Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svedala 15 mars 2012 (Vad) och HUR i utvecklingsarbetet – exempel på strategier som beskrivs i forskningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svedala 15 mars 2012 (Vad) och HUR i utvecklingsarbetet – exempel på strategier som beskrivs i forskningen."— Presentationens avskrift:

1 Svedala 15 mars 2012 (Vad) och HUR i utvecklingsarbetet – exempel på strategier som beskrivs i forskningen

2  Hållbart – strukturerat utifrån robusta tankemodeller  Långsiktigt – inriktat mot uthålligt förbättringsarbete  Systematiskt – grundas på generell och lokal kunskap  Ömsesidigt – bygger på att lärande sker i växelverkan mellan praktik och forskning Principer för samspelet mellan forskning och systematisk skolförbättring

3  Klargöra startpositionen! Bristande, godtagbar, god, utmärkt eller excellent kvalitet i förskola och skola? Styrkor - svagheter  Utveckla en solid, gemensam karta att navigera efter!  Utveckla strategier för att genomföra resan! Ta sig från punkt A till B, från godtagbar till god eller god till utmärkt etc. Att starta en skolförbättringsresa …

4 RAMAR FÖRUTSÄTTNINGAR PROCESSRESULTAT Kontext i förskola skola och fritidshem Modell för analys i systematitskt kvalitetsarbete och skolutveckling Styrdokument/läroplansmål

5  1. Positionsbestämning (analysera förutsättningarna! Var är styrkorna och svagheterna? Hur ser det ut för oss?)  2. Navigering i utstakad riktning - strategiska satsningar – (driv processer som gör skillnad!)  3. Uppföljning (följ upp stegen i den gjorda resan kontinuerligt!) Tre vägmärken på en skolförbättringsresa

6 Skolutveckling som förbättringsresor enligt Mc Kinsey-rapporten 2010 Från  Bristande  Godtagbar  Bra  Utmärkt Till  Godtagbar  Bra  Utmärkt  Excellent (Jfr Muorshed, Chijioke, Barber 2010)

7  Från bristande till godtagbar: Fokus på basfärdigheter, grundläggande lärarutbildning, miniminivå på skolans kvalitet, lokaler, material.  Från godtagbar till bra: Fokus på att bibehålla grundläggande kvalitet, transparent resultatredovisning, inspektioner, decentralisering av ekonomi och administration, pedagogisk utveckling. Om skolutveckling på systemnivå Olika strategier för varje förbättringsresa!

8  Från bra till utmärkt: Fokus på professionalisering, fortbildning av lärare och rektorer, coaching, karriärvägar, självvärdering, omvärldskontakter.  Från utmärkt till excellent: Fokus på kollegial handledning och förnyelse, decentralisering av pedagogik till skolor och lärare, administrativ avlastning för professionella i skolan. Om skolutveckling på systemnivå Olika strategier för varje förbättringsresa!

9 Exemplet Litauen:  Junior teacher (”lärling”)  Teacher (ett års erfarenhet; rektorn utser)  Senior teacher (två års erfarenhet; rektorn utser)  Methodist (fem års erfarenhet; coachar andra lärare; kommunen utser)  Expert (femton års erfarenhet varav sju som methodist; nationellt råd utser efter nominering från kommunen) (Muorshed, Chijioke, Barber, 2010) Mc Kinseyrapporten Utveckla undervisningskompetens – hur gör man i andra länder?

10 • Övergripande utvecklingsstrategier okända för underliggande nivåer. • Nya begrepp leder inte till nya handlingar. • Den lokala situationen avgör vad och hur oavsett strategin. (Larsson & Löwstedt, 2011) Varför fungerar det inte alltid? - Orsaker bakom strategiers svaga förändringskraft

11 • Förmåga till organisatoriskt lärande • Utvecklade organisationsföreställningar • Transparens kring lärares arbete • Arbetslag=lärlag • Kollektiv disciplinering • Organisatoriskt ledarskap (Larsson & Löwstedt, 2011) Förutsättningar för skolutveckling

12 Starka effekter hos likartade strategier:  Micro-teaching (Hattie)  Learning Study (Marton; Sahlström)  Learning walks (OECD/CERI)  Professional learning – evidence informed conversations (Timperley)  Collaborative practice (Muorshed, Chijioke, Barber) Strategier för skolutveckling i internationell litteratur

13  Fokus elevers lärande och studieresultat  Data/underlag om ovanstående  Kommunikation kring sambandet undervisning-lärande  Transparens i planering, genomförande och utvärdering av undervisning Gemensamma drag i strategierna

14  1. Positionsbestämning (analysera och bedöm förutsättningarna, processerna och resultaten! Var är styrkorna och svagheterna? Hur ser det ut för oss?)  2. Navigering i utstakad riktning - strategiska satsningar – (driv processer som gör skillnad!)  3. Uppföljning (följ upp stegen i den gjorda resan kontinuerligt!) Tre vägmärken på en skolförbättringsresa – igen!

15  a.) Interna och externa samarbetsformer -Samarbetande arbetslag, utveckling av lärgemenskaper inom skolan och med världen utanför -Förtroende och tillit mellan ledning och lärare och mellan lärare i arbetslagen -Samarbetet får en meningsskapande funktion -Realistisk tidsplan 2. Navigera i utstakad riktning (1/2)

16  b.) Kompetensutveckling -Förändra traditionella mönster -Riktas mot skolans vardagsarbete -Från individuellt intresse och ansvar för den enskilde läraren i ämnet till hävstång i det samlade arbetet med hela skolans förbättringsarbete  c.) Ledarskap -Vikten av samtidigt chefskap och ledarskap. -Förståelse av skolans struktur och kultur i den praktiska ledningen. -Stödja människor och organisation samt leda det pedagogiska arbetet i skolan. -Konstruktiv kommunikation 2. Navigera i utstakad riktning (2/2)

17  Klargör vilka måttstockar som används - efter vilka kriterier ska förändringsarbetet bedömas?  Bygg ihop inre och yttre återkopplingsloopar (mål, genomförande och resultat på olika nivåer)  Skapa balans mellan centrala vägledningar och instruktioner och lokal självständighet 3. Uppföljning längs resan(1/2)

18  Skapa breda beslutsprocesser genom kontinuerliga utvärderingar av olika aspekter av förändringsarbetet.  Ha beredskap för lokala dynamiska processer för att undvika olika typer av rekyleffekter i genomförandet.  Skapa breda och öppna forum i skolutvecklingsprocessen mellan olika aktörer, entusiaster såväl som kritiker, för att åstadkomma en ’bred reformmobilisering’ och ett realistiskt, nyanserat språk för förändringar. 3. Uppföljning längs resan(2/2)

19  VAD och HUR i utvecklingsarbetet – erfarenheter och lärdomar att bygga vidare på?  Vilka ytterligare resultatmått/kvaliteter behöver vägas in utifrån nationella mål, riktlinjer och andra krav?  Vilka strategier lärdomar av utvecklingsarbete som nämns i forskningen är viktiga att uppmärksamma i Svedalas utvecklingsarbete? Arbetet i grupperna!


Ladda ner ppt "Svedala 15 mars 2012 (Vad) och HUR i utvecklingsarbetet – exempel på strategier som beskrivs i forskningen."

Liknande presentationer


Google-annonser