Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxt genom internationellt arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxt genom internationellt arbete"— Presentationens avskrift:

1 Tillväxt genom internationellt arbete
Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Bild 1

2 Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.
Vårt mål: Attraktiva livsmiljöer, välmående och dynamiskt näringsliv och regionalt ledarskap Strategi: Positionera Norrbotten internationellt och samarbeta med andra: Landstinget arbetar med att stärka Norrbottens position både i Sverige och internationellt. Genom strategiska allianser, nätverkande och samarbeten stärks länets konkurrenskraft. Landstinget är en av flera aktörer som arbetar med regional utveckling. Samverkan är viktig och landstinget arbetar med bland andra universitet, kommunförbundet, länsstyrelsen och med EU och regioner i Europa. Mål och strategier formuleras gemensamt och vi samarbetar för att nå målen. Bild 2 REGLAB Årskonferens 2011

3 Flernivåstyrning (Multi-level governance)
Fler politiska nivåer & mer samarbete med olika aktörer (vertikalt och horisontellt) Staters makt antas ha förskjutits åt tre olika håll: Uppåt – till överstatliga organ (EU) Nedåt – till regionala (och ibland lokala)politiska nivåer Utåt – till marknadskrafter och civila samhället Bild 3 REGLAB Årskonferens 2011

4 UTMANINGAR OCH RESURSER
Långa avstånd Glesbygd Miljö / Klimat Resurser Bild 4 Vi är det län med stora avstånd och stora landsbygdsområden. Den geografiska situationen är inte den enda utmaningen som vi står inför! Som överallt annars i Europa, antalet äldre växer snabbt. Många äldre lider av kroniska sjukdomar men vill få vård i hemmet. Medborgarna vill inte längre vara passiva vårdmottagare men vill aktivt söka och hitta information om sjukvård. De individuella behoven och förväntningarna hos medborgarna skapar en efterfrågan på kundanpassade individuell vård lösningar. I Norrbotten står vi inför dessa utmaningar och förvandlar dem till möjligheter. Vår region har varit och är fortfarande är en grogrund för distansöverbryggande teknik, bland vilka e-hälsa har ett strategiskt läge. Norrbotten har ett väl fungerande IT-struktur. Nio av tio invånare är anslutna till Internet via bredband. De flesta av våra medborgare har en hög grad av IKT kunskaper och en vilja att testa ny teknik. Vår klimatsmarta vård hjälper oss att minska resandet för personal och patienter och därmed minska föroreningarna. - Vi försöker att använda våra resurser klokt, både mänskliga och ekonomiska Genom samarbete mellan Luleå tekniska universitet, vårdgivare i regionen och ledande företag IT, har vi drivit på utvecklingen av välfungerande, distansöverbryggande hälso- och sjukvård under en ganska lång tid. Våra lösningar kan tillämpas i andra regioner och länder. Infrastruktur Individuella behov Åldersstruktur REGLAB Årskonferens 2011

5 Vision Överallt Alla Alltid
Bild 5 eHälsa gör det möjligt att erbjuda sjukvård till alla, överallt, när som helst. eHälsa innebär användning och utveckling av informations- och kommunikationsteknik för att främja vård och omsorg. Ett av målen inom EU är att ge patienten åtkomst till sina journaler, på ett säkert sätt från sina hem när de behöver det. Denna utveckling kommer endast att vara möjligt om vi kan hitta kompatibla IKT-lösningar som stödjer patienter och personal som arbetar med tillförlitlig information genom hela vårdprocessen. Förebyggande hälsovård med inriktning på en aktiv patient är ett av svaren. Interaktion är ett centralt inslag. Distansöverbryggande är en annan. Tillgänglighet är en tredje. REGLAB Årskonferens 2011

6 Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010
Erfarenheterna från Norrbottens läns landsting från arbetet med hälso- och sjukvården som en tillväxtbransch, bland annat genom ett strategiskt internationellt arbete. Inom hälso- och sjukvård finns stora möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster. Bild 6 REGLAB Årskonferens 2011

7 Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010
Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk Etablering av en centrumbildning inom e- hälsa vid Luleå tekniska universitet Uppbyggnad av landstingets EU- projektkontor Bild 7 E-hälsa syftar till att utveckla och ta tillvara distansoberoende tjänster och lösningar som stärker kvalitet, effektivitet och tillgänglighet. Kraven på tjänster inom vård och omsorg ökar med demografiska förändringar, men även genom en ökad rörlighet bland Europas medborgare samt patienternas förväntningar på en tillgänglig, behovsanpassad vård. Landstingets e-hälsaprojekt har haft uppdraget att leda ett strategiskt innovations- och utvecklingsarbete med följande fokus: ▪ Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk ▪ Etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet ▪ Uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor Samarbetet och engagemanget har varit (och är) stort hos länets näringsliv, universitet och kommuner vilket har varit av avgörande betydelse för de viktigaste uppnådda resultaten. REGLAB Årskonferens 2011

8 Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk
Assembly of European Regions Health Network - AER GD Informationssamhälle och medier GD Hälso- och konsumentfrågor EU-kommissionens ministerkonferenser ALEC 2010 Future e-Health Leaders Bild 8 Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk Norrbotten har positionerats som en framgångsrik aktör och attraktiv samarbetspartner inom e-hälsa, kraftfulla nätverk har skapats med potentiella samarbetspartners i Europa, omvärldsbevakning har bedrivits kontinuerligt och länets möjligheter till finansiering och medverkan i EU-program har stärkts. AER:s arbetsgrupp för e-hälsa, där landstinget är ordförande, agerar remissinstans åt EU-kommissionen och för de europeiska regionernas talan i diskussioner på policynivå, vilket bl.a. har lett till att EU-kommissionen har skräddarsytt en utlysning riktad till regionerna; Renewing Health. Landstinget har genom AER utfört många tunga uppdrag åt EU-kommissionen vid bl.a. EU:s ministerkonferenser, European Health Forum och World of Health IT . I syfte att stärka engagemang och medinflytande hos de medverkande regionerna inom AER, har två nätverkskonferenser per år genomförts med en regional aktör som värd. Nätverksmötena har tematiserats och om möjligt förlagts i anslutning till en nationell eller internationell konferens. Studiebesök har genomförts i anslutning. Policyarbetet har för Norrbottens del bl.a. resulterat i att landstingets e-hälsaarbete presenterades för OECD-delegationen vid deras besök i Sverige 2009. REGLAB Årskonferens 2011

9 Assembly of European Regions eHealth Network
Öka medvetandegraden om e- hälsaområdets potential för vårdutveckling, regional utveckling och tillväxt. Samla information om existerande lösningar och pågående policyarbete samt utföra undersökningar och studier. Samverka med andra regioner och aktörer samt samordna regionernas e- hälsalösningar och strategier Stimulera utveckling av produkter och tjänster för den kommersiella marknaden. Stödja forskning och utbildning inom e- hälsaområdet. Bild 9 REGLAB Årskonferens 2011

10 Etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet
Samordna och profilera LTUs forskningsinsatser inom e-hälsa Säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och affärsutveckling inom e-hälsa Utgöra en grund för samarbetet I utvecklingen av ett dynamiskt innovationssystem för e-hälsa Bild 10 Från Centrum för Distansöverbryggande Hälso- och sjukvård, CDH år 2000 till Centrum för Innovation och eHälsa, år 2009. Etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet EIC, E-Health Innovation Centre, etablerades under 2009 vid Luleå tekniska universitet. Landstinget beslutade i december 2008 att delta som en avtalspart. Boden, Piteå och Luleå kommuner, liksom Luleå tekniska universitet fattade beslut under 2009 och vid halvårsskiftet 2009 etablerades centrumbildningen formellt vid Institutionen för Hälsovetenskap. Satsningen sker i nära samverkan med vårdgivare, universitet, länsstyrelse och näringsliv samt fungerar som en kraftfull motor i ett regionalt innovationssystem för e-hälsa. Som gemensam arena för universitet, kommuner, landsting, övriga vårdgivare samt näringsliv ska centrumbildningen säkerställa en rad grundläggande kompetenser: ▪ Utveckla alla aspekter av en systematisk metodik för kontinuerliga behovsanalyser. ▪ Säkerställa en kvalificerad omvärldsanalys inom den nationella och internationella utvecklingen av e-hälsa. ▪ Säkerställa närvaron av en kvalificerad testverksamhet för e-hälsa tillämpningar i vidare mening. ▪ Utgöra en gemensam arena för dialog och ställningstagande till innovativa insatser. ▪ Skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande. ▪ Driva och stödja ett aktivt nätverk mellan länets företag. ▪ Garantera att verksamhetsutvecklingen av hälso- och sjukvården, såväl inom landstinget som inom den kommunala sektorn, som grundläggande regional attraktionsfaktor bygger på samtidig medverkan från patienter, vårdgivare, forskare och affärsutvecklare. I syfte att stärka centrumbildningen samt den affärsmässiga kopplingen och samverkan mellan universitet, näringsliv, kommuner och landsting i innovationsfrågor startar ett projekt för kommersialisering av innovationer inom vård och omsorg; Innovationssluss Övre Norrland, utarbetats tillsammans med landstinget i Västerbotten och ALMI Nord. REGLAB Årskonferens 2011

11 Uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor
Landstings medverkan i fler EU- samarbeten och projekt! Etablering av Strategiska gränsöverskridande samarbeten och allianser Information och omvärldsbevakning Rådgivning Bild 11 Uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor etablerades 1 januari 2010 som ordinarie verksamhet inom den regionala enheten vid landstingsdirektörens stab. EU-projektkontoret kommer att ge information och stöd så att landstingets projekt kan öka sin budget med hjälp av EU-finansiering. Projektkontoret kan också ge stöd i uppbyggnaden av projektadministration och ekonomiuppföljning. För detta ändamål har en projektstyrningsmodell utarbetats, innehållande bl a en rad s k skallkrav vilka ska vara uppfyllda innan beredningen av ett e-hälsaprojekt påbörjas. Modellen innehåller också finansieringsregler och säkerställer att projektägaren efter utvärdering av projektet kan fatta beslut om förvaltning av projektresultaten. Norrbotten har utvalts till Socialdepartementets och EU-kommissionens pilotregion i flera storskaliga projekt; European Patients Smart Open Services (epSOS), Renewing Health och Regional Telemedicine Forum (RTF). Inom ramen för EU-projektontoret har rundabordssamtal med samtliga berörda intressenter/divisioner genomförts kring videoplattform och e-arkiv. Bakgrunden var att många av de projektidéer som lyftes fram kunde hänföras till bild-, ljud-, video- och datatjänster samt lagring av dessa. REGLAB Årskonferens 2011

12 Strukturfonderna Några exempel på projekt Gränslös Vård (Interreg IVA)
Framtidens innovativa arbetssätt för vård och omsorg i hemmet, FIA (MÅL 2) MemoryLane (Mål 2) (NPP) Regional Telemedicine Forum, RTF (Interreg IVC) Bild 12 Vi ser på strukturfonderna, inte bara som en plånbok, utan snarare som ett verktyg för att uppnå syftet med vår verksamhet. Vi delar gärna erfarenheter med andra regioner - och denna konferens. Vi vill också sätta strukturfondsprojekt i ett större sammanhang när det är möjligt. REGLAB Årskonferens 2011

13 Exempel på finansiering via EU-projekt
Bild 13 Ett urval av projekt genomförda med hjälp av EU-projektkontoret REGLAB Årskonferens 2011

14 Informationsaktiviteter
Webbplatsen Nyhetsbrev Bild 14 E-hälsa är ett mångfacetterat begrepp som är svårt att förklara och förstå. Därför har projektet istället valt att lyfta fram begreppet ”Framtidens sjukvård”, som för tankarna till utveckling, framtid och förnyelse. Webbplatsen har fungerat som informationsbank för media och beslutsfattare. Här publiceras journalistiskt material och information kring utveckling och framsteg inom e-hälsaområdet i Norrbotten på ett lättillgängligt sätt. Parallellt har också stor del av materialet släppts direkt till media. Allt publicerat material finns länkat till hemsidan. Webbplatsen har sedan start haft drygt besökare och över sidvisningar. En sammanställning har gjorts av det material som producerats under tiden och som distribuerats via de kanaler som tidigare beskrivits. Inriktningen har varit att arbeta långsiktigt och konsekvent eftersom processen syftar till att bygga upp en ökad kunskap om verksamheten hos både media och andra viktiga informationsmottagare. Nyhetsbrevet Framtidens Sjukvård I anslutning till arbetet med webbplatsen har ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev producerats. Nyhetsbrevet Framtidens sjukvård har innehållit reportage, nyheter och evenemang om Norrbottens arbete med e-hälsa. Nyheterna har varit länkade till webbplatsen Särskilt angeläget har varit att lyfta fram förutsättningar för regional tillväxt, konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom utvecklingsområdet med anknytning till vårdbranschen och patientnytta. Nyhetsbrevet har distribuerats till ca e-postadresser. En projektredaktion ansvarar för webbsida och nyhetsbrev. REGLAB Årskonferens 2011

15 Bild 15 Behovet av gränsöverskridande samverkan mellan regionerna för utveckling av e-hälsa tillsammans med behov av att påbörja den utmaning generationsväxlingen innebär för regionerna har legat till grund för initiativet ”Future e-Health Leaders Summercamp in Seville 2010”. Insatsen genomförs i samverkan med europeiska vårdorganisationer och riktar sig till framtidens ledare i åldern år, verksamma inom nationella och regionala hälsomyndigheter, privata och offentliga vårdgivare eller IKT-industri. Norrbottens läns landsting genomför satsningen tillsammans med: Northumbaria Healthcare, NHS Foundation Trust, Junta de Andalucia; Servicio Andaluz de Salud, IAVANTE ; Consejeria de Salud, European Health Telematics Association (EHTE L) och Caritea. Future e-Health Leaders lanserades i samband med EU:s ministerkonferens i Barcelona. REGLAB Årskonferens 2011

16 GD Informationssamhälle och medier
Ansvarar för EU-kommissionens eHälsa satsning Samordnar ministerkonferenser, strategiska mötesplatser stora konferenser Diskussion med AER eHälsagrupp som fungerat som remissinstans kring regionala frågor och prioriteringar AER deltagande vid EU-kommissionens ministerkonferenser Slovenien 2008, ordförande för workshop Prag talare Malmö 2009 Kiruna 2009, talare Barcelona 2010, talare Bild 16 REGLAB Årskonferens 2011

17 Erfarenheter Viktigt att arbeta med tanke på flernivåstyret; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Länderna har liknande utmaningar med åldrande befolkning och minskande arbetskraft Samverkan kring nya lösningarna där vissa måste fungera över landsgränserna Möjligheterna till nya EU-medel för samverkansprojekt med andra länder har stärkts Ett bra erfarenhets- och kulturutbyte, vilket kan Stärka regionens aktörer genom internationell kontakter. Regionen har positionerats som en framgångsrik aktör och attraktiv samarbetspartner Kraftfulla nätverk har skapats med potentiella samarbetspartners En kontinuerlig omvärldsbevakning har etablerats Vi är med och påverka agenda inom framtidens sjukvård via e-hälsa på alla nivåer, Bild 17 REGLAB Årskonferens 2011

18 Erfarenheter Det kan vara stora skillnader mellan olika länder och regioner när det gäller utveckling och implementering av eHälsa Ibland väldigt stora skillnader i kultur, regelverk och lagstiftning Svårt att f med ”nya” regioner Lång tid från idé till produkt på marknaden Svår och lång process att få in nya produkter i verksamheten Bild 18 REGLAB Årskonferens 2011

19 Innovationssluss Övre Norrland
Utvecklings-projekt Utveckla affärsidé Testmiljö Etablera affärs- Projekt Definiera affärsidé Utveckla entreprenör Entreprenörs-utveckling Kommersial-isering Internation-alisering Validering Pilot Utveckling Licensierings-modell Bild 19 En plattform för att stimulera, utveckla och kommersialisera idéer inom vård och omsorg samt underlätta införandet av nya produkter och tjänster, från företag eller andra organisationer, i hälso- och sjukvården. Upplägget bygger på en nära samverkan mellan vårdgivare; kommuner och landsting, och näringsliv i länet. Samverkansprojekt med Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting och Almi Nord AB. Projektet ska stärka hälso- och sjukvården som tillväxtområde, inte minst vad gäller möjligheter till export. EU-medlen kommer från det Regionala Strukturfondsprogrammet för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning. Projektägare: Norrbottens läns landsting Total kostnadsbudget: ~ 26 MSEK Pågår Syftet med Innovationssluss Övre Norrland är dels att: ge personal inom hälso-/ sjukvård-/ och omsorg möjligheter att utveckla sina idéer till en marknadsfärdig produkt eller tjänst, samt att hjälpa små och medelstora företag som arbetar med att utveckla produkter, tjänster och system inom denna marknad, med ingångar i hälso-/ sjukvårds-/ omsorgssystemet. Innovationssluss Övre Norrland ska ta ett samlat grepp och lösa följande regionala utmaningar i hälso-/ sjukvård-/ och omsorgsbranschen: Kommersialisering av idéer introduktion av nya innovationer skapa ingångar för regionens näringsliv koppla idébärare med såväl rätt aktörer i det befintliga innovationssystemet, som med branschföreträdare. Projektet syftar även till att: permanenta sturkturerna i Övre Norrland, så att arbetet med idédrivna innovationer och entreprenörskap genomsyrar hela hälso-/ sjukvård-/ och omsorgsbranschen. Utveckla innovationssystemet och dess aktörer för att bättre kunna stödja innovatörer och innovationer inom hälso-/ sjukvård-/ och omsorgsbranschen. Almi, Innovationsbron, näringsliv, organisationer m.fl. Befintligt innovationssystem REGLAB Årskonferens 2011


Ladda ner ppt "Tillväxt genom internationellt arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser