Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interreg IVA Nord 2007-2013 EU:s mål Det gränsöverskridande samarbetet i Europa ska integrera områden som är åtskilda genom nationsgränser men har gemensamma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interreg IVA Nord 2007-2013 EU:s mål Det gränsöverskridande samarbetet i Europa ska integrera områden som är åtskilda genom nationsgränser men har gemensamma."— Presentationens avskrift:

1 Interreg IVA Nord 2007-2013 EU:s mål Det gränsöverskridande samarbetet i Europa ska integrera områden som är åtskilda genom nationsgränser men har gemensamma problem som kräver gemensamma lösningar. Samarbetet över gränserna bör inriktas på en förstärkning av gränsregionernas konkurrenskraft. Samarbetet bör dessutom bidra till den ekonomiska och sociala integrationen, särskilt i de fall där de ekonomiska skillnaderna är stora. Ingrid Inga, maj 2007

2 Interreg IVA Nord 2007-2013 Nytt för perioden 2007-2013 • Nytt namn – Europeiskt territoriellt samarbete, Interreg IVA Nord • Ny geografi och nya aktörer • Ny vision och målsättningar • Delprogram Sápmi Ingrid Inga, maj 2007

3 Interreg IVA Nord 2007-2013 Vision I Nord/Sápmi förverkligas möjligheterna genom gränsregionalt samarbete Möjligheterna är • •unika natur- och kulturtillgångarna • •sammanhållningen över gränserna • •starka basindustrier • •spetskompetens • •näringar med tillväxtpotential Ingrid Inga, maj 2007

4 Interreg IVA Nord 2007-2013 Övergripande mål för Interreg IV A Nord   förstärka programområdets konkurrenskraft och sammanhållning. • •Förstärkt regional konkurrenskraft innebär ett ökat antal nya och/eller befintliga företag som klarar av att växa i konkurrens med andra företag, inom regionen och i andra delar av världen. • •Förstärkt regional sammanhållning innebär ett antal sociala nätverk och kontakter som skapas genom mänskliga möten när programmet genomförs. Övergripande mål för Sápmi   med användning av det samiska samhällets alla resurser utveckla samiskt kultur- och näringsliv utifrån ett ekologiskt och långsiktigt resursutnyttjande. Ingrid Inga, maj 2007

5 Interreg IVA Nord 2007-2013 Programmets strategi Målet ska uppnås genom att •erbjuda små-och medelstora företag spetskompetens inom affärs-, tjänste- och produktutveckling •bygga upp starka innovations- och utbildningsmiljöer som agerar i nära samarbete med regionens näringsliv och offentliga aktörer •skapa strukturer som förbättrar tillgängligheten och tillgodoser näringslivets, forsknings- och utbildningsinstitutionernas samt allmänhetens behov av gränsöverskridande infrastruktur och service •stimulera kunskapsutveckling, medborgararrangemang samt kulturutbyte och informationsspridning

6 Interreg IV A Nord 2007-2013 Prioriterade områden –Utveckling av näringslivet –Forskning, utveckling och utbildning –Regional funktionalitet och identitet –Delprogrammet Sápmi – gränslös utveckling Ingrid Inga, maj 2007 Nord Delprogram Sápmi

7 Interreg IV A Nord 2007-2013 Strategiska utvecklingsområden för näringslivssamarbete • Samarbetet mellan basindustrin och små- och medelstora företag • Kreativa näringar och besöksindustrin • Informations- och kommunikationsindustrin (ICT) • Utveckling av förnyelsebara energiformer samt miljöteknologi • Teknik-, produkt- och tjänsteföretagande inom ett hållbart energisystem • Testverksamhet • Utveckling av samarbetsformer mellan offentlig och privat sektor Ingrid Inga, maj 2007

8 Interreg IV A Nord 2007-2013 Utveckling av näringslivet Aktiviteter • Metoder för gränsöverskridande affärsrådgivning • Företagssamarbete inom marknadsutveckling och internationalisering • Bransch- och företagsspecifika kompetensutvecklingsprogram och gemensamma kvalitetssäkringsprinciper • Gränsregionala insatser för att tillvarata den utveckling som sker inom oljeutvinning i regionen • Samarbete mellan företag, och FoU-institutioner (affärsnära utveckling i samverkan) • Stimulering av ungdomars delaktighet i utvecklandet av näringslivet Målgrupp Små och medelstora företag, kommunala utvecklingsbolag och andra intresseorganisationer, universitet och forskningsinstitut. Ingrid Inga, maj 2007

9 Interreg IV A Nord 2007-2013 Utveckling av näringslivet Aktiviteter • Metoder för gränsöverskridande affärsrådgivning • Företagssamarbete inom marknadsutveckling och internationalisering • Bransch- och företagsspecifika kompetensutvecklingsprogram och gemensamma kvalitetssäkringsprinciper • Gränsregionala insatser för att tillvarata den utveckling som sker inom oljeutvinning i regionen • Samarbete mellan företag, och FoU-institutioner (affärsnära utveckling i samverkan) • Stimulering av ungdomars delaktighet i utvecklandet av näringslivet Målgrupp Små och medelstora företag, kommunala utvecklingsbolag och andra intresseorganisationer, universitet och forskningsinstitut. Ingrid Inga, maj 2007

10 Interreg IV A Nord 2007-2013 Forskning, utveckling och utbildning Aktiviteter • strategiska allianser och forskningsplattformar • gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt • nya gemensamma utbildningar • nya lösningar kopplade till användning av oberoende teknik och virtuella inlärningsmiljöer i utbildningssamarbetet. • student-, lärar-, praktikant- och forskarutbyte • nya metoder och arbetssätt för entreprenörskap i skolan Målgrupp Universitet, högskolor och forskningsinstitutioner, samt den offentliga sektorn, gymnasiala skolor och yrkeshögskolor. Ingrid Inga, maj 2007

11 Interreg IV A Nord 2007-2013 Regional funktionalitet och identitet Aktiviteter • Utveckling av gemensamt offentligt serviceutbud och gemensam infrastruktur • Utveckling av olika gränskommunala gemensamma strukturer • Myndighetssamarbete, t.ex. inom miljö (metod- och kunskapsutveckling, gemensamma uppföljningsprocesser, inventering osv.) • Motverkande av strukturella problem som hindrar fri rörlighet av varor och tjänster mellan länderna • Åtgärder för att främja mer integrerad arbetsmarknad • Småskaliga projekt som utvecklar kontakter mellan regionens unga människor Målgrupp Det lokala samhället, kommuner, myndigheter, föreningar, intresseorganisationer, ungdomar. Ingrid Inga, maj 2007

12 Interreg IV A Nord 2007-2013 Delprogram Sápmi Aktiviteter: • Stimulans av produkt-, tjänste- samt metodutveckling, marknadsföring genom skapande av gemensamma arenor för näringsföretagare • Utveckling av strategiska miljöinsatser utifrån samiska behov och samiska kunskaper. • Nätverksbyggande åtgärder som främjar samisk kulturindustri och samiska kulturaktiviteter • Tematiska samarbetsprojekt inom t.ex. miljö, jämställdhet, traditionell samisk kunskap och urfolksfrågor. • Utveckling av nätverk och samarbeten mellan forskningsinstitutioner, skolor, näringsliv och branschorganisationer utifrån samiska behov • Genomförande av gemensamma kompetensutvecklingsinsatser inom samiska ämnesområden • Insatser för att främja den samiska språkutvecklingen, t.ex. gemensamma läromedel, material, utbildningar, medieutbud, etc. • Aktiviteter som attraherar samisk ungdom och som skapar mötesplatser som ungdoms- seminarier, ungdomsevenemang, nätverksbyggande, ny informationsteknik, ungdomsportal etc. Målgrupp Samiska näringsutövare, samebyar/reinbeitsedistrikt, sameföreningar, samiska bransch- och kulturinstitutioner, samiska organisationer, andra branschorganisationer, institutioner, offentliga institutioner och organ etc. samiskt näringsliv, liknande organisationer, högskolor och universitet, övriga utbildningsinstitutioner, muséer, företag, kommuner och landsting Ingrid Inga, maj 2007

13 Interreg IV A Nord 2007-2013 Finansiering (60/40)Euro Utveckling av näringslivet 10 869 262 Forskning, utveckling och utbildning 8 015 011 Regional funktionalitet och identitet 8 015 011 Sápmi – gränslös utveckling (65/35) 4 349 845 Tekniskt stöd 2 717 317 Summa 33 966 44660% Nationell svensk medfinansiering 22 992 39740% Norge statlig finansiering 8 637 470 Norge regional medfinansiering 8 637 470 Summa74 233 783 Ingrid Inga, maj 2007


Ladda ner ppt "Interreg IVA Nord 2007-2013 EU:s mål Det gränsöverskridande samarbetet i Europa ska integrera områden som är åtskilda genom nationsgränser men har gemensamma."

Liknande presentationer


Google-annonser