Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JSM/Sini Wallenius februari 2014 Utbildning om stödansökan 2014 Programmet för utveckling av landsbygden 2014 – 2020 Miljöersättning Ekologiskt jordbruk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JSM/Sini Wallenius februari 2014 Utbildning om stödansökan 2014 Programmet för utveckling av landsbygden 2014 – 2020 Miljöersättning Ekologiskt jordbruk."— Presentationens avskrift:

1 JSM/Sini Wallenius februari 2014 Utbildning om stödansökan 2014 Programmet för utveckling av landsbygden 2014 – 2020 Miljöersättning Ekologiskt jordbruk

2 Landsbygdsprogrammets mål 1.Ökat kunnande, mer kunskapsöverföring, fler innovationer och ökat samarbete på landsbygden 2.Effektivare bekämpning av och anpassning till klimatförändringen 4.Ökad biologisk mångfald i naturen, bättre vattenstatus och jordbruksmarkens tillstånd 5.Mångsidigare företagsverksamhet på landsbygden, förbättrad sysselsättning, service och bättre påverkningsmöjligheter 5.Bättre konkurrenskraft för jordbruksproduktionen 6.Landsbygdsföretagen svarar mot konsumenternas efterfrågan genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande Sivu 2luonnos 6.2.2014

3 Balanserad användning av näringsämnen Skötsel av våtmarker Vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapet Åkrar för tranor, gäss och svanar Uppfödning av lantraser Minimikraven för miljöersättning Hantering av avrinnings- vatten Miljövårdsvallar Växttäcke vintertid Användning av täckmaterial på trädgårdsväxter och potatis Reducerad gödsling av trädgårdsväxter Placering av flytgödsel på åkermark Återanvändning av närings- ämnen och organiskt material Åkernaturens mångfald Användning av alternativa växtskyddsmetoder på trädgårdsväxter Förvaring i genbanker: (art. 28.9) Förbindelse Återanvändning av näringsämnen Hantering av avrinningsvatten Främjande av mångfalden och landskapet Kunskapsöverföring och informationsåtgärder (art. 14) - Projekt för utveckling av miljökunnandet Rådgivningstjänster (art. 15) - Miljörådgivning (inkl. näringsbalans) - På rådgivningen baserad anpassning av de åtgärder som valts till miljöförbindelsen Investeringar (art. 17) - processering, lagring av stallgödsel - reglerbar dränering - anläggning av våtmarker - grundläggande restaurering naturbete Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19) - Utveckling av produkter och tjänster, innovationer, arbetsmöjligheter t.ex. utvecklande av produktifieringen av stallgödsel, miljöföretagande Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden (art. 20) - t.ex. Gemensamma insatser som förbättrar miljöns tillstånd, förnybar energi, rekreationstjänster, naturleder, förbättring av boendemiljön, planer för landskapsvård Ekologiskt jordbruk (art. 29) Kompensationsbidrag (art. 31-32) - Rätt till stöd för permanenta betesmarker Leader (art. 41-44, 64) - Miljöprojekt som genomförs via lokala aktionsgrupper Sammanfattning: Programåtgärder som främjar miljövården Miljöersättningar (art. 28) Samarbete (art. 35) - Gemensamma projekt som förenar olika grupperingar, t.ex. upprättande av nätverk, utvecklingsprojekt - Forskning som är kopplad till praktiken, ibruktagande av innovationer och ny praxis eller nya tekniker, pilotprojekt, t.ex. Ibruktagande av metoder för kemisk utfällning av fosfor, försök med biokol, utveckling av precisionsodlingen, nyttoanvändning av vassruggar Sivu 3Utkast 6.2.2014

4 Miljöersättningar - mål 1, 2, 3 och 6 •Förenkling och exaktare styrning jämfört med dagens läge – på områdes- och skiftesnivå -Större åtgärdshelheter och sammanslagning av likartade åtgärder -Stärkt förbindelseförfarande och minskat avtalsförfarande •Miljöförbindelse: -Balanserad användning av näringsämnen på gårdsnivå och -Skiftesvisa åtgärder från tre linjer: återanvändning av näringsämnen, hantering av avrinningsvatten, naturens mångfald och landskapet -Femårigt avtal -Minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha -Åkern ska vara stödberättigande i fråga om programbaserade ersättningar -Ingen uppdelning i växtodlings- och husdjursgårdar -Ingen åldersgräns Sivu 4luonnos 6.2.2014

5 Miljöersättningar •Miljöavtal: -Skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet för områden som inte är åker -Uppfödning av lantraser -Åkrar för tranor, gäss och svanar •Förvaring i genbank: -Odling av ursprungsväxter -Säkerhetslager av ursprungsväxter -Bevarande av lantrasernas arvsanlag •Osäkerhetsfaktorer -Arbetet med att revidera nitratförordningen -Miljöanpassningstödets inverkan på miljöersättningen -Behandlingen av programmet i statsrådet och kommissionen Sivu 5luonnos 6.2.2014

6 Vattenskyddsåtgärder i systemet med miljöersättning •Bygger på information om ytvattnens ekologiska status •Finlands miljöcentrals bedömning och karta (oktober 2013) •Såväl insjöarnas som kustvattnens (havets) tillstånd har beaktats •Finska vikens, Skärgårdshavets, Bottenhavets och Bottniska vikens öar ingår på basis av kustvattnens tillstånd •Genom avgränsningen har man försökt peka ut ett sådant område där jordbrukets vattenskyddsåtgärder effektivast kan reducera belastningen på vattendragen •Av Finlands åkrar ligger ca 70 % i detta planerade område Sivu 6luonnos 6.2.2014

7 Område dit miljöersättningen styrs Sivu 7utkast 6.2.2014

8 Vattenskyddsåtgärder i systemet med miljöersättning •Det första delningsskedets avrinningsområde för de åar och älvar som rinner ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottniska viken •Vid fastställandet av området används kommungränser i stället för vattenområdets gränser på grund av att kommungränserna är tydligare och den administrativa bördan blir mindre •Kommunindelningen har justeras något på basis av NTM-centralernas bedömning Sivu 8luonnos 6.2.2014

9 Balanserad användning av näringsämnen •Åtgärd på gårdsnivå i förbindelsen •Odlingsplan, markkarteringar, skiftesanteckningar, 3 meter breda skyddsremsor på åkrar längs vattendrag •Begränsningar för kväveanvändningen på basis av skiftets mullhalt •Begränsningar för fosforanvändningen på basis av bördighetsklassen -Stallgödselundantag för spannmål, oljeväxter och fodervallar •Skördenivåkorrigeringar för spannmål och oljeväxter •Av näringsämnena i stallgödsel beaktas: -Det lösliga kvävet i sin helhet (likaså i cellsaften från potatis) -Totalfosforn i sin helhet (av pälsdjursgödseln 60 %, av behandlat avloppsslam 60 %) Sivu 9luonnos 6.2.2014

10 Placering av flytgödsel på åkermark •Skiftesvis åtgärd i förbindelsen •Flytgödsel, urin, vätskefraktion som separerats från flytgödsel eller flytande organiskt gödselfabrikat ska spridas med anordningar som placerar eller myllar ner •I enlighet med förbindelsens gödslingsvillkor •Minst 20 m 3 /ha/år •Ersättning betalas för spridningsarealen på basis av anmälan på hösten Sivu 10luonnos 6.2.2014

11 Återanvändning av näringsämnen och organiskt material •Skiftesvis åtgärd i förbindelsen •På åkern sprids näringshaltigt organiskt material vars halt av organiskt material är minst 20 % •Ämnen: organiska gödselmedel, jordförbättringsmedel eller växtunderlag enligt lagen om gödselfabrikat, fast gödsel som skaffats från en annan gård för nyttobruk eller torr fraktion som separerats från stallgödsel •Stallgödsel, torv, halm, slåtterrester eller motsvarande ämnen från den egna gården är inte stödberättigade •Spridningsmängd minst 15 m 3 /ha/år •Ersättning betalas för spridningsarealen enligt anmälan på hösten Sivu 11luonnos 6.2.2014

12 Hantering av avrinningsvatten •Skiftesvis åtgärd i förbindelsen 1.åtgärder för skötsel av reglerbar dränering 2.åtgärder för skötsel av reglerbar underbevattning eller återanvändning av torrläggningsvatten •Ersättning kan betalas: 1.för motsvarande specialstödsareal som i det tidigare miljöstödssystemet 2.för ett skifte där det har byggts ett system enligt punkt 1 eller 2 och där det är frågan om sur sulfatjord eller organogen jord Sivu 12luonnos 6.2.2014

13 Miljövårdsvallar (skyddszoner) •Skiftesvis åtgärd i förbindelsen •På åkrar längs vattendrag och utfallsdiken, på Natura 2000-områden, grundvattenområden eller på gränsen till en våtmark •Växtligheten ska anläggas under de tre första förbindelseåren •Flerårig, ogödslad vall som inte behandlats med växtskyddsmedel •Slås och slåtterresterna förs bort varje år, djur får gå på bete •Stödnivån differentieras på styrningsområdet och annat område Sivu 13luonnos 6.2.2014

14 Miljövårdsvallar (fleråriga miljövallar) •Skiftesvis åtgärd i förbindelsen •På grundvattenområde, sur sulfatjord eller torv- eller mulljord •På sura sulfatjordar bara på en del av styrningsområdet •Växtligheten ska anläggas under de tre första förbindelseåren och får inte förnyas genom bearbetning •Man får använda gödselmedel och växtskyddsmedel och djur får gå på bete •Växtligheten ska bärgas varje år Sivu 14luonnos 6.2.2014

15 Miljövårdsvallar (vallar på naturvårdsåkrar) •Skiftesvis åtgärd i förbindelsen •Minst tvåårig, ogödslad vall som inte behandlats med växtskyddsmedel eller gammal vall som utvecklats till vall med många arter •Små mängder gödsling tillåten i anläggningsskedet •Hela basskiftet eller jordbruksskiftet •Också en över 3 meter bred remsa vid skiftets kant (annanstans än längs vattendrag/utfallsdike) •Slåtter vartannat år, får bärgas och utnyttjas, djur får gå på bete •Högst 15 % av den stödberättigande arealen på styrningsområdet, 10 % på annat område Sivu 15luonnos 6.2.2014

16 Växttäcke vintertid (1) •Skiftesvis åtgärd i förbindelsen •Mer krävande genomförande och högre stöd på styrningsområdet (utreds) •Av den stödberättigande arealen ska minst 20 % ha växttäcke vintertid •Mängden kan variera från år till år: på styrningsområdet 20, 40, 60 eller 80 % (annanstans 20, 40 eller 60 %) •Betalningen baserar sig på anmälan på hösten •20 % kan vara reducerat bearbetat, på styrningsområdet ska områden som överstiger denna procentandel ha äkta växttäcke Sivu 16luonnos 6.2.2014

17 Växttäcke vintertid (2) •Äkta växttäcke: -Fleråriga vallar, ettåriga vallar som bevaras över vintern och rörflen -Fleråriga trädgårdsväxter (inkl. kummin) -Stubb och direktsådd i stubben av spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin, bondböna, ärt och blålupin -Spannmål och oljeväxter som sås på hösten, lin och hampa som bärgas på våren •Reducerad bearbetning: -Stubbearbetning på hösten av skiften med spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin och bondböna, en körning Sivu 17luonnos 6.2.2014

18 Växttäcke vintertid (3) •Stöd kan inte betalas till en gård som i fråga om miljöanpassningsstödet har befriats från -kravet på mångsidigare odling (vall m.m. 75 % och övrig areal max. 30 ha) -kravet på mångsidigare odling eller område med ekologiskt fokus (vall m.m. över 75 % och annan åker max. 30 ha) •Stöd betalas inte -för skyddszoner, fleråriga miljövallar, vallar på naturvårdsåker, mångfaldsåkrar eller åkrar för vilka anmälts täckodling av trädgårdsväxter -för vissa avtalsskiften från tidigare programperioder -för permanenta torrhö-, ensilage- och grönfodervallar eller permanenta betesvallar Sivu 18luonnos 6.2.2014

19 Åkernaturens mångfald (gröngödslingsvallar och saneringsgrödor) •Skiftesvis åtgärd i förbindelsen •1) Gröngödslingsvall -anläggs med frön av vall- och gräsväxter + minst 20 % frön av kvävefixerande växter -1-3 -årig (för eko 2) •2) Odling av saneringsgrödor -oljerättika, vitsenap, tagetes eller en blandning av dem -får bearbetas 2 mån efter sådd -1-3 -årig •[fånggrödor, miljöstödets åtgärd eller del av miljöanpassningsstödets områden med ekologiskt fokus?] Sivu 19luonnos 6.2.2014

20 Åkernaturens mångfald (mångfaldsåkrar) •Skiften som besåtts med frön av vilt-, landskaps- eller ängsväxter •Också som över 3 meter breda remsor längs skiftets kanter •Vilt- och landskapsåkrar ska bevaras åtminstone till följande vår, ängsåkrar två växtperioder •Slåtter inte obligatoriskt (man måste hindra träd och buskar från att växa, i svåra ogräsfall slåtter) •Betesgång inte tillåten •Högst 15 % av den stödberättigande arealen (sammanpassningen med naturvårdsåkrarna på hälft) Sivu 20luonnos 6.2.2014

21 Skiftesvisa åtgärder för trädgårdsväxter •Reducerad gödsling av trädgårdsväxter -ettåriga trädgårdsväxter -kväve- och fosforgivorna -30% av de balanserade näringsgivorna •Användning av organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter och utsädespotatis -rader med ettåriga trädgårdsväxter: halm, flis, gräsklipp, biologiskt nedbrytbar plast, täckpapper eller annat organiskt material -rader med fleråriga trädgårdsväxter: halm, flis, gräsklipp, biologiskt nedbrytbar plast, annat organiskt material, täckpapper, gräs som klipps -radmellanrum i fleråriga: gräs som klipps eller annat organiskt täckmaterial Sivu 21luonnos 6.2.2014

22 Skiftesvisa åtgärder för trädgårdsväxter •Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter -Användning av biologiska eller mekaniska bekämpningsmetoder •mikrobiologiska preparat, rovinsekter, kvalster, parasitonoider (sjukdoms- och skadedjursbekämpning) •nät mot skadeinsekter (skadedjursbekämpning på grönsaker och bär) •odlingstunnlar •ogräsharv med optisk styrning eller traktordriven brännare (ogräsbekämpning) -En bekämpningsåtgärd/skifte -Samma åtgärd på hela skiftet -Kan inte väljas av en ekogård -Åtgärden kan inte genomföras på kummin Sivu 22luonnos 6.2.2014

23 Miljöavtal •Sköts av NTM-centralerna •Plan (inte för lantraser) •Stödvillkoren justerats •Fasta stödnivåer -Skötsel av våtmarker -Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet •innefattar vårdbiotoper, naturbeten, kantzoner -Åkrar för tranor, gäss och svanar -Uppfödning av lantraser Sivu 23luonnos 6.2.2014

24 Ekologiskt jordbruk - egen åtgärdstyp •Förbindelse om ekologisk produktion •Femårig förbindelse -minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha -åkern ska vara stödberättigande i fråga om programbaserade ersättningar -man måste iaktta de produktionsvillkor för ekologisk växtproduktion som fastställts i rådets förordning (834/2007) och höra till kontrollsystemet -Aktiv jordbrukare, ingen åldersgräns -5 dagars utbildning -krav på hela gården, utom att en separat förbindelse kan ingås om trädgårdsväxter på friland -avsalugrödor ett krav Sivu 24luonnos 6.2.2014

25 Förbindelse om ekologisk husdjursproduktion •Femårig förbindelse •Aktiv jordbrukare, ingen åldersgräns •Gården ska hålla minst 0,4 de husdjur/ha (nötkreatur, får, getter, svin, höns, gäss, ankor) -minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha -åkern ska vara stödberättigande i fråga om programbaserade ersättningar -man måste iaktta de produktionsvillkor för ekologisk växtproduktion och ekologisk husdjursproduktion som fastställts i rådets förordning (834/2007) och höra till kontrollsystemet också i fråga om det djurslag som föds upp ekologiskt -2 dagars utbildning -under det sista förbindelseåret ska man producera ekohusdjursprodukter eller ekologiska djur för försäljning Sivu 25luonnos 6.2.2014

26 Ekologiskt jordbruk •På ekogårdar är det möjligt att förbinda sig till ett flertal villkor som rör miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande •Man kan inte förbinda sig till: -reducerad gödsling av trädgårdsväxter -alternativt växtskydd för trädgårdsväxter -inom näringsåtgärderna (balanserad användning av näringsämnen, placering av stallgödsel på åkermark och återanvändning av näringsämnen och organiska ämnen) får bara användas gödselmedel som är tillåtna inom ekoproduktion -inom åtgärden Åkernaturens mångfald går det inte att få stöd för gröngödslingsvall •Stöd betalas inte två gånger för samma åtgärder Sivu 26luonnos 6.2.2014

27 Förordningen om landsbygdsutveckling: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 www.maaseutu.fi/maaseutu2020 www.landsbygd.fi => landsbygdsprogrammen=> den nya programperioden=> beredning i Finland (den här presentationen grundar sig på programversion 11.12.2013) Sivu 27luonnos 6.2.2014


Ladda ner ppt "JSM/Sini Wallenius februari 2014 Utbildning om stödansökan 2014 Programmet för utveckling av landsbygden 2014 – 2020 Miljöersättning Ekologiskt jordbruk."

Liknande presentationer


Google-annonser