Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”OLÄMPLIGA” LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”OLÄMPLIGA” LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."— Presentationens avskrift:

1 ”OLÄMPLIGA” LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014

2 Folkhälsoinstitutet 2008 % Vilka läkemedel används i åldern 65-84 år

3 ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL Läkemedelskommittén  Källa:  Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. SoS 2010 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. SoS 2010  http://www.seniormedicin.se/ http://www.seniormedicin.se/

4 ÖVERENSKOMMELSE 2014 – DE MEST SJUKA ÄLDRE  Läkemedelsmålen:  Olämpliga läkemedel  Andel av alla över 75 år med minst ett olämpligt  Läkemedel mot psykos  Andel av alla över 75 år  Antiinflammatoriska läkemedel (COX-hämmare)  Andel av alla över 75 år Läkemedelskommittén Överenskommelsen

5 ”OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL” TILL ÄLDRE  bensodiazepiner med lång halveringstid –diazepam (Stesolid) –nitrazepam (Apodorm, Mogadon) –flunitrazepam  läkemedel med betydande antikolinerga effekter  det smärtstillande medlet tramadol (Tradolan/ Nobligan/ Tiparol)  sömnmedlet propiomazin (Propavan) Läkemedelskommittén

6 Läkemedelsgrupp Preparat Antikolinerga spasmolytika Atropin, hyoscyamin (Egazil Duretter), glykopyrron (Robinul inj) butylskopolamin (Buskopan inj) Antikolinerga antiemetika Skopolamin (Scopoderm plåster) Antiarytmika Disopyramid (Durbis) Urologiska spasmolytika Oxybutynin (Ditropan), tolterodin (Detrusitol), solifenacin (Vesicare), darifenacin (Emselex), fesoterodin (Toviaz) Opioider i kombination med spasmolytika Morfin-skopolamin, Spasmofen, Ketogan, Oxikodon-hyoscin APL Antikolinerga medel vid parkinsonism Trihexyfenidyl (Pargitan), biperiden (Akineton) Neuroleptika av högdostyp Levomepromazin (Nozinan), proklorperazin APL, klorprotixen (Truxal) Lugnande medel Hydroxizin (Atarax) Antidepressiva, icke- selektiva monoamin- återupptagshämmare Klomipramin (Anafranil), amitriptylin (Tryptizol, Saroten), nortriptylin (Sensaval), maprotilin (Ludiomil) Vissa antihistaminer Difenhydramin (Desentol), dimenhydrinat (Amosyt), alimemazin (Theralen), prometazin (Lergigan), tietylperazin (Torecan) Läkemedel med betydande antikolinerg effekt

7 Läkemedelsgrupp Preparat Antikolinerga spasmolytika Atropin, hyoscyamin (Egazil Duretter), glykopyrron (Robinul inj) butylskopolamin (Buskopan inj) Antikolinerga antiemetika Skopolamin (Scopoderm plåster) Antiarytmika Disopyramid (Durbis) Urologiska spasmolytika Oxybutynin (Ditropan ), tolterodin (Detrusitol ), solifenacin (Vesicare), darifenacin (Emselex), fesoterodin (Toviaz) Opioider i kombination med spasmolytika Morfin-skopolamin, Spasmofen, Ketogan, Oxikodon-hyoscin APL Antikolinerga medel vid parkinsonism Trihexyfenidyl (Pargitan), biperiden (Akineton) Neuroleptika av högdostyp Levomepromazin (Nozinan), proklorperazin APL, klorprotixen (Truxal) Lugnande medel Hydroxizin (Atarax) Antidepressiva, icke- selektiva monoamin- återupptagshämmare Klomipramin (Anafranil), amitriptylin (Tryptizol, Saroten), nortriptylin (Sensaval), maprotilin (Ludiomil) Vissa antihistaminer Difenhydramin (Desentol), dimenhydrinat (Amosyt), alimemazin (Theralen), prometazin (Lergigan), tietylperazin (Torecan) Läkemedel med betydande antikolinerg effekt

8 ALLA LÄKEMEDEL MOT PSYKOS:  Levomepromazon (Nozinan),Flufenazin (Siqualon), Perfenazin (Trilafondekanoat), Proklorperazin APL (Stemetil), Haloperidol (Haldol), droperidol, sertindol, ziprasidon, Flupentixol (Fluanxol), Klorprotixen (Truxal), Zuklopentixol (Cisordinol), Klozapin (Clozapine), Olanzapin, Quetiapin, Asenapin, Risperidon (Risperdal), Aripiprazol (Abilify), Paliperidon (INVEGA)

9 ALLA LÄKEMEDEL MOT PSYKOS:  Levomepromazon (Nozinan),Flufenazin (Siqualon), Perfenazin (Trilafondekanoat), Proklorperazin APL (Stemetil), Haloperidol (Haldol), droperidol, sertindol, ziprasidon, Flupentixol (Fluanxol), Klorprotixen (Truxal), Zuklopentixol (Cisordinol), Klozapin (Clozapine), Olanzapin, Quetiapin, Asenapin, Risperidon (Risperdal), Aripiprazol (Abilify), Paliperidon (INVEGA)

10 DE VANLIGASTE COX-HÄMMARNA  Acetylsalicylsyra  Naproxen (Naproxen, Naprosyn, Vimovo)  Diklofenak (Eeze, Voltaren, Arthrotec, Solaraze, Dicuno, Eezeneo)  Ibuprofen (Ipren, Brufen, Ibumetin, Alindrin, Nurofen Apelsin, Pedea, Burana, Ibuzin, Ibumax, Ardinex)  Ketoprofen (Orudis, Siduro)  Nabumeton (Relifex)  Etoricoxib (Arcoxia, Tauxib, Turox)  Celecoxib (Celebra, Celebrex)  Indometacin (Confortid)

11 RECEPTFRIA COX-HÄMMARE  Acetylsalicylsyra (utom Trombyl)  Naproxen (Naproxen, Naprosyn, Vimovo)  Diklofenak (Eeze, Voltaren, Arthrotec, Solaraze, Dicuno, Eezeneo)  Ibuprofen (Ipren, Brufen, Ibumetin, Alindrin, Nurofen Apelsin, Pedea, Burana, Ibuzin, Ibumax, Ardinex)  Ketoprofen (Orudis, Siduro)  Nabumeton (Relifex)  Etoricoxib (Arcoxia, Tauxib, Turox)  Celecoxib (Celebra, Celebrex)  Indometacin (Confortid)

12

13

14 BENSODIAZEPINER MED LÅNG HALVERINGSTID –Oxazepam (Sobril) –Zopiklon (Imovane) –Mirtazapin I stället för –diazepam (Stesolid) –nitrazepam (Apodorm, Mogadon) –flunitrazepam Läkemedelskommittén

15 ALTERNATIV TILL LÄKEMEDEL MED BETYDANDE ANTIKOLINERGA EFFEKTER Vid indikation oro: oxazepam (Sobril) klometiazol (Heminevrin)  I stället för  alimemazin (Theralen)  hydroxizin (Atarax)  prometazin (Lergigan) Läkemedelskommittén

16 ALTERNATIV TILL LÄKEMEDEL MED BETYDANDE ANTIKOLINERGA EFFEKTER Vid indikation depression: SSRI (citalopram, sertralin, mirtazapin)  I stället för:  Maprotilin (Ludiomil)  Klomipramin (Anafranil)  Nortriptylin (Sensaval)  Amitriptylin (Tryptizol, Saroten) Läkemedelskommittén

17 ALTERNATIV TILL LÄKEMEDEL MED BETYDANDE ANTIKOLINERGA EFFEKTER Vid indikation neuropatisk smärta: Gabapentin Nortriptylin (Sensaval) (något mindre antikolinerg effekt än amitriptylin)  I stället för:  Amitriptylin (Tryptizol, Saroten) Läkemedelskommittén

18 ALTERNATIV TILL LÄKEMEDEL MED BETYDANDE ANTIKOLINERGA EFFEKTER Vid indikation täta urinträngningar: bäckenbottenträning, slyngplastik, uppmärksamhetsträning, hjälp till toaletten och fysisk träning (SBU 2013)SBU 2013 Mirabegron (Betmiga)?  I stället för:  Oxybutynin (Ditropan), tolterodin (Detrusitol), Solifenacin (Vesicare), Darifenacin (Emselex), Fesoterodin (Toviaz)

19 MIRABEGRON (BETMIGA)  Beta-3-adreno-receptor-agonist  Metaanalys: (Int Urol Nephrol. 2013 Jul 30)Int Urol Nephrol.  4 studier, 5761 patienter, placebokontrollerade  Signifikant minskat antal inkontinensepisoder (med i genomsnitt 0,44 per dygn) och antal miktioner/dygn.  Vanligaste biverkningar: hypertension, nasofaryngit  Förmånsbegränsning:  Betmiga ska endast subventioneras till patienter som provat men inte tolererar antikolinergika.

20 ALTERNATIV TILL LÄKEMEDEL MED BETYDANDE ANTIKOLINERGA EFFEKTER Vid indikation klåda: Klemastin (Tavegyl) Ceterizin (Zyrlex) Loratadin (Clarityn) Zinkpudervätska APL  I stället för:  Hydoxizin (Atarax), Difenhydramin (Desentol), Dimenhydrinat (Amosyt), Alimemazin (Theralen), prometazin (Lergigan), tietylperazin (Torecan) Läkemedelskommittén

21 LÄKEMEDELSORSAKAD KLÅDA HOS ÄLDRE:  Fall – kontroll- studier:  Klåda 2 - 4 ggr vanligare av kalciumblockerare –Vid utsättning upphörde klådan hos 83% efter i snitt 3,4 månader –Vid återinsättning återkom klådan hos 8 av 9 patienter efter i snitt 4 dagar.  2 gånger vanligare av thiazider JAMA dermatol. 2013;149(7):814-818. J Invest Dermatol. 2007;127(12):2766-2771

22 BEHANDLING AV KLÅDA HOS ÄLDRE VID PALLIATIV VÅRD: -Klåda av okänd etiologi hos palliativ patient: paroxetin -Klåda vid njursvikt: gabapentin, naltrexon Läkemedelskommittén Pharmacological interventions for pruritus in adult palliative care patients Cochrane 2013

23 ALTERNATIV TILL LÄKEMEDEL MED BETYDANDE ANTIKOLINERGA EFFEKTER Vid indikation illamående: Metoklopramid (Primperan)  I stället för:  Difenhydramin (Desentol), Dimenhydrinat (Amosyt), Alimemazin (Theralen), prometazin (Lergigan), tietylperazin (Torecan), Skopolamin (Scopoderm) Läkemedelskommittén

24 METOKLOPRAMID (PRIMPERAN)  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ändringar i användningen av metoklopramid:  maximal dosering: 10 mg 3 gånger dagligen  endast korttidsbehandling max 5 dagar  Indikationer: illamående postoperativt, cytostatikainducerat och vid migrän Läkemedelsverket 5 augusti 2013

25 ALTERNATIV TILL TRAMADOL (TRADOLAN, TIPAROL)  Kodein (Citodon)  Buprenorfin (Norspan plåster)  Morfin (Dolcontin) Läkemedelskommittén

26 ALTERNATIV TILL PROPAVAN  Zopiklon (Imovane)  Oxazepam (Sobril)  Mirtazapin  Klometiazol (Heminevrin) Läkemedelskommittén

27


Ladda ner ppt "”OLÄMPLIGA” LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser