att arbeta med strategisk underhållsutveckling.

7 Formulering av underhållsstrategier
Harmonierande målsättningar Produktionens strategiska mål Företagets vision och mission Företagets strategiska mål Underhållets strategiska mål Strategiska mätetal för underhållet Strategiska faktorer MTO Förankrad strategi Gap-analys S.W.O.T. Strategisk utvecklingsplan Underhållsstrategi

8 Formulering av underhållsstrategier
Harmonierande målsättningar Företagets vision och mission Företagets strategiska mål Underhållets strategiska mål Strategiska mätetal för underhållet Gap-analys S.W.O.T. Strategisk utvecklingsplan Produktionens strategiska mål Underhållsstrategi Strategiska faktorer MTO Förankrad strategi

9 Formulering av underhållsstrategier
Harmonierande målsättningar Mission Vision Mål Mål som inverkar på underhållet Tillförlitlighet Mätetal som inverkar på underhållet Mål som inverkar på produktionen Yttre effektivitet Mål som relaterar till ledningen Inre effektivitet Mått på yttre effektivitet Mått på inre effektivitet UNDERHÅLL PRODUKTION LEDNING

10 Formulering av underhållsstrategier
Strategiska faktorer MTO Company vision and mission Company’s strategic goals Strategic goals of maintenance Strategic performance indicators Gap-analys S.W.O.T. Strategic development plan Strategic goals of production Maintenance strategy Harmonierande målsättningar Förankrad strategi

11 Formulering av underhållsstrategier
Strategiska faktorer MTO Teknik Människa Organisation Kompetens Arbetstider Personalstyrka Sourcing UH-teknologier Informationssystem Materiella resurser UH-policies UH-koncept Reservdelshantering Kommunikation Ekonomiska faktorer Specialister Kultur

12 Formulering av underhållsstrategier
GAP – SWOT – Action plan Teknik Människa Organisation Kompetens Arbetstider Arbetsstyrka UH-organisation Sourcing UH-teknologi Informationssystem Materiella resurser UH-policies UH-koncept Reservdelshantering UH-relaterade nyckeltal Kommunikation Financial considerations Specialister O Action plan Xxxxx Yyyyy Zzzzz S T W KPI Bör-läge Är-läge Δ

13 Formulering av underhållsstrategier
Förankrad strategi Company vision and mission Company’s strategic goals Strategic goals of maintenance Strategic performance indicators Overall Gap-analysis S.W.O.T. Strategisk utvecklingsplan Strategic goals of production Underhållsstrategi Harmonierande målsättningar Strategiska faktorer MTO

14 Formulering av underhållsstrategier
Godkänt strategidokument Strategiskt resonemang: Företagets övergripande strategiska målsättningar Produktionens strategiska målsättningar Underhållets strategiska målsättningar Strategiska nyckeltal för underhållet Definition Nuläge Strategisk målsättning Målsättning för kommande år Action plan Människa Teknik Organisation

15 Formulering av underhållsstrategier
Modellen utvecklades med och testades av tre företag i tillverkningsindustrin.

16 Elektromekaniska industrikomponenter
Företag A Elektromekaniska industrikomponenter 400 anställda Formsprutning av plastkomponenter Automatiserad montering Outsourcat underhåll, 4 tekniker. Vaga strategiska målsättningar Inga definierade mål för nyckeltalen Ambition att skapa strategiskt partnerskap med UH-leverantören

17 Företag A Strategiska nyckeltal:
Övergripande målsättningar Produktionens målsättningar Underhållets målsättningar Tillgång till material Tillgänglighet Teknisk tillgänglighet Tillförlitlighet mot kund Stabilitet Teknisk kapacitet Ökad lönsamhet Kapacitet Produktivitet Strategiska nyckeltal: Tidsfördelning mellan AU/FU/Förbättringsarbete OEE Teknisk tillgänglighet

18 Företag A Viktigaste åtgärder: Kompetensutveckling av UH-tekniker
Reservdelsstrategi Starta OEE-mätning som bas för förbättringsarbete Involvera UH-leverantören i TPM-arbetet

19 Företag A Uppnådda resultat
Tidsfördelning: AU/FU/Förbättring något förbättrat OEE och Teknisk tillgänglighet mäts ej Dock har samarbetet med UH-leverantören avsevärt förbättrats och förhandlingar om nytt kontrakt pågår.

20 Företag A Uppnådda resultat

21 Legotillverkare mekaniska komponenter
Företag B Legotillverkare mekaniska komponenter 175 anställda (2008) Skärande bearbetning 5 egna tekniker, samt diverse inhyrd personal Ingen UH-strategi Inga nyckeltal Ambition skapa en modern UH-organisation för att säkerställa hög tillförlitlighet i maskinparken

22 Företag B Strategiska nyckeltal:
Övergripande målsättningar Produktionens målsättningar Underhållets målsättningar Innovativa affärslösningar Agila produktionsprocesser Maximera teknisk tillgänglighet Snabbt omställbara processer Konkurrenskraftig produktion Optimerat FU Global konkurrenskraft Minimera köp av externt UH Strategiska nyckeltal: Teknisk otillgänglighet (UH-beroende Down-time) Tidsfördelning mellan AU/FU Köpt UH-tid

23 Företag B Viktigaste åtgärder: Starta upp Operatörsdrivet UH
Strukturerat förbättringsarbete Förbättrad FU-planering Kompetensutveckling av UH och Operatörer Planera FU i Produktionsplaneringssystemet Ny reservdelsstrategi

24 Teknisk otillgänglighet
Företag B Uppnådda resultat KPI Jan 2009 Mars 2011 Mål Teknisk otillgänglighet 6% 2.8% 3% FU/AU 20/80 65/35 80/20

25 Mekaniska fordonskomponenter
Företag C Mekaniska fordonskomponenter 1200 anställda (2008) Skärande bearbetning 50 tekniker och ingenjörer inom UH-organisationen. Föråldrad UH-strategi För många nyckeltal varav flertalet saknar betydelse Ambition att anpassa underhållet till Lean produktion

26 Företag C Strategiska nyckeltal: Antal oplanerade stopp
Övergripande målsättningar Produktionens målsättningar Underhållets målsättningar Högsta produktkvalitet Låga kassationer Reducera antalet oplanerade stopp Hög leveransprecision Låg CoPQ Reducera Down-time Ökat/förbättrat FU Hög materialomsättning Strategiska nyckeltal: Antal oplanerade stopp Maximal Down-time för enskilt stopp Tidfördelning mellan FU/AU

27 Företag C Viktigaste åtgärder:
Organisera UH-tekniker i FU- respektive AU-avdelning Starta grupp för Tillståndsövervakning Introducera orderdesk Planera FU i Produktionsplaneringssystemet Arbeta med RCA

28 Oplanerade stopp/månad
Företag C Uppnådda resultat KPI Jan 2009 Mars 2011 Mål Oplanerade stopp/månad 680 310 60 FU/AU 23/77 58/42 80/20

29 Övriga resultat Drivkrafter och hinder vid strategisk UH-utveckling
Cost of Poor Maintenance

30 Implementering av UH-strategier
Drivkrafter och hinder: Faktor Företag A Företag B Företag C 1. Visioner och målsättningar DF 2. Ledarskap Ob/DF 3. Implementeringsplan Ob 4. Resurstilldelning 5. Utbildning 6. Kommunikation 7. Kultur 8. Outsourcat underhåll* (Affärsmässigt förhållande) N/A 9. Ny affärsstrategi* 10. Nytt produktionskoncept* 11. Brist på medvetenhet*

31 Cost of Poor Maintenance
Konceptet baseras på Processmodellen från området Cost of Poor Quality och delar in kostnader i: Cost of conformance De underhållskostnader som bidrar till produktionssystemets tillförlitlighet. Cost of non-conformance De underhållskostnader som inte bidrar till produktionssystemets tillförlitlighet.

32 Cost of Poor Maintenance
Kategorisering av UH-aktiviteter Oundvikligt AU: Avhjälpande underhåll på grund av: Slumpvisa fel utan mätbar tillståndsförändring. Fel som inte är ekonomiskt försvarbart att förebygga. Försvarbart förebyggande underhåll: FU nödvändigt för att upprätthålla önskad tillförlitlighet. Förbättringar avsedda att öka funktionssäkerheten och eller underhållsmässigheten Icke acceptabelt AU: Brist på förebyggande underhåll Dåligt utfört förebyggande underhåll Dålig funktionssäkerhet Undermåligt förebyggande underhåll: Onödigt förebyggande underhåll Undermåligt utfört förebyggande underhåll Planenligt Icke planenligt Förebyggande Underhåll Avhjälpande Underhåll Salonen och Deleryd, 2011 Vidare utveckling av konceptet planeras

33 Strategisk UH-utveckling
1. Utvärdering 2. Strategiformulering Definiera KPIer Härled de strategiska målen Dokumentera strategin Få den godkänd av LG Övergripande affärsstrategi Produktionsstrategi 4. Kontroll 3. Implementering Visa engagemang Följ upp KPIer Använd inte för många KPIer Kommunicera Utnyttja systemstöd Visualisera vinster Sälj till alla berörda

34 Tack!


Ladda ner ppt "Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin"

Liknande presentationer


Google-annonser