Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handkirurgi - en resa genom hela vårdkedjan Susanne Hultberg, operationssjuksköterska Mari Bergeling, processledare och arbetsterapeut 2005-05-20 Ortopediska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handkirurgi - en resa genom hela vårdkedjan Susanne Hultberg, operationssjuksköterska Mari Bergeling, processledare och arbetsterapeut 2005-05-20 Ortopediska."— Presentationens avskrift:

1 Handkirurgi - en resa genom hela vårdkedjan Susanne Hultberg, operationssjuksköterska Mari Bergeling, processledare och arbetsterapeut Ortopediska kliniken

2 Patientbehovsrelaterad
Bakgrund PRG - Patientbehovsrelaterad grupp Processteam Systemtänkande

3 Systemkarta, Ortopediska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
”Tillsammans skapar vi bästa möjliga” Planering för styrning och förbättring Design och redesign Fånga in behov från samhället Omvärldsanalys Sjukhus lednigs-grupp Strategi-möten BSC Regional samverkan Miljö-arbete Lärande och förnyelse Storgrupp sjukvård Genomföra möten Central IT-kommitté Analys av resursåtgång Lednings-struktur Ut-vecklings-dialogen Klinik-lednings-möten Sam-verkans-möte EU-samarbete Medicinska program-grupper inom och utom länet EU-samarbete Forskning Klinikforum Arbets-platsträffar Team def, kultur, policy EU-samarbete Resultat för verksamhets-uppföljning Samarbets- partners Vårdbehov / kontakt / tillgänglighet Genomföra prevention/diagnostik/ behandling, medicinsk, omvårdnad och rehabilitering Tillhandahålla olika vårdformer Uppföljning /avslut Apotek Kommun Primärvård Regionsjukvård Försäkrings- kassan bolag BVC FHV Hälsohögskola Universitet Privatpraktiker Andra ortklin Barnklinik Geriatrisk klinik Rehab med klin Övriga kliniker Tillgänglig-het Axel Knä Reuma-ortopedi Öppen vård Överrapportering primärvård, kommun Kunder Hud/sår Barn-ortopedi Neuro-ortopedi Inkomna patienter Tidbok Rygg Sluten vård Undervisning/support egenvård Fot Nutri-tion Smärta Samverkansformer Kassa-funktioner Dagvård Följa samverkansrutiner Hand Trauma Opera-tion Läkemedels- studier Telefon-rådgivning Poliklinisk operation Hud/sår Hantering av journal Schema (aktuellt) Fallpre-vention Konsulta-tion Höft Reuma AKO/RKO Dagkirurg/OPC Stöd för diagnos, behandling, medicinsk, omvårdnad och rehabilitering Personal Kompetensutveckling Säkerhetsarbete IT Ekonomi och budget support Personal- administration Medarbetar- samtal Intern/extern utbildning Rapportera incidenter Team IT/ super- användare Administra- tion Röntgen/MR IVA Akutmott Rekrytering Lab. Fysioterapi CPG Personal- vård Fackligt arbete Student- handledning Arbeta med säkerhet Hemsida Förråds- beställning Läkemedel Team Orto- pedteknik Schema - planering (långsiktig) Introduktions- program Elev/PRAO Utvärdering Sjukskrivnings- rutiner Patolog Osteoporos- mottagning

4 Processteam Hand

5 Akutmottagning - ortoped
Primärvård Regionalsjukvård Akutmottagning - ortoped Operationsklinik Ortopedisk vårdavdelning Radiolog Ortopedmottagning Arbetsterapeutmottagning Kliniskt fysiologiskt lab Administration Primärvård

6 Processutveckling Karpaltunnelsyndrom

7 Iakttagelser Vi sa olika - vi gjorde olika, saknades grund för utvärdering Kirurgi - dagkirurg, ortopedmottagning Olika typer av förband - tryckförband 14 dagar Patienten kom till arbetsterapeut sent i förloppet, ledde till långa sjukskrivningar och i några fall utvecklade patienten finger-hand-skuldersyndrom Resursåtgången var oklar NHB (nervledningshastighetsberäkningar) direkt från primärvård

8 Flödesanalys - karpaltunnelsyndrom
Besök läkare Ort mott Nuflöde: Operation Suturtagning Besök läkare PV, FHV, privat Telefon Sjuksköterska Ort mott Besök läkare Ort mott Arb ter Besök sjuksköterska Primärvård Klinfyslab Besök läkare Ort mott Besök arb ter Ort mott Besök arbter Primärvård Arb ter

9 ”Handförbandsstudien” utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (50 patienter)
Vi behöver varandras ögon - läkprocess påverkan på glidytor, ärr och hyperestesi Utvärdering ”Riskpatienter” Enhetligt handförband

10 Optimalt om-händer-tagande
Värdekompassen Clinical Value Compass; Paul Batalden och Gene Nelson, Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA Metod för att beskriva värdet av vården för en specifik patientgrupp. Det är processer som skapar detta värde. Vill vi förbättra värdet måste vi förbättra processerna. Funktionellt hälsostatus Fysiskt Mentalt Socialt Optimalt om-händer-tagande Kliniskt status/Vårdbehov Medicinsk Omvårdnad Rehabilitering Provresultat Komplikationer Tillfredsställelse/Patient-upplevda behov Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vården Kostnader/Resurser Direkta Indirekta

11 Karpaltunnelklyvning
Jämförelse kirurgisk åtgärd dagkirurg och ortopedmottagning Blodtrycksmanschett på underarm Dagkirurg Ortopedmottagning Hälsostatus Hälsostatus Patienttillfred-ställelse Patienter nöjda med smärtlindring, information och känner sig trygga i samband med operation. Vårdbehov Ingen pre-medicinering Ingrepp i lokalanestesi Inga postoperativa infektioner Patient- tillfreds- ställelse Vård- behov Resurser kr mindre personalkostnad/ingrepp, Minskad lokalkostnad. Möjlighet att frigöra plats för mer krävande ingrepp vid dagkirurg och OPC. Resurser

12 vi tillsammans gör som skapar
Sjukskrivning Upplevelse patient/personal Ledtider Rehabiliteringsresultat** Omvårdnadsresultat** Medicinskt resultat** Postoperativt omhändertagande Premedicinering, förbrukningsmaterial Anestesi IVRA Sjuksköterska uppvak Undersköterska Narkossjuksköterska Operationssjuksköterska Knivtid läkare Sjuksköterska premedicinering NHB (nervledningshastighetsberäkning) Läkarbesök - ortopedklinik Summa Antal Styckpris Aktivitetsmall – exempel karpaltunnelklyvning Det är vad vi tillsammans gör som skapar värde för patienten

13 Aktivitetsmall - personalkostnad karpaltunnelklyvning 2003-2004

14 Fånga beprövad erfarenhet och få det på pränt Utbyte av erfarenheter inför nya rutiner Arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom primärvård och slutenvård Förslag till nytt arbetssätt

15 Utvärdering utifrån Värdekompassen av postoperativ uppföljning i primärvård efter karpaltunnelklyvning

16 Påverkan på vävnad och handfunktion
Rörelse- eller funktions- Ja 16% inskränkning Nej 84% Hyperestesi Ja 29% Nej 71% Smärta Ja 26% Nej 74% Tjock ärrsträng Ja 12% Nej 88% Svullnad Ja 18% Nej 82% Sårläkning/infektion Såret läkt Ja 89% Nej 11% Postoperativ Ja 0% infektion Nej 100% Patient- och personalupplevelse Upplever patienten att rutiner Ja 96% har fungerat bra? Nej 4% Upplever personal att rutiner Ja 98% har fungerat bra? Nej 2% Upplever patienten att han/hon Ja 6% saknar återbesök till opererande Nej 94% läkare?

17 Utvärdering utifrån Värdekompassen i samband med operation på ortopedmottagningen

18 Typ av ingrepp 30% 31% 7% 11% 3% 0% 18% 16 Övrigt ingrepp*
Extirpation av resistenser (fot) Hallux valgus Debasering 3% 3 Hammartå Meniskectomi Extirpation av fri kropp (knä) 11% 10 Diagnostisk knäartroskopi Homan Mb de Quervain Extirpation av neurinom (hand) 7% 6 Extirpation av resistenser (hand) 31% 27 Karpaltunnelklyvning 30% 26 Senskideklyvning (triggerfinger) Ortopediska kliniken

19 Patientupplevelse – kirurgi vid ortopedmottagning

20 Total tidsåtgång i operationssal
42% 35% 22% 20-30 min 30-40 min >40 min Postoperativ tidsåtgång 86% 11% 2% Hem direkt 1-2 tim >2 tim Ortopediska kliniken

21 Vi gör och säger samma - vi har ett bra underlag för utvärderingar och vi kan bättre förstå vårt system

22 karpaltunnelsyndrom Nuflöde: Nyflöde: Besök läkare Ort mott Operation
Suturtagning Besök läkare PV, FHV, privat Telefon Sjuksköterska Ort mott Besök läkare Ort mott Arb ter Besök sjuksköterska Primärvård Klinfyslab Besök läkare Ort mott Besök arb ter Ort mott Besök arbter Primärvård Arb ter Nyflöde: Klinfyslab Besök läkare PV, FHV, privat Besök läkare Ort mott Operation Besök arbter Primärvård Besök sjuksköterska Primärvård

23 tydlighet skapar möjlighet för alla att agera

24 processbeskrivning i Pdf-format
Förkortad version av processbeskrivning i Pdf-format på intranätet

25 BSC - patient/kundperspektiv
kunnig personal trygg och aktiv patient minskad sjukskrivning omhändertagande på rätt vårdnivå, i rätt tid och på rätt sätt minskade operationsköer utvärderade patientbehov

26 BSC - process/produktionsperspektiv
tydliggörande av roller bättre samordning minskat antal besök inom hälso- och sjukvården processbeskrivningar säkerställer att patienten tas omhand på rätt vårdnivå, i rätt tid och på rätt sätt tydligare och snabbare patientflöde olika kliniker kan tillsammans skapa bättre resurshushållning den lägre prioriterade verksamheten kan frigöra resurs och tid för den högre prioriterade tydlighet för alla i processen var operation ska ske utifrån fastställda kriterier och vinsterna med det enhetlig förbandsomläggning vid operation

27 BSC - lärande/förnyelseperspektiv
beprövad erfarenhet på pränt ökad kompetens (auskultationer hos varandra i processen och internutbildning för all personal i handrehabilitering) bättre tillvarata kompetens i verksamheten ökad delaktighet utvärdering resultat välgrundat arbetssätt

28 BSC - ekonomi/resursperspektiv
tydliggöra kostnader motiverar oss att hushålla bättre resursbesparing genom att t ex frigöra läkartid och förbättrat utnyttjande av bland annat operationsverksamhet rätt vårdnivå - rätt profession - på rätt sätt - i rätt tid

29 tack...

30 KNÄ

31 Total tidsåtgång i operationssal knä
50% 30% 20% 20-30 min 30-40 min >40 min

32 Postoperativ tidsåtgång
Hem direkt 1-2 tim >2 tim

33 Postoperativt behov av:
A Tillsyn B Viloplats

34 Hur mycket obehag upplevde du under operation?
Inget obehag Värsta tänkbara obehag

35 Hur mycket smärta upplevde du efter operation
Ingen smärta Värsta tänkbara smärta


Ladda ner ppt "Handkirurgi - en resa genom hela vårdkedjan Susanne Hultberg, operationssjuksköterska Mari Bergeling, processledare och arbetsterapeut 2005-05-20 Ortopediska."

Liknande presentationer


Google-annonser