Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007."— Presentationens avskrift:

1 STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007

2  NYTT ÅR 2007 ○ Ny programperiod 2007-2013 ○ Nationella tilläggsdelarna har överförts till landskapsregeringen ► ändringar i blanketter och ansökningsförfarandet

3 OBSERVERA: EU-kommissionen har ännu inte godkänt Ålands program ► alla villkor skrivna utgående från landskapsregeringens förslag

4  TILL GÅRDARNA HAR SKICKATS Blanketter - alla gårdar: Å1a, Å1, Å1B, Å1c och Å2a (ny) - gårdar med djur: Å2b och Å2c - gårdar med specialstöd: Å20 - Å26

5 Stödvillkor för - miljöstödets basstöd - LFA-kompensationsbidrag - kompensationsbidragets nationella tilläggsdel

6 Nya villkoren gäller förbindelser och avtal som ingås år 2007 Gamla villkor gäller för förbindelser och avtal från år 2003, 2004, 2005 och 2006 ( ej utskickade)

7  NYA PROGRAMMET ALLMÄNT (gäller både miljöstöd och LFA) 1. Jordbrukarens ålder ○ den 31 december året före förbindelsen ingås - minst 18 år - högst 65 år ► i år; född 1.1.1941 eller senare

8 sammanslutningar: - minst en måste uppfylla ålderskravet Förbindelsen förfaller inte när jordbrukaren fyller 65 år

9 2. Koppling till tvärvillkoren (JSM:s guide sid. 100) ○ god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden ○ föreskrivna verksamhetskrav ( = vissa lagar) ► brister leder till påföljder

10 3. Jordbruk skall bedrivas aktivt i förvärvssyfte

11  LFA-KOMPENSATIONSBIDRAG (åren 2007-2009 ev. revidering år 2010) ○ stödbeloppet oförändrat (200 e/ha) ○ ingen referensareal ○ kan beviljas för naturbeten

12 LFA för naturbeten ○ 100 e/ha upp till 50 ha, sedan 50 e/ha ○ på basen av antalet betande husdjur ○ även tvinmark, bergspartier och impediment ○ ej för skogsmark ○ ej samtidigt med miljöstödets basstöd för naturbeten NYTT: måste kunna ritas in på kartan (helst redan när ansökan fylls i)

13  MILJÖSTÖD Minimikrav (nytt) a) gödselmedel - enligt nitratbeslutet - fosfor max. 80 kg/ha, 120 kg/ha trädgårdsväxter b) bekämpningsmedel - anv. enligt bekämpningsmedelslagen - test av växtskyddssprutan - växtskyddsutbildning

14 Miljöstödets delområden ○ Basstöd - obligatoriska åtgärder - frivilliga åtgärder ○ Specialstöd

15 Basstöd ○ minimiareal 3 ha eller 0,5 ha trädgårds- växter ○ ej delprogram ○ basstöd för ekologisk produktion -> specialstöd för ekologisk produktion ○ basstöd för naturbeten -> LFA

16 OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER 1. Skriftlig odlings- och gödslingsplan NYTT: - ej enbart gödslingsplan - minst uppgifterna om skiftet och den planerade växten

17 2. Skiftesvisa anteckningar NYTT: - basuppgifterna får finnas i separata dokument

18 3. Markkartering NYTT: - bestämmelser om provtätheten - trädgårdsväxter; minst vart 3. år - högst 2 år gammalt resultat om fleråriga trädgårdsväxter planteras - grundanalys

19 4. Behovsanpassad gödsling ( N och P) NYTT: - tabellerna uppdaterade - max. mängder för trädgådsväxter - utjämningsperioden för fosfor är 5 år - anteckning om fosforutjämning i skifteskorten

20 - undantag på gårdar med husdjur om enbart stallgödsel används för fosforgödsling på fleråriga vallar - beaktas ○ på våren 100% av lösligt N ○ på hösten 75% av lösligt N ○ på våren och hösten 85% av P-total

21 5. Stallgödselanalys NYTT: - gäller alla gårdar - om mera än 10m 3 används per år

22 6. Skyddsremsor NYTT: - måste slås om risk för sly eller buskar - växtresterna behöver inte föras bort - hänsyn till den biologiska mångfalden - kan lämnas även längs andra åkerkanter

23 7. Landskapsvård och biologisk mångfald NYTT: - omgivningen kring boningshus och produktionsbyggnader skall skötas och hållas i snyggt och vårdat skick - Mångfaldsobjekt i jordbruksmiljön skall upprätthållas

24 Miljöstödets basstöd är differentierat beroende av produktionsinriktning - Växtodlingsgård - Husdjursgård: = minst 0,4 de/ha ELLER minst 10 de totalt och minst 0,2de/ha

25 STÖDBELOPP: Åkergrödor: - 120 e/ha på växtodlingsgård - 145 e/ha på husdjursgård Grönsaker: - 415 e/ha husdjurs- och växtodlingsgård Frukt- och bär: - 554 e/ha på husdjurs- och växtodlingsgård

26 Träda: - 39 e/ha på husdjurs- och växtodlingsgård Stödberättigade trädor: - flerårig grönträda - viltträda - landskapsträda som anlagts på en obligatorisk träda

27 OBSERVERA: Miljöstöd betalas inte längre för frivilliga trädor eller för icke odlad åker som sköts

28 FRIVILLIGA ÅTGÄRDER: 1. Reducerad höstbearbetning (58 e/ha) tidigare vårplöjd mark NYTT: - skiften med sockerbeta, potatis eller trädgårdsväxter tillåts endast en bearbetning - kan väljas på skiften som direktsås på hösten och på vallskiften som bryts följande vår

29 - måste plöjas eller bearbetas på våren - halmen eller halmstubben får inte brännas på åkern 2. Fånggröda (186 e/ha) NYTT: - sådd senast 15 augusti efter huvudgrödan - får inte gödslas - SKALL brytas senast 30.6. året efter sådd

30 3. Minskad gödsling (11 e/ha) - ny åtgärd - spannmål, olje- och industriväxter, baljväxter, sockerbeta, vall - tabeller för N och P - ej undantag för stallgödsel

31 4. Flerårig extensiv vall (224 e/ha) NYTT: - enbart på husdjursgårdar - vid riklig ogräsförekomst tillåts en behandling med kemiska bekämpningsmedel

32 5. Spridning av stallgödsel under växtperioden (32 e/ha) - ny åtgärd - enbart på husdjursgårdar - spridning mellan 15.4. (el.1.4. om torrt) och 15.9. - outspädd svämgödsel/urin skall spridas med slangspridare eller nedmyllningsaggregat - kan spridas på annans mark men får ej överlåtas

33 6. Precisering av kvävegödsling i grönsaksodling (234 e/ha) - ny åtgärd - mätning av lösligt N i marken före gödsling - mätningen kan göras av odlaren, en rådgivare eller ett labb - över 20 kg/ha skall beaktas i gödslingen

34 7. Minskning av växtnäringsläckage i grönsaks- och potatisodling (210 e/ha) - ny åtgärd - under 15.5.-31.8. skall markens fukthalt mätas - bevattning enligt behovet

35 8. Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling (139 e/ha) - ny åtgärd - endast mekanisk bekämpning av ogräs

36 9. Användning av täckmaterial vid bekämpning av ogräs hos fleråriga trädgårdsväxter (257 e/ha) - ny åtgärd - täckta rader (biologiskt nedbrytbart material) eller gräs mellan raderna

37 10. Minskad användning av växtskydds- medel mot skadeinsekter (281 e/ha) - ny åtgärd - fällor i odlingen mellan 1.5. -31.8. - avläses och byts minst en gång i veckan - bekämpning på basen av observationerna - "Aktuella växtskyddsanvisningar"

38 - observations- och åtgärdsdagbok - skiften med äpple, plommon, päron, körsbär, vinbär, halon, jordgubbe, blåbär, kålväxter, morot och rotselleri

39 11. Minskad användning av växtskydds- medel mot växtsjukdomar (354 e/ha) - ny åtgärd - användning av prognos- och varningssystem - bekämpning enligt behov - dokumenteras - på skiften med äpple och lök (potatis, päron, körsbär, plommon och kålväxter ej ännu utvecklat system)

40 ○ Skall väljas senast det andra förbindelseåret ○ Kan ej kombineras: - reducerad höstbearbetning och fånggröda - flerårig extensiv vall och minskad gödsling - flerårig extensiv vall och fånggröda ○ Odlingsväxten begränsar vissa kombinationer

41 ○ På areal med ekoavtal kan väljas: - reducerad höstbearbetning - fånggröda - spridning av stallgödsel under växtperioden - minskning av växtnäringsläckage i grönsaks- och potatisodling

42  STÖDTAK obligatoriska + frivilliga åtgärder max. - 600 e/ha ettåriga grödor - 900 e/ha frukt och bär - 450 e/ha vall

43  REFERENSAREAL a) ökning - andra och tredje året max. 50% el. 2 ha - fjärde och femte året ingen ökning b) minskning NYTT: - max. 20% el. 5 ha under hela förbindelseperioden

44 SPECIALSTÖD 1. Ekologisk produktion NYTT: - 30% av arealen som inte är under omläggning skall odlas med spannmål, potatis, protein- grödor, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, frövall, grönsaker, örter, bär eller frukt

45 -100% av arealen i vall endast på gårdar med djur och på gårdar som samarbetar med en går med ekodjur - produktionsrådgivning minst en gång

46 Stödbelopp: - 238 e/ha för åkergrödor - 978 e/ha för grönsaker och matpotatis - 1.069 e/ha för frukt och bär - 39 e/ha för träda - 269 e/ha för ekodjur OBSERVERA: Betalas i sin helhet utöver basstödet

47 2. Användning av stallgödsel - ny åtgärd - till odlare som tar emot stallgödsel - skall spridas minst 10 m 3 /ha - stödbelopp: 99 e/ha

48 3. Prioriterade naturbeten NYTT: - tillskottsutfodringen begränsad till 2 veckor i början och 2 veckor i slutet av betesperioden - ingen gödsel på åkrar i anslutning till betet - stödberättigade områden måste bilda egna basskiften - stödbelopp: 220 e/ha

49 4. Hävd av löväng NYTT: - åtgärdsplan med en rådgivare - stödbelopp: 778 e/ha (betalas i sin helhet) 5. Extra breda skyddszoner NYTT: - Basstöd kan betalas för arealen - stödbelopp: 746 e/ha (betalas i sin helhet)

50 6. Bevarande av ursprungsraser NYTT: - alla finska lantrasfår - stödbelopp: 170 e/de (= 7 djur)

51 Följande specialstöd kan ej kombineras - ekologisk produktion och extra breda skyddszoner - prioriterade naturbeten och hävd av löväng

52 NYTT: möjligt att övergå till annat avtal under avtalsperioden - prioriterade naturbeten -> riktade insatser på naturbeten -> hävd av löväng - ekologisk produktion (bara avtal från år 2007) -> odling på känsliga områden

53  NATIONELLA TILLÄGGSDELAR Miljöstödets nationella tilläggsdel - betalas år 2007 endast på basen av en gällande förbindelse från 2003, 2004, 2005 eller 2006 - nya förbindelser kan inte längre ingås Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel - nya förbindelser kan ingås - skall ingås om ny LFA-förbindelse

54  ÖVERGÅNG TILL NYA PROGRAMMET (möjligt att övergå även efter år 2007) ○ förbindelsen från 2003, 2004, 2005 eller 2006 - möjligt att välja - delprogram för ekologisk produktion -> specialstödsavtal för ekologisk produktion - gamla förbindelsen förfaller (även för tilläggsdelarna)

55 ○ förbindelse från 2000, 2001, 2002 eller ingen förbindelse tidigare - förbindelse enligt nya programmet

56 OBSERVERA: Förbindelse från 2002 - kan frånträdas utan att ingå en ny förbindelse från och med början av växtperioden 2007 om villkoren uppfyllts i 5 år - möjligt att övergå till konventionell odling från och med början av växtperioden om villkoren uppfyllts i 5 år

57 LFA och miljöstödet kan ha olika förbindelseperioder - ny LFA-förbindelse + gammal miljöstödsförbindelse - ny miljöstödsförbindelse + gammal LFA- förbindelse

58 OBSERVERA naturbeten: - antingen gammal miljöstödsförbindelse eller ny LFA-förbindelse - möjligt att flytta över naturbeten till nya LFA och hålla gamla miljöstödsförbindelsen för åkermarken - ej möjligt att överföra bara naturbeten till en ny LFA-förbindelse

59 Miljöstödets basstöd och specialstöd kan ha olika förbindelse/avtalsperioder - en gammal miljöstödsförbindelse kan inte kombineras med specialstöd för ekologisk produktion - ny miljöstödsförbindelse påverkar inte gamla specialstödsavtal

60 OBSERVERA: om en ny miljöstödsförbindelse inte kan ingås - är det möjligt att hålla kvar ett gammalt specialstödsavtal utan basstöd - kan avtalet frånträdas utan återkrav

61 Möjligt att byta ett gammalt avtal till - ett nytt motsvarande - prioriterade naturbeten -> hävd av löväng - slåtter av naturäng -> prioriterade naturbeten

62 MÖJLIGHET ATT FRÅNTRÄDA När som helst -> stödet återkrävs

63 Stödet återkrävs inte om förbindelsen/ avtalet frånträds 1. på grund av force majeure NYTT: - full arbetslöshetspension och förtida ålderspension - åkerarealen minskar av orsaker som jordbrukaren intekan påverka och som inte kunde förutses när förbindelsen/avtalet ingicks

64 2. efter utgången av det tredje förbindelseåret om jordbrukaren inte längre bedriver jordbruk 3. om tvärvillkoren eller minimikraven ändrar 4. det sista förbindelseåret från och med början av växtperioden om villkoren uppfyllts i 5 år.

65  KARENSÅR - Ny bestämmelse - om förbindelsen/avtalet frånträds kan ny förbindelse/avtal ingås tidigast om 2 år


Ladda ner ppt "STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007."

Liknande presentationer


Google-annonser