Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 15 Förberedelser för partnerskap med leverantörer: kostnads- metoder och tekniker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 15 Förberedelser för partnerskap med leverantörer: kostnads- metoder och tekniker."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 15 Förberedelser för partnerskap med leverantörer: kostnads- metoder och tekniker

2 Program  Hur fastställs inköpspriset?  Prissättningsmetoder  Inlärningskurvan  Bedöma leverantörer  Leverantörsutveckling

3 Hur fastställs inköpspriset? Priset som slutligen betalas för varor och tjänster är resultat av miljöfaktorer (interna och externa):  Interna faktorer: kan åstadkomma kostnadsförändringar i slutproduktens ingående delar innan den kommer ut på marknaden (logistiska, tekniska eller organisationsrelaterade faktorer).  Externa faktorer: sådana faktorer som förändrar tillgången av en produkt på en viss marknad (ekonomiska, politiska eller tekniska faktorer).

4 Miljöfaktorer Interna faktorerExterna faktorer Logistiska faktorer Tekniska faktorer Ekonomiska faktorer Social- politiska faktorer Tekniska faktorer Organisationella faktorer Leverantörer Försöker höja priset Köpare Försöker sänka priset Prispåverkan Svart låda Van Eck et al. (1982)

5 Hur fastställs inköpspriset? Corey (1978) anser att priser baseras på tre modeller: Kostnadsbaserad prissättning: Leverantörens offererade pris kan härledas direkt från dess tillverkningskostnad. Marknadsbaserad prissättning: Produktpriset bestäms av marknaden och genereras av marknadsförhållanden (efterfrågan, utbud, lagernivåer, ekonomiska faktorer etc.) Konkurrensutsatt budgivning: Priset påverkas av marknadsfaktorer såväl som kostnadsfaktorer. Detta är det vanligaste fallet.

6 Baserat på kostnads- faktorer Både baserat på marknads- och kostnadsfaktorer Baserat på marknads- faktorer Inköpskategori tyngdpunkt på kostnads- faktorer 50/50tyngdpunkt på marknads faktorer Råvarorxx Halvfabrikatxx Komponenter Standardxxx Icke-standardxxx Färdiga produkterxxx Underhåll, reparation, driftxxx Tjänsterxxxxx Prissättningsmetoder Van Eck, de Weerd och van Weele (1982)

7 Prissättningsmetoder Faktorer som leverantörer måste beakta när de sätter försäljningspriset:  Förväntad efterfrågan  Antal konkurrenter  Förväntad utveckling av tillverkningskostnaden per producerat exemplar  Kundens ordervolym  Kundens betydelse för leverantören  Produktens värde för kunden

8 Följande prissättningsmetoder kan urskiljas:  Påläggsprissättning, en fast procentsats läggs ovanpå tillverkningskostnaden.  Avkastningsbaserad prissättning, förbestämd total vinst per produktgrupp. Priset beror på de fasta kostnaderna och försäljningsvolymen.  Prissättning baserat på köparens upplevda värde. Priset baseras på vad marknaden kan tåla, inte tillverkningskostnaden.  Värdebaserad prissättning, högkvalitativa erbjudanden till relativt låga priser.  Konkurrentbaserad prissättning, baseras på konkurrentpriser  Auktionsprissättning, lägsta anbud tilldelas avtal. Prissättningsmetoder

9 En särskild egenskap hos prispolicyer för industriprodukter är rabattpolicyn:  Kassarabatt: ex.2% rabatt vid betalning inom 10 dagar  Mängdrabatt: för att stimulera större ordrar.  Volymbonus: kopplad till volymen som köps av en särskild leverantör under en specifik tidsperiod.  Geografisk rabatt: ges till kunder nära leverantören.  Säsongsrabatt: används för att förbättra kapacitetsutnyttjandet under perioder då försäljningen viker.  Kampanjrabatt: ges tillfälligt för att stimulera en viss produkts försäljning. Prissättningsmetoder

10 Följande lista stödjer inköparen i att få insikt i leverantörens kostnadsstruktur:  Materialkostnader: vilka specificeras efter de största komponenterna  Direkta arbetskraftskostnader: information kan inhämtas från kollektivavtal i respektive bransch  Transportkostnader  Indirekta kostnader: uppdelade på administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader Prissättningsmetoder Desto högre andel fasta kostnader i slutproduktens tillverkningskostnader, desto större är leverantörens priselasticitet. Desto högre andel fasta kostnader i slutproduktens tillverkningskostnader, desto större är leverantörens priselasticitet.

11 Inlärningskurvan  Det upptäcktes (i amerikansk flygindustri) att tillverkningskostnaden per enhet minskade med en fast procentsats i takt med att erfarenheten ökade..  Inlärningseffekten är ett resultat av:  Minskad övervakning allteftersom produktionen ökar  Ökade vinster från förbättrad effektivitet genom strömlinjeformade processer  Färre fel och kassationer i produktionslinjen  Större partistorlekar (mindre tid spenderas på att nollställa maskiner)  Förbättrad produktionsutrustning (efter ett tag)  Förbättrad processtyrning  Färre konstruktionsändringar

12 Inlärningskurvan Grundläggande princip Varje gång den ackumulerade produktionsvolymen av en viss artikel dubbleras minskar den genomsnittliga tillverknings- tiden med x%, jämfört med det tidigare antalet timmar. 80% Inlärningskurva Ackumulerad mängd som producerats Åtgången tid i timmar per enhet 100020 200016 400012.8 800010.24 160008.2

13 Inlärningskurvan används med fördel:  När det avser kundanpassade komponenter, tillverkade av en leverantör på kundens specifikation  När stora mängder pengar är inblandade  När inköparen inte kan ta konkurrerande anbud, ex. en avsevärd investering måste göras i gjutformar eller speciella produktionsverktyg vilket leder köparen till enleverantörsval (single sourcing).  När direkta arbetskraftskostnader utgör en väsentlig andel av tillverkningskostnaderna. Inlärningskurvan

14 Leverantörsbedömning Behovet av objektiva leverantörsbedömningar ökar i takt med att leverantörens roll i affärskedjan växer. Leverantörsbedömning kan ske i fyra olika nivåer: 1.Produktnivå : Fokuserar på att etablera och förbättra leverantörers produktkvalitet 2.Processnivå: Inte produkten, utan snarare leverantörens produktionsprocess är undersöks noggrant. 3.Nivå för kvalitetssäkring av ledningssystemet: Leverantörens hela kvalitetsorganisation är föremål för kundens undersökning. 4.Företagsnivå: Förutom kvalitetsaspekter beaktas även ekonomiska aspekter. Revisionsledaren vill också skapa sig en uppfattning om ledningens kvalitet (dvs. hur konkurrenskraftig kommer leverantören att vara i framtiden?)

15 Leverantörsbedömning Två sorters bedömning kan urskiljas:  Subjektiva metoder används när företag utvärderar leverantörer genom personlig bedömning.  Objektiva metoder försöker kvantifiera leverantörens förmåga. Följande metoder och verktyg kan användas (1)  Kalkylark; används systematiskt för att jämföra och bedöma offerter som inhämtats från leverantörer. Viktiga kriterier listas på ena ledden och leverantörernas offerter på den andra.  Kvalitativ bedömning; används för leverantörer med vilket det finns en nära leverantörsrelation. Specialister som har erfarenhet av leverantörerna värderar dem enligt en överenskommen lathund.

16 Leverantörsbedömning Metoder och verktyg (2) :  Leverantörsvärdering; Begränsas till enbart kvantitativa mått. Omfattar mätning av aspekter som pris, kvalitet och leverans- tillförlitlighet per leverantör.  Leverantörsrevision; Innebär att leverantören besöks regelbundet av en specialist från kunden. Man undersöker produktionsprocessen och kvalitetsorganisationen.  Kostnadsmodeller; En specialist från det köpande företaget uppskattar produktkostnaderna baserat produktionstekniken. Detta leder till en “borde kosta” diskussion med leverantören.

17 Leverantörsbedömning Ramverk för att identifiera de viktigaste kostnadsdrivarna: KategoriBeskrivningExempel Design Kostnader kopplade till konstruktionskompromisser  Materialspecifikationer  Produktionslinje, komplexitet Anläggning Kostnader kopplade till anläggningens storlek, utrustningen och den processteknik som används.  Storlek på anläggningen  Grad av vertikal integrering  Automatiseringsgrad Geografi Kostnader kopplade till avståndet mellan anläggningen och kunden.  Skillnader i löner som beror på lokalisering  Transporter till kunden Drift Kostnader som skiljer en välskött anläggning från en dåligt omhändertagen lokal  Arbetsproduktivitet  Utnyttjande av anläggningen  Antal kassationer Laseter (1998)

18 Leverantörsbedömning De största skillnaderna mellan leverantörsrevision och värdering: AspektLeverantörsrevisionLeverantörsvärdering TidsriktningFokus på framtidenBaseras på historisk information Används förNya och nuvarande leverantörer Nuvarande leverantörer EgenskapFrämst kvalitativFrämst kvantitativ OmfattningBrett, många aspekterBegränsat, få aspekter ArbetsbördaTidskrävandeStandardinformation InformationshanteringSubjektiv, manuellFaktisk, datoriserad LeverantörsrelationSamarbete krävsBaseras på intern administrativ information

19 Leverantörsbedömning  Aktiviteter för leverantörsutveckling:  Program för leverantörsförslag: aktivt efterfråga förbättringsförslag från leverantörer  Leverantörsutveckling, fråga frågor som:  Vad fungerar bra i vårt samarbete?  Vad kan eller måste bli bättre?  Vad behövs för att förbättra?  Hur ska man mäta förbättringar?  Leverantörsnöjdhetsundersökning, samarbetsinriktade relationer mellan affärspartners kräver att förväntningar mellan alla inblandade intressenter är uttalade.

20 Leverantörssegmentering vid BASF Liker et al. (2004) Gemensamma affärer, som möter konkurrenskraftiga krav Gemensamma syften, BASFs breda omfattning Gemensamma strategi, involvering i BASFs strategi utveckling Gemensam vision, köpa eller tillverka Konkurrenskraftiga leverantörer Prioriterade leverantörer Prestationspartners Strategiska partnerskap Värdeskapande Kommunikation genom ledande nyckelpersoner

21 Slutsatser  Leverantörers prissättning och kostnadsstrukturer är alltid kopplade till varandra, men effekten de har på varandra är inte alltid tydlig.  Det är kritiskt för inköpare att lyfta på skynket som täcker leverantörers prispolicy  Några metoder för att göra detta:  Noggrann övervakning av leverantörsmarknaden  Övervakning av varje enskild leverantörs ekonomiska förmåga  Analys av leverantörers tillverkningskostnader  Övervaka utvecklingen i leverantörers förmåga vad avser pris, kvalitet, leverans etc.


Ladda ner ppt "Kapitel 15 Förberedelser för partnerskap med leverantörer: kostnads- metoder och tekniker."

Liknande presentationer


Google-annonser