Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation E-Lin 2014-04-09 ?. System för bevarande Stadsarkivet Producenter Linköpings kommuns verksamheter W3D3 Agresso Linweb Bygg-R Treserva Ecos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation E-Lin 2014-04-09 ?. System för bevarande Stadsarkivet Producenter Linköpings kommuns verksamheter W3D3 Agresso Linweb Bygg-R Treserva Ecos."— Presentationens avskrift:

1 Presentation E-Lin 2014-04-09 ?

2 System för bevarande Stadsarkivet Producenter Linköpings kommuns verksamheter W3D3 Agresso Linweb Bygg-R Treserva Ecos Ansvars- överföring Övrigt från verksamheterna Tjänsteman Allmänhet/Forskning Söktjänst/E-tjänster E-arkiv

3 Nyttor Långsiktig informationsförsörjning Effektiv extern åtkomst Ökad tillgängligheten för forskare Effektiv intern åtkomst Minska kostnader Ökad insyn och delaktighet

4 Rapporten Syfte: Att utreda möjligheterna för ett framtida E-arkiv i Linköpings kommun Målet: Att framställa en rapport som beskriver förutsättningarna i nuläget och föreslå inriktningen för framtiden

5 Förstudierapporten •Klar september 2013 •Fortsatt arbete mot ett sammanhållet e-arkiv •Tydliga strategier som är väl förankrade i hela organisationen •Förvaltningsfrågorna är viktiga inte bara IT-system utan även rutiner och organisation •Säkerheten kring informationen jätteviktig •Arkivredovisningen, en viktig byggsten i E-arkivet

6 Efter förstudierapporten •Infört arkivredovisningssystemet Klara •Förankrat förstudierapporten i verksamheterna •Diskussioner om eventuella samarbeten med andra myndigheter/kommuner •Pilot startad kring processorienterad arkivredovisning •Deltagit på nationella sammankomster kring ramavtal och Klassa •Utarbetat ”Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun”

7 Riktlinjer för digital arkivering •Syftet är att: Skapa rutiner och förutsättningar för en digital arkivering •Använt oss av Riksarkivets rekommendationer •Tagit hjälp av andra kommuner ex. Örebro och Vetlanda •Knutit riktlinjerna mot arkivreglementet för Linköpings kommun

8 8 Digital arkivering modell FörvaltningArkivmyndighet System för bevarande Ansvar Systemupphandling Gallring Informationssäkerhet Filformat Systemdokumentation Överlämnande Mottagande Lagringsmedium/Förvaring Tillgängliggörande

9 Ansvar Förvaltningarna/bolagen •Ansvarar för att informationen i verksamheten kan tillhandahållas i läsbart skick till dess att den överförs till långtidsarkivering •Ansvarar för att de fastställda riktlinjerna för digital arkivering följs •Ser till att den digitala informationen kan levereras till arkivmyndigheten i läsbart skick och enligt de instruktioner/tillämpningsanvisningar som fastställs •Står för de kostnader som kan uppkomma i samband med leverans till arkivmyndigheten.

10 Ansvar Kommunens arkivmyndighet (Stadsarkivet) •Bereder riktlinjer för digital arkivering •Ger instruktioner till förvaltningarna för digital arkivering enligt fastställda riktlinjer •Bevakar teknikutvecklingen vad gäller lagringsmedia och filformat för långtidsarkivering •Tar emot och tillgängliggör långtidsarkiverad information •Ansvarar för migrering/konvertering av långtidsarkiverad information

11 •Systemupphandling -Vid systemupphandling ska alltid riktlinjer för digital arkivering följas -Bevarandematerial ska inte långtidslagras i förvaltningarna •Gallring -Gallring utförs fortsatt i förvaltningarna -Material som överförs till system för bevarande ska gallras i förvaltningarna när leveransen är godkänd

12 •Informationssäkerhet -Regelbundna säkerhetskopior bör göras för att minimera risken för att information försvinner eller förstörs -Rätt behörighet till informationen, framförallt sekretessbelagd information

13 Filformat •Vägledande för valet av format är Riksarkivets föreskrifter och internationella arkivstandarder Kontorsdokument • PDF/A (SS-ISO 19005-1:2005) ODF (SS-ISO/IEC 26300:2008) Databaser • XML • Sekventiella filer (ASCII eller UNICODE) med fast fält- och postlängd eller teckenseparerade fält Webbsidor • HTML 4.0 eller senare (ISO/IEC 15445) • XML • PDF/A (SS-ISO 19005- 1:2005)  Mer utförligt beskrivning kommer att finnas i ”Instruktion/tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

14 Systemdokumentation •En teknisk systemdokumentation -Tabeller -Relationer -Systemkrav •En verksamhetsbaserad systemdokumentation -Historik -Systemets funktioner -Hur det används av verksamheten i drift  Mer utförligt beskrivning kommer att finnas i ”Instruktion/tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering”

15 •Överlämnande -Så säkert som möjligt, speciellt vad gäller sekretessinformation -Överenskommelse mellan överlämnande förvaltning och arkivmyndigheten •Mottagande -Kontroll av läsbarhet och innehåll av mottagande arkivmyndighet -Gallring i verksamhetssystem -Informationsägare är nu arkivmyndigheten

16 •Lagringsmedium och förvaring -Kontinuerlig kontroll av informationens läsbarhet måste ske under hela kedjan från uppkomst till bevarande •Tillgängliggörande -Tillgänglig och sökbar information under hela kedjan -Sekretessbelagda uppgifter ska hanteras med särskild omsorg

17 Sammanfattning •För att Linköpings kommun ska kunna bevara och tillgängliggöra digital information behövs samsyn och delat ansvar mellan förvaltningarna och arkivmyndigheten

18 Plan framåt •Riktlinjer klart •Förankring/diskussion i verksamheten •Pilotprojekt verksamhetsbaserad arkivredovisning •Systemöversikt •Koll –tänkbara leverantörer av system för bevarande •Förbered kravställning system för bevarande •Själva eller samarbete? •Förvaltning/organisation e-arkiv?


Ladda ner ppt "Presentation E-Lin 2014-04-09 ?. System för bevarande Stadsarkivet Producenter Linköpings kommuns verksamheter W3D3 Agresso Linweb Bygg-R Treserva Ecos."

Liknande presentationer


Google-annonser