Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad

2 Program Grundläggande regler Olika sätt att få skattereduktion
Detta gäller fram till 30 juni Detta gäller från 1 juli Skattereduktion - småhus Skattereduktion - bostadsrätter Övrigt Kan alla nyttja skattereduktion med kr?

3 Grundläggande regler

4 Reglerna gäller permanent
Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för husarbete. (Hushållsarbete + ROT = husarbete) Reglerna gäller permanent

5 Hur stor är reduktionen?
Max kr på ett underlag på kr Endast arbetskostnader inklusive moms

6 ROT är personligt Du måste: fyllt 18 år vid årets utgång
äga bostaden (boendet) fakturan ska vara ställd till dig (makar - se nästa bild) ha ditt hushåll där (ok med fritidshus om du själv använder det) ha underhållsansvar för boendet Detta innebär att om det är tre personer som äger och bor i huset, så har alla tre rätt att få skattereduktion med kr 6

7 Samma regler gäller för sambos
Vad gäller för makar För att få reduktion måste båda äga bostaden Däremot spelar det ingen roll vem som betalar Makarna kan fritt välja hur de fördelar sitt reduktionen mellan sig Frun kan ta 60% och mannen 40% av arbetskostnaden Från 1 juli måste makarna redan vid fakturastadiet bestämt sig om fördelningen av reduktionen. Om makarna är överens kan de omfördela vid begäran om slutlig skattereduktion Fördelning av reduktion mellan makar När det gäller makar som sammanlever har vi accepterat valfri fördelning av reduktionen oavsett vilken make som angetts på fakturan eller som betalat beloppet. Det finns ingen anledning att se det på annat sätt vid ROT-tjänsterna. Det som tillkommer där är att endast den eller de makar som äger fastigheten kan få reduktion. Efter den 1/7 måste man dock redan på fakturastadiet var klar över fördelningen eftersom utföraren vid begäran om återbetalning av Skatteverket ska ange ett personnummer som ska tillgodoräknas reduktionen. Fördelningen av reduktionen kan göras hur sökande vill. Det har ingen betydelse hur stor andel i fastigheten man äger. Gäller det två makar accepterar vi att makarna betalat kostnaderna tillsammans. Men om de två delägarna ej är makar gäller det att man bara får skattereduktion för det man betalat. De sökande bör alltså titta över fördelningen redan innan faktura- och betalningstillfället. Fördelning av skattereduktion inom hushållet Regeringens bedömning: Det finns inte något behov av att föreslå några särskilda regler rörande fördelning av skattereduktionen inom ett hushåll. Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans har berört frågan. Skälen för regeringens bedömning: Av gällande regler framgår att skattereduktion tillgodoräknas personer som har haft utgifter för hushållsarbete eller fått förmån av hushållsarbete. Det framgår inte hur man ska behandla situationer när fakturan är utställd på en person, medan betalning har gjorts av en annan person, t.ex. om en av makarna i ett hus-håll har fått fakturan, medan betalning har gjorts av den andra maken. Enlig Skatteverket hanteras detta på så sätt att om två personer i samma hushåll gemensamt haft utgifter för hushållsarbeten kan en gemensam ansökan lämnas. I ansökningsblanketten kan sedan en fördelning göras av underlag och skattereduktion mellan de sökande. Ansökningsblan-ketten ska undertecknas av bägge sökande. En sådan ordning synes vara rimlig i de situationer då makarna bor tillsammans. Samma ordning bör också kunna godtas i ett samboförhållande. Det avgörande är att parterna är överens om fördelningen av skattereduktionen. I det nu föreslagna systemet med preliminär skattereduktion kommer underlaget för preliminär skattereduktion att styras av vilket personnummer som köparen har lämnat till utföraren. I vissa fall kan det upkomma situationer där underlaget för en person i hushållet överstiger det högsta underlaget ( kronor), medan den andra personen i hushållet har ett underlag som är lägre än kronor. Om personerna tillhör samma hushåll och de gemensamt har låtit utföra hushållsarbeten, bör parterna fritt kunna disponera och fördela det totala underlaget mellan sig i samband med begäran om slutlig skattereduktion. Skulle parterna i ett hushåll inte vara överens om fördelningen av underlaget bör detta fastställas med utgångspunkt från vem som har betalat för arbetet. I ett sådant fall kan de uppgifter som har lämnats till Skatteverket i samband med utförarens begäran om utbetalning ge viss vägledning. Detta belopp har då också tillgodoräknats uppgiven köpare som preliminär skattereduktion. Genom att slutlig skattereduktion tillgodoräknas samma person som tidigare har fått preliminär skattereduk-tion, minskas risken för att denna person får kvarstående skatt Samma regler gäller för sambos

8 Går det bra med en faktura eller krävs det två?
Två delägare Går det bra med en faktura eller krävs det två? Det räcker med en faktura om den är skriven till båda. Från och med 1 juli måste delägarna redan vid fakturastadiet bestämt sig om fördelningen av avdragsutrymmet. Detta för att utföraren ska ange personnummer på kunden vid begäran om återbetalning från Skatteverket. Från HUS-arbetsgruppen Fråga Om det är två personer som äger en fastighet, ska de då få varsin faktura eller räcker det om fakturan är skriven till dem bägge och att de sedan begär om ROT-avdrag för ½ arbetskostnaden var (om arbetskostnaden inte uppgår till mer än avdragsrätten)? Finns det någon mall eller uppgifter om hur en faktura ska se ut? Svar Det räcker med en faktura för arbete som utförs när två personer äger en fastighet.   Faktura eller kontantkvitto ska innehålla uppgifter om namn, adress, person- eller organisationsnummer på den som utfört arbetet, samt uppgift om F-skattsedel. Fakturan/kontantkvittot ska tala om vilket/vilka arbeten som utförts, samt fördelningen av kostnaden på arbete, material, maskinhyra och resor. Underlag som inte är uppdelade på arbetskostnader, resor, maskinhyra och material, kommer inte att godkännas utan utredning. Efter 1 juli Det krävs inte separata fakturor för varje delägare till fastigheten men man måste redan på fakturastadiet vara klar över fördelningen av avdragsutrymmet. Detta beror på att utföraren (den som gjort jobbet) vid begäran om återbetalning från Skatteverket ska ange personnummer på de som ska tillgodoföras reduktionen och även då uppge hur stor del av återbetalningen som ska tillgodoföras respektive delägare som preliminär skattereduktion. Respektive delägare kan bara få skattereduktion för den del han själv betalat.  Ändra fördelning Jag återkommer i frågan om man i efterhand i samband med begäran om slutlig skattereduktion kan ändra fördelningen och hur det i så fall ska gå till. Frågan diskuteras för närvarande. BEVAKA SVAR I ARBETSGRUPPEN!!! 8

9 För vilka boenden kan jag få avdrag för?
Småhus Småhus på ofri grund Småhus som inte åsatts något värde vid fastighetstaxeringen Bostadsrätter Ägarlägenheter   (hus som är inrättat för en eller två familjer) (Inre arbete – mer senare) NÄRINGSBOSTAD En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Du kan inte få skattereduktion om du bor i hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller arrenderar en bostad

10 Bostad i utlandet Är du obegränsat (begränsat i vissa fall) skattskyldig i Sverige får du även skattereduktion för "ROT-tjänster" som utförts i bostad inom EU/EES-området (EU-länder + Norge, Island och Liechtenstein).   BOSTAD I UTLANDET Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster inklusive "ROT-tjänster" som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Överkurs  I vissa fall kan även begränsat skattskyldiga få ROT-avdrag. Se 67 kap. 9 §. Under förutsättning att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda

11 Föräldrars hushåll OK med skattereduktion för ROT om: du äger boendet
dina föräldrar har sitt hushåll där Du äger huset som dina föräldrar bor i Det är du som ägare som söker skattereduktion för ROT

12 Delvis uthyrning av bostad
Om du äger ett småhus som är inrättat för två familjer. Får du skattereduktion för alla arbeten du gör för hela bostaden? Du får reduktion för ROT på den delen där du själv eller dina föräldrar bor i. Du får även reduktion för reparation/underhåll av bostadens hela fasad och tak etc. Ingen reduktion för arbete i bostaden som du hyr ut. Ej reduktion för ROT Här hyr du ut Här bor du Delvis uthyrning av bostad - gräns för det egna hushållet Småhus inrättat för två familjer där ena bostaden/lägenheten hyrs ut till utomstående. Skattereduktion medges endast för arbeten avseende det egna hushållet eller förälders hushåll. SKV uppfattning är att fastighetsägaren får skattereduktion för arbetskostnader avsseende sitt eget boende/den egna lägenheten samt för arbetskostnaden avseende arbeten som görs på fastighetens hela fasad likväl som för arbeten på hela husets tak. Skattereduktion för ägaren även för arbeten inom tomtgränsen under förutsättning att det är s.k. godkända rot-arbeten. Tapetserar hela småhuset Ägaren av fastigheten kan endast få skattereduktion för tapetsering av den egna bostaden. Hyresgästen kan inte få skattereduktion för tapetsering av sin lägenhet även om han stått för kostnaden eftersom det är ett s.k. rotarbete. Skattereduktion för rot-arbeten gäller endast för ägare av småhus och bostadsrätt.    Ommålning av fasad Ägaren av fastigheten får skattereduktion för ommålning av husets hela fasad. Städning av hela huset Om en städfirma städar hela huset kan ägaren av fastigheten endast få avdrag för städning av den egna bostaden. Hyresgästen kan få avdrag för städning i sin hyrda lägenhet under förutsättning att han också betalat städningen. Uthyrning av enstaka rum i villa, i bostadsrättslägenhet Oasvsett om uthyrning avser hel lägenhet eller bara enstaka rum i min bostad är inte det uthyrda rummet hänförligt till mitt hushåll. Hyresgästen kan alltså få avdrag för t.ex flyttstädning och fönstertorkning avseende det hyrda rummet. Under tiden rummet är uthyrt kan inte fastighetsägaren få skattereduktion för rotarbeten som görs i det uhyrda rummet då arbetena ska avse det egna hushållet. Inger

13 Två bostadshus på samma fastighet
Samma gäller för de fall du äger två bostäder på samma fastighet och bor i ena och hyr ut den andra. Ej reduktion för ROT Delvis uthyrning av bostad - gräns för det egna hushållet Småhus inrättat för två familjer där ena bostaden/lägenheten hyrs ut till utomstående. Skattereduktion medges endast för arbeten avseende det egna hushållet eller förälders hushåll. SKV uppfattning är att fastighetsägaren får skattereduktion för arbetskostnader avsseende sitt eget boende/den egna lägenheten samt för arbetskostnaden avseende arbeten som görs på fastighetens hela fasad likväl som för arbeten på hela husets tak. Skattereduktion för ägaren även för arbeten inom tomtgränsen under förutsättning att det är s.k. godkända rot-arbeten. Tapetserar hela småhuset Ägaren av fastigheten kan endast få skattereduktion för tapetsering av den egna bostaden. Hyresgästen kan inte få skattereduktion för tapetsering av sin lägenhet även om han stått för kostnaden eftersom det är ett s.k. rotarbete. Skattereduktion för rot-arbeten gäller endast för ägare av småhus och bostadsrätt.    Ommålning av fasad Ägaren av fastigheten får skattereduktion för ommålning av husets hela fasad. Städning av hela huset Om en städfirma städar hela huset kan ägaren av fastigheten endast få avdrag för städning av den egna bostaden. Hyresgästen kan få avdrag för städning i sin hyrda lägenhet under förutsättning att han också betalat städningen. Uthyrning av enstaka rum i villa, i bostadsrättslägenhet Oasvsett om uthyrning avser hel lägenhet eller bara enstaka rum i min bostad är inte det uthyrda rummet hänförligt till mitt hushåll. Hyresgästen kan alltså få avdrag för t.ex flyttstädning och fönstertorkning avseende det hyrda rummet. Under tiden rummet är uthyrt kan inte fastighetsägaren få skattereduktion för rotarbeten som görs i det uhyrda rummet då arbetena ska avse det egna hushållet. Inger Detta huset bor du i Detta huset hyr du ut

14 Olika sätt att få skattereduktion

15 Kort om fyra ”modeller” att få skattereduktion för ROT
”Traditionella modellen” där privatpersonen själv lämnar ansökan om skattereduktion. Förmånsmodellen där privatpersonen får skattereduktion i och med att företaget som ger ut förmånen inte behöver göra något skatteavdrag Forts.

16 Kort om fyra ”modeller” att få skattereduktion för ROT
3. Fakturamodellen där privatpersonen får skattereduktion direkt från utföraren (ex. snickaren) i och med att privatpersonen bara behöver betala halva arbetskostnaden plus moms till utföraren. 4. A-skattmodellen där en privatperson anlitar en annan privatperson med A-skatt och får skattereduktion på arbetsgivaravgifterna.

17 Schematisk översikt ”modellerna”
Förmånsmodellen (fr.o.m. 8 dec 2008) ”Traditionella modellen” 8 dec 2008 till 30 juni 2009 8 Dec 2008 1 juli 2009 2010 Fakturamodellen (fr.o.m. 1 juli 2009) A-skattemodellen (fr.o.m. 1 juli 2009)

18 kr totalt Oavsett hur du begär skattereduktion (vilken ”modell”) är din totala skattereduktionen för husarbeten kr

19 Detta gäller fram till 30 juni

20 Traditionella modellen
arbetskostnaden måste uppgå till minst kr/år den som utför tjänsten måste inneha F-skattsedel inget reduktion för ROT-arbeten som görs av eget eller närståendes företag Skattereduktionens storlek Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms), men högst 50 000 kronor per år (för år 2007 gällde maxbeloppet 25 000 kronor). Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor (inkl. moms) för att du ska kunna få skattereduktion.   Du kan alltså få tillbaka 50 % av arbetskostnaden för hushållsarbetet, men högst 50 000 kronor per år. Det innebär att du inte kan få skattereduktion för arbetskostnader som överstiger 100 000 kronor per person och år. För år 2007 var maxbeloppet 25 000 kronor och högsta underlaget (arbetskostnaden) var 50 000 kronor. Tänk på att skattereduktionen beräknas för det hushållsarbete du köpt och det hushållsarbete du fått som förmån. Den maximala skattereduktionen är 50 000 kr för båda tillsammans.  

21 Lämna in ansökan direkt – dock senast
2008 2009 2010 8 Dec 1 juli 1 Feb 3 maj Ansökningsblanketten för skattereduktion för ROT-arbeten kommer i slutet av maj 2009 1 februari  uppgiften blir förtryckt på din inkomstdeklaration+ möjlighet att få pengar till midsommar om du e-deklarerar 3 maj eller nstånd  Du får pengarna tillbaka under hösten ”Traditionella modellen” där privatpersonen ansöker om ROT själv på egen blankett

22 Vad gäller för arbeten utförda före och efter 8 dec 2008?
För att få skattereduktion måste arbetena vara utförda och betalade efter den 7 december 2008. Även om arbetena påbörjats före 8 dec är det bara utgifter för de faktiska arbeten som utförts efter den 7 december som ger skattereduktion Utdrag ur lagrådsremissen sida 52. Enligt regeringens mening bör skattereduktionen av kontrollskäl kunna ges för utgifter för ROT-arbete som utförts från och med den 8 december 2008, även om arbetet avtalats och även påbörjats tidigare. Det kan nämligen antas att de avtal som ingåtts tidigare skulle omförhandlas för att tidsmässigt anpassas till skattereduktionen. Påbörjade arbeten skulle snabbt kunna avslutas samt upptas på nytt med nya avtal för gällande skattereduktionsperiod. För att undvika ett sådant kringgående bör därför allt ROT-arbete som utförts från och med den 8 december 2008 omfattas. I bestämmelsen om ikraftträdande bör detta anges på så sätt att de nya reglerna gäller ROT-arbete som utförts och betalats efter den 7 december 2008. För den som fått skattepliktig förmån av ROT-arbete bör de nya

23 ”Traditionella modellen”
Faktura till kund före 30 juni FAKTURA ”Traditionella modellen” Jans Måleri Hobbyvägen Gnosjö Fakturanr Fakturaadress 21 Sven Andersson Bäckgatan 345 Mohyttan Fakturadatum Målning av Anderssons bostad i dennes ägda villa Morkullan 4:78 på adress Bäckgatan 345, Mohyttan. Arbetet gjordes Beteckning Antal A-pris Pris exkl. moms Pris Inkl. moms Färg liter kr kr kr Restidersättning tim kr kr kr Resekostnad km ,50 kr kr kr Arbetstid tim kr kr kr Momsunderlag Momsbelopp 25% kr kr Att betala kr Förfallodatum Postgiro Bankgiro Momsreg.nummer Innehar F - skattsedel SE

24 Detta gäller från 1 juli

25

26 Hur vet utföraren att kunden har ”ROT-pengar” kvar?
Kunden kan få fram dagsaktuell information om hur mycket pengar som hon har använt På grund av sekretess kan utföraren själv inte hämta ut uppgifterna från Skatteverket Tryck på att kunden kan använda E-legitimation för att få fram uppgifterna. 26

27 Hur vet utföraren att kunden har ”ROT-pengar” kvar?
Tips för utföraren Utföraren kan skriva in en klausul i offert/anbud/ fakturor med kunden om att utföraren har rätt att kräva betalning för det belopp som utföraren inte får från Skatteverket.

28 Ring 0771 – och få reda på: om din kund finns i fogdens register saldot på skulden till vem skulden är att kunden visserligen har skuld men betalar av enligt ”plan” Du kan ringa anonymt och din kund får dessutom inte reda på att du ringt!

29 Begäran om utbetalning från Skatteverket
Faktura modellen Om arbete och betalning sker efter den 30 juni 2009 Utbetalning först efter att husarbeten har utförts och betalats Senast 31 januari året efter det år då arbetet betalades Möjlighet till elektronisk ansökan till hösten

30 Utbetalning till utföraren
Faktura modellen Utbetalning till utföraren Skyndsam handläggning hos Skatteverket, cirka 10 dagar Maximalt kr per köpare och beskattningsår Utbetalning till det konto som är knutet till skattekontot Beslutet kan överklagas Fråga Vad jag förstått ska utbetalningarna inte gå via skattekontot utan utbetalning ska ske direkt till det bankkonto som finns knutet till skattekontot. Men om en företagare som begär att få utbetalning från Skatteverket har en skatteskuld... betalar vi då ut pengar till företagaren eller tar vi pengarna i anspråk för att täcka skulden? Någon skillnad om företagaren har en skuld hos KFM? Svar Utbetalningen ska göras till ett konto som utföraren har anmält till SKV. SKV gör det ställningstagandet att vi har rätt att kvitta en utbetalning enligt fakturamodellen (lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete) mot skatte- och avgiftsfordran. Detta under förusättning att skatte- och avgiftsfordran är förfallen till betalning och att anstånd inte har beviljats. Av styrsignalen "Kvittning av ersättning enligt ersättningslagen mot skatte- och avgiftsfordning" DokID CLAN-6DRKFM framgår att SKV har kvittningsrätt när det gäller utbetalningar av ersättning enligt ersättningslagen. En analog tillämpning kan göras på utbetalningar enligt fakturamodellen. Vad gäller övriga skulder hos KFM kan vi kvitta mot andra statliga fordringar. Se HL för borgenärsarbete sid. 542.

31 Vad ska begäran innehålla?
Faktura modellen Uppgift om kunden: Personnummer eller samordningsnummer Debiterad ersättning för husarbeten inklusive moms Betalt belopp för arbetet Den dag som betalningen kom utföraren tillhanda Det belopp som utföraren begär från Skatteverket Fastighetsbeteckning/ Bostadsrättens org.nr lägenhetens beteckning Om flera köpare ska uppgifterna specificeras per köpare. Allt framgår av blanketten

32 Begäran om utbetalning från Skatteverket
Faktura modellen

33 Kundperspektiv Kunden: Faktura modellen
får preliminär skattereduktion via fakturan får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till utföraren ska söka slutlig skattereduktion i sin deklaration När kunden fått preliminär skattereduktion om kr ska kunden fortsättningsvis betala hela fakturabeloppet till utföraren.

34 Fakturamodellen 1 000 kronors gränsen försvinner
eget eller närståendes företag kan anlitas (du själv eller närstående får inte utföra arbetet) du får inte skattereduktion för om- & tillbyggnad på hus som är fem år eller yngre (reparation/underhåll är emellertid OK) 2007 Huset kan tas i bruk 2008 Huset taxeras och får värdeår Noll kronor i fastighetsavgift Noll kronor i fastighets- avgift 2013 Huset äldre än fem år. Du kan få reduktion för ROT Halv fastig- hetsavgift Du kan få avdrag för reparation och underhåll men inte avdrag för kostnader för om- och tillbyggnad de fem första åren.

35 Övergångsregler ”Traditionella modellen” gäller
1. Arbete och betalning Arbete Betalning Betalning Arbete 1 juli 2009 Om huset är 5 år eller yngre får du inte räkna med arbets- kostnader (om- & tillbyggnad) som är nedlagda efter den 30 juni. Obs! Arbetet utfört senast 30 juni.

36 Fakturamodellen gäller!
Arbete och betalning 1 juli 2009

37 Fakturamodellen tvingande?
Fakturamodellen är inte tvingande. Men det är det enda sättet för kunden att få skattereduktion om hon väljer att anlita ett företag som utförare. Så indirekt blir fakturamodellen tvingande. Företagaren har alltid rätt avstå att göra ett arbete. Vad jag har förstått så ska man, för ROT-arbeten som utförs 8/ /6-09, ansöka på särskild blankett senast den 3 maj För ROT-arbeten som utförs och betalats 1/7 eller senare får man preliminär skattereduktion genom fakturamodellen och sedan ansöker man om slutlig skattereduktion i inkomstdeklarationen 2010. Därför blir jag konfunderad när jag läser propen 2008/09:77 på sid. 53. Där står det: "Kontrollfrågor - Köparens begäran om slutlig skattereduktion kommer i normalfallet att till belopp överensstämma med den förtryckta preliminära skattereduktionen. Det kommer alltså i normalfallet att vara tillräckligt att godta förtryckt belopp. Rätt till skattereduktion finns under 2009 emellertid också när köparen har betalat hela arbetskostnaden (min kurs.). I sådant fall sker ingen förtryckning utan köparen får själv ange underlaget för skattereduktionen." Vilka situationer tar man sikte på? Menar man ROT-arbeten som betalats och/eller utförts 30/6 och tidigare, eller menar man att det finns en möjlighet att söka slutlig skattereduktion i inkomstdeklarationen om man glömt/missat att få reduktionen via fakturan? Eller menar man något annat? Som det ser ut just nu i övergångsreglerna finns det en möjlighet att yrka skattereduktion i inkomstdeklarationen för perioden 1 juli - 31 december SKV har tagit kontaktat med Finansdepartementet och bett dem ta bort denna möjlighet. Vi vet ännu inte om övergångsbestämmelsen kommer att finnas kvar eller inte. Men säkerhetsventil för 2009

38 Övergångsregler - Säkerhetsventil
Eftersom "fakturamodellen" införs mitt under året (1 juli) ger lagen en möjlighet för kunden att få reduktion för ROT även om en utförare missar att använda fakturamodellen. Detta även om den ”traditionella modellen” inte längre finns. Övergångsregler - Säkerhetsventil Idag, den 13 maj, beslutar Riksdagen om skattereduktion för ROT-arbeten. Sedan tidigare finns beslut om fakturamodellens införande. Den 1 juli 2009 upphör lagen om skattereduktion för hushållsarbete och ersätts med "fakturamodellen" som innebär att kunden får preliminär skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden som avdraget direkt på fakturan. Företagen som utför tjänsten ansöker sedan hos Skatteverket. När förslaget om fakturamodellen arbetades fram fanns det ännu inte någon beslut om att även ROT-arbeten skulle omfattas av skattereduktionen. Det står nu klart att även ROT-arbeten ska omfattas av "fakturamodellen" vilket har lett till en hel del kritik från företagarna som har arbetat för att ansökningsförfarandet ska behållas. Eftersom "fakturamodellen" införs mitt under löpande kalenderår så har man kommit fram till att det finns behov av en övergångslösning i den nya lagen. Övergångslösningen återfinns i p. 3 i övergångsbestämmelserna till 67 kap. IL där det anges att man vid taxeringen 2010 även kan få skattereduktion för utgift för husarbete. Övergångslösningen är en slags "säkerhetsventil" som innebär att den kund som från den 1 juli och fram till årsskiftet i år missar att få skattereduktion med den nya fakturamodellen har möjlighet att ansöka om skattereduktion i efterhand. Det ska göras i samband med deklarationen 2010. Vi tror inte att särskilt många kommer att behöva använda den här "säkerhetsventilen". Från den 1 juli är det fakturamodellen som gäller. För den som köper HUS-tjänster är det enklare och man behöver inte ligga ute med pengarna. Exakt hur ansökan ska gå till vid deklarationen 2010 är inte klart ännu. Ansöker man i samband med deklarationen så är risken stor att deklarationen blir klar senare och skatteåterbäringen inte kan betalas ut till midsommar (utan i december) 2010. Vårt råd är att man som kund ändå ser till att använda den nya fakturamodellen. Det är enklare och man behöver inte ligga ute med pengarna. Pia Hur ansöker du som kund om denna reduktion?

39 Övergångsregler - Säkerhetsventil
Det finns inget ansökningsförfarande för detta Du som kund får göra denna skattereduktion i din Inkomstdeklarationen (Skatteverket kommer gå ut med information hur detta ska göras) Risk för missad möjlighet att få ”pengarna” till midsommar Övergångsregler - Säkerhetsventil Idag, den 13 maj, beslutar Riksdagen om skattereduktion för ROT-arbeten. Sedan tidigare finns beslut om fakturamodellens införande. Den 1 juli 2009 upphör lagen om skattereduktion för hushållsarbete och ersätts med "fakturamodellen" som innebär att kunden får preliminär skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden som avdraget direkt på fakturan. Företagen som utför tjänsten ansöker sedan hos Skatteverket. När förslaget om fakturamodellen arbetades fram fanns det ännu inte någon beslut om att även ROT-arbeten skulle omfattas av skattereduktionen. Det står nu klart att även ROT-arbeten ska omfattas av "fakturamodellen" vilket har lett till en hel del kritik från företagarna som har arbetat för att ansökningsförfarandet ska behållas. Eftersom "fakturamodellen" införs mitt under löpande kalenderår så har man kommit fram till att det finns behov av en övergångslösning i den nya lagen. Övergångslösningen återfinns i p. 3 i övergångsbestämmelserna till 67 kap. IL där det anges att man vid taxeringen 2010 även kan få skattereduktion för utgift för husarbete. Övergångslösningen är en slags "säkerhetsventil" som innebär att den kund som från den 1 juli och fram till årsskiftet i år missar att få skattereduktion med den nya fakturamodellen har möjlighet att ansöka om skattereduktion i efterhand. Det ska göras i samband med deklarationen 2010. Vi tror inte att särskilt många kommer att behöva använda den här "säkerhetsventilen". Från den 1 juli är det fakturamodellen som gäller. För den som köper HUS-tjänster är det enklare och man behöver inte ligga ute med pengarna. Exakt hur ansökan ska gå till vid deklarationen 2010 är inte klart ännu. Ansöker man i samband med deklarationen så är risken stor att deklarationen blir klar senare och skatteåterbäringen inte kan betalas ut till midsommar (utan i december) 2010. Vårt råd är att man som kund ändå ser till att använda den nya fakturamodellen. Det är enklare och man behöver inte ligga ute med pengarna. Pia Obs! Säkerhetsventilen är inte det samma som den ”traditionella modellen”. Säkerhetsventilen finns bara för inkomståret 2009.

