Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Föreläsning 2 om Marknad & Organisation Dagens mål: •Hur skapas ordning i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Föreläsning 2 om Marknad & Organisation Dagens mål: •Hur skapas ordning i."— Presentationens avskrift:

1 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Föreläsning 2 om Marknad & Organisation Dagens mål: •Hur skapas ordning i samhället? •Förslag på olika samordningsmekanismer –Genom marknad –Genom organisation (hierarki) –Genom kultur –Genom våld •Varför har vi utbyten? Varför behövs samordning? •Transaktionskostnader och frågan ”Köpa eller göra själv?” •Förslag på hur samordning inom organisationer kan gå till •Idealtyper – vad är det och vad ska vi med dem till? 1

2 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Ordning i samhället Via marknad Via organisering Via kultur Via våld 2

3 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Ordning skapas genom Att människor strävar efter trygghet Att människor söker stabilitet Att människor vill ha en ”rättvis” utveckling, när : •Deras behov tillfredsställs, •När arbetsinsatser samordnas och •Resurser fördelas 3

4 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Ordning via marknad Behovsuppfyllelse och samordning genom att någon gör något som någon annan köper! Köpare och säljare av varor och tjänster Pris och förtroende avgörande för val av vara, tjänst och leverantör 4

5 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Behovstillfredsställelse, samordning och fördelning via köp Individuella köp Företagsköp Köp mellan företag Upprättande av kontrakt Förhandling om villkor Handslag Betalning över disk Avtal 5

6 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Behovstillfredsställelse, samordning och fördelning utan köp Personliga tjänster Infrastruktur Samhällsservice 6

7 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Ordning via organisering (hierarki) Hierarki, överordnad bestämmer vilka behov som ska tillfredställas och hur detta ska ske, hur arbetsuppgifter samordnas och hur resurser fördelas. 7

8 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Marknad organisation och 8

9 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Varför behövs utbyten? •Självhushållning vanligare förr •Tekniska genombrott -> industrialisering med ökad arbetsdelning/specialisering (division of labour) och framväxt av ekonomiskt system med pengar för köp och försäljning av varor och tjänster. •Adam Smith 1777: ökad arbetsdelning -> ökad specialisering -> ökad produktivitet -> ökad välfärd •Specialiseringens följder: - varje individ/organisation får ett allt snävare arbetsområde - kräver att man har utbyten med andra för att få allt man behöver och önskar (dvs samordning behövs) 9

10 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Specialisering och samordning via marknad Alltså: ökad arbetsdelning och specialisering i samhället leder till att oändligt många ekonomiska transaktioner ständigt äger rum i vårt samhälle (vi har utbyten med andra för det vi behöver och inte själva är specialiserade på) Nationalekonomers klassiska svar på frågan om hur dessa utbyten/transaktioner går till: genom marknaden med prismekanismer som avgör exakt vilka transaktioner som verkligen utförs. Idealtypiska marknaden saknar alla former av regleringar via överordnad enhet; marknadslogiken sköter sig själv och de ”bästa” överlever i konkurrensen. Ett effektivt system för hur samhället samordnas och hur dess resurser fördelas på olika aktörer! 10

11 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Ronald Coase (1937): Undran: Varför sker inte alla utbyten genom marknaden med ständigt ökande specialisering och pris som avgörande samordningsmekanism? Vi kan se att det finns en mängd olika organisationer, dvs individer som inte alls utnyttjar marknaden för alla sina behov (skapar en organisation och anställer folk i.s.f. att ta in arbetskraft vid behov, tillverkar en hel del själva). Inom dessa organisationer styrs inte utbyten genom pris- och marknadsmekanismer, utan i stället genom order! Varför behövs dessa organisationer? Är det verkligen effektivt att inte utnyttja marknaden? 11

12 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Transaktionskostnader (Coase, Williamson, m.fl.) •Priset på varan eller tjänsten är bara en del av kostnaden! •Det kostar tid att ta reda på olika marknadspriser, specificera produkten •Det kostar tid och kraft att upprätta kontrakt mellan de parter som har utbyten ->Det ekonomiska argumentet till varför organisationer uppstår: När transaktionskostnaderna är höga, blir det mer effektivt att sköta samordning genom organisation (dvs skapa en, eller utöka en existerande, organisation och tillverka själv). 12

13 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Samordning mellan och inom organisationer Samordning genom marknad: priset avgör transaktioner mellan aktörer på marknaden Samordning genom organisation: samordning sker genom att organisationers ledningar ger order och därmed styr hur samordning sker inom organisationer. Central fråga: När passar marknad? När är det mer effektivt med organisation? Svar: organisation uppstår som en lösning på informationsproblem (dvs höga transaktionskostnader) 13

14 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Köpa eller göra? Om någon annan kan erbjuda en vara eller en tjänst till ett lägre pris än man kan göra varan eller tjänsten själv, samt att det inte ”kostar” för mycket att hitta/inhandla varan eller tjänsten - då köper man (samordning genom marknad) Om andra erbjuder varor eller tjänster till ett högre pris än man kan göra det själv, samt att det kostar mycket att hitta/inhandla varan eller tjänsten - då gör man (samordning genom organisation) 14

15 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Tre argument för att bilda organisationer Det ekonomiska argumentetBesparing av tid och energi Det tekniska argumentetBeroenden som kräver kontroll, behov av förutsägbarhet Det juridiska argumentetKrav på ansvarstagande, önskan om fördelning av risker Ur Forssell & Ivarsson-Westerberg, figur 2.4 15

16 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Andra skäl till organisering - varför har vi organisationer? Vi vill uppnå: 1.Effektivitet i arbetsdelning, samordning, koordinering, informationshantering… 2.Rationalitet i form av kontroll och styrning av orsak/verkan-samband 3.Förutsägbarhet genom planering inför framtiden 4.Resultat i form av att uppnå något (göra skillnad) 5.Gemenskap vi gillar att göra saker med andra… 16

17 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Varför har vi organisationer (forts) The principal mechanism by which, in a highly differentiated society, it is possible to: • ”get things done”, •Achieve goals beyond the reach of individuals …in a world characterized by a high division of labour, in which we are all specialized, organization are the principal means to co-ordinate for collective action. We can hardly imagine a world in which individuals would have only the market mechanism to co-ordinate their actions. Douma & Schreuder, s, 36 17

18 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Samordning genom organisation forts. Summering: Arbetsdelning och specialisering i samhället är ett faktum och det leder till att vi har utbyten (jfr Adam Smith). Ibland samordnas utbyten genom marknad, men ibland sker det genom organisation. Men hur skiljer sig samordning inom organisation från samordning på marknad? Coase konstaterade 1937: •Koordinering sker utan prismekanismer •Order är en icke-pris mekanism för samordning (order är ett substitut till pris som samordningsmekanism) 18

19 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Order är dock inte enda samordnings- mekanismen inom organisationer… 6 samordningsmekanismer (jfr Mintzberg 1989): •Ömsesidig anpassning (informell kommunikation) •Direkt övervakning (order) •Standardisering av arbetsprocedurer •Standardisering av output (resultat- och målstyrning) •Standardisering av färdigheter och kunskap •Standardisering av normer (kultur, föreställningar, trosuppfattningar) 19

20 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Marknad och organisation - en summering •Alternativ/komplement till våld när det gäller ordningsskapande i samhället •Alternativ, men också komplement till varandra som former för ordningsskapande •Transaktionskostnader (ekonomiska), men också tekniska, juridiska och personliga/sociala skäl till att organisering väljs •Organisation inte bara hierarki (order) 20

21 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Marknad och organisation som idealtyper •Marknad och organisation, som vi pratar om det här och som är vanligt i allmän debatt, är idealtyper! •Vad är då en idealtyp och varför har vi ägnat två timmar åt att prata om ideal, dvs något som mer har karaktären av id é ä n praktik? 21

22 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Vad är en idealtyp? ”Idealtypen är ett instrument för renodling och tydliggöranden. Idealtypen strukturerar och sammanfattar något av det väsentliga i ett fenomen. Den är således varken någon statistiskt genomsnitt eller någon syntes av egenskaper hos alla objekt i en klass. Idealtyper är teoretiskt härledda och frilagda tankebilder som lyfter fram någonting som är fundamentalt”. (Sjöstrand, s 70-72) 22

23 Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Vad händer härnäst? F3 i morgon kl 10-12 om Organisationssamhället S2 litteraturseminarium början av nästa vecka (instuderingsfrågor under downloads!) Alla måste vara med i en arbetsgrupp! Fundera på vilken (vilka) organisation(-er) ni vill undersöka i projektarbetet och fundera över varför frågorna blir intressanta att ställa mot studieobjekten ni väljer! 23


Ladda ner ppt "Kurs 191 HT 2008 Management: Organisering Föreläsning 2 ”Hierarki & Marknad” Föreläsning 2 om Marknad & Organisation Dagens mål: •Hur skapas ordning i."

Liknande presentationer


Google-annonser