Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändringar i stödansökan 2014 Arealbaserade stöd Landsbygdsverket/ Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändringar i stödansökan 2014 Arealbaserade stöd Landsbygdsverket/ Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd."— Presentationens avskrift:

1 Ändringar i stödansökan 2014 Arealbaserade stöd Landsbygdsverket/ Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd

2 Innehåll • Att rita in jordbruksskiften på kartbilagan •Direktstöd  Modulering och ändringar i de maximala beloppen av direktstöd  Finansiell disciplin  Gårdsstöd  Bidrag för proteingrödor och oljeväxter • Programbaserade stöd  Kompensationsbidrag (LFA) och LFA-tilläggsdel  Miljöstöd • Nationella stöd

3 Att rita in jordbruksskiften på kartbilagan

4 Att rita in jordbruksskiften år 2014 •Jordbruksskiftena på basskiften i gemensam användning ritas in på papperskarta, andra jordbruksskiften ritas inte in •De som ansöker om stöd elektroniskt lämnar också in en papperskarta över skiften i gemensam användning •Ritas in på papperskarta enligt principerna för basskifteskorrigeringar •Kartan lämnas till kommunen före stödansökningstidens utgång •Jordbruksskiftena digitaliseras inte •Kartbilagorna skannas in i det elektroniska arkivet

5 Att rita in skiften år 2015 •Basskiftenas jordbruksskiften ritas in på kartan om det finns fler än ett jordbruksskifte på basskiftet •20 % av basskiftena har fler än ett jordbruksskifte •Enligt planerna kan jordbruksskiftena anmälas elektroniskt i samband med stödansökan 2015

6 Varför också jordbruksskiftena på kartan? •Bygger på ECA:s (revisionsrättens) observation vid systemkontrollen år 2011 •Grunderna för observationen i förordning 1122/2009 (artiklarna 6 och12) - jordbruksskiftets placering måste visas - jordbruksskiftena identifieras på ett tillförlitligt sätt •Enligt ECA ger ansökningarna inte alltid den information som behövs för att lokalisera och mäta skiftena och bad att nödvändiga åtgärder ska vidtas •Kommissionen har inte utfört arealkontroll efter ECAs kontroll - kommissionens kontroller leder till eventuella finansiella korrigeringar

7 Direktstöd

8 Modulering och maximalt belopp av direktstöd • Modulering tillämpas inte längre på direktstöd år 2014 • Det maximala beloppet av direktstöd minskar, 570 548 000 €  523 247 000 €  Gårdsstödet ca 8,2 % (minskning av de enhetliga delarna, tilläggsdelarna och reserven)  Tackbidraget ca 8,3 % (minskning av stödnivåerna)  Stöden enligt art. 68 ca 8,3 % (minskning av stödnivåerna) • Ansvarsperson: Jussi Joutsiniemi

9 Finansiell disciplin • Tillämpades för första gången i fjol • Syftet är att årligen samla in medel för betydande kriser som drabbar produktion eller distribution av jordbruksprodukter. • Tillämpas också när prognoserna visar att de årliga maximala beloppen av direktstöd kommer att överskridas på EU-nivå • Om alla medel som samlats in för krisåtgärder inte används återbetalas de oanvända medlen till jordbrukarna (tillvägagångssättet öppet) • Förslag till procentsats för minskningen före utgången av mars, beslut om procentsatsen senast 1.12. I fjol var procentsatsen 2,453658

10 Finansiell disciplin • Den del som överstiger 2000 euro av det sammanlagda beloppet av direktstöd som beviljas jordbrukarna skärs ner innan stöden betalas ut  Gårdsstöd  Bidrag för proteingrödor och oljeväxter  Bidrag för stärkelsepotatis  Bidrag per tacka  EU:s bidrag för nötkreatur  EU:s bidrag för mjölkkor  Kvalitetsbidrag för slaktlamm •Ansvarsperson: Jussi Joutsiniemi

11 Gårdsstöd • Stödvillkoren ändras inte 2014 • Utöver den ovan nämnda budgetminskningen har tilläggsdelarna för tjurar och stutar, stärkelsepotatis, mjölk och socker minskats med de procentandelar som fastställs i förordningen • De enhetliga delarnas värden 2014 är:  232,51 euro/ha i region A  194,29 euro/ha i regionerna B-C1  170,33 euro/ha i regionerna C2-C4 • Den behörighet att ensam underteckna blanketter som tilldelats den primära odlaren på blankett 455 gäller inte överföring av stödrättigheter (blanketterna 103A och 103B, alla ägares underskrifter eller fullmakter behövs fortfarande! • Ansvarspersoner: Raija Kangassalo och Jussi Joutsiniemi (beviljande) / Kirsi Roininen (tillsyn)  frågor om tillsynen valvontakysymykset@mavi.fivalvontakysymykset@mavi.fi

12 Bidrag för proteingrödor och oljeväxter • Stödvillkoren ändras inte 2014 - Stödberättigande grödor på minst 10 % av åkerarealen •Stödets maximala belopp är 5 961 000 € år 2014 • Stödnivån var 91,5 €/ha och den beviljade arealen 70 500 ha år 2013 • Ansvarspersoner: Jussi Joutsiniemi (beviljande)/ Kirsi Roininen (tillsyn)  frågor om tillsynen valvontakysymykset@mavi.fi valvontakysymykset@mavi.fi

13 Programbaserade stöd Ansökningsförordning i mars 2014

14 Kompensationsbidrag (LFA) och LFA-tilläggsdel •Förbindelser som upphör kan förlängas med ett år (de som ingått förbindelse år 2009), över 65-åriga får förlänga •Icke stödberättigande arealer i förbindelsen bara från över 65-åriga och via ägoreglering •Inga nya förbindelser år 2014 (inga fullmakter i budgeten) •Förbindelserna kan delas (skilsmässa, upplösning av sammanslutning eller bolag, arvskifte eller GEV till flera) •Ansvarspersoner: •LFA: Antti Hietala (beviljande) / Teemu Polvi (övervakning) •LFA-tilläggsdel: Lea Anttalainen (beviljande) / Anne-Maria Mettälä (övervakning)  frågor om tillsynen valvontakysymykset@mavi.fivalvontakysymykset@mavi.fi

15 Miljöstöd •Förbindelser som upphör kan förlängas med ett år (de som ingått förbindelse år 2007-2009), över 65-åriga får förlänga •Vid förlängning av förbindelsen kan vissa tilläggsåtgärder ändras vid e-stödansökan eller på blankett 438 •Icke stödberättigande arealer i förbindelsen bara från över 65- åriga och via ägoreglering •Inga nya förbindelser år 2014 (inga fullmakter i budgeten) •Förbindelserna kan delas (skilsmässa, upplösning av sammanslutning eller bolag, arvskifte eller GEV till flera) •Ansvarspersoner: Markku Kuoppa-aho, Hanna Ketomäki (beviljande)  frågor om miljöstödet i allmänhet ymparistotuki@mavi.fi Teemu Polvi (övervakning)  frågor om övervakningen valvontakysymykset@mavi.fi ymparistotuki@mavi.fivalvontakysymykset@mavi.fi

16 Miljöspecialstöd 1/2 Förlängning av avtal •Ansökan med blankett 217 – NTM-centralen postar (också suomi.fi) •Avtal som löper ut våren 2014 förlängs på ansökan med ett (1) år till våren 2015. Avtal som löper ut hösten 2014 förlängs inte. Över 65- åriga får förlänga. •Stöd för placering av flytgödsel i åker kan betalas för flytgödsel som spridits senast 30.9 (avtal som löper ut på hösten) •Ändringar av avtal i samband med förlängning:  Ekoavtalets gårdstyp får ändras vid förlängning, inget nytt avtal. (SRf 366/2007 24 §, fördelar med tanke på miljön )  Ekoavtalet kan ersättas med ett nytt avtal om tillskottsarealen är större än 2 ha. Ansökan på blanketterna 215K eller 215E.  I ett avtal om lantraser kan man lägga till djur för tilläggsåret genom att lämna in blankett 218E, man måste också komma ihåg blankett 218M, samt vid behov 254 (ska lämnas in om den inte har lämnats in förut).

17 Miljöspecialavtal 2/2 • Nya specialstödsavtal  Ekoavtal  Områden där en icke produktiv investering genomförts: skötsel av våtmarker och skötsel av vårdbiotoper (jordbrukare och föreningar)  Nya icke produktiva investeringar går inte att söka • Ökning av ekoavtalsarealen - till 2012 och 2013 års avtal kan fogas 50 % eller 2 ha med beaktande av tidigare tillskottsarealer, nytt femårigt avtal om mer än så - för 2008-2011 års avtal kan nytt avtal ingås om tillskottsarealen är större än 2 ha • Ansvarspersoner: Hanna Ketomäki, Antti Hietala, Ulla Sihto (beviljande)  frågor om stödvillkor : ymparistotuki@mavi.fi Teemu Polvi, Heikki Pajala, Anne-Maria Mettälä (övervakning)  frågor om övervakningen valvontakysymykset@mavi.fiymparistotuki@mavi.fi valvontakysymykset@mavi.fi

18 Nationella stöd

19 Nationella åkerstöd • Inga ändringar av stödnivåerna, stödvillkoren och andra detaljer år 2014 när det gäller allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, hektarstöd till unga jordbrukare, nationellt stöd för sockerbeta, hektarstöd för husdjurslägenheter och stöd för specialväxter i södra Finland. • Det maximala beloppet av de minimis-stöd har höjts till 15 000 euro; ett lika stort anslag som i fjol torde vara disponibelt för transportstödet för sockerbeta • Ansvarspersoner: Lea Anttalainen (beviljande) / Tiina Koivula, Heikki Pajala, Anne-Maria Mettälä (övervakning)  frågor om övervakningen valvontakysymykset@mavi.fivalvontakysymykset@mavi.fi

20 Tack! Närmare upplysningar: www.mavi.fi/vipu www.mavi.fi info@mavi.fi tukihaku@mavi.fi lomake@mavi.fi fornamn.efternamn@mavi.fi


Ladda ner ppt "Ändringar i stödansökan 2014 Arealbaserade stöd Landsbygdsverket/ Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser