Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling"— Presentationens avskrift:

1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden

2 Ålands landskapsregering
STÖDINFO 2011 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan

3 NYTT ÅR 2011 1. Elektronisk stödansökan Följande blanketter:
Å1a = ansökan om utbetalning Å1b/102B = jordbruksskiftesblankett Å2a= basskiftesblankett

4 Elektronisk stödansökan
Alla som får en förhandsifylld blankett E-blanketten förhandsifylld som pappersblanketten Å1b/102B: Alla, kräver ej gällande avtal Frivilliga åtgärder överförs INTE från Wisu

5 Elektronisk stödansökan
E-blanketten förhandsifylld som pappersblanketten Ändringar som meddelats till kommunen på 102C syns på e-blanketten Alla som hade ett avtal år 2010

6 Elektronisk stödansökan
Om sökandens namn måste ändras kan Å1a och Å2a inte lämnas in elektroniskt

7 NYTT ÅR 2011 2. Revidering av avtalsvillkoren
- Avtal som ingås år 2011, 2012 och 2013 - Anpassas år 2014 till den nya programperiodens stödvillkor - Stödbelopp, avtalsperiodens längd och övriga villkor kan ändra

8 NYTT ÅR 2011 3. Programperioden 2000-2006
Avtalen har löpt ut Samtliga gällande avtal tillhör programperioden 4. Offentlighet Bara juridiska personers namn offentliggörs på en webbplats (sammanslutningar)

9 Blankettutskick 2011 1. Gårdar med gällande avtal om miljöstödets basstöd och/eller LFA: Å1a = ansökan om utbetalning (förhandsifylld) Å1b/102B = jordbruksskiftesblankett Å2a = basskiftesblankett (förhandsifylld) Ansökningsanvisningar 2011

10 Blankettutskick 2011 2. Gårdar med gällande specialstödsavtal
Anvisningar Förhandsifyllda blanketter för ansökan om utbetalning (Å20 – Å28) Separat försändelse Uppgifter om gårdens avtal finns på blankett Å1a punkt 5

11 Blankettutskick 2011 Blanketter för ansökan om utbetalning av miljöstödets specialstöd: Å 20 = prioriterade naturbeten Å 22 = hävd av löväng Å 25 = anläggande av skyddszon Å 26 = bevarande av ursprungsraser Å 27 = ekologisk produktion Å 28 = riktade insatser på naturbeten

12 Blankettutskick 2011 Blankett Å2f
Används för att anmäla ändringar i avtal om miljöstödets specialstöd 1) Minskning av avtalsarealen (minskning p.g.a. av digitering behöver inte anmälas) 2) Ökning av avtalsarealen

13 Blankettutskick 2011 3. Gårdar med utgående avtal (från år 2006)
Blanketter för att ansöka om nytt avtal Å1 = miljöstödets basstöd och LFA Å10 - Å15 miljöstödets specialstöd Blankett för ansökan om utbetalning Å1a = miljöstödets basstöd och LFA (tom) Å 20 - Å28 miljöstödets specialstöd Stödvillkoren

14 Blankettutskick 2011 Den ”tomma” blanketten Å1a används bara om ingen förhandsifylld blankett erhållits - Ingen förhandsifylld blankett erhålls om a) avtalen/avtalet är från år 2006 b) gården inte har omfattats av stöden tidigare (ny gård)

15 Blankettutskick 2011 4. Använd vid behov Å2b = Används för att
frånträda/välja till en frivillig åtgärd ändra gårdstypen för miljöstödets basstöd Å2c = Används för att ändra gårdstypen för LFA:s tilläggsdel Å2d = Används för att Meddela att ett avtal frånträds/förfaller

16 Ansökan om utbetalning
(blankett Å1a, Å1b/102B och Å2a) Granska och korrigera de förhandsifyllda uppgifterna (Å1a och Å2a) Kontrollera från Å1b/102B att minimiarealen för miljöstödets skiftesvisa frivilliga åtgärder uppfylls: endast skiften som är minst 0,05 ha beaktas trädgårdsland beaktas ej

17 Ansökan om utbetalning
Komplettera Å2a med kryss för naturbeten (LFA) nya basskiften uppgifter om ändringar i basskiften (D, S, Ö, N, M, UB) koder för specialstödsavtal som ingås i år

18 Ansökan om utbetalning
Husdjursgård: Kontrollera att djurtäthetskravet fortfarande uppfylls (0,4 de/ha el. 10 de tot. och 0,2 de/ha) LFA:s nationella tilläggsdel: måste finnas djur på gården Miljöstödets basstöd: djur på gården till utbetalning av förskottet Om villkoren inte uppfylls: Ändra gårdstypen (blankett Å2b eller Å2c)

19 Naturvårdsåkrar (NVÅ)
Hör till ”Icke odlad åker som sköts” Är a) Fleråriga vallar b) Mångfaldsåkrar Viltåkrar Landskapsåkrar Åkrar med ängsväxter

20 Naturvårdsåkrar (NVÅ)
Kan väljas när som helst under avtalsperioden Måste sedan finnas under resten av avtalsperioden Minst 0,5 ha, dock minst 5% av gårdens åkerareal Högst 15% av åkerarealen (> 15% = träda) Kan ej kombineras med frivilliga åtgärder NVÅ + EKO = 39 euro/ha

21 Naturvårdsåkrar (NVÅ)
Maximitid: Högst 2 år på samma skifte (gäller alla typer av NVÅ) Minimitid: Flerårig vall och åkrar med ängsväxter Växtlighet under 2 växtperioder (tvåårig) Åkrar med landskaps- eller viltväxter Växtlighet fram till följande vår (ettårig)

22 NVÅ i ansökan år 2011 NVÅ med flerårig vall och åker med ängsväxter
Från år 2009 - Måste vara annan gröda år 2011 Från år 2010 - Måste vara samma typ av NVÅ år 2011 - Får brytas efter (15.7 om sådd)

23 Naturvårdsåkrar (NVÅ)
Mångfaldsåker med vilt- och landskapsväxter Från år 2009 Måste vara annan gröda år 2011 Från år 2010 får brytas i vår kan odlas med annan gröda år 2011 kan uppges med ettårig NVÅ 2011 och får då brytas våren 2012

24 Naturvårdsåkrar (NVÅ)
Naturvårdsåkrar från år 2011 Flerårig vall och ängsväxter NVÅ också år 2012 Får brytas eller 15.7 vid sådd Vilt- och landskapsväxter Får brytas tidigas våren 2012 Kan uppges som NVÅ med vilt- och landskapsväxter 2012 och får då brytas tidigas våren 2013

25 Naturvårdsåkrar (NVÅ)
Undantag (NVÅ): 1) Om gårdens åkerareal har minskat från år 2010 kan också arealen med NVÅ flerårig vall och mångfaldsåker med ängsväxter minska år 2010 Exempel År 2010: åker 50 ha varav 7,5 ha NVÅ (=15% ) År 2011: åker 40 ha möjligt att uppge bara 6 ha NVÅ (=15%) 1,5 ha kan tas i annat bruk

26 Naturvårdsåkrar (NVÅ)
Undantag (NVÅ): 2) Föregående odlaren har anmält NVÅ på skiftet Den nya odlaren behöver inte bevara anmäla NVÅ Om den nya odlaren väljer att anmäla skiftena som NVÅ år 2011 kan år 2010 räknas som det första året och skiftena kan brytas eller från och med vid sådd av höstsådda växter Den nya odlaren kan ha NVÅ i två år till

27 Gröngödslingsvallar Max 50% av arealen Högst 2 år på samma skifte
Får inte placeras före eller efter vall eller icke odlad åker som sköts (träda och NVÅ)

28 Reducerad höstbearbetning
Vall med reducerad höstbearbetning år 2010 Vallen måste brytas i vår Ny vallinsådd är tillåten

29 Naturbeten De naturbeten som LFA söks för skall kryssas för på blankett Å2a (Inte färdigt förhandsifyllda) Räkna på blankett Å1a hur många hektar djuren berättigar till Kryssa inte för ”onödig” stor betesareal LFA-beten måste kunna ritas in på kartan (helst redan när ansökan fylls i)

30 Naturbeten uppges på blankett Å1b/102B
Växt Stödberättigad LFA Prioriterat bete Permanent bete Naturbete och naturäng (B) JA Hagmark, öppen (B) Hagmark, trädbevuxen (E) NEJ Naturbete och naturäng, trädbevuxen (E) Skogsbete (E)

31 Ekologisk produktion 30% av arealen ska efter karenstiden odlas med ”avsalugrödor” (= spannmål, potatis, proteingrödor, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, frövall, grönsaker, örter, bär eller frukt) Specialregler för frukt, bär och matpotatis om mindre än 50% av gårdens åkerareal är omlagd

32 Ekologisk produktion 100% av ekoarealen i vall endast
på gårdar med egna djur och på gårdar som samarbetar ömsesidigt med en gård som har ekodjur och som inte är självförsörjande på ekologiskt foder

33 Prioriterade naturbeten
Djurtäthet: Minsta antal betande djur: räknas på hela det ingärdade betesområdet  Maximal djurtäthet: 1,6 de/ha hela betesområdet KAN beaktas

34 Underskrift Om ansökan består av separata sidor ska varje sida
undertecknas dateras förses med lägenhetssignum

35 Ändringar efter ansökningstiden
Ändring av såningsarealer senast 15.6 LR får en kopia av 117 från kommunen Tillfoga skiften kopia av blankett 117 Å2a senast 15.6 till LR vid behov Å2f för miljöstödets specialstöd

36 Ändringar under avtalsperioden
Ändringar i gårdens areal a) Kompensationsbidrag Ökning och minskning tillåten Minimiarealen måste finnas hela tiden (3 ha åker eller 5 ha naturbete)

37 Ändringar under avtalsperioden
b) Miljöstödets basstöd Minskning av referensarealen: - högst 20% el. 5 ha under avtalsperioden Ökning av referensarealen: - 2 ha el. 50% under år 2 och 3 sammanlagt - under år 4 och 5 ingen ökning

38 Ändringar under avtalsperioden
c) Miljöstödets specialstöd Möjligt att lägga till areal till ett befintligt avtal 2 ha el. 50% av avtalsarealen Under 2. och 3. året Ansökan görs på blankett Å2f EKOAVTAL: Om mera än 2 ha eller 50% av avtalsarealen kan ett nytt avtal ingås

39 Ändringar under avtalsperioden
2. Frivilliga åtgärder a) Välja till senast under andra avtalsåret också senare om produktionsinriktningen ändrar ansökan görs på blankett Å2b

40 Ändringar under avtalsperioden
b) Frånträda Kan frånträdas utan återkrav om produktionsinriktningen eller gårdstypen ändrar I övriga fall återkrävs stödet Meddelas på blankett Å2b

41 Ändringar under avtalsperioden
3. Ändring av gårdstyp Miljöstödets basstöd - Från husdjursgård till växtodlingsgård MÅSTE om djurtätheten inte uppfylls Från växtodlingsgård till husdjursgård Endast en gång under avtalsperioden! - Meddelas på blankett Å2b

42 Ändringar under avtalsperioden
b) LFA:s nationella tilläggsdel Från växtodlingsgård till husdjursgård endast om Generationsväxling och överföring av avtal Sammanslagning med husdjursgård Husdjursgård som blivit växtodlingsgård kan bli husdjursgård en gång på nytt - Från husdjursgård till växtodlingsgård MÅSTE om djurtäthetskravet inte uppfylls - Meddelas på blankett Å2c

43 Ansökan om nytt avtal 1. Miljöstödets basstöd På blankett Å1
Nytt avtal kan ingås år 2011 om Inget avtal från förut Avtalet från år 2006 upphör Referensarealen ökar mera än tillåtet

44 Ansökan om nytt avtal 2. Kompensationsbidrag På blankett Å1
Nytt avtal kan ingås år 2011 om Inget avtal från förut Avtalet från år 2006 upphör

45 Ansökan om nytt avtal 3. Miljöstödets specialstöd :
Prioriterade naturbeten (Å10) Ekologisk produktion (Å11) Hävd av löväng (Å12) Riktade insatser på naturbeten (Å13) Anläggning av skyddszoner (Å14) Bevarande av ursprungsraser (Å15)

46 Ansökan om nytt avtal Följande specialstöd kan ej kombineras
- ekologisk produktion och extra breda skyddszoner - prioriterade naturbeten och hävd av löväng   - prioriterade naturbeten och riktade insatser - hävd av löväng och riktade insatser

47 Ansökan om nytt avtal Förnyat avtal om miljöstödets specialstöd
Avtalet från år 2006 kan förnyas med ett kryss Ingen specificering behövs Kartor behöver inte bifogas Ingen fältgranskning görs före ansökan godkänns

48 Byte av avtal Möjligt att övergå till annat avtal under avtalsperioden - prioriterade naturbeten -> riktade insatser på naturbeten -> hävd av löväng


Ladda ner ppt "EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser