Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R eparation/underhåll, O mbyggnad och T illbyggnad Skatteverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R eparation/underhåll, O mbyggnad och T illbyggnad Skatteverket."— Presentationens avskrift:

1 R eparation/underhåll, O mbyggnad och T illbyggnad Skatteverket

2 Program Skatteverket • Grundläggande regler • Olika sätt att få skattereduktion • Detta gäller fram till och med den 30 juni • Detta gäller från och med den 1 juli • Skattereduktion - småhus • Skattereduktion - bostadsrätter • Övrigt • Kan alla nyttja skattereduktion med 50 000 kr?

3 Grundläggande regler Skatteverket

4 Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans idag för husarbete. (Hushållsarbete + ROT = husarbete) Skatteverket Reglerna om husarbete gäller permanent

5 Hur stor är reduktionen? •Max 50 000 kr på ett underlag på 100 000 kr. •Endast arbetskostnader inklusive moms Skatteverket

6 Avdraget är personligt Detta innebär att om det är tre personer som äger och bor i huset, så har alla tre rätt att få skattereduktion med 50 000 kr Du måste: 1. ha fyllt 18 år vid årets utgång 2. äga bostaden (boendet) 3. få en faktura som är ställd till dig (makar - se nästa bild) 4. ha ditt hushåll där (ok med fritidshus om du själv använder det) 5. ha underhållsansvar för boendet

7 Vad gäller för makar För att få reduktion måste båda äga bostaden. •Det spelar det ingen roll vem som betalar •Makarna kan fritt välja hur de fördelar reduktionen mellan sig •Frun kan ta 60% och den andra 40% av arbetskostnaden •Från den1 juli måste makarna redan vid fakturastadiet bestämma sig om fördelningen av reduktionen. Om makarna är överens kan de omfördela vid begäran om slutlig skattereduktion Samma regler gäller för sambos

8 Två delägare Går det bra med en faktura eller krävs det två? • Det räcker med en faktura • Från och med den 1 juli måste delägarna redan vid fakturastadiet bestämma sig om fördelningen av reduktionen. Detta för att utföraren ska ange personnummer på kunden vid begäran om utbetalning från Skatteverket Skatteverket

9 Vilka boenden kan jag få avdrag för? •Småhus •Småhus på ofri grund •Småhus som inte åsatts något värde vid fastighetstaxeringen •Bostadsrätter •Ägarlägenheter Du kan inte få skattereduktion om du bor i hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller arrenderar en bostad

10 Bostad i utlandet Är du obegränsat (begränsat i vissa fall) skattskyldig i Sverige får du även skattereduktion för ”husarbeten" som utförts i bostad inom EU/EES-området ( EU-länder + Norge, Island och Liechtenstein). Under förutsättning att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda

11 Föräldrars hushåll Du äger huset som dina föräldrar bor i OK med skattereduktion för ROT om: • du äger boendet • dina föräldrar har sitt hushåll där Det är du som ägare som söker skattereduktion för ROT

12 Delvis uthyrning av bostad Här hyr du ut Här bor du Jag äger ett småhus som är inrättat för två familjer. Får jag skattereduktion för alla arbeten jag gör för hela bostaden? • Du får reduktion för ROT på den delen där du själv eller dina föräldrar bor i. • Du får även reduktion för reparation/underhåll av bostadens hela fasad och tak etc. • Ingen reduktion för arbete i bostaden som du hyr ut. Ej reduktion för ROT

13 Två bostadshus på samma fastighet Samma gäller om du äger två bostäder på samma fastighet och bor i ena och hyr ut den andra. Ej reduktion för ROT Detta hus hyr du ut Detta hus bor du i

14 Olika sätt att få skattereduktion Skatteverket

15 Kort om fyra ”modeller” att få skattereduktion för husarbete 1.”Traditionella modellen” där privatpersonen själv lämnar ansökan om skattereduktion. 2.Förmånsmodellen där privatpersonen får skattereduktion i och med att företaget som ger ut förmånen inte behöver göra något skatteavdrag Forts. Skatteverket

16 3. Fakturamodellen där privatpersonen får preliminär skattereduktion direkt i och med att privatpersonen bara behöver betala halva arbetskostnaden inklusive moms till utföraren. 4. A-skattemodellen där en privatperson anlitar en annan privatperson med A-skatt och får skattereduktion motsvarande arbetsgivaravgifterna. Kort om fyra ”modeller” att få skattereduktion för husarbete Skatteverket

17 8 Dec 2008 1 juli 2009 Förmånsmodellen (fr.o.m. 8 dec 2008) 2010 ”Traditionella modellen” 8 dec 2008 t.o.m. 30 juni 2009 Fakturamodellen (fr.o.m. 1 juli 2009) A-skattemodellen (fr.o.m. 1 juli 2009) Schematisk översikt ”modellerna”

18 50 000 kr totalt Oavsett hur du begär skattereduktion (vilken ”modell”) är din totala skattereduktion för husarbeten 50 000 kr per beskattningsår Skatteverket

19 Detta gäller fram till och med den 30 juni Skatteverket

20 Skattereduktionens storlek för husarbeten ” traditionella modellen” • Arbetskostnaden måste uppgå till minst 1 000 kr/år • Den som utför tjänsten måste inneha F-skattsedel • Ingen reduktion för hus-arbeten som görs av eget eller närståendes företag Skatteverket

21 Vad gäller för arbeten utförda före och efter 8 dec 2008? För att få skattereduktion måste arbetena vara utförda och betalade efter den 7 dec. 2008. Även om arbetena påbörjats före 8 dec är det bara utgifter för de faktiska arbeten som utförts efter den 7 dec som ger skattereduktion Skatteverket

22 Faktura till kund t.o.m 30 juni FAKTURA Fakturanr Fakturadatum Fakturaadress Målning av Anderssons bostad i dennes ägda villa Morkullan 4:78 på adress Bäckgatan 345, 123 45 Mohyttan. Arbetet gjordes 090504-090508. Beteckning Antal A-prisPris exkl. moms Pris Inkl. moms Färg 25 liter 1 00 kr 2 500 kr 3 125 kr Restidersättning 1 tim 140 kr 140 kr 175 kr Resekostnad 40 km 2,50 kr 100 kr 125 kr Arbetstid 40 tim 500 kr 20 000 kr 25 000 kr Att betala 28 425 kr 21 2009-05-25 Sven Andersson Bäckgatan 345 123 45 Mohyttan Plusgiro Bankgiro Momsreg.nummer Innehar F - skattsedel 333 33 33-3 555-5555 SE681221901301 Jans Måleri Hobbyvägen 3 5423 21 Gnosjö ”Traditionella modellen” Förfallodatum 2009-06-15 Momsunderlag Momsbelopp 25% 22 740 kr 5 685 kr

23 Detta gäller från och med den 1 juli Skatteverket

24

25 Hur vet utföraren att kunden har ”huspengar” kvar? • Kunden kan få fram dagsaktuell information om hur mycket pengar som hon har använt • På grund av sekretess kan utföraren inte begära uppgifterna från Skatteverket Skatteverket

26 Tips till utföraren Utföraren kan skriva in en klausul i anbud/fakturor med kunden om att utföraren har rätt att kräva betalning för det belopp som utföraren inte får från Skatteverket. Skatteverket Hur vet utföraren att kunden har ”HUS- pengar” kvar?

27 Ring 0771 – 73 73 00 och få reda på: • om din kund finns i fogdens register • saldot på skulden • till vem skulden är • att kunden visserligen har skuld men betalar av enligt ”plan” Du kan ringa anonymt och din kund får dessutom inte reda på att någon har ringt!

28 Begäran om utbetalning från Skatteverket •Om arbete och betalning sker efter den 30 juni 2009 •Utbetalning först efter att husarbeten har utförts och betalats •Senast 31 januari året efter det år då arbetet betalades •Möjlighet till elektronisk ansökan till hösten Skatteverket Faktura modellen

29 Utbetalning till utföraren •Skyndsam handläggning hos Skatteverket, cirka 10 dagar •Maximalt 50 000 kr per köpare och beskattningsår •Utbetalning till det konto som är knutet till skattekontot •Beslutet kan överklagas Skatteverket Faktura modellen

30 Vad ska begäran innehålla? Uppgift om kunden: •Personnummer eller samordningsnummer •Debiterad ersättning för husarbeten inklusive moms •Betalt belopp för arbetet •Den dag som betalningen kom utföraren tillhanda •Det belopp som utföraren begär från Skatteverket •Fastighetsbeteckning/ Bostadsrättens org.nr lägenhetens beteckning Om flera köpare ska uppgifterna specificeras per köpare. Allt framgår av blanketten Faktura modellen

31

32 Kundperspektiv Kunden: •får preliminär skattereduktion via fakturan •får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till utföraren •ska söka slutlig skattereduktion i sin deklaration När kunden fått preliminär skattereduktion om 50 000 kr ska kunden fortsättningsvis betala hela arbetskostnaden till utföraren. Faktura modellen Skatteverket

33 • 1 000 kronors gränsen försvinner • Eget eller närståendes företag kan anlitas (du själv eller närstående får inte utföra arbetet) • Du får inte skattereduktion för om- & tillbyggnad på hus som är fem år eller yngre (reparation/underhåll är emellertid OK) Fakturamodellen 2007 Huset kan tas i bruk 2008 Huset taxeras och får värdeår 2007. Noll kronor i fastighetsavgift 2009 - 2012 Noll kronor i fastighets- avgift 2013 Huset äldre än fem år. Du kan få reduktion för ROT Halv fastig- hetsavgift

34 Övergångsregler ”Traditionella modellen” gäller 1 juli 2009 3. Betalning Arbete 2. Arbete Betalning 1. Arbete och betalning Om huset är 5 år eller yngre får du inte räkna med arbets- kostnader (om- & tillbyggnad) som är nedlagda efter den 30 juni. Obs! Arbetet utfört senast 30 juni.

35 Fakturamodellen gäller! 1 juli 2009 Arbete och betalning Skatteverket

36 Fakturamodellen tvingande? Fakturamodellen är inte tvingande. Men det är det enda sättet för kunden att få skattereduktion om hon väljer att anlita ett företag som utförare. Så indirekt blir fakturamodellen tvingande. Men......säkerhetsventil för 2009

37 • Eftersom "fakturamodellen" införs mitt under året (1 juli) ger lagen en möjlighet för kunden att få skattereduktion för HUS-arbeten även om hon missar att använda fakturamodellen • Detta även om den ”traditionella modellen” inte längre finns. Hur ansöker du som kund om denna reduktion? Övergångsregler - Säkerhetsventil

38 • Det finns inget ansökningsförfarande för detta • Du som kund får göra denna skattereduktion i din Inkomstdeklaration (Skatteverket kommer gå ut med information hur detta ska göras) • Risk för missad möjlighet att få ”pengarna” till midsommar Obs! Säkerhetsventilen är inte det samma som den ”traditionella modellen”. Säkerhetsventilen finns bara för inkomståret 2009.

39 Återbetalning •av misstag fått för högt belopp utbetalt till dig från Skatteverket •betalar tillbaka belopp till kunden/köparen (t.ex. reklamation) Meddela Skatteverket och återbetala belopp om du som utförare: Återbetalningen ska göras till särskilt konto Faktura modellen

40 Faktura till kund fr.o.m 1 juli FAKTURA Fakturanr Fakturadatum Fakturaadress Målning av Anderssons (620101-1001) bostad i dennes ägda villa Morkullan 4:78 på adress Bäckgatan 345, 123 45 Mohyttan. Arbetet gjordes 090803-090807. Beteckning Antal A-prisPris exkl. moms Pris Inkl. moms Färg 25 liter 1 00 kr 2 500 kr 3 125 kr Restidersättning 1 tim 140 kr 140 kr 175 kr Resekostnad 40 km 2,50 kr 100 kr 125 kr Arbetstid 40 tim 500 kr 20 000 kr 25 000 kr Preliminär skattereduktion för husarbeten 50% av 25 000 kr -12.500 kr Att betala 15 925 kr 21 2009-08-12 Sven Andersson Bäckgatan 345 123 45 Mohyttan Plusgiro Bankgiro Momsreg.nummer Innehar F - skattsedel 333 33 33-3 555-5555 SE681221901301 Jans Måleri Hobbyvägen 3 5423 21 Gnosjö ”Fakturamodellen” Förfallodatum 2009-08-24 Momsunderlag Momsbelopp 25% 22 740 kr 5 685 kr

41 Faktura till kund fr.o.m 1 juli Fakturan bör innehålla: •Typ av arbete som har utförts •Kundens namn och personnummer •Var arbetet har utförts •Total ersättning för arbetet inkl. moms •Skattereduktionens storlek •Belopp som ska betalas av kunden •När betalning senast ska göras •Vem som har utfört arbetet Faktura modellen

42 Hur blir det med momsredovisningen? Bokslutsmetoden Momsen redovisas i den period då betalning tas emot = kan bli två tidpunkter Faktureringsmetoden Momsen redovisas i den period då fakturan utfärdats = en tidpunkt Skatteverket Faktura modellen

43 Fakturadatum, 19 september Ersättning för husarbete 1 000 kr Moms + 250 kr Att betala 1 250 kr Om utföraren har tremånadsredovisning redovisas momsen för perioden juli-september Faktureringsmetoden Faktura modellen

44 Bokslutsmetoden Fakturadatum, 19 september Ersättning för husarbete 1 000 kr Moms + 250 kr Att betala 1 250 kr Kunden betalar hälften den 28 september och Skatteverket betalar resterande del den 4 oktober Om utföraren har tremånadsredovisning redovisas halva momsen för perioden juli-september och resterande del för perioden oktober-december Faktura modellen

45 Skattereduktion - småhus Skatteverket

46 För vilka kostnader får du göra ROT-avdrag på småhus? Tänk på vad ROT står för! R eparation/underhåll O mbyggnad T illbyggnad  alltså ingen NY BYGGNAD av befintliga byggnader Skatteverket

47 Ett bra rättesnöre är att de flesta arbeten som sker inomhus är ok. Även de flesta arbeten som görs på utsidan av huset och som sätts samman med huset. När vi sedan kommer ut i trädgården är huvudinriktningen att det är OK med ROT om arbetet sker under marken och betjänar bostaden. Skatteverket

48 Är installation av maskiner ett ROT-arbete? Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm, persienner, och parabolantenn Inte heller service på maskiner

49 Är det OK om snickar´n plockar med sig dörrarna hem och fixar till dem? Nej, grunden för skattereduktion för ROT är att arbetet sker på och i fastigheten eller i nära anslutning till bostaden. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar och liknande i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion. Skatteverket

50 Markarbeten Markarbeten kan delas in i två huvudtyper där den ena ger skattereduktion och den andra inte: Anlägga och reparera: • gräsmattor • murar • gångar • uppfarter • asfaltering etc. Ingen reduktion för ROT • Nedgrävningar av ledningar, vatten & avlopp • Borrning/grävning av brunn • Dränering av husgrund Gäller arbeten som utförs inom tomtgränsen. OK med reduktion under förutsättning att arbetena betjänar bostaden

51 Markarbeten Arbetskostnad för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion. Om du exempelvis gräver ner vatten och avlopp och efteråt måste laga gräsmattan räknas det som ROT-arbete och ger rätt till skattereduktion. Skatteverket

52 Vad gäller egentligen för bergvärme? Är allt avdragsgillt som jag sett i vissa annonser?

53 Bergvärme Du får skattereduktion för bergvärme, men ENDAST för arbetskostnader och INTE för maskinkostnader Skatteverket

54 Vad ingår normalt vid installation av bergvärme? • Borrning • Grävningsarbeten från ”borrhål” till hus • Ta bort gammalt system/asbestsanering • Betonghåltagning • Rördragning i huset/ VVS • El-arbeten • Installation av värmepump • Materialkostnader m.m. Bergvärme

55 • Normalt förfarande inom branschen (innan ROT) var att kunden fick en offert från en entreprenör på ett fast pris för installation av bergvärme. • Sedan spelade det ingen roll hur många arbetstimmar det faktisk tog, priset var detsamma. • På slutfakturan specificerades inte några timmar för maskinkostnader respektive arbete. Hur bör det se ut i framtiden för att det ska bli rätt från början Bergvärme

56 Utföraren/entreprenören bör se till att: • underleverantörerna specificerar de arbeten de utfört • underleverantörerna räknar bort maskinkostnaden i sina arbeten • göra en sammanställning på slutfakturan över samtliga arbeten rensat från maskinkostnader Skatteverket Bergvärme

57 Vad gäller för nybyggt garage? Antingen eller! Vad innebär att garaget byggs samman med huset 1.Om garaget läggs friliggande anses det vara en nybyggnad och du får ingen skattereduktion för ROT 2.Om garaget byggs samman med huset anses det vara en tillbyggnad och då får du skattereduktion för ROT

58 Garage Grunden är att det nya garaget ska använda en befintlig vägg av huset. Det nya garaget får alltså ”tre väggar” Garage

59 Underhåll av befintliga komplementbyggnader Du får skattereduktion för underhåll på gamla komplementbyggnader, so m exempelvis när du målar om friggeboden, lagar taket på garaget m.m. Däremot får du inte skattereduktion för underhåll av murar, ommålning och reparation av staket med mera.

60 Träaltan kontra uteplats i sten Du får skattereduktion för träaltan som fästs samman med huset. Väljer du att lägga en uteplats i sten på exakt samma ställe får du dock inte skattereduktion. Reglerna säger då att det är en markanläggning som inte berättigar till skattereduktion.

61 Pool inne kontra pool ute Arbetskostnader på pool inne OK Arbetskostnader på pool utomhus INTE OK

62 Skatteverket Skattereduktion - bostadsrätter

63 Skattereduktion för bostadsrätt Två grundförutsättningar •Bostadsrättsägare ska ha underhållsansvar för det arbete som utförs •Arbetet ska utföras i lägenheten

64 Balkong inte ok Målning/ underhåll av utevägg = inte ok Inte heller: - inglasat uterum - altan - eller liknande Ytterdörr: Utsidan inte ok. Insidan ok. Byte inte ok Fönster: Utsidan inte ok. Insidan ok. Byte inte ok Inte heller stambyten av vatten-, avlopps- ledningar etc.

65 . Inte heller OK att flytta bärande väggar Bostadsrätt

66 Klicka på ”A – Ö”

67 Klicka på ”R”

68 Skrolla dig ner och välj

69

70 Övrigt Skatteverket

71 Försäkringsersättning/bidrag/stöd ROTarbeten som du fått försäkrings- ersättning eller bidrag/stöd från stat/kommun för kan du inte få skattereduktion för. Om det klart framgår att bidraget/ersättningen endast avser material kan skattereduktion medges för det utförda arbetet.

72 Administrativa kostnader Du får ingen skattereduktion för ROTarbeten på administrativa kostnader som exempel: • arkitektkostnader • bygglovshandlingar • energideklaration Skatteverket

73 Jämkningsmöjligheter ”traditionella modellen” Kan jag få tillbaka pengarna snabbare för utgifter jag haft för husarbeten? Ja! Du kan få tillbaka pengarna via jämkning. I princip innebär det att din huvudarbetsgivare gör lägre skatteavdrag på din lön.

74 •1993 – 1994  omkostnadsbeloppet ska inte minskas •1995 - 1996  omkostnadsbeloppet ska minskas •1997 – 1999  omkostnadsbeloppet ska inte minskas •15 april 2004 – 30 juni 2005 - omkostnadsbeloppet ska inte minskas •8 december 2008  - omkostnadsbeloppet ska minskas Kapitalvinstberäkning Har du haft utgifter för ROT arbeten med 70 000 kr och fått skattereduktion med 35 000 kr får bara resterande 35 000 kr räknas in i omkostnadsbeloppet

75 Jämkningsmöjligheter ”traditionella modellen” Kan jag få tillbaka pengarna snabbare för utgifter jag haft för husarbeten? Ja! Du kan få tillbaka pengarna via jämkning. I princip innebär det att din huvudarbetsgivare gör lägre skatteavdrag på din lön.

76 Jämkningsmöjligheter ”traditionella modellen” Blankett - SKV 4302 Har du E-legitimation/BankID? Då jämkar du enklast via www.skatteverket.se

77 Förmånsmodellen • Arbetsgivaren drar ingen skatt för förmånen • Du som löntagare begär sedan skattereduktion i din inkomstdeklaration i och med att du godkänner de förtryckta uppgifterna om förmånen som din arbetsgivare lämnat Om din arbetsgivare betalar ditt husarbete blir du förmånsbeskattad för detta arbete OBS! Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag för materialkostnader som du som anställd får i förmån

78 A-skattemodellen •Anlitar du en person med A-skatt kan du få skattereduktion förutsatt att den anlitade personen inte är näringsidkare. •Skattereduktion medges med det belopp som du som anlitat personen skulle ha betalat i arbetsgivaravgifter. Skatteverket

