Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åke Svensson, CSN Inledning och presentation • Syfte och mål med utbildningen • Vad är Myndighetsnätverket • Varför gör vi det här tillsammans? • Kort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åke Svensson, CSN Inledning och presentation • Syfte och mål med utbildningen • Vad är Myndighetsnätverket • Varför gör vi det här tillsammans? • Kort."— Presentationens avskrift:

1

2 Åke Svensson, CSN

3 Inledning och presentation • Syfte och mål med utbildningen • Vad är Myndighetsnätverket • Varför gör vi det här tillsammans? • Kort presentation runt bordet Presentationerna är publicerade som en pdf på www.myndighetsnatverket.se

4 Myndighetsnätverket Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet. Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början …

5 Nio myndigheter samverkar • Bolagsverket • Centrala studiestödsnämnden (CSN) • Försäkringskassan • Statens tjänstepensionsverk (SPV) • Länsstyrelsen i Västernorrlands län • Mittuniversitetet • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap • Specialpedagogiska skolmyndigheten • Tullverket

6 … och dessa är också med • Folke Bernadotteakademin • Kriminalvården region Nord • Förvaltningsrätten i Härnösand • Ångermanlands tingsrätt • Sundsvalls tingsrätt • Rättshjälpsmyndigheten • Överklagandenämnden för studiestöd

7 Projektfinansiering • Projekt Myndighetsnätverket - innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen • Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Mittuniversitetet och SPV bidrar med 200 000 kr var • Länsstyrelsen Västernorrland 1 399 000 kr • Medfinansiering i tid 399 000 • Projektbudget (fram till 31 december 2012): 2 798 000 kr

8 Tillsammans vill vi • Skapa attraktionskraft för regionen • Bidra till regionens utveckling • Utveckla de egna verksamheterna genom samverkan

9 Vår målbild • Långsiktig kompetensförsörjning • Etablering av statlig verksamhet • Kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet

10 Arbetsmarknadsmässan Juristens dag

11 Värdeord • Offensiva, hjälpsamma, pålitliga • Öppenhet, resultat, ansvar • Engagerade, tillgängliga, effektiva • Tydlighet, samverkan, mod • Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga • Kompetens, engagemang, kundnytta 1. Bolagsverket 2. SPV 3. Kronofogden 4. Försvaret 5. Polisen 6. CSN

12 Värdeord • Offensiva, hjälpsamma, pålitliga • Öppenhet, resultat, ansvar • Engagerade, tillgängliga, effektiva • Tydlighet, samverkan, mod • Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga • Kompetens, engagemang, kundnytta • Kronofogden • Försvaret • Polisen • SPV • CSN • Bolagsverket

13 Offentligt etos – de sex principerna •All offentlig makt utgår från folket Demokrati •Allt du gör måste ha stöd i lag Legalitet •Jäv Objektivitet, saklighet och likabehandling •Meddelarfrihet samt arbetsledningsrätt och lojalitetskrav Fri åsiktsbildning •Alla människor är lika mycket värda Respekt •Snabbt, rätt och billigt Effektivitet och service

14 Kaffe- eller fikapaus

15 Styrning i statlig verksamhet

16 Grundlagarna • Regeringsformen • Successionsordningen • Tryckfrihetsförordningen • Yttrandefrihetsgrundlagen • (Riksdagsordningen)

17 Regeringsformen Maktfördelningen mellan riksdagen regeringen kommunerna landstingen domstolarna

18 Riksdagen ”All offentlig makt utgår från folket” Riksdagen är folkets företrädare 349 riksdagsledamöter väljs vart 4:e år Riksdagen utser statsminister

19 Regeringen Statsministern utser ministrar Regeringen styr (föreslår) Riksdagen beslutar Lagar beslutas av riksdagen Förordningar beslutas av regeringen

20 Myndigheterna Finns ca: 330 myndigheter Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs

21 Myndigheterna (forts) Myndigheterna - lyder under regeringen - ligger under olika departement - är självständiga

22 Lagar • Direktiv till utredning från regeringen • Utredning • Betänkande (SOU) • Remissbehandlingar

23 Lagar (forts) • Hearing • Delning • Lagrådsremiss • Proposition

24 Lagar (forts) • Utskottsbehandling Finns 15 utskott 17 ledamöter (riksdagsmän) i varje utskott • Motionstid • Utskottet tar ställning • Riksdagen beslutar

25 Lagar (forts) • Delning förordningstexter • Myndighetens föreskrifter • Svensk författningssamling (SFS)

26 Styrning i statlig verksamhet • Hur styrs myndigheternas verksamhet? • Hur finansieras myndigheternas verksamhet? • Vilka olika dokument förekommer? • Hur ser processen ut?

