Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRSKOLAN SOM MÖTESPLATS Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal 2014-06-27Britt Tellgren1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRSKOLAN SOM MÖTESPLATS Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal 2014-06-27Britt Tellgren1."— Presentationens avskrift:

1 FÖRSKOLAN SOM MÖTESPLATS Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal 2014-06-27Britt Tellgren1

2 Hur skapar, upprätthåller och avbryter barn gemenskaper med varandra i lek och samtal? 2014-06-27Britt Tellgren2

3 Förslag till förtydligande av förskolans läroplan •Regeringsuppdraget: •Förtydliga läroplanen - att förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära inte har utnyttjats fullt ut. •Förskolan ska i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga och matematiska utveckling. •Förebereda barn för deras framtida skolgång. •Grundläggande förskolepedagogiska principer ska ligga fast. •Sambandet mellan pedagogik och omsorg ska kvarstå. •Barnen skall erbjudas en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet i den dagliga verksamheten. •Den pedagogiska verksamheten ska främja barns allsidiga utveckling och bygga på en helhetssyn där olika sidor av barns utveckling och lärande ses som intimt förknippade med varandra.

4 Utgångspunkter  Utgångspunkten ska vara att lärandet ska fortsätta ske i lekfulla former och med hänsyn till barnens utveckling, behov och förutsättningar.  Utgångspunkten är att barn lär hela tiden med alla sina sinnen och i samspel med omgivningen.  Verksamheten ska bygga på lek och barns egen aktivitet.  Barn ses som nyfikna och kompetenta och deras eget utforskande av omvärlden ska utmanas och stimuleras.  Verksamheten ska utgå från vardagliga situationer och barns frågor, initiativ och intressen.

5 Målformuleringar  nuvarande målformulering: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar……  ersätts med målformuleringen: Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att …,  Utveckling och lärande grupperas under rubrikerna : Helhet och allsidighet, Lek, Skapande, Matematik, Naturvetenskap och teknik samt Språk och kommunikation.

6 MÅL Helhet och allsidighet •Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika •tillfällen att •utvecklas rikt och allsidigt utifrån sina förutsättningar, •utveckla sin identitet och känna trygghet i den, •utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära, •utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga, •utveckla sin förmåga att fungera i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, •känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer, •utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, •uppleva sambandet mellan ett hälsosamt liv och välbefinnande.

7 Lek  Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att  utveckla och fördjupa sin lek,  använda sin fantasi och sin förmåga att låtsas,  utveckla sin förståelse för och själva tillämpa och skapa regler i lekar,  röra sig fritt och allsidigt och använda sin kropp och sina sinnen i lek.

8 Skapande •Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att •utveckla sin skapande förmåga, •uttrycka upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som lek, bild och form, rörelse, sång, rytmik, musik, dans och drama

9 Matematik •Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att •i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska matematik i vardagen, •bearbeta sin förståelse av matematiska begrepp och samband i samspel med •andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer, •upptäcka och utforska likheter och olikheter, helhet och delar, former och •mönster, •utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

10 Naturvetenskap och teknik •Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att •i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska naturvetenskap och teknik i vardagen, •bearbeta sin förståelse av naturvetenskap och teknik i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer, •bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material, redskap och verktyg, •utveckla en förståelse för naturens olika kretslopp och hur människans livsstil,natur och samhälle är relaterade till varandra.

11 Språk och kommunikation Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att: •samtala och berätta i samspel med andra barn och vuxna, •bearbeta sitt språk och sin kommunikativa förmåga i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer, •enskilt och i grupp delta i utvidgade och fördjupade bok- och bildsamtal i samband med högläsning, •använda ett rikt och varierat utbud av material och metoder med anknytning till språk och kommunikation och få utforska detta på sitt eget sätt. •Barn med annat modersmål: utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål eller nationella minoritetsspråk.

12 Barnperspektiv – Barns perspektiv •Barnperspektiv: Vuxnas syn på barn, barns bästa, barn i första rummet – se FN:s barnkonvention •Barns perspektiv: Att se ur barns synvinkel. Hur uppfattar och upplever barnen sig själva och sin relation till andra, sin omgivning och olika förhållanden i vardagslivet? •Att komma nära barns perspektiv 2014-06-2712Britt Tellgren

13 Att välja perspektiv  Det egna perspektivet - utgångspunkten  andras perspektiv måste väljas  lätt att tappa bort insikten om vem som egentligen är den underordnade parten  svårt att hålla fast vid fokus på barnen  för vuxna är det naturligt att utgå ifrån ett vuxenperspektiv  ett barnperspektiv måste man däremot välja (Arnér & Tellgren 2006)

14 Rebecka •V: Om du vill ta reda på mera om vuxna hur skulle du göra då? •Rebecka: Jag frågar dom (skratt). (I Arnér & Tellgren 2006)

15 Min studie hade fokus på •Barns gemensamma aktiviteter •Barns interaktion: när barnen gör saker tillsammans •Utan vuxnas tydliga inblandning •Barns olika strategier för att få ingå i en gemenskap med andra barn 2014-06-2715Britt Tellgren

16 Undersökning •Deltagit i barnens vardag i en förskola •Tre - fyra dagar/ vecka under en vårtermin •17 + 10 barn(3-5 år) ; 2 förskollärare, 1 barnskötare, 1 hemspråkslärare •Fältanteckningar, observationer, samtal, intervjuer, dokument, videofilmning(tillstånd) 2014-06-27Britt Tellgren16

17 Analyser av •Fältanteckningar •Observationer •Transkription av videobanden •Texter,litteratur •Tillbaka till video banden - fintranskription 2014-06-2717Britt Tellgren

18 Vygotskijs tankar om hur vi lär oss •I vår västerländska tradition finns ett dominerande antagande om att kunskap först och främst finns inom individen och att människan utforskar världen och upptäcker den ensam. •Vygotskij menar att kunskaper formas först mellan människor i sociala samspel och därefter tas de över till att bli kunskaper inom individer. Vi lär känna världen och oss själva genom andra. 2014-06-27Britt Tellgren18

19 Sociokulturellt perspektiv •Den viktigaste mänskliga läromiljön är den vardagliga interaktionen, dvs. samspelet och det naturliga samtalet. •Att kunna uppfatta budskap och bidra till samtal är komplexa sociokulturella färdigheter, som också handlar om att ta andra människors perspektiv (Säljö 2000). 2014-06-27Britt Tellgren19

20 Två olika perspektiv på socialisation •Socialisation – kan ses som vuxnas inmatning till barn, vilket blir avgörande för utvecklingsprocessen. Barnen får en passiv roll – ses som tomma ark (tabula rasa) som skall formas, gjutas och danas av vuxna. • Socialisation i ett Interaktionistiskt perspektiv : Barnen får en aktiv roll, barnen tar till sig förfaringssätt och lärdomar i samspel med andra men de gör det på sitt sätt - tolkande reproduktion (Corsaro 1997). 2014-06-27Britt Tellgren20

21 Corsaro, William: Friendship and peer culture in the early years (1985) 2014-06-27Britt Tellgren21

22 Vad är viktigt för barn? •Att skapa kamratallianser •Att skydda sitt interaktionsutrymme •Interaktionsutrymme: situationer där lek och andra aktiviteter, som barn ägnar sig åt i varandras sällskap, äger rum 2014-06-2722Britt Tellgren

23 Vad är då interaktion?  Interaktion: sociala handlingar där människor förhåller sig till andra människors handlingar och på så sätt bygger sociala relationer och strukturer” (Lindblad, Sahlström 2001).  Interaktion i pedagogiska sammanhang: Barn ses som aktiva agenter i ett sammanhang som förskolan utgör. Handlar om olika situationer och processer som på olika sätt har att göra med lärande, meningsskapande, socialisation och identitetsarbete (Lindblad, Sahlström 2001). 2014-06-27Britt Tellgren23

24 •Ett enskilt barn utan dess kontext •Barn i interaktion med andra i en kontext 2014-06-2724Britt Tellgren

25 Play-doh-degen Hylla Nilla, Linn Fröken Jakob Fia 2014-06-2725Britt Tellgren

26 Ett individperspektiv eller ett interaktionistiskt perspektiv – blir det någon skillnad? 2014-06-2726Britt Tellgren

27 ”Att få va mä´”: Att vinna tillträde till en redan påbörjad aktivitet. 2014-06-2727Britt Tellgren

28 Tillträdesstrategier 1.Icke - verbal entré: att träda in i ett område nära de händelser som pågår utan att säga något. 2.Att skapa en variant av ett pågående handlande : skapa något som liknar det beteende eller den handling som pågår. 3.Avbrytande, störande entré : fysiskt avbryta eller störa eller förstöra en pågående aktivitet. 4. Omringande av område: att fysiskt omringa eller cirkla kring ett område utan att säga något. 5. Att verbalt göra anspråk på området eller objekt : gör anspråk på området eller ett objekt som exempel en leksak. 6. Frågar om tillträde : frågar om lov att få vara med i leken. 7. Att fråga en deltagare: frågar någon deltagare om man får vara med i pågående aktivitet. 8. Att referera till vuxnas auktoritet eller till regler vad gäller tillträde till lekområdet. 2014-06-2728Britt Tellgren

29 Fler tillträdesstrategier 9. Att erbjuda en sak : inträder i interaktionsutrymmet och ger bort en leksak eller present till någon eller några av deltagarna. 10. Hälsning: Att verbalt hälsa på en eller fler deltagare. 11. Refererar till vänskap eller medlemskap: refererar verbalt till medlemskap eller vänskap med en eller fler deltagare. Är vi kompisar? 12. Hjälp från en ickedeltagare: Verbalt frågar om stöd eller hjälp att erhålla tillträde från ickedeltagare till området där episoder pågår. 13. Accepterar inbjudan: från en eller flera av deltagarna. 14. Föreslår andra aktiviteter: frågar en eller fler deltagare att vara med i någon annan aktivitet. 15. Att referera till individuella kännetecken: vi är lika gamla, vi har likadana tröjor osv. 2014-06-2729Britt Tellgren

30 Strategier för tillträde •Hålla sig kvar inom området – omringa området •Hjälpa till- göra liknande saker – klä sig liknande •Iakttagande strategi •Det förmildrande anspråkets strategi •Hänvisa till regler •Fråga om tillträde 2014-06-2730Britt Tellgren

31 Vad var nu viktigt för barn? •Att skapa kamratallianser •Att skydda sitt interaktionsutrymme •Interaktionsutrymme: situationer där lek och andra aktiviteter, som barn ägnar sig åt i varandras sällskap, äger rum 2014-06-2731Britt Tellgren

32 Interaktionsutrymme: ett rumsligt, ett språkligt och ett relationellt utrymme. 2014-06-2732Britt Tellgren

33 Nilla Marie Linn ”Alla få va mä”- Att skapa ett interaktionsutrymme 2014-06-2733Britt Tellgren

34 Strategier för uteslutning •Jaga bort inkräktare •Lämna bort katter •Äta upp någon •Resa bort •Hänvisa till ”vi”, ålder •Hänvisa till farligheter – ett farligt lejon, Kling och Klang •Ignorerande •Springa ifrån 2014-06-2734Britt Tellgren

35 Startperioder 2014-06-27Britt Tellgren35

36 Samlingsställen 2014-06-27Britt Tellgren36

37 Att lära av varandra Hylla Nilla, Linn 2014-06-2737Britt Tellgren

38 •01 Fia: ((ställer sig vid lekspisen)) nu måste ja koka mat •02 Lina: ((ställer sig bredvid Fia))nä: (1) dä ä inte du som är mamman •03 Sara: ((går fram till Fia och Lina)) va leker vi för nåt? •04 Linn: ((som också ansluter sig till gruppen)) vi leker att vi äter blod •05 Fia: Nä:: 2014-06-27Britt Tellgren38

39 VAD eller VEM • Vad Vem 2014-06-2739Britt Tellgren

40 Hur skapar barnen en gemenskap och hur påverkas dessa av förskolans kontext ? •Kontext: att finnas i ett sammanhang •Förskolans miljö •Andra barn •Vuxna •Vad har hänt innan? •Vad kommer att hända sedan? 2014-06-2740Britt Tellgren

41 Kamratgruppsocialisatin – en summering •Kamratkulturer •Kamratallianser – att få någon att leka med •Skapa interaktions- utrymmen •Försvara sina interaktionsutrymmen •Strategier för att få vara med •Strategier för uteslutning •Startperioder •Samlingsställen •Att bli nekad tillträde (ta ett nej) • Pröva nya strategier •Skapande av strategier i den interaktion som pågår •Hur kan vi få syn på det som inte syns? 2014-06-27Britt Tellgren41

42 Vad betyder det här för vårt arbete tillsammans med barnen? •Hur konstruerar vi barnet - hur ser vi på barn- vilken blick riktar vi mot barnet? •Vems perspektiv tar vi? •Barnet som omoget eller moget? •Barnet som kompetent – vad betyder det? •Barnet som nyfiket – hur förhåller vi oss till det? •Vad betyder lek från barnens egna perspektiv? •Vad är lärande och vad är lek? •Hur kan vi uppmuntra barns kamratrelationer? •Hur kan vi underlätta eller hindra barns lek med varandra? •Har miljön någon betydelse? •Vad är det vi inte ser? Hur skall vi kunna få syn på det? 2014-06-2742Britt Tellgren

43 britt.tellgren@oru.se 2014-06-27Britt Tellgren43


Ladda ner ppt "FÖRSKOLAN SOM MÖTESPLATS Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal 2014-06-27Britt Tellgren1."

Liknande presentationer


Google-annonser