Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åke Svensson, CSN Inledning och presentation • Syfte och mål med utbildningen • Vad är Myndighetsnätverket • Varför gör vi det här tillsammans? • Kort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åke Svensson, CSN Inledning och presentation • Syfte och mål med utbildningen • Vad är Myndighetsnätverket • Varför gör vi det här tillsammans? • Kort."— Presentationens avskrift:

1

2 Åke Svensson, CSN

3 Inledning och presentation • Syfte och mål med utbildningen • Vad är Myndighetsnätverket • Varför gör vi det här tillsammans? • Kort presentation runt bordet Presentationerna är publicerade som en pdf på www.myndighetsnatverket.se

4 Myndighetsnätverket Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet. Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början …

5 Nio myndigheter samverkar • Bolagsverket • Centrala studiestödsnämnden (CSN) • Försäkringskassan • Statens tjänstepensionsverk (SPV) • Länsstyrelsen i Västernorrlands län • Mittuniversitetet • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap • Specialpedagogiska skolmyndigheten • Tullverket

6 Projektfinansiering • Projekt Myndighetsnätverket - innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen • Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Mittuniversitetet och SPV bidrar med 200 000 kr var • Länsstyrelsen Västernorrland 1 399 000 kr • Medfinansiering i tid 399 000 • Projektbudget (fram till 31 december 2012): 2 798 000 kr

7 Tillsammans vill vi • Skapa attraktionskraft för regionen • Bidra till regionens utveckling • Utveckla de egna verksamheterna genom samverkan

8 Vår målbild • Långsiktig kompetensförsörjning • Etablering av statlig verksamhet • Kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet

9 Det här har vi redan gjort inom HR • Ledningsgruppsseminarium • Arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud • Utbildningar med fokus på tjänstemannarollen • Utvecklingsprogram för ledare utan personalansvar • Ledarskapsutvecklingar, bland annat ett ettårigt mentorprogram för chefer • Utbildningar om de ökade kraven på miljöaspekter i verksamheten • Rekryteringsmässor/rekryteringar

10 Mål: Långsiktig kompetensförsörjning • 6 mässor eller utställningar • Minst 10 praktikplatser inom it • Minst 10 praktikplatser inom juridik • 1 omgång traineeprogram inom it • Gemensam jobbank och annonsering • Samarbeta med andra företag och organisationer för att rekrytera kompetens till regionen

11 Arbetsmarknadsmässan Juristens dag

12 Mål: Etablering av statlig verksamhet • Göra oss kända regionalt och nationellt – Västernorrlandsmötet – Sundsvall 42 •Medverka på 2 större rikstäckande mässor/evenemang – Kvalitetsmässan i Göteborg – Almedalen, 12 juli, Hur ska staten lyckas med att attrahera och konkurrera om morgondagens medarbetare? • Skapa en gemensam webbportal • 5 nya verksamheter ska etableras i regionen inom 5 år

13 Värdeord • Offensiva, hjälpsamma, pålitliga • Öppenhet, resultat, ansvar • Engagerade, tillgängliga, effektiva • Tydlighet, samverkan, mod • Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga • Kompetens, engagemang, kundnytta 1. Bolagsverket 2. SPV 3. Kronofogden 4. Försvaret 5. Polisen 6. CSN

14 Värdeord • Offensiva, hjälpsamma, pålitliga • Öppenhet, resultat, ansvar • Engagerade, tillgängliga, effektiva • Tydlighet, samverkan, mod • Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga • Kompetens, engagemang, kundnytta • Kronofogden • Försvaret • Polisen • SPV • CSN • Bolagsverket

15 Offentligt etos – de sex principerna •All offentlig makt utgår från folket Demokrati •Allt du gör måste ha stöd i lag Legalitet •Jäv Objektivitet, saklighet och likabehandling •Meddelarfrihet samt arbetsledningsrätt och lojalitetskrav Fri åsiktsbildning •Alla människor är lika mycket värda Respekt •Snabbt, rätt och billigt Effektivitet och service

16 Kaffepaus Åter klockan 9.35

17 Grundlagarna Regeringsformen Successionsordningen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen (Riksdagsordningen)

18 Regeringsformen Maktfördelningen mellan riksdagen regeringen kommunerna landstingen domstolarna

19 Riksdagen ”All offentlig makt utgår från folket” Riksdagen är folkets företrädare 349 riksdagsledamöter väljs vart 4:e år Riksdagen utser statsminister

20 Regeringen Statsministern utser ministrar Regeringen styr (föreslår) Riksdagen beslutar Lagar beslutas av riksdagen Förordningar beslutas av regeringen

21 Myndigheterna Finns ca: 330 myndigheter Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs

22 Myndigheterna (forts) Myndigheterna - lyder under regeringen - ligger under olika departement - är självständiga

23 Lagar • Direktiv till utredning från regeringen • Utredning • Betänkande (SOU) • Remissbehandlingar

24 Lagar (forts) • Hearing • Delning • Lagrådsremiss • Proposition

25 Lagar (forts) • Utskottsbehandling Finns 15 utskott 17 ledamöter (riksdagsmän) i varje utskott • Motionstid • Utskottet tar ställning • Riksdagen beslutar

26 Lagar (forts) • Delning förordningstexter • Myndighetens föreskrifter • Svensk författningssamling (SFS)

27 Styrning i statlig verksamhet • Hur styrs myndigheternas verksamhet? • Hur finansieras myndigheternas verksamhet? • Vilka olika dokument förekommer? • Hur ser processen ut?

28 Styrdokument • Myndighetsförordningen • Förordning med instruktion för myndigheten • Regleringsbrev • Övriga lagar och förordningar

29 Resultatstyrning & finansiell styrning • Resultatstyrning – verksamhetsmål och återrapporteringskrav i regleringsbrev • Finansiell styrning – anslagstilldelning och avgiftsuttag enligt regleringsbrev/förordning

30 Finansiering • Anslag • Avgifter • Bidrag

31 Statliga budgetprocessen • Myndigheternas årsredovisningar • Myndigheternas budgetunderlag • Vårpropositionen • Budgetpropositionen • Regleringsbrev

32 Myndighetens planering och uppföljning • Framtagande av Verksamhetsplan, (VP) • VP-uppföljning, månads-, kvartals-, tertialvis • Årsredovisning

33 Sammanfattning • Instruktion – myndigheternas uppgifter • Regleringsbrevet – RK:s årliga styrning • Verksamhetsplan – myndigheternas interna styrdokument • VP-uppföljning – myndigheternas interna uppföljning • Årsredovisning – extern redovisning/uppföljning

34 Bensträckare Åter klockan 11.00

35 Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Gunnel Wadsten, Bolagsverket Jenny Wäsström, CSN Ulrica Åsberg, Länsstyrelsen Västernorrland Anna Kamf, SPV

36 Upplägg • Presentation • Programmet – Statstjänstemannarollen – Att handlägga ett ärende – Diskussionsuppgift – Offentlighet och sekretess

37 Förväntningar?

38 Gemensam värdegrund för statstjänstemän • Demokrati • Legalitet • Objektivitet, saklighet och likabehandling • Fri åsiktsbildning • Respekt • Effektivitet och service

39 Regler för statstjänstemän • Ärendehandläggning m.m. • Offentlighet och sekretess • Offentlig anställning • Skadeståndsskyldighet • Straffrättligt ansvar • Granskning

40 Vad gäller för gåvor till anställda? • Spelar det någon roll vad som erbjuds? • Har det någon betydelse vem som är mottagare? • Är tidpunkten för erbjudandet avgörande?

41 Att tänka på! • Gör en samlad bedömning av alla omständigheter som kan vara av betydelse, exempelvis: – gåvans art och värde – din relation till gåvogivaren – din roll och ditt inflytande på myndighetens tjänsteutövning

42 Jäv • Rubbar förtroendet för anställds opartiskhet • Gäller all ärendehantering • Den som påverkar ärendets utgång • Ska anmälas självmant

43 Bisysslor • Tillfälligt eller permanent • Privatlivet är inte bisyssla Tillåtna √ • Politiska uppdrag • Fackliga uppdrag • Statliga uppdrag • Kommunala uppdrag • Förtroendeuppdrag Otillåtna X • Förtroendeskadliga • Arbetshindrande • Konkurrerande

44 Dataintrång • Behörighet – vad man kan göra • Befogenhet – vad man får göra • Behandlingshistorik

45 Diskussionsövning 1. Varför finns det särskilda regler om handläggning av ärenden för myndigheter? 2. Ge exempel på några bestämmelser som finns i FL och som reglerar hur ett ärende ska handläggas. 3. Ge exempel på vilket sätt de bestämmelserna bidrar till att uppnå syftet med reglerna.

46 Serviceskyldighet • Hjälpa och svara på frågor • Ta emot besök och ha öppet • Lämna inte förhandsbesked! • Enkelt och begripligt språk

47 Att handlägga ett ärende Arkivering Överklagande

48 Ett ärende väcks • Serviceskyldighet • Ansökan, anmälan, ex officio, allmänna ärenden Arkivering Överklagande

49 Registrering • Posthantering • Tjänstepost • Inkommen handling – e-post, traditionell post och e-tjänst samma regelverk • Registrering/diarieföring Arkivering Överklagande

50 Granskning • Jäv • Tolk • Ombud och biträde • Förvaltare, god man och andra ställföreträdare Arkivering Överklagande

51 Lunch Åter klockan 13.00

52 Utredning • Enkelt, snabbt och billigt • Muntlig handläggning • Tjänsteanteckning • Kommunikation Arkivering Överklagande

53 Beslut och expediering • Olika typer av beslut • Motivering av beslut • Underrättelse om beslut • Rättelse Arkivering Överklagande

54 • Omprövning • Överklagande Arkivering Överklagande

55 Arkivering • Myndighetens arkiv – Allmänna handlingar • Arkivering tillgodoser – Rätt att ta del av allmänna handlingar – Rättskipningens och förvaltningens behov av information – Forskningens behov av information • Är en del av det nationella kulturarvet • Vårda, organisera, gallra Överklagande Arkivering

56 Bensträckare Åter klockan 13.50

57 Klarspråk – med mottagaren i fokus Kristina Söderström, Mittuniversitetet och Kristin Aastrup, Bolagsverket

58 Klarspråk är att • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk • sätta mottagaren i fokus och anpassa texten till honom eller henne Ibland handlar klarspråk också om att • våga ifrågasätta

59 Därför klarspråk • Se till demokrati och rättssäkerhet • Vara effektiva och spara pengar • Öka förtroendet för myndigheten • Underlätta för personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål

60 Språklagen • Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. (11 §) • Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. (12 §)

61 Planera din text • Vad är syftet med texten? Vad vill du nå för resultat? • Vem ska läsa texten? • Var ska texten stå?

62 Skriv • du och vi • korta meningar • använd aktiva verb – vem gör vad? • fler verb än substantiv • positiva meningar • skriv ut förkortningar • var konsekvent när du väljer termer • informativa rubriker

63

64

65 Att tänka på • Läs varandras texter och ge råd • Följ gällande skrivregler • Fråga!

66 Vad kan var och en av oss göra? Medarbetare ska • skriva och prata begripligt med mottagaren i fokus • ifrågasätta ord, uttryck och texter och ge förslag på förbättringar Chefer ska • ge tid för kvalitet, inte bara kvantitet, i det dagliga arbetet • erbjuda stöd, till exempel utbildning

67 Kristin.aastrup@bolagsverket.se Kristina.soderstrom@miun.se

68 Kaffepaus Åter klockan 15.10

69 Diskutera • Vad innebär det i praktiken att vara statstjänsteman? Vad är skillnaderna mot att jobba privat? – Ge exempel utifrån era olika yrkesroller

70 Diskutera • Beskriv för dina kollegor runt bordet vad du stöter på i ditt dagliga arbete med utgångspunkt från den information (om statstjänstemannarollen och förvaltningsrätt) som du fått idag?

71 Diskutera • Vilka är likheterna respektive skillnaderna mellan era olika verksamheter? Exempelvis vad gäller arbetssituation och arbetsuppgifter. Vad har myndigheterna för uppdrag? Vilka är mottagare av era tjänster (kunder, brukare, medborgare)?

72 Offentlighet och sekretess

73 Diskutera Har allmänheten rätt att ta del av följande handlingar? • En ansökan som kommit in elektroniskt via myndighetens e- tjänst kl. 23.30 en fredagskväll. • En sammanställning av information som kräver omfattande arbete för att myndigheten ska kunna få fram den. • Ett läkarintyg för en anställd som är sjukskriven som finns hos personalfunktionen. • Ett oläst e-postmeddelande som finns i GD:s/landshövdingens inkorg. • Anteckningar som en handläggare skrivit som stöd för att sammanfatta ett ärende.

74 Offentlighetsprincipen • Allmänhetens rätt till insyn och kontroll • Gäller all verksamhet hos myndigheten • SYFTE: att stärka demokratin och garantera – rättsäkerheten – effektiviteten i förvaltningen – effektiviteten i folkstyret

75 Allmänna handlingars Yttrandefrihet för offentlighet tjänstemän m.fl. Meddelarfrihet för Förhandlings- tjänstemän m.fl.offentlighet

76 Allmänna handlingars offentlighet

77 Handling Informationsbärare Skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avläsas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel

78 Allmän handling En handling som förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen dit eller upprättad där

79 Handlingar Allmänna • Förvarade • Inkomna • Upprättade Inte allmänna • Privata brev och meddelanden • Anbud • Minnesanteckningar, utkast och koncept som inte expedierats eller lämnats för arkivering • Bibliotekssamlingar • Teknisk behandling etc. för annan

80 Allmän handling Offentlig = Insynsrätt Hemliga uppgifter Regleras i Offentlighets- och sekretesslagen = Ingen insynsrätt

81 Sekretessgrunder – intresseområden enligt TF 1. Rikets säkerhet 2. Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik och valutapolitik 3. Myndighets verksamhet för inspektion och kontroll 4. Intresset att förebygga eller beivra brott 5. Det allmännas ekonomiska intresse 6. Skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden 7. Intresset att bevara djur eller växtart

82 Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) Innehåller undantagen från offentlighetsprincipen

83 ”Egenskaper” för sekretess • Aktualiseras först vid begäran om handling • Myndigheten avgör om det är sekretess • Sekretessen kan även variera: från tid till tid, från myndighet till myndighet etc

84 Uppgiften Det är informationen som sekretessbeläggs

85 Sekretessprövning 1. Omfattas uppgiften av skyddsintresse (=uttryckligt lagrum i OSL)? 2. Kan den som berörs lida skada eller men om uppgiften lämnas ut? 3. Inne i OSL-bestämmelsen: är sekretess huvudregel eller undantag? 4. Tidsgräns för sekretess?

86 Exempel på sekretessregler 39 kap. 1 § OSL Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller en annan sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden än som anges där, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 39 kap. 2 § OSL Sekretess gäller i övrig personaladministrativ verksamhet än som anges i 1 § för dels uppgift om en enskilds hälsotillstånd, dels sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering av en anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte i ärende om anställning, om inte annat följer av 5 a eller 5 b §. Sekretessen gäller vidare inte i ärende om disciplinansvar och inte heller beslut i annat ärende som avses i första stycket. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

87 ”Hemligstämpling?” Sekretessmarkering = bara en varningsklocka • Stöd måste finnas i OSL • Gäller uppgiften som sådan • Prövning vid utlämnande av handling

88 Övningsuppgiften • Handlingen har kommit in till myndigheten och är därför allmän. Uppgifterna i handlingen måste först prövas mot bestämmelserna om sekretess. Därefter kan den lämnas ut till allmänheten. • Allmänheten kan kräva en hel del ansträngningar från myndighetens sida. Myndigheten är bland annat skyldig att skapa en ny handling genom att sammanställa uppgifter, en s.k. potentiell handling, om den kan skapas utan större svårigheter. • Det beror på vad som framgår av läkarintyget! Se bestämmelserna om sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet i 39 kap. 2 § OSL. • Om e-postmeddelandet rör myndighetens verksamhet är den en allmän handling och ska lämnas ut efter sekretessprövning. • Minnesanteckningar/arbetsmaterial är inte en allmän handling, under förutsättning att de inte tillför ärendet någoting, och de behöver därför inte lämnas ut. Om de däremot arkiveras i ärendet blir de en allmän handling som ska lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.

89 Utlämnande av allmän handling • Tryckfrihetsförordningen reglerar (endast kompletterande detaljer i OSL) • Inga formkrav för utlämnande • Muntligt eller skriftligt • Skyndsamt • Inte efterfråga vem eller varför • Den som ”har vården” prövar

90 Att lämna ut – eller inte lämna ut • Ingen sekretess = enkelt, formlöst, skyndsamt • Vid sekretess = – Formellt beslut om avslag – Skriftlig form – Överklagbart = besvärshänvisning – Skyndsamt

91 6 kap 3 § OSL Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål. Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om 1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och 2. den enskilde begär myndighetens prövning. Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

92 Schematisk hantering • Gäller det en allmän handling? • Sekretessprövning • Lämna ut – antingen formlöst (=ingen sekretess finns eller den som begär är nöjd med en formlös maskning) – eller med avslagsbeslut (=sekretess finns och den som begär vill ha ett beslut)

93 Knivig prövning! • Grundlagsskydd: rätten till information, offentlighets- principen, fri press • Skyddsvärda intressen i lag: Rikets säkerhet, känsliga uppgifter om enskildas liv, förebygga brott osv • TILL DETTA: SKYNDSAMHET + INTE EFTERFORSKA

94 Förbud mot att lämna ut sekretessbelagda uppgifter gäller muntligt gäller handlingar - Straffbart

95 Meddelarfriheten

96 Tack för oss!

97 Avslutande lunch Tack för ditt deltagande! Presentationerna är publicerade som en pdf på www.myndighetsnatverket.se


Ladda ner ppt "Åke Svensson, CSN Inledning och presentation • Syfte och mål med utbildningen • Vad är Myndighetsnätverket • Varför gör vi det här tillsammans? • Kort."

Liknande presentationer


Google-annonser