Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Startstöd för unga jordbrukare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Startstöd för unga jordbrukare"— Presentationens avskrift:

1 Startstöd för unga jordbrukare
Nylands ELY-central, Maria Konsin-Palva

2 Startstödet för unga jordbrukare
Vem kan få startstöd? Stödtagare som är minst 18 men inte fyllt 40 år (då stödet sökes), och som första gången inleder jordbruksföretagsverksamhet Förutsättningar som gäller gårdsbruksenhetens läge och besittningen av den En förutsättning att sökanden har tillräcklig yrkesskicklighet Förutsättningar som gäller företagsverksamhet som stöds Förutsätts att den företagsverksamhet som stöds är av väsentlig betydelse för sökandens utkomst. Gårdbruksenhetens produktionsförhållanden Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

3 Startstödets belopp Stödet kan beviljas som understöd eller räntestöd eller som en kombination av dessa. Om verksamheten uppfyller det lägre krav på företagarinkomst som avses i (299/ § 2 mom.) kan i startstöd beviljas högst euro i form av understöd och högst euro i form av räntestöd. Om verksamheten uppfyller det högre kravet på företagarinkomst (299/ § 1 mom.) kan i startstöd beviljas högst euro i form av understöd och högst euro i form av räntestöd samt högst euro i ytterligare räntestöd. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

4 Kravet på verksamhetens omfattning samt nivån på stödet
När det lägre startstödet beviljas kan som företagarinkomster som fås från gårdsbruksenheten utöver företagarinkomster från jordbruket dessutom beaktas företagarinkomsterna från annan företagsverksamhet som sökanden bedriver på gården eller med gårdens produktionsmedel samt företagarinkomsterna från skogsbruket. Då ska den årliga företagarinkomsten från jordbruk, annan företagsverksamhet och skogsbruk uppgå till minst euro, varav den årliga företagarinkomsten från jordbruket ska utgöra minst euro. När det högre startstödet beviljas ska den årliga företagarinkomsten från jordbruket vara minst euro.. Ska uppfyllas senast det tredje året efter etableringen Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

5 Vad är jordbruk ? Jordbruk är:
åkerbruk, boskapsskötsel och annat hållande av produktionsdjur, växthusproduktion, trädgårds- och plantskoleodling, (ej plantor av skogsträd) pälsdjursuppfödning, hästhushållning, renhushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan produktion av produkter som avses i bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Jordbruk är inte: maskinentreprenad, frakttorkning hästhushållning, förutom uppfödning av hästar hyresinkomster av mark och byggnader Skogsbruk (Intäkterna från skogsbruk ska fördelas jämnt över alla de år som kalkylperioden i affärsplanen omfattar.) Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

6 Yrkeskunskap som behövs i jordbruksverksamhet
Som tillräcklig yrkeskunskap betraktas yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller annan motsvarande utbildning, om utbildningen är ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet som stödet gäller. Eller minst tre års arbetserfarenhet av jordbruk och minst tjugo studieveckors eller trettio studiepoängs utbildning som är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av den företagsverksamhet som stödet gäller, varav minst tio studieveckor eller femton studiepoäng ska vara ekonomisk utbildning. om den unga odlarn saknar tillräcklig yrkeskunskap/utbildning vid ansökningsögonblicket, bör utbildningen förvärvas inom 36 månader från stödbeslutet. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

7 Villkor som gäller stödmottagaren
Verksamhetens betydelse för företagaren Inget krav på att man bör bedriva jordbruket på heltid, men verksamheten ska ha en väsentlig betydelse för den sökandes utkomst, alltså, jordbruksinkomstens andel skall utgöra minst 25 % av det sammanlagda beloppet av sökandens samtliga inkomster. Senast det tredje kalenderåret efter det att stödet beviljades. Obs!Kravet gäller alla som antecknats som sökande. Inget krav för boende på gården, men produktions förhållandena måste vara i sin ordning dvs. gårdsbruksenheten iakttar de obligatoriska krav som gäller produktionsgrenen i fråga, om miljö, hygien och djurs välbefinnande. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

8 Räntestödslånet För köp av gårdsbruksfastighet + gårdens lösöre och produktionsdjur Stödansökan och bilagor ska lämnas in till kreditinstitutet för erhållande av kreditlöfte. Kreditlöftet bifogas till stödansökan. 80% av den stöddugliga köpesumman eller max euro Totalräntan består av referensränta (t.ex. Euribor, prime osv.) + bankens marginal Staten betalar en del av räntan, max 4 % Låntagaren måste betala själv minst 1 % ränta Lånetid högst 30 år När räntestödet har använts till slut måste låntagaren betala enligt totalräntan (icke för kostnader som gäller köp av lagrade produkter, gårdsstödsrättigheter eller mjölkkvot) Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

9 Sökande av startstöd kan ansökas kontinuerligt
stödbesluten görs enligt de tidsfrister som JSM fastställer sökes med blankett nr 2319; kan laddas ner på nätet: (blanketter) sökes antingen i förväg eller senast inom 10 månader från etableringen med samma ansökan sökes både bidrag och räntestödslån, även lån för anskaffning av lantbruksmaskiner, anordningar eller produktionsdjur. beslutet i kraft 1år! Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

10 Fysiska personer som mottagare av startstöd
Startstöd kan beviljas fysiska personer som i egenskap av lantbruksföretagare börjat eller börjar bedriva jordbruk för egen räkning. Startstöd får också beviljas fysiska personer som skaffar bestämmande inflytande i en sammanslutning och som börjar bedriva jordbruk i egenskap av delägare eller medlem av sammanslutningen. För varje gårdsbruksenhet kan det beviljas ett startstöd. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

11 Fysiska personer som mottagare av startstöd
När fler än en sådan lantbruksföretagare beviljas stöd gemensamt ska den del av gårdsbruksenheten som varje sökandes andel av företaget motsvarar ensam för sig uppfylla kravet på företagarinkomst. När makar beviljas gemensamt stöd räcker det att makarnas företagarinkomst tillsammans uppfyller kravet på företagarinkomst enligt Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

12 Startstöd och lantbrukssammanslutning
Startstöd kan beviljas till person som ingår i en lantbrukssammanslutning, om han uppfyller villkorna vad gäller ålder, yrkeskunskap och väsentlig betydelse, och inte tidigare fått startstöd samt, uppnår den krävda nivån på företagarinkomst med den del av gården som han besitter. Till köp av den resterande delen av gården kan räntestödslån ej beviljas enligt dagens regler, överföringar av säljarens gamla räntestödslån kan i vissa fall vara möjliga. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

13 Startstöd / Aktiebolag
Startstödet kan beviljas till sökande som blir delägare i ett aktiebolag, (bidrag, inte lån Srf 299/ §),om förutom de andra förutsättningarna, även kravet vad gäller bestämmanderätt uppfylls. En person anses ha bestämmanderätt i ett aktiebolag, om han eller hon innehar mer än hälften av aktierna i sammanslutningen, och aktierna som han eller hon äger ger mer än hälften av det röstetal som bolagets aktier medför. Om en person har bestämmanderätt i ett annat bolag som är delägare i det bolag som ansökt om stöd, kan personens bestämmanderätt också basera sig på det röstetal som det först nämnda bolagets aktier eller andelar medför. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

14 Startstöd / Öppet bolag
I ett öppet bolag anses bestämmanderätten utövas av bolagsmännen gemensamt. Till en delägare i ett öppet bolag kan startstöd inte beviljas, om inte alla delägare uppfyller kraven och samtidigt söker om startstöd. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

15 Utbetalning av startstödet
Startstödet betalas utan ansökan efter att den slutliga åtkomsthandlingen skickats till Ely-centralen Startstödet betalas i två lika stora rater eller 2500 euro/rat. Den andra raten tidigast 1 år från den första Utbetalning 31.3 eller 31.10, förutsatt att beslutet fattats och den slutgiltiga åtkomsthandlingen har skickats till Ely-centralen senast den 31.1 eller 31.8 Om stödet beviljats villkorligt (utbildningskravet), betalas den andra raten inte förrän villkoret är uppfyllt. Beslutet i kraft 1år! Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

16 Lyftande av räntestödslånet
Lånet kan lyftas i en eller två rater. Med lyftlov (Blnr 2330) 1. raten senast inom ett år och 2. raten inom ett år och 5 månader från beslutsdatumet! Om stödet beviljats villkorligt (utbildningskravet), skall den andra raten lyftas inom fem månader från det datum då villkoret skall vara uppfyllt. Ansökan om lyftlov senast 2 månader före ovannämnda datum. Storleken på raterna är inte fastslagna. Kopior över verifikat på betalning av köpesumman skall tillställas ELY-centralen inom 1 månad efter att tillstånd för lånelyft beviljats. Vid köp av enbart lösöre måste köpesumman betalas före tillståndet för lånelyft beviljas. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

17 Affärsplan Omfattande uppgifter ges i Affärsplanen Beskrivning av bla;
Yrkesskicklighet Odlingsarealer, grödor, skördar, djurmängder Marknadsföring av produkter Byggnader och maskiner Utvecklande av gården Kalkyler Riskbedömning Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

18 Investeringsstöd Ansökningsblankett 2314
Investeringsstöd söks årligen i fyra ansökningsomgångar. Ansökning om stöd 2012: 1) den första ansökningstiden , 2) den andra ansökningstiden ) den tredje ansökningstiden , 4) den fjärde ansökningstiden Förhöjt bidrag på en del stödobjekt för unga odlare (som uppfyller villkoren för startstödet och inte ännu 5 år gått från etableringen) Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

19 Centrala lagar och förordningar
Lag om strukturstöd till jordbruket 1476/2007 Statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare 299/2008 Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år /2011 Landsbygdsverkets föreskrift om ansökan om utbetalning av bidrag och om tillstånd att lyfta räntestödslån som med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket har beviljats som investeringsstöd för gårdsbruk och om bilagor till ansökan Landsbygdsverkets föreskrift 39/08 om de utredningar som förutsätts för betalning av startstöd till unga jordbrukare och för tillstånd att lyfta lån Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas


Ladda ner ppt "Startstöd för unga jordbrukare"

Liknande presentationer


Google-annonser