27 Styrdokument • Myndighetsförordningen • Förordning med instruktion för myndigheten • Regleringsbrev (www.esv.se) • Övriga lagar och förordningar

28 Resultatstyrning & finansiell styrning • Resultatstyrning – verksamhetsmål och återrapporteringskrav i regleringsbrev • Finansiell styrning – anslagstilldelning och avgiftsuttag enligt regleringsbrev/förordning

29 Finansiering • Anslag • Avgifter • Bidrag

30 Statliga budgetprocessen • Myndigheternas årsredovisningar • Myndigheternas budgetunderlag • Vårpropositionen • Budgetpropositionen • Regleringsbrev

31 Myndighetens planering och uppföljning • Framtagande av Verksamhetsplan, (VP) • VP-uppföljning, månads-, kvartals-, tertialvis • Årsredovisning

32 Sammanfattning • Instruktion – myndigheternas uppgifter • Regleringsbrevet – RK:s årliga styrning • Verksamhetsplan – myndigheternas interna styrdokument • VP-uppföljning – myndigheternas interna uppföljning • Årsredovisning – extern redovisning/uppföljning

33 Bensträckare

34 Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Johan Lindeberg, CSN Alexandra Wiklund, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

35 Upplägg • Presentation • Programmet – Statstjänstemannarollen – Att handlägga ett ärende – Diskussionsuppgift – Offentlighet och sekretess

36 Gemensam värdegrund för statstjänstemän • Demokrati • Legalitet • Objektivitet, saklighet och likabehandling • Fri åsiktsbildning • Respekt • Effektivitet och service

37 Regler för statstjänstemän • Ärendehandläggning m.m. • Offentlighet och sekretess • Offentlig anställning • Skadeståndsskyldighet • Straffrättligt ansvar • Granskning

38 Vad gäller för gåvor till anställda? • Spelar det någon roll vad som erbjuds? • Har det någon betydelse vem som är mottagare? • Är tidpunkten för erbjudandet avgörande?

39 Att tänka på! • Gör en samlad bedömning av alla omständigheter som kan vara av betydelse, exempelvis: – gåvans art och värde – din relation till gåvogivaren – din roll och ditt inflytande på myndighetens tjänsteutövning

40 Jäv • Rubbar förtroendet för anställds opartiskhet • Gäller all ärendehantering • Den som påverkar ärendets utgång • Ska anmälas självmant

41 Bisysslor • Tillfälligt eller permanent • Privatlivet är inte bisyssla Tillåtna √ • Politiska uppdrag • Fackliga uppdrag • Statliga uppdrag • Kommunala uppdrag • Förtroendeuppdrag Otillåtna X • Förtroendeskadliga • Arbetshindrande • Konkurrerande

42 Dataintrång • Ta bara del av uppgifter du behöver för utförandet av dina arbetsuppgifter! • Ansvar för dataintrång även om du har behörighet att ta del av en uppgift • Behandlingshistorik förs

43 Diskussionsövning jäv och dataintrång Diskutera utdelade frågor i grupper om två eller tre.

44 Serviceskyldighet • Hjälpa och svara på frågor • Ta emot besök och ha öppet • Lämna inte förhandsbesked! • Enkelt och begripligt språk

45 Att handlägga ett ärende Arkivering Överklagande

46 Ett ärende väcks • Serviceskyldighet • Ansökan, anmälan, ex officio, allmänna ärenden Arkivering Överklagande

47 Registrering • Posthantering • Tjänstepost • Inkommen handling – e-post, traditionell post och e-tjänst samma regelverk • Registrering/diarieföring Arkivering Överklagande

48 Granskning • Jäv • Tolk • Ombud och biträde • Förvaltare, god man och andra ställföreträdare Arkivering Överklagande

49 Utredning • Enkelt, snabbt och billigt • Muntlig handläggning • Tjänsteanteckning • Kommunikation Arkivering Överklagande

50 Beslut och expediering • Olika typer av beslut • Motivering av beslut • Underrättelse om beslut • Rättelse Arkivering Överklagande

51 • Omprövning • Överklagande Arkivering Överklagande

52 Arkivering • Myndighetens arkiv – Allmänna handlingar • Arkivering tillgodoser – Rätt att ta del av allmänna handlingar – Rättskipningens och förvaltningens behov av information – Forskningens behov av information • Är en del av det nationella kulturarvet • Vårda, organisera, gallra Överklagande Arkivering

53 Klarspråk – med mottagaren i fokus Kristin Aastrup, Bolagsverket

54 Är det här klarspråk? Enligt Skollagen (1985:1100) 4 kap Grundskolan och 6 kap Särskolan är hemkommunen skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. (Exempel från Klarspråk lönar sig, 2013)

55 Omskriven text Ditt barn kan ha rätt till gratis skolskjuts. Det gäller barn som går i kommunala grundskolor, barn som går i grundsärskola och även barn som går i förskoleklass. De kan ha rätt att åka gratis skolskjuts fram och tillbaka, mellan en plats i närheten av hemmet och skolan. Det står i skollagen. (Infomix bearbetning, Klarspråk lönar sig, 2013)

56 Klarspråk är att • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk • sätta mottagaren i fokus och anpassa texten till honom eller henne Ibland handlar klarspråk också om att • våga ifrågasätta • våga pröva något nytt

57 Varför ska vi använda klarspråk?

58 Därför klarspråk • Se till demokrati och rättssäkerhet • Vara effektiva och spara pengar • Öka förtroendet för myndigheten • Underlätta för personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål

59 Språklagen • Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. (11 §) • Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. (12 §)

60 Så skriver du klarspråk • Välj en lagom personlig ton • Välj relevant innehåll • Disponera texten på ett logiskt sätt • Förklara allt som behöver förklaras • Stryk sådant som inte behövs • Skriv informativa rubriker • Undvik långa och invecklade meningar • Använd begripliga ord och förklara facktermer • Sammanfatta det viktigaste • Välj en genomtänkt grafisk formgivning (ur Språkrådets folder Klarspråk)

61 Behöver du hjälp? • Ta hjälp av en kollega • Fråga språkvårdaren • Webbutbildningen Att skriva bättre, sprakradet.se • Klarspråkstestet, sprakradet.se • Myndigheternas skrivregler, regeringen.se • Svenska Akademiens ordlista: app och webben

62 Frågor? Kristin.aastrup@bolagsverket.se

63 Kaffepaus

64 Diskutera 1 • Vad innebär det i praktiken att vara statstjänsteman? Vad är skillnaderna mot att jobba privat? – Ge gärna exempel utifrån era olika yrkesroller

65 Diskutera 2 • Varför måste vi som är statstjänstermän kunna förvaltningsrätt (reglerna om hur man handlägger ett ärende)? – Fundera på syftet med reglerna i förvaltningslagen

66 Diskutera 3 • Beskriv för dina kollegor runt bordet vad du stöter på i ditt dagliga arbete med utgångspunkt från den information (om statstjänstemannarollen och förvaltningsrätt) som du fått idag? • Finns det likheter i era olika verksamheter?

67 Offentlighet och sekretess

68 Diskutera Har allmänheten rätt att ta del av följande handlingar? • En ansökan som kommit in elektroniskt via myndighetens e- tjänst kl. 23.30 en fredagskväll. • En sammanställning av information som kräver omfattande arbete för att myndigheten ska kunna få fram den. • Ett läkarintyg för en anställd som är sjukskriven som finns hos personalfunktionen. • Ett oläst e-postmeddelande som finns i GD:s/landshövdingens inkorg. • Anteckningar som en handläggare skrivit som stöd för att sammanfatta ett ärende.

69 Offentlighetsprincipen • Allmänhetens rätt till insyn och kontroll • Gäller all verksamhet hos myndigheten • SYFTE: att stärka demokratin och garantera – rättsäkerheten – effektiviteten i förvaltningen – effektiviteten i folkstyret

70 Allmänna handlingars Yttrandefrihet för offentlighet tjänstemän m.fl. Meddelarfrihet för Förhandlings- tjänstemän m.fl.offentlighet

71 Allmänna handlingars offentlighet

72 Handling Informationsbärare Skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avläsas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel

73 Allmän handling En handling som förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen dit eller upprättad där

74 Handlingar Allmänna • Förvarade • Inkomna • Upprättade Inte allmänna • Privata brev och meddelanden • Anbud • Minnesanteckningar, utkast och koncept som inte expedierats eller lämnats för arkivering • Bibliotekssamlingar • Teknisk behandling etc. för annan

75 Allmän handling Offentlig = Insynsrätt ”Hemliga”uppgifter Regleras i Offentlighets- och sekretesslagen = Ingen insynsrätt

76 Sekretessgrunder – intresseområden enligt TF 1. Rikets säkerhet 2. Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik och valutapolitik 3. Myndighets verksamhet för inspektion och kontroll 4. Intresset att förebygga eller beivra brott 5. Det allmännas ekonomiska intresse 6. Skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden 7. Intresset att bevara djur eller växtart

77 Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) Innehåller undantagen från offentlighetsprincipen

78 ”Egenskaper” för sekretess • Aktualiseras först vid begäran om handling • Myndigheten avgör om det är sekretess • Sekretessen kan även variera: från tid till tid, från myndighet till myndighet etc

79 Uppgiften Det är informationen som sekretessbeläggs – inte handlingen

80 Sekretessprövning 1. Finns någon tillämplig bestämmelse om sekretess i OSL? 2. Kan den som berörs lida skada eller men om uppgiften lämnas ut? 3. Är sekretess huvudregel eller undantag? 4. Tidsgräns för sekretess?

81 Exempel – rakt skaderekvisit • 28 kap. 1 § OSL Sekretess gäller hos Försäkringskassan … för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring … osv. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. • 28 kap. 9 § OSL Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos Centrala studiestödsnämnden om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. I andra ärenden än sådana om studiestöd under sjukdom gäller sekretessen inte beslut i ärendet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

82 Exempel omvänt skaderekvisit • 10 § offentlighets- och sekretessförordningen Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men: - CSN - Försäkringskassan För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

83 Sekretessmarkering 1. Hemligstämpling - Inte bindande, en självständig sekretessprövning ska alltid göras då en handling begärs ut. 2. Skyddade personuppgifter - Sekretess i folkbokföringen för personer som har en hotbild mot sig eller som annars kan riskera att drabbas negativt vid utlämnande av vissa uppgifter - Gäller i allmänhet uppgifter som kan ge ledning om var en person befinner sig eller hur denne kan kontaktas

84 Övningsuppgiften • Handlingen har kommit in till myndigheten och är därför allmän. Uppgifterna i handlingen måste först prövas mot bestämmelserna om sekretess. Därefter kan den lämnas ut till allmänheten. • Allmänheten kan kräva en hel del ansträngningar från myndighetens sida. Myndigheten är bland annat skyldig att skapa en ny handling genom att sammanställa uppgifter, en s.k. potentiell handling, om den kan skapas utan större svårigheter. • Det beror på vad som framgår av läkarintyget! Se bestämmelserna om sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet i 39 kap. 2 § OSL. • Om e-postmeddelandet rör myndighetens verksamhet är den en allmän handling och ska lämnas ut efter sekretessprövning. • Minnesanteckningar/arbetsmaterial är inte en allmän handling, under förutsättning att de inte tillför ärendet någoting, och de behöver därför inte lämnas ut. Om de däremot arkiveras i ärendet blir de en allmän handling som ska lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.

85 Utlämnande av allmän handling • Tryckfrihetsförordningen reglerar (endast kompletterande detaljer i OSL) • Inga formkrav för utlämnande • Muntligt eller skriftligt • Skyndsamt • Inte efterfråga vem eller varför • Den som ”har vården” prövar

86 Att lämna ut – eller inte lämna ut • Ingen sekretess = enkelt, formlöst, skyndsamt • Vid sekretess = – Formellt beslut om avslag – Skriftlig form – Överklagbart = besvärshänvisning – Skyndsamt

87 6 kap 3 § OSL Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål. Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om 1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och 2. den enskilde begär myndighetens prövning. Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

88 Schematisk hantering 1. Är den begärda handlingen allmän? 2. Finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess? 3. Lämna ut – antingen formlöst – eller med avslagsbeslut

89 Viktigt att känna till! • Insyn och öppenhet är huvudregel • Sekretess – begränsning i insynsrätten (kräver stöd i lag) • Förbjudet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter • Ett undantag – meddelarfriheten

90 Trender inom statsförvaltningen Viktoria Hagelstedt, E-delegationen

91 E-förvaltning = verksamhetsutveckling med stöd av it

92 Vad har påverkat utvecklingen den senaste tiden?

93 Tillgången

94 Mobiliteten

95 Enkelheten

96 Dialogen

97 Öppenheten

98 eGenerationen

99 Hur ser målbilden ut?

100 Idag är du koordinatorn.

101 I morgon är det förvaltningen som koordinerar.

102 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

103

104 Varför E-delegationen?

105

106

107 Vilka är med i E-delegationen? 16 myndigheter och SKL

108 Vad gör E-delegationen? Utreder • Vidareutvecklar framtagen strategi • Förutsättningar för e-förvaltning 3.0 • Följer upp effekter • Öppen data (PSI) och sociala medier Samordnar/koordinerar • Samordnar strategiska utvecklingsprojekt • Koordinerar IT-standardiseringsfrågor • Bistår regeringen i internationellt arbete Stödjer • Vägledningar och koncernstöd

109 Gemensamma tjänster och information Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamt Enskilt Näringslivet e-legitimationMina ärenden Mina fullmakterMina meddelanden Effektivare informationsförs. E-arkiv och e- diarium FöretagareStudentBostadslös Förälder NyanländSjukArbetslös Tjänster och information från privata sektorn xx Efterlevande EnklareÖppnareEffektivare Förutsättningar för samverkan (vägledningar, standarder, arkitektur, informationsförsörjning)

110 Kommuner, Landsting, Utvecklingsmyndigheterna mfl Den ”hårda” infrastrukturen sköts av andra tex PTS telekombranschen E-delegationen tar hand om den ”mjuka infrastrukturen” @ = Samverkan på teknisk nivå @ = Samverkan på organisatorisk nivå :-- = Finansieringsmodeller § = regelverk

111 • Digital samverkan • Nyttorealisering • Sociala medier • Effektiv it-försörjning • Direktåtkomst • Behovsdriven utveckling • Webbutveckling • Återanvändning av offentlig information (PSI) • m.m. Vägledningar

112 Vad har vi åstadkommit? • En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning • Lämnat förslag på E-legitimationsnämnden, Statens servicecenter och Utvecklingsmyndigheter • Ett antal vägledningar och riktlinjer • Ett antal förstudier/projekt till förvaltningsgemensamma tjänster • Förstärkt samordning - inrättat ett programråd och programkontor • En nationell utvecklingsportfölj • Följer upp utvecklingen av myndigheters e-förvaltning • Driver nätverk och flera olika forum på sociala medier • Arrangerar seminarier och konferenser

113 Hur blir framtiden?

114 ?

115 Olika perspektiv • Medborgaren • Statsministern • Myndighetschef • Företagare • Forskare Bild från www.eoe-glasses.com

116 Nya tider ställer nya krav • Jag och min livshändelse står i centrum • Samlade tjänster • Enkelhet, tillgänglighet och service • Rådgivning istället för information • Öppenhet och inflytande

117 Gemensamma tjänster som är på gång • Mina meddelanden • Min ärendeöversikt • Fullmaktstjänster • Effektivare informationsförsörjning • E-arkiv och e-diarium • Katalogtjänster över tjänster och information

118 Önskade framtidsscenarier • Utveckling utifrån livshändelser för medborgare och företag • Effektivt informationsutbyte på ”baksidan” • Möjligheter att anpassa ”min” dialog med myndigheter • Samverkande tjänster gör att ”jag” får en helhetsbild • Myndigheterna följs upp utifrån förmåga och nytta i samverkan inte enbart enskilt

119 Vilka lösningar behövs?

120 Vad vi tror behövs • Mer samverkan • Ökat fokus på medborgare och företag • Förvaltningsgemensam ”mjuk” infrastruktur – Stöd och vägledning – Riktlinjer – Forum – Lösningar – Återanvändning • Översyn av finansieringsformer

121 Vad bör jag tänka på?

122 Men de små stegen är viktigast…

123 Hur kan man göra? • Ta tillvara användarnas synpunkter och använd den interna förslagslådan! • Hur ser användarens process ut och hur ser myndighetens process ut? • Vilka myndigheter fler än vi har användaren med att göra i detta fall? • Vilka lösningar och data finns att återanvända? • Mät nyttan och satsa på projekt som är effektiva båda för myndigheten och användaren • Ställ frågan: Vad bör vi göra, vad kan någon annan göra?

124 Använd E-delegationens vägledningar!

125 Tack för mig! • edelegationen.se edelegationen.se • facebook.com/edelegationen facebook.com/edelegationen • twitter.com/edelegationen twitter.com/edelegationen

126 Avslutande lunch Tack för ditt deltagande! Presentationerna är publicerade som en pdf på www.myndighetsnatverket.se


Ladda ner ppt "Åke Svensson, CSN Inledning och presentation • Syfte och mål med utbildningen • Vad är Myndighetsnätverket • Varför gör vi det här tillsammans? • Kort."

Liknande presentationer


Google-annonser