Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändringar i djur- och specialstöden år 2014 Utbildning om vårens stödansökan Åbo 5.3.2014 Merja Uusi-Laurila, Mavi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändringar i djur- och specialstöden år 2014 Utbildning om vårens stödansökan Åbo 5.3.2014 Merja Uusi-Laurila, Mavi."— Presentationens avskrift:

1 Ändringar i djur- och specialstöden år 2014 Utbildning om vårens stödansökan Åbo 5.3.2014 Merja Uusi-Laurila, Mavi

2 De minimis –stöd för jordbrukssektorn •En ny förordning om De minimis –stöd för jordbrukssektorn utfärdades 18.12.2013 –Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013, om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn •Jordbrukssektorns de minimis –stöd år 2014:  Transportstöd för sockerbeta  Studiepenning för lantbruksföretagare  Stöd för jordbruksrådgivning  Ersättning för översvämningsskada enligt skördeskadelagen

3 De minimis -stöd till jordbrukssektorn •De minimis stöd till jordbrukssektorn kan beviljas ett och samma företag till ett sammanlagt belopp om högst 15 000 € under 3 beskattningsår •Definitionen av ett och samma företag har preciserats genom den nya förordningen •Detta beaktas i anvisningarna och blanketterna för ansökan om De minimis - stöd

4 Nationella husdjursstöd •I stödregion C finns begränsningar för betalningen av stöd per djurenhet: –I C1-C2-regionerna 700 de, –I C2p-regionen 500 de, –I C3-regionen 300 de och –I C4-regionen 225 de. •Stöd betalas inte för den del som överstiger begränsningen.

5 EU:s djurbidrag •I samband med EU:s djurbidrag tillämpas inte längre någon modulering år 2014. Däremot är direktstöden föremål för finansiell disciplin som minskar den andel av direktstöden som överstiger 2000 euro. •Beloppet av bidrag på basis av artikel 68 sjunker år 2014 med ca 4,7 miljoner euro –Påverkar bidragsnivåerna

6 Bidrag för stärkelsepotatis •Odlingskontraktet ska ha slutits och växtlighetsobservationerna för kvalitetstestet av åkerjorden utförts senast 30.6.2014 •Bidraget för stärkelsepotatis är inte föremål för modulering år 2014 •Finansiell disciplin tillämpas på direktstöden  den andel av direkstöden som överstiger 2 000 euro skärs ned •I bidrag för stärkelsepotatis betalas ca 3,2 milj. € år 2014

7 EU:s system med mjölkkvoter upphör 31.3.2015. System med mjölkkvoter

8 Efter kvotperioden 2014-2015 finns det inga individuella mjölkkvoter.

9 System med mjölkkvoter Jord- och skogsbruksministeriet slog fast att inga nationella stödrättigheter införs hos oss i stället för EU:s mjölkkvoter.

10 I stödregionerna A och B stöds mjölkproduktionen från ingången av 2015 genom EU:s bidrag för mjölkkor. Produktionsstöd för mjölk 2015

11 I stödregion C kan mjölkkvoten begränsa stödbetalningen för mjölk som producerats ännu i mars 2015. Från och med 1.4.2015 fortgår det stöd som betalas för mjölkliter, men stödbetalningen begränsas inte av en kvot. Produktionsstöd för mjölk 2015

12 System med jordbruksrådgivning •Rådgivningen till gårdarna överförs till Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 •Författningsgrund –Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 artiklarna 12-14 och bilaga 1 (horisontella förordningen) –Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 artiklarna 15 och 28(4) (landsbygdsförordningen) •Beloppet av offentlig finansiering är ca 34 milj.€. Landsbygdsfondens andel är 42 %

13 System med jordbruksrådgivning –tvärvillkor –förgröning –de utmaningar som klimatförändringen ställer –naturens mångfald –vatten- och markskydd –innovationer –miljöersättning –ekologisk produktion –växtskydd och integrerad bekämpning –produktionsdjurens välbefinnande och hälsa –omständigheter som hör samman med miljöeffektivitet •Rådgivning ges om :

14 System med jordbruksrådgivning •Inom åtgärden beviljas ersättning till godkända rådgivare / rådgivningsorganisationer för utförd jordbruksrådgivning •Landsbygdsverket väljer rådgivarna genom upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007) •Efter urvalet, inledande utbildning och tentamen har rådgivarna förutsättningar och rättigheter att ge stödberättigande rådgivning

15 System med jordbruksrådgivning Konkurrensutsättning och val av rådgivare Inledande utbildning och elektronisk tentamen för de rådgivare som valts genom konkurrensutsättningen De godkända rådgivarna förs in i registret Skedena i valet av rådgivare Elektroniska materialbanken för rådgivare www.landsbygd.fi

16 System med jordbruksrådgivning •Mavi för register över rådgivare  En lista över rådgivare publiceras på webbplatsen mavi.fi  Jordbrukaren kan välja rådgivare från listan •Jordbrukaren avtalar om rådgivning med rådgivaren och rådgivaren gör en anslagsreservering för rådgivningen i det elektroniska systemet •Rådgivningsbesöken ersätts enligt den tid som använts för rådgivningen •NTM-centralen ansvarar för beviljandet och betalningen av stödet

17 System med jordbruksrådgivning •Från den godkända anslagsreserveringen har rådgivaren 6 månader på sig att ge rådgivning och ansöka om utbetalning för den i det elektroniska systemet •För rådgivningen bestäms en timersättning som rådgivaren / rådgivningsorganisationen måste förbinda sig till. •Den maximala ersättningen per rådgivningshändelse är 1 500 € •För rådgivningen fastställs ett gårdsspecifikt tak ( euro / gård/ programperiod)

18 System med jordbruksrådgivning Rådgivarens anslagsreservering Elektroniskt meddelande om anslagsreserveringen till rådgivaren Rådgivningshändelse Betalningsansökan, jordbrukarens kvittering som skannad bilaga Betalning av stödet och bifallande stödbeslut HYRRÄ

19 Tidtabell •Programmet till statsrådet i mars •Under våren och sommaren framskrider beredningen av verkställigheten •Konkurrensutsättningen av rådgivare startar på senhösten 2014 •Registret över rådgivare publiceras •Rådgivningen inleds 2015

20 System med mjökkvoter och produktionsstöd för mjölk Susanna Jansson, fornamn.efternamn@mavi.fi tfn 0295 31 2436fornamn.efternamn@mavi.fi Nationella husdjursstöd Pia Mattila, fornamn.efternamn@mavi.fi tfn 0295 31 2442fornamn.efternamn@mavi.fi EU:s djurbidrag Marika Lehtinen, fornamn.efternamn@mavi.fi tfn 0295 31 2440fornamn.efternamn@mavi.fi Bidrag för stärkelsepotatis Katja Anttila, fornamn.efternamn@mavi.fi tfn 0295 31 2435fornamn.efternamn@mavi.fi System med jordbruksrådgivning Katja Anttila, fornamn.efternamn@mavi.fi tfn 0295 31 2435fornamn.efternamn@mavi.fi Merja Uusi-Laurila fornamn.efternamn@mavi.fi tfn 0295 31 2444 fornamn.efternamn@mavi.fi Kontaktpersoner vid Mavi


Ladda ner ppt "Ändringar i djur- och specialstöden år 2014 Utbildning om vårens stödansökan Åbo 5.3.2014 Merja Uusi-Laurila, Mavi."

Liknande presentationer


Google-annonser