40 Återbetalningen ska göras till särskilt konto
Faktura modellen Meddela Skatteverket och återbetala belopp om du som utförare: av misstag fått för högt belopp utbetalt till sig från Skatteverket betalar tillbaka belopp till kunden/köparen (t.ex. reklamation) Särskilt konto = konto som utföraren meddelat skatteverket. typ mottagarkonto... Om en utbetalning har skett utan att förutsättningarna för utbetalning, dvs. i praktiken förutsättningarna för skattereduktion, egentligen varit uppfyllda är det givetvis angeläget att detta kan korrigeras. En sådan situation behöver inte uppkomma på grund av att utföraren lämnat medvetet felaktiga uppgifter utan kan bero på t.ex. en missuppfattning av vilket arbete som berättigar till skattereduktion eller ett administrativt misstag hos utföraren eller Skatteverket. En felaktig utbetalning kan vidare tänkas uppkomma genom att Skatteverket betalar ett belopp till helt fel mottagare, som kanske inte ens utför hushållsarbete. Korrigering bör även kunna ske om en utförare, på grund av att det ursprungliga kravet mot köparen av någon anledning måste korrigeras, till köparen betalar tillbaka ett belopp som tidigare har legat till grund för ett beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket. Regeringen föreslår att Skatteverket när frågan om återbetalning aktualiseras snarast ska fatta beslut i frågan. Skyndsamhetskravet är angeläget inte minst mot bakgrund av den förtryckning i köparens självdeklaration som förutsätts ske av den preliminära skattereduktion som en utbetalning medför. Till denna prövning bör kopplas en kommuniceringsskyldighet för Skatteverket, så att utföraren och annan som är skyldig att underrätta Skatteverket om en felaktig utbetalning ges möjlighet att framföra sina synpunkter innan Skatteverket fattar ett beslut. Lag om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete 15 § ”insättning på ett särskilt konto” 16 § ”senast den sista dagen i månaden efter den månad skv fattat beslut om återbetalning” Återbetalningen ska göras till särskilt konto 40

41 Faktura till kund efter 30 juni
Faktura modellen Fakturan bör innehålla: Typ av arbete som har utförts Kundens namn och personnummer Var arbetet har utförts Total ersättning för arbetet inkl. moms Skattereduktionens storlek Belopp som ska betalas av kunden När betalning senast ska göras Vem som har utfört arbetet

42 Faktura till kund efter 30 juni
Jans Måleri Hobbyvägen Gnosjö Fakturanr Fakturaadress Faktura modellen 21 Sven Andersson Bäckgatan 345 Mohyttan Fakturadatum Målning av Anderssons ( ) bostad i dennes ägda villa Morkullan 4:78 på adress Bäckgatan 345, Mohyttan. Arbetet gjordes Beteckning Antal A-pris Pris exkl. moms Pris Inkl. moms Färg liter kr kr kr Restidersättning tim kr kr kr Resekostnad km ,50 kr kr kr Arbetstid tim kr kr kr Preliminär skattereduktion för husarbeten 50% av kr kr Momsunderlag Momsbelopp 25% kr kr Att betala kr Förfallodatum Postgiro Bankgiro Momsreg.nummer Innehar F - skattsedel SE

43 Hur blir det med momsen? Faktureringsmetoden
Faktura modellen Faktureringsmetoden momsen redovisas i den period då fakturan bokförts = en tidpunkt Bokslutsmetoden momsen redovisas i den period då betalning sker = två tidpunkter Eftersom redovisningen av mervärdesskatten ska följa bokföringen finns det två redovisningsmetoder för mervärdesskatt. I de fall fakturor bokförs löpande ska den s.k. faktureringsmetoden användas. I de fall man bokför kontanta in- och utbetalningar löpande vid betalningstillfället och väntar med bokföringen av obetalda fakturor till räkenskapsårets slut, bokslutet, ska den s.k. bokslutsmetoden användas. Ersättning för hushållsarbete ska, enligt regeringens förslag, betalas direkt av köparen med 50 procent och sedan av Skatteverket med 50 procent. Den fråga som uppkommer är när mervärdesskatten för den tillhandahållna tjänsten ska redovisas till Skatteverket.

44 Faktureringsmetoden Fakturadatum, 19 september
Faktura modellen Fakturadatum, 19 september Ersättning för hustjänst kr Moms kr Att betala kr För dem som tillämpar faktureringsmetoden ska utgående mervärdesskatt normalt redovisas i den redovisningsperiod fakturan bokförts eller enligt god redovisningssed borde ha bokförts. Hela mervärdesskatten på fakturan bokförs därför vid ett tillfälle och hela mervärdesskattebeloppet redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan har bokförts. När betalning av fakturan har skett saknar då som regel betydelse för redovisning av mervärdesskatt. Betalning av halva fakturabeloppet görs av köparen den 28 mars. Skatteverket utbetalar resterande belopp den 4 april. Om utföraren har en redovisningsperiod som omfattar tre månader ska hela mervärdesskatten redovisas för perioden januari–mars, dvs. den period som fakturan utfärdades. Om utföraren har tremånadsredovisning redovisas momsen för perioden juli-september

45 Bokslutsmetoden Fakturadatum, 19 september
Faktura modellen Fakturadatum, 19 september Ersättning för hustjänst kr Moms kr Att betala kr Kunden betalar hälften den 28 september och Skatteverket betalar resterande del den 4 oktober De som tillämpar bokslutsmetoden ska bokföra kontanta in- och utbetalningar löpande. Det är först vid beskattningsårets utgång som även obetalda fakturor ska bokföras. I skattedeklarationen för en viss redovisningsperiod under löpande beskattningsår ska därför endast mervärdesskatt på kontanta betalningar under perioden redovisas. För dem som tillämpar bokslutsmetoden innebär detta i exemplet ovan att mervärdesskatten för arbetet ska bokföras vid två olika tillfällen. När betalning av fakturan görs har i detta fall således avgörande betydelse för när redovisning av mervärdesskatten ska göras. Betalning av halva fakturabeloppet görs av köparen den 28 mars. Skatteverket utbetalar resterande belopp den 4 april. Om utföraren har en redovisningsperiod som omfattar tre månader ska halva mervärdesskatten redovisas för perioden januari–mars, medan den resterande delen ska redovisas för perioden april–juni. I de fall betalning har gjorts under olika tremånadersperioder ska således mervärdesskatten för en faktura redovisas på två olika skattedeklarationer. Detta kan medföra ett visst administrativt merarbete för utföraren. Det innebär dock ingen direkt ekonomisk belastning för utföraren förutom vid bokslutstillfället, eftersom mervärdesskatten alltid hänförs till den redovisningsperiod som den faktiska betalningen har skett. Med hänsyn till att principerna för redovisning enligt bokslutsmetoden är generella anser regeringen inte att det finns tillräckligt starka skäl för att föreslå någon form av särreglering. För de företag som upplever att bokslutsmetoden medför problem, finns det möjlighet att i stället löpande bokföra fakturor och ansöka hos Skatteverket om att få tillämpa faktureringsmetoden. Om utföraren har tremånadsredovisning redovisas halva momsen för perioden juli-september och resterande del för perioden oktober-december

46 ROT-arbete småhus

47 Vilka kostnader får du göra skattereduktion för?
Tänk på vad ROT står för! Reparation/underhåll Ombyggnad Tillbyggnad  alltså ingen NY BYGGNAD av befintliga byggnader River du ett gammalt hus och bygger ett nytt räknas detta som just nytt och ingen skattereduktion för ROT

48 Ett bra rättesnöre är att de flesta arbeten som sker inomhus är ok
Ett bra rättesnöre är att de flesta arbeten som sker inomhus är ok. Även de flesta arbeten som görs på utsidan av huset och som sätts samman med huset. När vi sedan kommer ut i trädgården är huvudinriktningen att det är OK med ROT om arbetet sker under marken och betjänar bostaden. I följande exempel är det bara arbetskostnader plus moms som du kan få skattereduktion för ROT. Även om det inte uttryckligen står arbetskostnader plus moms på varje bild.

49 Är det OK med ROT för installation av maskiner?
Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier: är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm, persienner, och parabolantenn. Från HUS-arbetsgruppen Installation m.m. Det är svåra frågor du ställer! Ska försöka svara så gott det går. Det är så att eftersom processen med ROT gått så fort och vi under lång tid fått svara på frågor utan att det funnits et lagtextförslag finns det säkert motsägelser i vissa svar. Vi har helt enkelt fått ändra oss efterhand som det kommit nya vinklingar i förslagen och som vi också insett svårigheter med gränsdragningen. Därför kan det vara vissa motsättningar särskilt avseende de svar som lämnades tidigt. Vi ska så fort som möjligt rensa i felaktiga svar. Har stuvat om något i dina frågor. 1. Hur definieras installation? Service på installationer, maskiner eller inventarier ger inte rätt till skattereduktion  (IL 67 13c§), men underhåll och reparation på småhus ger rätt till skattereduktion (IL 67 13a§) . Utgångspunkten är att det är reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad som ska omfattas av reduktion. Reparation och underhåll är åtgärder som syftar till återställa eller bibehålla en byggnad eller lägenhet i samma skick som när den byggdes. Vanliga reparations- och underhållsåtgärder säger man vara ommålning samt byte av golv, tak och väggmaterial. Sedan har man gjort ett undantag när det gäller service och installationer. Regeringen anser att åtgärder som enbart avser installationer och service på maskiner och andra inventarier inte ska räknas som ROT-arbeten. Det innebär att om man renoverar köket så ingår alla arbeten i smband med detta, även installation av kyl, frys, spis m.m. Men den som bara byter ut frysen eller spisen kan inte få reduktion för det arbete som uppkommer i samband med detta. Man kan ju dock påminna frågeställaren om att arbetskostnaden i samband med detta är ganska liten. Kan vara en tröst i sammanhanget. Service ingår inte heller. Får man tillkalla någon för att göra service eller reparera värmepumpen eller spisen ger detta inte skattereduktion. (Möjligen kan man tänka så att detta är åtgärder som en fastighetsägare varit tvungen att åtgärda. Den man vill åstadkomma nu är att få fart på byggbranschen.) Regeringen anger också vid flera tillfällen i propositionen att det är Skatteverket och praxis som ska göra avgränsningar, allt kan inte fastsällas av regeringen i propositionen. 2. Hur defineiras småhus och vilka delar av ett hus är småhus och inte installationer? Först får man definera vad som är ett småhus för att se om reduktion kan komma ifråga. Därefter får man definiera vad för slags arbete det rör sig om. 3. Enligt tidigare svar i arbetsgruppen är det OK att byta öppna elradiatorer mot nya oljefylldaelradiatorer. Vad är skillnaden jämfört med att byta elcentral från gamla tröga säkringar mot nya automatsäkringar? Här har vi ett nytt synsätt som innebär att elcentral är OK, se svar 30 mars av Inger Andersson. 4. Hur motiveras att installation av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion men inte service av densamma, vad är skillnaden mellan service och underhåll reparation i detta sammanhang?   Problemet med att definiera "installation" är att vi använder ordet i många sammanhang, och i flera exempel innebär det inte att det avser en installation som inte ger skattereduktion. I den gamla ROT-lagstiftningen undantog man installationer med hänsyn till att det inte kunde hänföras till "byggnadsarbeten i vanlig bemärkelse". "Installation" av en luftvärmepump innebär en hel del byggnadsarbeten medan att sätta in ett kylskåp inte innebär något byggnadsarbete. Se det som att reparation och underhåll av byggnaden är ett mycket vitt begrepp som innefattar det mesta (se svar på fråga 1) och att specialregeln om installation och service är en begränsning av detta begrepp.   5. Är byte av vägguttag och strömställare OK eller är det installation? Detta får ses vara ett elarbete som kan ingå i reduktionen. 6. Jag har stött på företag som debiterar 475 kr per timme när de säljer material. Om de utför arbete när de inte säljer material tar de 875 kr per timme. Är en sådan timdebitering OK? Nej, det är inte OK. Skatteverket avser att komma med en skrivelse där man ger stöd hur arbetskostnad ska beräknas när man samtidigt har maskinkostnader, typ grävmaskiner eller brunnsborrar. Denna bör kunna ge ledning även i dessa fall. 7. Företag annonserar ofta om rabatt på material eller väldigt billigt material, kan vi säga något om ett företag fakturerar material till självkostnadspris och sedan tar 875 kr per timme för att täcka övriga kostnader för företaget, det vill säga kontorslokaler, lager,  administrativ personal, bilar, verktyg etc? Se svar 6 ovan. Carina Malmkvist Inte heller service på maskiner

50 Är det OK med ROT om snickaren plockar med sig dörrarna hem och fixar till dem?
Nej, grunden för skattereduktion för ROT är att arbetet sker på och i fastigheten eller i nära anslutning till bostaden. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar och liknande i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion. För bostadsrätter är det krav att det sker i lägenheten.

51 Markarbeten Markarbeten kan delas in i två huvudtyper där den ena ger skattereduktion för ROT och den andra inte: Nedgrävningar av ledningar, vatten & avlopp Borrning/grävning av brunn Dränering etc. Gäller arbeten som utförs inom tomtgränsen. OK med reduktion för ROT under förutsättning att arbetena betjänar bostaden Anlägga och reparera: gräsmattor murar gångar uppfarter asfaltering etc. Ingen reduktion för ROT OK med ROT-avdrag under förutsättning att arbetena betjänar bostaden. Dvs. rören måste gå till bostaden. Det är inte ok med ROT-avdrag för att bygga brunn och leda ut vattnet till åker.

52 Markarbeten Arbetskostnad för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion. Om du exempelvis gräver ner vatten och avlopp och efteråt måste laga gräsmattan ger detta arbete rätt till skattereduktion som ROT-arbete. MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnad för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad

53 Vad gäller egentligen för bergvärme?
Är allt avdragsgillt som jag sett i vissa annonser?

54 Bergvärme Du får skattereduktion för bergvärme, men ENDAST för arbetskostnader och INTE för maskinkostnader

55 Bergvärme Vad ingår normalt vid installation av bergvärme? Borrning
Grävningsarbeten från ”borrhål” till hus Ta bort gammalt system/Asbestsanering Betonghåltagning Rördragning i huset/ VVS El-arbeten Installation av värmepump Materialkostnader m.m.

56 Hur bör det se ut i framtiden för att det ska bli rätt från början
Bergvärme Normalt förfarande inom branschen (innan ROT) är att kunden fick en offert från en entreprenör på ett fast pris för installation av bergvärme. Sedan spelade det ingen roll hur många arbetstimmar det faktisk tog. Priset var detsamma. På slutfakturan specificerades inte några timmar för respektive arbete Hur bör det se ut i framtiden för att det ska bli rätt från början

57 Utföraren/entreprenören bör se till att:
Bergvärme Utföraren/entreprenören bör se till att: underleverantörerna specificerar de arbeten de utfört underleverantörerna räknar bort maskinkostnaden i sina arbeten göra en sammanställning på slutfakturan över samtliga arbeten rensat från maskinkostnader Samma gäller självklart för jordvärme etc. För informatören  just nu har flera bergvärmeentreprenörer som försöker göra rätt i anbud med uppdelning av arbetskostnad märkt att ”mindre noggranna” företag lämnar offerter på samma pris men nästan dubbelt så stor arbetskostnad.

58 Vad innebär att garaget byggs samman med huset
Vad gäller för garage? Antingen eller! Om garaget läggs friliggande anses det vara nybyggnad och du får ingen skattereduktion för ROT Om garaget byggs samman med huset anses det vara tillbyggnad och då får du skattereduktion för ROT GARAGE Arbetskostnad för nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av garage till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att garaget byggs ihop med huset. Det gäller samma för friggebod och liknande som för garage. De anses som nybyggnad om inte friggeboden etc. är sammansatt med bostaden. Vad innebär att garaget byggs samman med huset

59 Garage Grunden är att det nya garaget ska använda en befintlig vägg av huset. Det nya garaget får alltså ”tre väggar” GARAGE Arbetskostnad för nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av garage till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att garaget byggs ihop med huset. Garage

60 Underhåll av befintliga komplementbyggnader
Du får skattereduktion för ROT för underhåll på gamla komplementbyggnader. Som exempel när du målar om friggeboden, lagar taket på garaget m.m. Renovering av komplementhus På småhusfastigheter taxeras själva bostadshuset i förhållande till storlek, ålder och standard. Övriga ev. byggnader räknas som komplementhus till bostadshuset och får inget eget taxeringsvärde. Det kan t.ex. vara garage, förråd och friggebodar. Om boden/förrådet/gäststugan finns på en tomt som är taxerad som småhus har man rätt till skattereduktion för renoveringen. Observera att skattereduktion inte medges för "nybyggnation" av komplementhus. Däremot är det inte OK med skattereduktion för underhåll murar, ommålning och reparation av staket med mera.

61 Träaltan kontra uteplats i sten
Du får skattereduktion för träaltan som fästs samman med huset. Om du väljer att lägga en uteplats i sten på exakt samma ställe får du inte skattereduktion. Då säger reglerna att det är en markanläggning som inte berättigar till skattereduktion.

62 Pool inne kontra pool ute
Arbetskostnader på pool inne OK Arbetskostnader på pool utomhus INTE OK POOL Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.

63 ROT-arbete bostadsrätter

64 Två grundförutsättningar:
Bostadsrättsägare ska ha underhållsansvar för det arbete som utförs Arbetet ska utföras i lägenheten Medlemskap i en bostadsrättsförening, bostadsförening eller bostadsaktiebolag Lägenhet, radhus, kedjehus eller andra småhus som upplåtits med bostadsrätt. I propen sid. 27 säger man att ”Bostadsrätten är visserligen i grunden en nyttjanderätt till en bostadslägenhet, men underhållsansvaret för den egna lägenheten kan närmast jämföras med det ansvar som gäller för en bostad med direkt äganderätt.” Därför anser man att ROT även ska kunna erhållas vid BR-innehav. Av propen på sid. 30 framgår att regeringen anser att lagtexten bör utformas som så att skattereduktionen omfattar ”en lägenhet so upplåtits med bostadsrätt”. Vidare säger man att ”Det finns emellertid inget som hindrar att upplåtelsen avser radhus, kedjehus eller andra småhus”. Dvs. om en bostadsrättsförening äger ett gäng småhus som de upplåter till sina medlemmar.

65 Inte heller stambyten av vatten-, avlopps- ledningar etc.
Fönster: Utsidan inte ok. Insidan ok. Byte inte ok Balkong inte ok Ytterdörr: Utsidan inte ok. Insidan ok. Byte inte ok Bostadsrättsinnehavare har rätt till skattereduktion för ROT-arbeten som en bostadsrättsinnehavare normalt svarar för och som utförs inne i  bostaden.  När det gäller fönster och dörrar i lägenheten ger endast arbeten på insidan av dessa rätt till skattereduktion. Reparation eller nybyggnad av balkong eller inglasning av befintliga balkonger ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller stambyten av vatten-, avloppsledningar och motsvarande eller fasadrenoveringar ger rätt till skattereduktion.                   Från HUS-arbetsgruppen Byte av stammar - tilläggsarbeten som görs i samband med detta Vill gärna ha svar på nedanstående fråga - publicerad 27 mars. I proppen (s. 37) står endast så här: "Inte heller torde s.k stambyten av vatten,- avloppsledningar och motsvarande omfattas". _______________________________________________ Att stambytet inte berättigar till ROT-avdrag vet vi. Gäller denna synsätt även arbeten som lägenhetsinnehavaren - på egen bekostnad - låter utföra i samband med stambytet? Golvvärme i badrummet är ett exempel på sådana tilläggsarbeten som man kan tänkas att bekosta själv. - Kan skattereduktion komma i fråga om lägenhetsinnehavaren betalar direkt till golvföretaget/elmontören? Inte heller: - inglasat uterum - altan - eller liknande Målning/ underhåll av utevägg = inte ok

66 Bostadsrätt Inte heller OK att flytta innerväggar
En bostadsrättsinnehavara kan endast få skattereduktion för inre underhåll. Med inre underhåll menas det underhållet bostadsinnehavaren gör för att hålla lägenheten i gott skick. Att flytta väggar i lägenheten är inte sådant inre underhåll som ger rätt till skattereduktion

67 Klicka på Husarbeten/ROT

68 Klicka på ”Vilka tjänster...”

69 69

70 Övrigt

71 Försäkringsersättning/bidrag/stöd
Om du fått försäkringsersättning eller bidrag/stöd från stat/kommun kan du inte få skattereduktion för ROT Om det klart framgår att bidraget/ersättningen endast avser material kan skattereduktion medges för det utförda arbetet. Fråga Jag måste före april 2010 byta ut min gaspanna eftersom Stockholm Gas lägger ned ledningsnätet där jag bor (Bromma). De ger då alla innehavare av gaspanna ett omställningstöd som kompensation. Er text säger att "Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har fastighetsägaren erhållit detta så kan inte skattereduktion medges." Jag kan inte uttolka från Skatteverkets information om bidraget från Stockholm Gas är att likställa med ett konverteringsstöd eller om jag kan erhålla både detta och få ROT-avdrag vid installation av en bergvärmeanläggning? Enligt Stockholm Gas kan jag erhålla båda! Svar Den som fått bidrag, stöd eller försäkringsersättning för ett visst arbete kan inte få skattereduktion för motsvarande arbete. Har ersättning lämnats för en del av arbetskostnaden bör inte någon del av arbetet räknas som ROT-arbete. I den mån ett bidrag/stöd eller ersättning särskilt anger att det endast avser kostnad för material medges skattereduktion för arbetskostnaden.

72 Administrativa kostnader
Du får inget ROT-avdrag för administrativa kostnader som exempel: arkitektkostnader bygglovshandlingar energideklaration

73 Kapitalvinstberäkning
1993 – 1994  omkostnadsbeloppet ska inte minskas 1995 –  omkostnadsbeloppet ska minskas 1997 – 1999  omkostnadsbeloppet ska inte minskas 15 april 2004 – 30 juni 2005  omkostnadsbeloppet ska inte minskas 8 december 2008  omkostnadsbeloppet ska minskas Uppgifter från broschyren försäljning av småhus. A Skattereduktion ( ROT-avdrag ). Reparation/underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus eller bostadsrätt Vi har haft ROT-avdrag i olika omgångar. Om du har fått ROT-avdrag så ska du i vissa fall reducera omkostnadsbeloppet när du räknar fram kapitalvinst / kapitalförlust Byggnadsarbete på bostadshus under åren 1993–1999 gav enligt särskilda regler ägaren rätt till skattereduktion/bidrag be räknad på utgifterna för byggnadsarbetet. Om du har fått ROT bidrag för ombyggnadsutgifter under åren 1995 och 1996 ska det minska omkostnadsbeloppet. Om du har fått skattereduktion påverkar det inte rätten att göra avdrag för samma åtgärd vid beräkning en av vinst och förlust. 15 april 2004 – 30 juni 2005 ROT-avdraget återinfördes för perioden 15 april 2004–30 juni Om du har fått skattereduktion påverkar det inte rätten att göra avdrag för samma åtgärd vid beräkning en av vinst och förlust. 8 december 2008  Fr.o.m. den 8 december 2008 införs återigen rot-avdrag. Reduktionen för tiden / slås ihop med kostnader nedlagda under Max skattereduktion är kr per person och år inklusive reduktionen för hushållstjänster. Det du får skattereduktion på är halva arbetskostnaden. Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot. Skattereduktionen får inte ingå i avdraget för ny-, till- och ombyggnad eller förbättringskostnader vid en senare försäljning. Exempel Skattereduktion för ROT-arbeten ska minska omkostnadsbeloppet vid kapitalvinstberäkningen. Har fastighetsägaren haft utgifter för ROT arbeten med kronor och beviljats skattereduktion med kr får bara resterande kr räknas in i  omkostnadsbeloppet. OBS!! Förutsatt att det är förbättrande reparationer Har du haft utgifter för ROT-arbeten med kr och fått skattereduktion med kr får bara resterande kr räknas in i omkostnadsbeloppet

74 Kan alla nyttja skattereduktion med 50 000 kr?

75 Till att börja med... ...så är det bara mot inkomstskatt & fastighetsavgift/skatt som du får skattereduktion för husarbeten... Har märkt i informationer att det är viktigt att trycka på detta för bättre förståelse för bilderna som kommer. Även om det inte står så mycket på bilden...

76 Avräkningsordning för skatt & avgifter
Det finns en bestämd ordning som gäller för skattereduktion. Detta påverkar om du kan få skattereduktion för ROT på hela beloppet kr. Avräkningsordning 1. Kommunal fastighetsavgift (pensionärer) 2. Sjöinkomst 3. Allmän Pensionsavgift 4. Jobbskatteavdrag 5. Underskott av kapital 6. Hushållsarbete (ROT) Tala om att det är inkomstskatt och fa

77 Skatter som reduceras är inkomstskatt och fastighetsavgift/skatt
Räkna ut själv Du kan själv räkna ut på ett ungefär hur mycket du kan nyttja i skattereduktion. Tänk på att lägga till alla avdrag du brukar göra för: resor till och från arbetet pensionssparande räntekostnader Skatter som reduceras är inkomstskatt och fastighetsavgift/skatt

78 Räkna ut skatten

79 Välj ”Inkomstår 2009”

80 Sedan fyller du i eventuella avdrag i aktuella rutor nedan
Här fyller du i din kommunala skatt. Klicka på röda rutan och välj din församling för att hitta rätt procentsats Här fyller du i din lön

81 Tryck på beräkna och få svar

82 Räkna ut själv Exempel: (Bor i Järfälla kommun)
Lön kr Resor till och från arbete kr Pensionssparande kr Utgiftsräntor kr Äger halva fastigheten och lägg därför in kr som underlag för småhus i kod 80.

83 Skatt kvar till ”ROT-avdrag”
= Fastighetsavgiften

84 Frågor kvar? Vi hjälper dig gärna! Ring 0771-567 567 skatteverket.se
eller gå in på skatteverket.se


Ladda ner ppt "ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser