Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning 1."— Presentationens avskrift:

1 Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning 1

2 Uppdrag från regeringen •2007 – 2009 Utveckla nationellt system för öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre •2010 – 2014 Intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänsten m.m. •2011 Plan för att stödja införande av systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation med nationellt fackspråk inom äldreomsorgen •2013-2014 Stödja införandet av Äldres behov i centrum

3 Vad •Nationellt modell •Beskriva behov i livsföringen •Beslutade insatser •Utförda insatser •Genomföra försöksverksamhet •Utveckla nationell statistik med uppgifter om äldres behov i livsföringen

4 4 Nationell strategi för eHälsa Nationellt fackspråk för vård och omsorg Nationell informationsstruktur ”Individbaserad patient- och brukarinformation görs mer entydig, uppföljningsbar och tillgänglig”

5 Evidensbaserad praktik, EBP •EBP baserad på systematiskt lärande och uppföljning av resultat och arbetssätt, kräver bland annat enhetlig och strukturerad dokumentation •Gemensamma termer och begrepp är nödvändiga för uppföljning av resultat och t.ex. öppna jämförelser

6 Individens process i vård & omsorg Information skapas, information används Individrelaterad information Struktur (sortering) Fackspråk Entydig innebörd Enhetlig benämning

7 Hälsa är ”ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada” WHO 1948

8 Socialt välbefinnande inbegriper att faktorer som boende, arbetsliv, ekonomiska möjligheter och socialt nätverk har betydelse för att minska ohälsa.

9 Behövs ett gemensamt språk?

10 Morgonomsorg Hjälp med att ta sig ur sängen Att få frukosten lagad Att bli tvättad på hela kroppen Att bli påklädd Att få stöd i att laga frukost Att få stöd i att klä på sig Insatsen sker på morgonen

11 WHO klassifikationer ICF (WHO 2003)

12 ICF – klassifikationssystem •Ökade krav på information om hur människor fungerar i vardagen •Grund för att förstå och studera hälsa •Skapa ett gemensamt språk •Förbättra kommunikation •Mäta, klassificera och jämföra data 12

13 ICF •Människors lika värde och allas rätt till värdigt liv •Människan en produkt av samspelet mellan människa och miljö •Kombination av sociala och medicinska modeller •Aktivitet och delaktighet är det nödvändiga kittet för att binda ihop medicinska och sociala förklaringsmodeller 13

14 Hälsotillstånd OmgivningsfaktorerPersonliga faktorer Kroppsfunktion & struktur Aktivitet Delaktighet ICF – modell ICF – modell

15 Aktivitet/Delaktighet d7 Mellanmänsk liga interaktioner och relationer d6 Hemliv d5 Personlig vård d4 Förflyttning d3 Kommuni kation d2 Allmänna uppgifter och krav d1 Lärande och att tillämpa kunskap SKAFFA FÖRNÖDENHETER HUSÅLLSGÖRO MÅL ATT TA HAND OM HUSHÅLLSFÖREMÅL & BISTÅ ANDRA KAPITEL/DOMÄNER d649 Övrigt d640 Hushållsarbete d630 Att bereda måltider BLOCK d6409 Ospecificerat d6408 Annat specificerat d6405 Avlägsna avfall d6404 Förvara förnödenheter d6403 Använda hushållsappar ater d6402 Städa bostaden d6401 Städa köks utrymmen & köksredskap d6400 Tvätta & torka kläder KOMPONENT KATEGORIER / nivåer d8 Viktiga livsområd en d9 Samhälls- gemenskap, socialt, med- borgerligt liv Bädda sängen Putsa fönster Rengöra golv Damma

16 Förflyttning Att gå 50 m Att gå 50 m Att ta sig i och ur säng Att förflytta sig utomhus Att förflytta sig inomhus Att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att förflytta sig från en plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda olika former av transportmedel Att mena och mäta samma sak

17 Livsföring i övrigt?

18 Hälsotillstånd OmgivningsfaktorerPersonliga faktorer Kroppsfunktion & struktur Aktivitet Delaktighet ICF – modell ICF – modell

19 Aktivitet och delaktighet •Lärande och att tillämpa kunskap •Allmänna uppgifter och krav •Kommunikation •Förflyttning •Personlig vård •Hemliv •Mellanmänskliga interaktioner och relationer •Viktiga livsområden •Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 19

20 Kroppsfunktioner och strukturer KapKroppsfunktionerKroppsstrukturer 1Psykiska funktionerStrukturer i nervsystemet 2Sinnesfunktioner och smärtaÖgat, örat och därmed relaterade strukturer 3Röst- och talfunktionerStrukturer involverade i röst och tal 4Hjärta-, kärl-, blodbildnings-, immunsystemets- och andningsfunktioner Strukturer i hjärt-, kärlsystemet och immunologiska systemet och andningssystemet 5Matsmältnings-, ämnesomsättnings- och endokrina funktioner Strukturer som sammanhänger med matsmältnings- och ämnesomsättningssystemet och endokrina systemet 6Funktioner i köns- o urinorganen och reproduktiva funktioner Strukturer som sammanhänger med köns- och urinorganens system 7Neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner Strukturer som sammanhänger med rörelser 8Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer Huden och därmed sammanhängande strukturer

21 Omgivningsfaktorer •Produkter och teknik •Naturmiljö och mänskligt skapande miljöförändringar •Personligt stöd och personliga relationer •Attityder •Service, tjänster, system och policies

22 Personliga faktorer •Individuella grunden till en persons liv och leverne •T.ex. personliga egenskaper, kön, ålder, livsstil, vanor, uppfostran, copingstrategier, social bakgrund, utbildning, yrke, tidigare erfarenheter, individuella psykologiska tillgångar och egenskaper

23 Bedömningsfaktorer Generisk skala för bedömning av kategorier i ICF 0–4 % ingen 5–24 % lätt 25–49 % måttlig 50–95 % svår 96–100 % total • xxx.0: inget problem (inget, frånvarande...) 0–4 % • xxx.1: lätt problem (litet, lågt...) 5–24 % • xxx.2: måttligt problem (medel, ganska stort...) 25–49 % • xxx.3: svårt problem (gravt, stort …) 50–95 % • xxx.4: totalt problem (fullständigt …) 96–100 % • xxx.8: ej specificerat • xxx.9: ej tillämpbart

24 • Arbetssätt • Språk • Dokumentation

25 Individens BEHOV i centrum Individens BEHOV i centrum • Fokus på behov, inte på utbudet av insatser • Den äldres egen uppfattning tydliggörs – inflytande • Utgå från det ansökan avser – informerande samtal

26 Individens BEHOV i centrum •I utredningssamtalet ta med det som är viktigt och betydelsefullt för den äldre •Tydlighet och insyn – transparens •Ökad delaktighet

27 Systematiskt arbetssätt • Grundläggande värden i SoL • Beskrivning av processen – rätt från början • Strukturerad dokumentation – enhetliga, entydiga och jämförbara begrepp, termer och klassifikationer

28 Systematiskt arbetssätt •Individuppföljning avseende resultat, mål och kvalitet •Omfattar hela processen, dvs både handläggare och utförare •Evidensbaserad praktik

29 Hantera ansökan Inhämta fakta Bedöma behov Besluta PlaneraGenomföra Följa upp resultat

30 Hantera ansökan Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Inhämta fakta Den enskildes uppfattning Uppgifter – andra - handläggare Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Besluta Slutligt beslut Planera Planerade insatser Genomföra Genomförda/ ej genomförda insatser Följa upp resultat Se inhämta fakta Bedömt funktions- tillstånd Måluppfyllelse Den enskildes uppfattning om kvalitet

31 Den enskildes ursprungliga frågeställning Den enskildes förtydligad frågeställning UrsprungligFörtydligad Lärande och att tillämpa kunskap Allmänna uppgifter och krav Kommunikation Förflyttning Personlig vård Hemliv Mellanmänskliga interaktioner och relationer Viktiga livsområden Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv Känsla av trygghet Personligt stöd …. Anna uppger att hon har svårt att klä sig och behöver hjälp Anna uppger att hon behöver hjälp för att klä sig och även hjälp att handla mat Hantera ansökan Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning

32 Inhämta fakta Den enskildes uppfattning Uppgifter - andra - handläggare Aktivitet/ delaktighet och relaterade faktorer Aktivitet/ delaktighet och relaterade faktorer Aktivitet och delaktighet; nio livsområden + Känsla av trygghet (kroppsfunktion) + Stöd från person som vårdar eller stödjer den enskilde (omgivningsfaktor) Relaterade faktorer; omgivningsfaktorer, personliga faktorer, kroppsfunktioner och strukturer

33 Bedömt tillstånd Mål Aktivitet/delaktighet Personlig vård Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt Att klä sig Att klä på sig Att klä av sig Att sätta på sig fotbeklädnad Att ta av sig fotbeklädnad Att välja lämplig klädsel Kommentar Anna har stora svårt att ta på sig trosor, byxor, strumpor och skor framförallt på höger sida. Målet är att Anna ska kunna klä på sig och ta på sig strumpor och skor själv, dock med lite kvarstående begränsning inom 3 månader. Hon ska även bibehålla sin förmåga att klä av sig och ta av sig strumpor och skor. Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser

34 Metod för bedömning •Bedöma det aktuella hälsotillståndet •Bestämma det avsedda hälsotillståndet (målet) •Besluta om nödvändiga åtgärder (behov av åtgärder) för att eliminera eller minska gapet mellan individens aktuella och avsedda hälsotillstånd •Besluta om nödvändiga resurser http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9682/2006-124-9_20061249.pd f

35 Kommentar Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser

36 möjliggöra kvarboende i ordinärt boende leva och bo självständigt under trygga förhållande ha gemenskap med andra ha en aktiv och meningsfull tillvaro stöd till person som vårdar eller stödjer närstående Övergripande mål för beslutade insatser Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser

37 Besluta Slutligt beslut Planera Planerade insatser Genomföra Genomförda/ ej genomförda insatser

38 Bedömt tillstånd Mål Aktivitet/delaktighet Personlig vård Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt Att klä sig Att klä på sig Att klä av sig Att sätta på sig fotbeklädnad Att ta av sig fotbeklädnad Att välja lämplig klädsel Kommentar Anna har stora svårt att ta på sig trosor, byxor, strumpor och skor framförallt på höger sida. Målet är att Anna ska kunna klä på sig och ta på sig strumpor och skor själv, dock med lite kvarstående begränsning inom 3 månader. Hon ska även bibehålla sin förmåga att klä av sig och ta av sig strumpor och skor. Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser

39 Resultat - Bedömt tillstånd Måluppfyllelse Aktivitet/delaktighet Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuell Ja Nej Delvis Personlig vård Att klä sig Att klä på sig Att klä av sig Att sätta på sig fotbeklädnad Att ta av sig fotbeklädnad Att välja lämplig klädsel Kommentar Anna har fortfarande lite kvarstående begränsning i att få över byxorna och ta på strumporna. g Följa upp resultat Se inhämta fakta Resultatet - bedömt funktionstillstånd Mål uppfyllelse Den enskildes uppfattning om kvalitet

40 •Bemötande •Inflytande •Trygghet •Hjälpens omfattning och utförande •Mat, samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv – när det är aktuellt med insatser Följa upp resultat Se inhämta fakta Resultatet - bedömt funktionstillstånd Mål uppfyllelse Den enskildes uppfattning om kvalitet

41

42 Hantera ansökan Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Inhämta fakta Den enskildes uppfattning Uppgifter – andra - handläggare Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Besluta Slutligt beslut Planera Planerade insatser Genomföra Genomförda/ ej genomförda insatser Följa upp resultat Se inhämta fakta Bedömt funktions- tillstånd Måluppfyllelse Den enskildes uppfattning om kvalitet

43 Avgränsning 2013 •Enbart beskrivning av behov •För närvarande saknas klassifikation för socialtjänstens insatser – utveckling pågår

44 Processledar- utbildning

45 Äldres behov i centrum •Nationellt stöd för att etablera ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av behov utifrån ICF •Utbildningssatsning 2013 och 2014 •Vägledande material

46 Socialstyrelsens målsättning Att det 2015 finns: •Utbildade processledare i 3 av 5 kommuner •Arbetssättet infört i hälften av kommunerna •Förutsättningar att samla in lokal och nationell statistik för uppföljning, utvärdering

47 Fokus i utbildningen •Handläggarnas utredning och uppföljning •Individens behov av stöd i det dagliga livet oavsett boendeform •Underlag till utförarna för fortsatt planering av genomförandet av beslutade insatser

48 Utbildningen Utbildningen omfattar inte: •Anpassning till it-system •Insatser

49 Anmälan •www.socialstyrelsen.se/aldre •aldres-behov-i-centrum@socialstyrelsen.se

50 BAS = Behov Av Stöd •Instrument med nationellt fackspråk •Frågeformulär – fasta svarsalternativ •Används av biståndshandläggare •För utredningar om äldreomsorg

51 Hantera ansökan Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Inhämta fakta Den enskildes uppfattning Uppgifter – andra - handläggare Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Besluta Slutligt beslut Planera Planerade insatser Genomföra Genomförda/ ej genomförda insatser Följa upp resultat Se inhämta fakta Bedömt funktions- tillstånd Måluppfyllelse Den enskildes uppfattning om kvalitet

52 Formuläret ger.. •mått på äldres beskrivning av sina svårigheter och behov av stöd/hjälp •beslutsunderlag för handläggare ger inte... •uppgifter om all relevant information i utredningen •ett gränsvärde för när hjälp ska ges

53 Officiell statistik •Produceras av myndigheter •Regleras enligt Lag (2001:99) och Förordning (2001:100) om den officiella statistiken •Särskilda kvalitetskrav •Ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning •Finns både som mängd- och individbaserad statistik 53

54 Äldres hälsotillstånd och behov Äldres hälsotillstånd och behov Utredning av nya individbaserade statistikuppgifter från •äldreomsorg (socialtjänst) •kommunal hälso- och sjukvård

55 Hantera ansökan Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Inhämta fakta Den enskildes uppfattning Uppgifter – andra - handläggare Aktivitet/ delaktighet Relaterade faktorer Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripan de mål med insatser Besluta Slutligt beslut Planera Planerade insatser Genomföra Genomförda/ ej genomförda insatser Följa upp resultat Se inhämta fakta Bedömt funktions- tillstånd Måluppfyllelse Den enskildes uppfattning om kvalitet (Ljusa pilar = förslag på strukturerad dokumentation saknas f.n.) Modell för systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation inom äldreomsorgen (Ljusa pilar = förslag på strukturerad dokumentation saknas f.n.) Ingår i nuvarande statistik om äldreomsorgen Vilka uppgifter om hälsotillstånd och behov kan tillföras i statistiken? ICF

56 •Användning av ICF i ”kommunal hälso- och sjukvård” •Utveckling av nationell informationsstruktur för vård och omsorg Mera …….

57 Stärka ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt inom äldreomsorgen och att strukturerat dokumentera behov utifrån ICF

58 Välkomna med i ett spännande utvecklingsarbete! aldres-behov-i-centrum@socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning 1."

Liknande presentationer


Google-annonser