79 Kan alla nyttja skattereduktion med 50 000 kr? Skatteverket

80 Till att börja med......så är det bara mot inkomstskatt & fastighetsavgift/skatt som du får skattereduktion för husarbeten... Skatteverket

81 Avräkningsordning för skatt & avgifter Det finns en bestämd ordning som gäller för skattereduktion. Detta påverkar om du kan få skattereduktion för husarbeten på hela beloppet 50 000 kr. Avräkningsordning 1. Kommunal fastighetsavgift (pensionärer) 2. Sjöinkomst 3. Allmän pensionsavgift 4. Jobbskatteavdrag 5. Underskott av kapital 6. Husarbete

82 Lön Skatt kvar att reducera för husarbete 200 000 kr (16 667 kr/mån) 36 000 kr 29 600 kr 250 000 kr (20 833 kr/mån) 47 500 kr 41 100 kr 300 000 kr (25 000 kr/mån) 58 900 kr 52 500 kr Exempel vid skattetabell 32 och fastighetsavgift på 6 362 kr (år 2009) Betalt fastighetsavgift – Inte betalt (Bostadsrätt) Skatteverket OBS! Ungefärliga siffror

83 Pension Skatt kvar att reducera för ROT 125 000 kr (10 416 kr/mån) 28 500 kr 150 000 kr (12 500 kr/mån) 37 300 kr 175 000 kr (14 583 kr/mån) 46 100 kr 200 000 kr (16 667 kr/mån) 54 900 kr Pensionär med skattetabell 32 OBS! Har inte lagt in fastighetsavgiften i siffrorna. Pensionärer har en begränsningsregel som säger att avgiften får vara max 4 % av hennes inkomst. Dock minst 2 800 kr.

84 Skattetabell 32 och fastighetsavgift på 6 362 kr (år 2009) och skuldräntor Lön Skuldräntor Skatt kvar att reducera för husarbete 300 000 kr (25 000 kr/mån) 50 000 kr 43 900 kr 300 000 kr (25 000 kr/mån) 100 000 kr 28 900 kr 350 000 kr (29 126 kr/mån) 50 000 kr 56 400 kr 350 000 kr (29 126 kr/mån) 100 000 kr 41 400 kr Tänk på! Har du sålt aktier eller fastigheter etc. med stor förlust i år? Var då beredd på att du kanske inte kommer kunna nyttja hela skattereduktionen för husarbete.

85 Vad händer om jag inte har betalt in tillräckligt med skatt?

86 ”Kvarskatt” Finns det inga eller för få inbetalda skatter att reducera mot får du ”kvarskatt” (underskott på skattekontot) Skatteverket

87 Räkna ut själv Du kan själv räkna ut på ett ungefär hur mycket du kan nyttja i skattereduktion. Tänk på att lägga till alla avdrag du brukar göra för: • resor till och från arbetet • pensionssparande • räntekostnader Skatter som reduceras är inkomstskatt och fastighetsavgift/skatt

88 Räkna ut skatten

89 Välj ”Inkomstår 2009”

90 Här fyller du i din kommunala skatt. Klicka på röda rutan och välj din församling för att hitta rätt procentsats Här fyller du i din lön Sedan fyller du i eventuella avdrag i aktuella rutor nedan

91 Tryck på beräkna och få svar

92 Räkna ut själv Exempel: Lön 300 000 kr Resor till och från arbete 30 000 kr Pensionssparande 10 000 kr Utgiftsräntor 30 000 kr Äger halva fastigheten lägg därför in 424 000 kr som underlag för småhus i kod 80. ( Uträkningsprogrammet på vår webb känner inte av om beloppet du skriver som underlag för fastighetsavgiften avser en eller flera fastigheter. Överstiger ditt värde 848 000 kr kommer den uppskattade fastighetsavgiften bli mer än 6 362 som är max.)

93 + 79 872 + 3 180 - 21 000 - 15 633 - 9 000 Skatt kvar till reduktion för HUS- arbeten = 37 419 kr

94 Frågor kvar? Vi hjälper dig gärna! Ring 0771 567 567 eller gå in på skatteverket.se


Ladda ner ppt "R eparation/underhåll, O mbyggnad och T illbyggnad Skatteverket."

Liknande presentationer


Google-annonser