Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blanketter 2013 Borgå 4.4.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blanketter 2013 Borgå 4.4.2013."— Presentationens avskrift:

1 Blanketter 2013 Borgå

2 2013 års stödansökan 30.4.2013 17.6.2013 Inlämningsdatum 2013
101A, 101B, 101D, 102A, 102B, 101C (häst, hongetter) 102C med kartbilaga ändringsblankett 117 stödrättigheter 103A, 103B Innehållsförteckning Förändringar i blanketterna, samt något om de viktigaste ifyllnings punkterna

3 Generationsväxling 101D, nya delägare 170, avslutning av förbindelsen
160, förbindelseöverföring, 1.5 – 156, överföring av förbindelse, senare 103 A och 103 B, stödrättigheter Innehållsförteckning Förändringar i blanketterna, samt något om de viktigaste ifyllnings punkterna

4 101A Gårdsbruks blankett första sidan
primärprodukter. Enligt livsmedelslagen 22§. Bl nr 144, anmälan om deltagande, och blnr 124 upphöra att gälla. Markanvändnings areal, ändringar antecknas i kolumnen bredvid den förhandsifyllda

5 101A andra sidan Gårdsbruksblankett
9. Bemyndigande, textade bokstäver, samt i punkt 11 underteckning av båda ägarna! Ägare på 101D undertecknar. Ansökan för nästa år, 2014 Post med blanketter, anvisningar samt förändringar i kartan Punkt 8 betyder inte att all marknadsföring uteblir, det gäller bara från mavi

6 117 Anmälan om ändring av såningsarealer
Fullmakt Ifyllnings anvisningar sid 52 Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl.

7 101B Stödansökan Gårdsstöd Kompensationsbidrag LFA LFA, tilläggsdel
Miljöstöd Bidrag för proteingrödor Kompensationsbidrag, LFA-förbindelse förlängs med ett kryss. Tilläggsdelen för LFA skall ha en ifyllning av blankett 176. Slopats från punkt 1: Nationellt stöd för potatisproduktion, Kilobaserat EU-stöd för utsäde av timotej och Kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning. Märk ! Kompensations Stöd för Svin och fjäderfä , Frikopplat stöd finns ännu, väljs på punkt I. Utsädes-stöd finns inte längre som separat stöd. Tillkommer på stödrättigheterna tillägg för Timotej. Påminnelse: Blankett nr 219, Kartläggning av naturens mångfald på gården. Blanketten skall finnas daterad och ifylld, på gården, vid övervakning. Behöver inte lämnas in till landsbygdsnäringsmyndighet.

8 101D Delaktiga i gårdsbruksenheten
Kan lämnas in, vid förändringar Adressändring, telefon nummer eller e-postadress När som helst under året Delägare Samma person kan vara både primärodlare och ägare Sammanslutning, FO-nummer. Av Skattemyndighet med blankett Y2, patent och registerstyrelsen Etableringspaket för öppna bolag. Över 65 år på 101D anmäl förbindelse mottagaren som primärodlare. På blnr 160 överföring av förbindelse. Vid överföring av förbindelse gäller för odlare över 65. Lag 1440/&2006 3§ Gårdsbruk, avses ägare eller arrendator. Bifogas tilläggsuppgifter om ägoförhållande, eller arrendering, för den nya deltagaren. Företagsnummer, FO-nummer, (på finska Y-numero, yritysnumero)

9 102A Basskiftesblankett, första sidan
Anmäl helst de digitaliserade arealerna. Nya mätningar, nya kartor, exaktare info. Ändringar, större än 0,05 ha skall åtgärdas (ex delas eller sammanslagning) på 102C med karta som bilaga. Ifall kolumnen är tom, (kolumn D) skall man skriva in de arealer som finns på kartan som postats. Godkännande eller ändringar (olika åsikter med kartmaterial) meddelas i kolumn E. Vipu-tjänsten ger möjlighet till små gränskorrigeringar, vill man ha uppgifterna på de förhandsutskrivna postningarna skall de göras före förhandsanmälnings-tiden gått ut feb Gränskorrigeringar gör man lättast på Vipu. Kom ihåg, ifall skiftet blir på grannens sida! Då behövs karta, inlämnas till kommunkansliet på papper 102C och överenskommelse av båda parter. Dra ett streck över skiften som utgått ur gårdens besittning E. Anteckna areal år 2013, använd helst den digiterade arealen.

10 102A Basskiftesblankett, fortsättning
Korrigeringar på blanketten förses med egna initialer och datum Punkt 3: 0,05 ha områden, i odling, utan signum, inte digiterade. Närmast avsett områden som blivit skilt, inte hustomt nära byggnad. Krav i tvärvillkor, anmärkning av komissionen. Mavi har ansvaret hur man går tillväga i framtiden. (En möjlighet för odlaren.) Punkt 2 Då man godkänner digiteringen, förhandsifyllda uppgifter, underlättar arbetet både i kommun och vid övervakning.

11 102B Jordbruksskiftesblankett
1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntligt avtal. Arrenden tillsvidare, utan slutdatum, bör anmälas som muntliga efter två år. Kolumn Y, För arrendeskiften anges arrende-givarens namn.

12 102B Jordbruksskiftesblankett fortsättning
Underteckning . Om stödansökan består av separata sidor, t.ex adb-utskrifter, ska varje sida undertecknas och förses med datum och lägenhetssignum t.ex. Visu-program utskriften skall förses med datum och namn på båda inlämnade sidor. Mera om underteckningar i ifyllnings anvisningar sid 6 Underteckning . Pappersblanketter. Om stödansökan består av separata sidor, t.ex adb-utskrifter, ska varje sida undertcknas t.ex. Visu-program utskriften skall förses med datum och namn på båda inlämnade sidor. De inlämnade Skilda papper skall följas åt. Dubbelsidig blankett behöver bara en underteckning.

13 102C Ändringsblankett för basskiften
Exempel, vanlig delning 1 =åker, A=åker 4a = urbruk, D=annat Blankett 102C är avsedd för delningar, sammanslagningar. Skiften som inte längre odlas på gården anmäls på 102 A där man drar ett streck över skiftet. Samma gäller nya skiften som kommer till gården, anmäls med ny rad på 102A. Märk. Urbruk tagning, 4, skall anmälas 4a eller 4b Undvik samma namn på flera skiften. Svårt att senare behandla och hitta de passiverade. Ansökningsguide, sid 31, gällande kolumn E. Kommunerna har önskat tilläggsuppgifter på 102C, Markanvändningsslag och Gårdsstödegenskap Markanvändningsslag och Gårdsstödegenskap finns båda på förhandsifyllda uppgifter Blnr102 A. Anteckna som information om skiftet som skall åtgärdas, ex. delning.

14 Anmälan om återtagande av hela arealstödsansökan
Blankett 145 Efter inlämning av uppgifter på Blnr 117, dat bör man göra ändring ifall uppgifterna inte längre gäller. Ex, Tidigare oförutsedd vägbreddning eller dikning. Ändring efter 15.6, närmare beskrivning i Ansökningsguiden 2012, punkter 3.4 , 3.5 och 3,6 samt bilaga C. (Ans.guide, sid 22 – 23) Ex, Tidigare oförutsedd vägbreddning eller dikning, då en del av den anmälda arealen inte skall ha det stöd man ansökt om. För mycket utbetalt stöd återkrävs. Vid övervakning konstaterad bristfällighet, leder till sanktioner, som ibland beräknas med procent på varje stöd!

15 117 Anmälan om ändring av såningsarealer
103A Stödrättigheter Förhandsifylld, gäller gården som innehar rättigheterna. Lämnas in till den kommun där gårdsbruks enheten är belägen. Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl. Här visas de stödrättigheter odlaren innehar. Landsbygdsnäringsmyndigheten tar emot, behandlar samt skriver ut en ny. Timotej odlare får sin tilläggsdel synlig i den här blanketten.

16 117 Anmälan om ändring av såningsarealer
103 B, A-sidan Besittningsrätt Besittningsrätt, Arrende. Muntliga arrenden gäller alltid två år. Förnya med denhär blanketten Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl. A-sidan Besittningsrätt, arrendeavtal. Muntligt arrende gäller högst två år, Passa på att det inte faller bort rättigheterna. (Senast använt 2009 faller bort, ett år kan de vara oanvända, andra året oanvända går till nationella reserven.) Före år 2006 anmälda (muntliga) behåller sina rättigheter, stannar kvar fortsätter som ägande, (gäller inte alla) därför faller inte alla bort. B-sidan gäller ägorätt- Köpebrev

17 117 Anmälan om ändring av såningsarealer
101 C Ansökan för hästar och hongetter Sökanden skall ha stödberättigade hästar, minst 3 djurenheter. Hästen skall vara i din besittning 1.5 – Uppgifter skall finnas i Hippos-registret. Fullmakt bifogas för hästar med flera ägare Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl.

18 117 Anmälan om ändring av såningsarealer
Fullmakt För hästar Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl.

19 117 Anmälan om ändring av såningsarealer
Blanketterna finns på I sökfältet ”mavi101A”, välj där språk för blanketten Guider och ifyllningsanvisningar Mera om aktuella händelser för vårt område på facebook Maaseutuhallinto/Landsbygdsförvaltningen Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl.

20 117 Anmälan om ändring av såningsarealer
Ifyllningsexempel för Blankett 405 Åtkomsträttigheter till elektronisk ansökan, Vipu. Ändrats punkt 1U: Utsädets beskaffenhet och kontraktsproduktion i fråga om potatis  Utsädets kvalitet Ändrats punkt 1X: E = i egen ägo, S = arrenderat, skriftl., M = arrenderat, muntl.  1 = i egen ägo, 2 = arrenderat, skriftl., 3 = arrenderat, muntl.


Ladda ner ppt "Blanketter 2013 Borgå 4.4.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser