Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Samlingskarta för ledningsnät Vad är en samlingskarta? Exempel på tillämpning Ett referensprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Samlingskarta för ledningsnät Vad är en samlingskarta? Exempel på tillämpning Ett referensprojekt."— Presentationens avskrift:

1 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Samlingskarta för ledningsnät Vad är en samlingskarta? Exempel på tillämpning Ett referensprojekt Något om standarden Mikael Tarandi SWECO Position AB

2 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Vad är en samlingskarta? En samlingskarta kan definieras som en samlad redovisning av ledningsinformation från olika ledningsägare inom ett avgränsat geografiskt område. En samlingskarta har flera funktioner att fylla. Dess vanligaste användningsområden är (troligen) inom….  planering  projektering Möjligen kan den även förekomma i samband med  akutgrävning

3 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Fördelar med samlingskarta tidsvinst för beställaren som bara behöver söka ledningsinfo på ett ställe lägre kostnader för nätägarna då gemensamma resurser utnyttjas för kundkontakt. Dessutom får man alla frågor betr. sin egen ledningsinfo på standardiserat sätt

4 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Olika modeller för samlingskarta Gemensamt: En ”central” har till uppgift att tillhandahålla en samlingskarta för ett antal olika aktörers ledningsnät. Uppgifter från (alla) ledningsägare ska inhämtas och sammanställas och presenteras för den som efterfrågat informationen. Så aktuella och korrekta data som möjligt ska redovisas. Rätten att bevilja tillstånd att gräva måste vara fastställd. central beställare VA FjV el bredb. gas tele beställare

5 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Samlingskarta, forts Rutiner måste finnas kring… •uppdatering av data •behörigheter Avtal måste finnas… •med medverkande ledningsägare beträffande deras leveranser och publicering av deras data •rörande bakgrundskarta / bilder etc •beträffande ev. ersättningar för tjänster i samarbetet •beträffande ledningsanvisning etc. •beträffande ansvar vid ev. skador

6 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Ansvar Nätägarna ansvarar för den information de lämnar till centralen Centralen ansvarar för att alla medverkande nätägare tillfrågas och för sammanställning av informationen Nätägarna och primärkartansvarig ansvarar för sin del av den sammanställda informationen efter att ha accepterat den av centralen framtagna samlingskartan Beställaren ansvarar för att han följer de villkor som meddelats i tillståndet och tar hänsyn till anvisade ledningar. Vem har ansvaret vid inträffade skador?

7 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Definition av område via fax eller brev, interaktivt via webben, per telefon,…..

8 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Samlingskarta ”on demand” Definiera beställn. •Definiera område •Definiera skede (plan/proj/bygg/akut) •Ange formatuppg. •kontouppgifter Kontroll + beredn: •Behörighet •Berörda nätägare •Transformationer •Format m m Internetbaserad karta & prislista Nätinfo-DB Baskarta (Sting / motsv) Svara på förfrågan: •Akut: jourhavande? •Behov av anvisning? •Vid plan. & proj: bidrag till ”Centralen”, inom polygon Upprätta saml.karta •Påminn vid behov •Lista ej kompl svar •Rätta, formatera •Lagra •fakturera Beredning hos markupplåtare •Ta fram svar •Lagra svar Anvisning Beställn. saml.karta Svar Kopia Begär grävtillstånd •Ev: jaga kompl svar •Visa eget projekt Nätinfo-DB akutsvar Beställn. Digitalisering/motsv Beställare ”Central” Nätägare Kommun Beställn. Àjourför Skicka data tillstånd Kopia Svar Digitalisering/motsv Om plan. Begär anvisning? Inmätn. efter bygg

9 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Process för framställande av samlingskarta Beställning Någon beställer en samlingskarta över ett område  ”Någon” är vanligen en ”grävare” eller en ”planerare”  ”Centralen” gör behörighetskontroll på beställaren. ”Centralen” fastställer för vilket ändamål beställaren ska ha infon och när den senast ska levereras. Exempel:  Planeringsändamål  Projekteringsändamål  Grävning (normal framförhållning) ”Centralen” avtalar nödvändiga punkter, ersättning, leveransformat etc  I avtalet för ”Centralen” skall finnas fastställt vilka olika ändamål som stöds och vilka leveranstider, priser etc. som gäller i resp. fall. Info ges till den frågande.

10 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Svar från ledningsägare + primärkarta Ledningsägarna och kommunen tar fram och returnerar sina respektive svar inom stipulerade responstider •Frågan ”mappas” mot aktuell ledningsdatabas. •Resultatet ”mappas” mot det format det ska kommuniceras tillbaka på •”Klippnoder” / motsv. läggs till Resultatet returneras till ”Centralen”. •Vid ev. fel: nya sändningsförsök till ”Centralen”.

11 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Sammanställning av karta ” Centralen” tar emot inkommande svar och lagrar på avtalat sätt Någon form av ärendehantering, felhantering, Framtagning av kompletterande uppgifter (skanna? digitalisera) Tilläggstjänster: Ortofoton, fastighetsinfo, kabelvisning … Data märks med kvalitetsuppgifter men även datum så att överenskommelser om lagringstid kan hållas ”Centralen” sammanställer karta och distribuerar Den färdiga kartan kommuniceras på avtalat sätt (”grävare”, medverkande, ev. andra) Bakgrundskarta enligt val finns med. ”Centralen” tar emot larm om felaktigheter från de medverkande

12 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Något om Centralen Centralen ska ha rutiner för att…. •ta emot beställningar och ”verifiera” dem •beställa resp. ledningsägares ”utsnitt” •påminna desamma och ”jaga in” information •redovisa regler och anvisningar att kompl. kartan med •sammanställa samlingskartor och leverera dem •hantera ärenden från beställning till ”avslutad grävning”

13 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Sammanställning hos Centralen Pågående ärenden

14 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Primärkarta från Stadsbyggnad Vattenledningar från tekniska kontoret Avloppsledningar från tekniska kontoret ”utsnitt” från olika aktörer

15 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Samlingskarta från Stockholm textstege www.stockholmvatten.se

16 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Ex på samlingskarta Data från Huddinge

17 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Ex på samlingskarta Data från Huddinge

18 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Uppdrag: Samlingskarta Stockholm Syd SWECO Position har utrett förutsättningarna för samlingskartor för ett antal intressenter.  En ”central” per kommun ?  En gemensam ”central” för alla medverkande? Tidplan  Start mars 2002.  Preliminär rapport i slutet av maj.  Slutrapport början av juli. Mikael Tarandi projektledare. Uppdraget

19 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Modell för samlingskarta SSS En ”central” har till uppgift att sammanställa en samlingskarta för uppdragsgivarnas ledningsnät Uppgifter från uppdragsgivarna & andra ledningsägare inhämtas, sammanställs och presenteras för den som efterfrågat informationen, (”beställaren”) ”on demand” Bakgrundskartan hämtas från kommunerna ”Centralen” drivs av extern part

20 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Samlingskarta SSS forts Vi har utrett vilka avtal som finns eller kan behövas…  med medverkande ledningsägare beträffande publicering av deras data  rörande bakgrundskarta / bilder etc  beträffande ersättning för tjänster i samarbetet  beträffande ansvar vid ev. skador  beträffande ledningsvisning etc  vad gäller schakttillståndsgivning

21 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 SS 63 70 05 och SSS Standarden löser problem kring bl a …. Samutnyttjande av data Konvertering av data vid byte av system Olika definitioner av data inom & mellan organisationer Leverantörsunika definitioner på objekt Olika symboler och ritmaner Men kanske framför allt….. SWECO Position förvaltar standarden!!!!

22 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 kan Standarden användas för Centralen??? Presentationen av objekt i samlingskartan bör följa std. Troligen kommer mesta infon inledningsvis in via DXF men även ett begränsat antal andra format (DWG, KF85,… ) är tänkbara På sikt bör leveranser komma in i enlighet med standarden Vid centralens interna arbete skall strävan vara att arbeta så nära standarden som är praktiskt möjligt.

23 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 rekommendationer betr. redovisn. av objekt

24 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Intervjuer Följande kategorier av aktörer har intervjuats: uppdragsgivarna (=ledningsägare) andra viktiga ledningsägare primärkarta schakttillståndsgivare (markägare) ”samlingskarta” beställare (”grävare”) applikationsleverantörer

25 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Intervjuer med uppdragsgivare och primärkarta Nuvarande situation  När man lämnar ut info  Tider  Vilka frågar?  När man hämtar info  Tider  Vilka frågar man?  Hur får man primärkartan Ny samlingskarta  Hur kan man leverera data till ”centralen”?  Hur stora områden?

26 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Intervjuer med uppdragsgivare, forts. Tekniska data om dokumentationen om ledningsnätet  Datakvalitet, koordinatsystem etc.  System som används  Andel digital info Kvalitetssäkring och kommunikation (till och från centralen) Nyttoaspekter, förändringsplaner etc.

27 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Kommunikation Kontaktpersoner: ansvarig person samt e-post- adresser till antingen personer eller funktioner som tar emot beställning från centralen samt producerar svar till densamma. Öppettider och jour såväl hos centralen som hos de medverkande. Leveranstider. Överenskommelser beträffande maximalt tillåten tid från mottagande av korrekt beställning från centralen till retur av korrekt svar till centralen. Uppgifter avseende tillåten tid vid normal angelägenhet respektive vid brådskande hantering och även vad som gäller om inte dessa tider hålls.

28 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 X Y Tekniska förutsättningar Koordinatsystem som skall användas Vad som ska levereras, dvs. vilken information skall finnas per objekt Leveransformat; DXF - DWG – ASCII – XML? Hur deltagaren ska ta emot Centralens beställning för att tolka den rätt Hur deltagaren ska filtrera sin information ur sin databas Hur deltagaren ska förpacka sin information och sända den till Centralen Hur Centralen ska ”packa upp” informationen från deltagaren för att tolka den rätt

29 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Geografiska definitioner Kartbladsindelning (om tillämpligt?) Polygoner som visar administrativa gränser (för något som påverkar beställningen). T ex gräns f koordinatsystem, höjdsystem, kartor i viss skala, digitala kartor, kartor i avvikande format, etc. Polygoner som visar var en viss ledningsägare har koncession / motsvarande. Kommungränser

30 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Ekonomiska analyser  Nuvarande kostnad  Besparingskalkyl  Investeringskalkyl för uppbyggnad  Kostnadsfördelning  Finansieringsmodeller

31 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Investeringskalkyl Utv. Marknadsf. (utv.), (drift) Drift (utv.) (marknadsf.) Utv. (marknadsf.)

32 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Resultat & slutsatser  Alla kan tänka sig en extern part som ansvarig för Centralen  Ledningsägarna är positivt inställda till att leverera info till en ev. Central  Mycket höga krav på avskrivningstakt  Markägarna kan tänka sig att kräva att samlingskarta ingår i ansökan om grävtillst.  Det är svårt att uppskatta vilken tid det tar idag att lämna information resp. att hämta  För att Centralen ska bli snabbt lönsam krävs en volym av minst ca 700 kartor per år  Marknadsföringen av Centralen måste ges hög prioritet

33 Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Vad sker härnäst? SWECO Position för diskussioner med nätägare ang. ev. medverkan i samarbete kring samlingskarta Finansiering av uppbyggnad söks Ska i fortvarighetstillståndet finansieras med avgifter för kartor Informerar via seminarier och möten med kunder


Ladda ner ppt "Samlingskarta för ledningsnät. Mikael Tarandi 030327 Samlingskarta för ledningsnät Vad är en samlingskarta? Exempel på tillämpning Ett referensprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser