Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evidensbaserade metoder-farmakologiska  Läkemedelsbehandling av alkoholberoende  Abstinensbehandling  Underhållsbehandling av opiatberoende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evidensbaserade metoder-farmakologiska  Läkemedelsbehandling av alkoholberoende  Abstinensbehandling  Underhållsbehandling av opiatberoende."— Presentationens avskrift:

1 Evidensbaserade metoder-farmakologiska  Läkemedelsbehandling av alkoholberoende  Abstinensbehandling  Underhållsbehandling av opiatberoende

2 2 Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer  Disulfiram, akamprosat och naltrexon har alla en plats i terapin (Rekommendationsgrad A)  Alla preparaten kan användas vid behandling av alkoholberoende generellt inom hälso- och sjukvården i kombination med ett omhändertagande som innefattar medicinska råd och stöd. (Rekommendationsgrad A)  Såväl akamprosat som naltrexon har god säkerhetsprofil, saknar beroendepotential och har begränsade biverkningar. (Rekommendationsgrad A)

3 3 Läkemedel vid olika psykiatriska sjukdomar Psykos- SjukdomCa 1% 2:a gen. neuro- leptika 10 DD/1000 inv Depressio n Ångest 3-5% Ca 5%SSRI 70 DD/1000 inv Alkohol- Beroende6-7 % disulfiram akamprosat naltrexon 1 DD/1000 inv

4 Antabus  Antabus hämmar ett enzym  Ger obehagliga kroppsliga reaktioner vid alkoholförtäring.  Skall avskräcka och verka för helnykterhet.  Ej bra som långtidsbehandling

5 Antabus  Dosering: 1 tablett 200-400 mg 3 gånger per vecka  Kontrollera leverenzymer före och varannan vecka under första 3 mån behandling, samt vid misstanke om leversjukdom.  Vid leverenzymvärden 3 gånger över ref. intervall skall behandlingen avbrytas

6 Campral  Starkare stöd i forskningen  Bättre för långtidsterapi.  Skall kombineras med återfalls - preventionsprogram eller samtalsstöd.  Ökar antalet helnyktra dagar  Ej farligt med återfall.

7 Campral  Dosering : 3 tabletter morgon och kväll.  Minskar suget efter alkohol  Vanligaste biverkan diareé  Försiktighet vid nedsatt njurfunktion  Behandlingstid 12 månader.

8 Naltrexon  Minskar alkoholens eufori- framkallande effekt  Verkar via hjärnans belöningssystem  Visst stöd i forskning, men svagare än Campral.  Man känner sig också mindre berusad.  Minskat sug att dricka mer

9 Naltrexon  Verkar genom blockad av opiat-receptorer i hjärnan.  Fungerar bäst i kombination med samtalsbehandling som fokuserar på alkoholproblemet.  Dosering. Tablett 50 mg 1 gr per dag  Vanligaste biverkningarna är illamående och magsmärtor men de är övergående.  Ges ej tillsammans med opioider.

10 Behandling med campral, antabus och naltrexon  Inled med alkoholfrihet vid behov abstinensbehandling.  Låt patienten sätta konkreta mål.  Starta medicinering och erbjud tät uppföljning. 1gr/vecka med fokus på alkoholkonsumtion. Ge stöd  Utvärdera efter 1-2 månader.

11 11 Behandling av alkoholabstinens  Hög puls, högt blodtryck, svettningar, darrningar, oro, nedstämdhet. Puls över 100 innebär vanligen en abstinens som kräver läkemedel och vid puls >120 finns risk för delirium  Bensodiazepiner är de enda preparat som har dokumenterad effekt. Vissa läkemedel (alimemazin) sänker kramptröskeln.  Målsättningen är att reducera symtom, förhindra epileptiska anfall (ofta första dygnet) och delirium (dygn två eller tre) ‏.  Används i form av symtom- trigger-therapy; bedömning utifrån abstinensskattningsskala (CIWA) patientens symtom och behandling utifrån detta.

12 Behandling av alkoholabstinens  Viktigt med tidig bedömning  Tiaminbehandling skall inledas frikostigt för att undvika komplikationer; Ge im. Betabion 100 mg upprepas 2-3 dagar  Behandla med bensodiazepiner mot kramper och delirium enligt nedan.  Skapa lugn och ro samt övervaka

13 Svår abstinens  Alltid sjukhusfall Inled Betabion 100 mg  Ge 25-50 mg oxazepam eller 15-20 mg diazepam.  Upprepa dosen efter en timma om inte pulsen sjunker.  Vid utebliven effekt övergå till parenteral behandling Diazepam 20 mg iv. långsamt

14 Medelsvår abstinens  Sjukhusvård eller öppen vård  Inled med 100 mg Betabion  Oxazepam eller diazepam i nedtrappning ex 30 mg Sobril x4 minska med 30 mg per dag

15 Lindrig abstinens  Inled med Betabion 100 mg.  Oxazepam eller alimemazin i nedtrappande dos.ex. Sobril 20 mgx4 minskas med 20 mg per dag  Kan skötas i öppen vård.  Propavan till natten

16 Ekvipotenta doser bensodiazepiner  5 mg Diazepam (Stesolid,Diazepam,Apozepam)  25 mg Oxazepam (Sobril,Oxascand)  2,5 mg nitrazepam ( Nitrazepam,Apodorm,Mogadon)  1 mg lorazepam (Temesta)  0,5 triazolam (Triazolam,Halcion)  0,25 mg Alprazolam ( Xanor, Alprazolam)  1 mg Flunitrazepam (Rohypnol,Flunitrazepam, Fluscand)

17 17 Abstinenssymtom BDZ  Tremor  Yrsel, yr i huvudet  Irritabilitet  Sänkt grundstämning, dysfori  Öronsus  Depersonalisation, derealisation  Koncentrationssvårigheter  Minnessvårigheter  Ljudöverkänslighet  Palpitationer  Ljuskänslighet  Ökad ljud- doft- beröring- smärtkänslighet  Förändrad smak, metallsmak  Konfusion  Psykos  Kramper

18 Behandling av BZD abstinens  Patienter som blivit beroende av normala doser kan trappas ut med samma preparat om det rör sig om långverkande preparat som diazepam eller oxazepam med en dosreduktion på 25 % av den ursprungliga dosen per vecka.  Kan skötas på primärvårdsnivå.  Vid kortverkande BZD görs byte till ekvipotenta doser av långverkande

19 Forts.  Vid högdosberoende d.v.s doser över föreskriven mängd. Först görs först en dosreduktion till ca 50 % av den ekvipotenta dosen  Stabilisering i 3-5 dagar på den dosen  Nedtrappningsschema med dosminskning på 10-20 % 2 gånger per vecka  Dosering 3-4 gånger per dag

20 Forts.  Oftast långa avgiftningar om de görs i öppen vård, snabbare i slutenvård.  Karbamazepin ges till patienter med tidigare historia av abstinenskramper.  Efter avgiftning utvidgad diagnostik om det föreligger psykiatrisk samsjuklighet.

21 Opiatabstinens  Plötsligt avbrott i opiattillförsel ger kort därefter( 8-12 timmar) abstinens sk. Tidig abstinens:  Gäspningar, dysforisk sinnesstämning, muskelvärk och vidgade pupiller  Senare får man max abstinens (36-48 timmar) med:  Diarre´, feber, sömnsvårigheter illamående och kräkningar.

22 Behandling vid opiat abstinens  Inleds när symtom uppkommer: Vid svår abstinens:  Buprenorfin i avtrappande doser Vid lindrigare abstinens: Catapresan. Blodtryckskontroll. Ge 75 mikrogram som testdos därefter 75-150 mikrogram x4 dagligen tills abstinens avklingar. Vanlig behandlingstid 4-6 dagar.

23 Inläggningsindikationer  Ej akut inläggning annat än vid:  Påverkat allmäntillstånd, allvarliga infektioner, graviditet, suicidalitet, krisreaktion, psykos, inledande LVM-vård, överdos, förstagångsinsjuknande.  Alla andra opiatavgiftningar skall ske planerat med socialtjänstens samverkan.

24 Underhållsbehandling  Evidensbaserad behandling/rehabilitering  Hög struktur på behandlingen.  Bio-psyko-social behandling  Metadon eller Buprenorfin  Urinprover  Arbete och sysselsättning

25 Underhållsbehandling  Består av sex olika delar Medicindelning Buprenorfin Metadon Stödsamtal med fokus på drogerna Arbete/syss elsättning UrinproverÅterfallspre vention Kognitiv modell Bostad

26 Underhållsbehandling  Behandlingen skall omfatta alla delarna och ej bara utvalda delar.  Forskningen visar på högt kvarstannande i behandling om det sköts enligt ovan.  Kallas läkemedelsassisterad behandling. Utan läkemedel oftast mycket svårt att få pat. kvarstanna i behandling.

27 Buprenorfin  Ett läkemedel som är en delvis opiatreceptor stimulerare och delvis en opiatreceptorblockerare.  Minskar ”craving” genom att ”kyla” ner stressystemet i hjärnan.  Minskar risken för intoxikation av andra opiater.

28 Metadon  En full agonist = full opiatreceptorstimulerare.  Risk för intoxikation finns.  Ger bättre kvarstannande i behandling enligt vissa forskningsstudier, men riskerna också större.

29 Pedagogiskt förhållningssätt  Ha en undersökande stil när man gör en behandlingsplanering  Utgå från patientens motivation och vinn förtroende genom den  Ej konfrontativ. Erbjud olika alternativ  Informera så mycket som möjligt om de olika alternativen


Ladda ner ppt "Evidensbaserade metoder-farmakologiska  Läkemedelsbehandling av alkoholberoende  Abstinensbehandling  Underhållsbehandling av opiatberoende."

Liknande presentationer


Google-annonser