Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella stöd år 2007 Marjatta Jokela Jord- och skogsbruksministeriet Utbildning kring ansökan om stöd 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella stöd år 2007 Marjatta Jokela Jord- och skogsbruksministeriet Utbildning kring ansökan om stöd 2007."— Presentationens avskrift:

1 Nationella stöd år 2007 Marjatta Jokela Jord- och skogsbruksministeriet Utbildning kring ansökan om stöd 2007

2 2 Presentationens uppbyggnad •bakgrund •jordbrukarstöd år 2007, uppbyggnad av totalberäkningen, utveckling av produktionsmängderna 2000-2006 •rättsgrund •nya författningar och riktlinjer som gäller nationella inkomststöd •nationella stöd år 2007

3 3 Jordbrukarstöd år 2007 •EU:s direktstöd (gårdsstöd) •jordbrukets miljöstöd •gamla åtaganden (nationell tilläggsdel inom region AB) •nya åtaganden •kompensationsbidrag •gamla åtaganden (nationell tilläggsdel i hela landet) •nya åtaganden (nationell tilläggsdel i hela landet) •nationella stöd

4 4 JORDBRUKARSTÖD 2007

5 5 Fördelning av jordbrukarstöd enligt koppling till produktion 2007

6 6

7 7

8 8

9 Rättsgrunden för nationella stöd

10 10 Rättsgrunden för nationella stöd •gemenskapens lagstiftning och riktlinjer •nationell lagstiftning •statsrådets förordningar •jord- och skogsbruksministeriets förordningar

11 11 Gemenskapens lagstiftning och riktlinjer •Finlands anslutningsfördrag (artikel 141 och 142) •rådets och kommissionens förordningar •rättsgrunden för nationella stöd •stöd av mindre betydelse (sk. de minimis-stöd) •gruppundantagsförordning •riktlinjer för det statliga stödet 2007-2013

12 12 Stöd av mindre betydelse (sk. de minimis–stöd) •om tillämpningen på jordbruk föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 •stöd av mindre betydelse betyder: –max 3 000 euro i stöd per företag under en tidsperiod på tre år –Finlands landspecifika maximibelopp är 11 928 000 euro under tre år När stödsystemet revideras kan dessa gränser höjas.

13 13 •stöd får inte utbetalas –enligt priset på eller mängden av de produkter som släpps ut på marknaden –som stöd till exportåtgärder –som stöd som gynnar inhemska produkter framom importerade produkter Stöd av mindre betydelse

14 14 •Kräver inte någon anmälan i förväg till kommissionen •Innan stödet beviljas måste man få uppgifter om stödet från de föregående tre åren och säkra att restriktionerna följs •Hittills inte tillämpats på jordbruk –en del av kvoten beviljats till Finnvera Oyj •I fortsättningen –stöd till användning av systemet med gårdsrådgivning –andra objekt Stöd av mindre betydelse

15 15 Gruppundantagsförordning (1/3) •tillämpas på primärproduktion av jordbruksprodukter •stödet är godtagbart om –medlemsstaten anser att det uppfyller alla kraven i gruppundantagsförordningen –medlemsstaten levererar en sammanfattning av de uppgifter som rör stödet (kommissionen publicerar på Internet) –i systemet hänvisas till gruppundantagsförordningen, anges förordningens namn och nämns att förordningen publiceras i Europeiska unionens officiella tidning

16 16 Gruppundantagsförordning (2/3) •Stödkategorier •gårdsbruksenhetsinvesteringar •bevarande av traditionella landskap och byggnader •flyttning av gårdens byggnader på grund av allmänt intresse •startstöd till unga jordbrukare •förtidspensionering •stöd till producentgrupper •stöd förknippat till djur- och växtsjukdomar och förekomst av skadegörare

17 17 Gruppundantagsförordning (3/3) •Stödkategorier fortsätter... •stöd som utbetalas för förluster orsakade av ogynnsamt väder •stöd till betalning av försäkringsavgifter •stöd till nyfördelning av markområden •stöd till uppmuntrande till högkvalitativ jordbruksproduktion •tekniskt stöd inom jordbrukssektorn •stöd till husdjursproduktion •i vissa rådets förordningar föreskrivet stöd

18 18 Riktlinjerna för det statliga stödet 2007-2013 (2006/C 319/01) •Vid revideringen av riktlinjerna har man beaktat följande tre synpunkter: •stadsstödsreglerna måste ligga i linje med principerna för konkurrenspolitiken •stadsstödsreglerna måste vara förenliga med gemenskapens jordbrukspolitik och utvecklingspolitik för landsbygden •stadsstödsreglerna måste överensstämma med gemenskapens internationella åtaganden, i synnerhet med WTO:s jordbruksfördrag

19 19 Riktlinjerna för det statliga stödet •riktlinjerna tillämpas på alla statliga stöd som beviljas för produktion, förädling och saluföring av de jordbruksprodukter som avses i bilaga I till grundfördraget •riktlinjerna rör inte stöden enligt artikel 141 och 142 i anslutningsfördraget •stödsystemen måste senast 31.12.2007 vara förenliga med med riktlinjerna

20 20 Riktlinjerna för det statliga stödet •Stödkategorier •insatser för utveckling av landsbygden –t.ex. investeringsstöd, miljöstödets och LFA:s tilläggsdel •risk- och krishantering –t.ex. skörde- och översvämningsskador •övriga stöd –t.ex. stödet i anknytning till skattebefrielser för energiprodukter enligt direktiv 2003/96/EG •skogsektorns stöd

21 21 Den nationella lagstiftningen •enligt 80 § i grundlagen ska bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom lag (t.ex. lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001, ändr. 1446/2006) •genom förordning av statsrådet kan utfärdas mer detaljerade bestämmelser om lagen ger en specificerad och exakt befogenhet till detta •genom förordning av JSM kan endast utfärdas närmare bestämmelser om frågor av teknisk natur

22 Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1446/2006)

23 23 2a § Gårdsbruksenhet Med gårdsbruksenhet avses i denna lag en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som används för jordbruk, leds av en jordbrukare och består av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som administreras som en helhet på grundval av ägande eller hyra. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om vad som kännetecknar en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet.

24 24 Bedömningen av gårdsbruksenhetens funktionella och ekonomiska självständighet ska bygga på en helhetsstudie av de olika kännetecknen –gårdsbruksenhetens skattemässiga position –jordbrukarens ställning på gården –ordnande av produktionsverksamheten »operativa arrangemang »produktionsmedlen i relation till produktionen »produktionsmedlens ägar- och besittningsförhållanden → skyldigheter »tillstånd, anmälningar och registreringar »gårdsbruksenhetens ägarförhållanden och jordbrukarens andel i andra gårdsbruksenheter

25 Nationella stöd år 2007

26 26 Nationella stöd 2007 •28.11.2006 förhandlingsresultat om fördelningsförslaget •18.1.2007 utfärdades statsrådets förordningar om 2007 års –nationella stöd till Södra Finland (27/2007) –nordliga stöd (32/2007) –nationella tilläggsdel till miljöstödet (28/2007) –nationella stöd till potatisodling (33/2007) –nationella stöd till sockerbeta (29/2007) Senare utfärdas statsrådets förordning om –nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget –nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen –nationellt stöd till utsädesproduktion?

27 27 Nationella stöd år 2007 •nationellt stöd till Södra Finland (region AB) –max. 94 milj. € (max. 97 milj. € år 2006) –inga nya stödformer, stödvillkoren oförändrade •nordligt stöd (region C) –ca 328 milj. € (max. 448,59 milj. €) –inga nya stödformer, stödvillkoren oförändrade

28 28 Nationella stöd år 2007 •nationell tilläggsdel till miljöstödet (region AB) för dem som har ingått ett miljöåtagande 2000-2006 –ca 2 miljoner euro –överföring av 40 miljoner euro till miljöstödets tilläggsåtgärder inom region AB –förhandlarnas förslag om reservering av anslag för stödet till [special]växtproduktion inom region AB –arbetet med att bygga upp stödsystemet utförs under våren •nationell tilläggsdel till LFA - ca 119 miljoner euro –stödvillkoren i huvudsak oförändrade, beaktande av den nya programperiodens LFA

29 29 Nationella stöd år 2007 •Andra nationella stöd –nationellt stöd till potatisodling –nationellt stöd till biodling –nationellt stöd till utsädesproduktion?

30 30 Nationella stöd för produktionen 2004 – 2007 Obs! 40 milj. € överförs till miljöstödet

31 31 Nationellt stöd för mjölk •utbetalas enligt gårdsspecifika referenskvantiteter •ingen fettkorrigering •efterstöd max. 0,3 cent/liter (max. 0,2 cent/liter år 2006 ) •taket i nordligt stöd: 157,2 miljoner euro

32 32 Nationellt stöd för mjölk 2007 MJÖLK (cent / liter) AB C1 C2 C2P C3: P1 C3: P2 C3: P3, P4 C4: P4 C4: P5 Stöd för stödberättigande produktion 2007 (1)3,38,28,99,912,914,617,221,931,1 Stöd för stödberättigande produktion 2006 (2)3,37,78,39,612,614,316,921,630,8 ändring 2006/200700,50,60,3 ändring 2006/2007%0 %6 %7 %3 %2 % 1 % ( 1 ) Enligt SR:s förordning 2007 är stödet för mjölk 0,3 cent/l mindre. Avsikten är att betala 0,3 cent/l i efterstöd i början av år 2008, om taket gör det möjligt ( 2 ) Nivåerna innehåller efterstöd på 0,2 cent/liter i hela landet

33 Djur- och djurenhetsbaserade nationella stöd

34 34 Djur- och djurenhetsbaserade nationella stöd •taket för nordligt stöd för tackor och getter inom region C överskreds → ändring av stödnivå inom region C3 och C4 redan år 2006 •ändringar i andra djurgruppers stödnivåer speglar behovet av ändringar som 141-beslutet medför •ändringar i stödenhetskoefficienterna; ändringarna gäller redan för 2006 års stöd •taket för höns max. 260 de per gård

35 35 Stödregion A ja BC1C2C2pC3C4 Stödet max €/enhet Dikor€/de79295 371446631 Tjurar€/de205414422498574759 Tackor€/de188390398474P1, P2: 935P4: 1225 P3, P4: 1049P5: 1225 Getter€/de188317325342P1, P2: 624P4: 684 P3, P4: 670P5: 793 Svin€/de198284246290 Höns€/de201276240290357 Övrigt fjäderfä€/de183251222275 Hästar€/de204383 420383420 Slaktkvigor€/djur120269 318360446 Slakttjurar€/djur P1, P2: 131P4: 182 P3, P4: 182P5: 333 Djurenhetskoefficienterna för svin, höns och köttfjäderfä 0,73 inom region C1 och 0,85 inom region C2. Koefficienterna för hästar 0,73 inom region C1, C2 och C3 och 0,63 inom region C2P och C4.

36 36 Nivån på nationella djurstöd år 2007 jämfört med år 2006 (hela produktionen) Ändring inom stödregion ABC Dikor€/de Tjurar€/de-3 Tackor€/de-9-9 /-93/ -94/ -95 Getter€/de-9 Svin€/de-8-8 / -7 Höns€/de-2 Övrig fjäderfä€/de-8 Hästar€/de-50/-5 Slaktkvigor€/djur Slakttjurar€/djur-0

37 37 Stöd till växthusproduktion och lagring av trädgårdsprodukter år 2007 •stöd till växthusproduktion –över 7 mån: inom region AB på samma nivå som år 2006 och inom region C 0,1 euro/m2 mindre än år 2006 –2-7 mån: - 0,3 €/m2 (region AB) och - 0,4 – 0,5 €/m2 (region C) från år 2006 (hela produktionen) –stödenhetskoefficienten 0,89 inom region C1 och C2 •stöd till lagring av trädgårdsprodukter –man vill gynna lagring som är tekniskt mer krävande → ändring i andra lagringsstöd (färskproduktion -1 e/m3 och kontraktsodling för industrin -0,9 e/m3)

38 38 Stödregioner A och BC1 och C2C2P-C4 Växthusproduktion odlingsperiod 7 mån och över odlingsperiod minst 2 mån, men högst 7 mån €/m 2 11,3 4,3 12,7 4,8 11,3 4,3 I hela landet Lagring av trädgårdsprodukter 1) Färskproduktion maskinellt kylda lager övriga lager Kontraktsodling för industrin maskinellt kylda lager övriga lager €/m 3 14,2 8,8 12,3 7,2 Lagringsstöd för skogsbär och - svamp (stödregion C) hjortron 34 cent/kg, övriga skogsbär 10 cent/kg och skogssvamp 42 cent/kg Stödenhetskoefficienten för växthus inom region C1 och C 2: 0,89

39 39 Nationella åkerarealbaserade stöd år 2007 •inom region AB • nationell tilläggsdel till miljöstöd • stödsystem för växtproduktion under våren 2007 •inom region C • nordligt hektarstöd • allmänt hektarstöd • stöd till unga jordbrukare •i hela landet • LFA:s nationella tilläggsdel

40 40 Nationell tilläggsdel till miljöstöd •nationell tilläggsdel kan inte utbetalas på grund av nya miljöstödsåtaganden (programperiod 2007-2013) → merparten av gårdarna utan tilläggsdel år 2007 •de gårdar som år 2003, 2004, 2005 eller 2006 har ingått ett femårigt miljöstödsåtagande som gäller minst till 31.5.2008, får dock nationell tilläggsdel

41 41 Stödberättigande arealer i fråga om nordliga hektarstöd •Huvudregeln: De arealer som för första gången angetts år 2005, 2006 eller 2007 är inte stödberättigande •Undantag: Av de ovan nämnda arealerna ger dock de arealer rätt till stöd som blir stödberättigande inom systemet med miljöstöd eller kompensationsbidrag

42 42 Nordligt hektarstöd år 2007 max. €/haC1C2C2p Ändring 06/07 Vete60 0 Råg112 0 Maltkorn70 0 Övriga s.k. CAP-grödor100270 Sockerbeta80 -105 Stärkelsepotatis133 0 Frilandsgrönsaker (C1-C4)348 0 Äpple155 0

43 43 År 2007 utgör allmänt hektarstöd och stöd till unga jordbrukare högst € /haC1C2C2pC3C4 Allmänt hektarstöd spannmål, övriga åkergrödor och obligatorisk träda30 4697 övriga grödor35 51102 Unga jordbrukare36 Övriga stöd • inga ändringar i nationella stödet för potatisproduktion • nationellt stöd för sockerbeta 267 €/ha (max. 4,94 milj. €)


Ladda ner ppt "Nationella stöd år 2007 Marjatta Jokela Jord- och skogsbruksministeriet Utbildning kring ansökan om stöd 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser